Anotācija (ex-ante)

21-TA-239: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmā daļa, 421.pants, 43. pants un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punkts.
Kuldīgas novada domes 2020.gada 30.jūlija sēdes lēmums “Par priekšlikumu valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Centrs”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas pārņemšanai” (prot.Nr.13, 2.p.).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā” (turpmāk – Projekts) mērķis ir atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk _ Atsavināšanas likums) ietvertajam regulējumam nodot bez atlīdzības Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu – zemes vienību, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums “Priedaines skvērs” (6260 001 0262), Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0258) 0,1768 ha platībā. Minētā zemes vienība atdalīta no valstij piekrītošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0493).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.599  “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā" zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6260 001 0493 (11.pielikums, 2928.p.) un platību 2,0762 ha Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, ir saglabājama valsts īpašumā un nododama Finanšu ministrijas valdījumā un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2. un 8.pantu, reģistrējama zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas un VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk - VNĪ) 2020.gada 18.martā noslēgto Nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanas līgumu Nr.IEN/2020/364, VNĪ veic Finanšu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu, tostarp, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0493), pārvaldīšanu.
Lai VNĪ varētu noslēgt zemes nomas līgumus ar uz minētās valstij piekrītošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0493) esošo ēku īpašniekiem, kā arī risināt jautājumu par atsevišķu apbūvētu zemesgabalu atsavināšanas iespējām, VNĪ (11.06.2020. vēstule Nr.2/9-3/5415) lūdza Kuldīgas novada pašvaldību izskatīt un pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6260 001 0493 sadali. Vienlaikus, tā kā zemes vienības daļa ar aptuveno platību 1840 m² nebija funkcionāli nepieciešama uz zemes vienības esošo ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai, VNĪ aicināja Kuldīgas novada pašvaldību izvērtēt jautājumu par minētās zemes vienības daļas atdalīšanu, kā arī izskatīt iespēju pārņemt atdalīto zemes vienības daļu pašvaldības rīcībā likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
Ievērojot minēto, Kuldīgas novada Dome 2020.gada 30.jūlija sēdē (prot.Nr.13, 2.p.) pieņēma lēmumu “Par priekšlikumu valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Centrs”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas pārņemšanai”, ar kuru nolemts pārņemt no Finanšu ministrijas Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamā īpašuma “Centrs”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, kadastra Nr. 6260 001 0493, sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0493) atdalāmo daļu aptuveni 1840 m2 platībā, Kuldīgas novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktam - Priedaines ciema parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī segt visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma “Centrs”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6260 001 0493 atdalāmās daļas 1840 m2 platībā pārņemšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Kuldīgas novada pašvaldības vārda.
Ar Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas 2020.gada 13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 26., 5.p.) “Par nekustamā īpašuma “Centrs”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6260 001 0493 sadalīšanu” atļauts sadalīt nekustamā īpašuma “Centrs”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6260 001 0493 un platību 20762 m2, četrās zemes vienībās, tostarp, nodalot zemes vienību ar plānoto kadastra apzīmējumu 6260 001 0258 un plānoto platību 0,184 ha. Jaunveidojamajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējumu 6260 001 0258 un plānoto platību 0,184 ha, piešķirts nosaukums “Priedaines skvērs”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads.
 Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļa 2.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42 .panta pirmo daļu valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par Ministru kabineta lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.
Atbilstoši VNĪ nekustamo īpašumu portfeļa attīstības stratēģijas pamatprincipiem VNĪ nekustamo īpašumu portfelī saglabājami un attīstāmi tikai perspektīvie īpašumi - valsts funkciju realizācijai nepieciešamie īpašumi, kā arī biroja telpas ar augstu komercpotenciālu, pārējie īpašumi ir ilgtermiņā atsavināmi valstij visizdevīgākajā veidā.
Ņemot vērā minēto, to, ka zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0493) nav nepieciešama valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, VNĪ Īpašumu izvērtēšanas komisija 2020.gada 10.septembrī pieņēma lēmumu (prot. Nr. IZKP-20/37, 3.p.):
- konceptuāli atbalstīt zemes vienības "Centrs" (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0493) Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, sadali par Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļiem un atdalāmās daļas "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, ar aptuveno platību 1840 m2 nodošanu Kuldīgas novada pašvaldībai pašvaldības autonomās funkcijas - Priedaines ciema parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai, īstenošanai; sagatavot pilnvaru Kuldīgas novada pašvaldībai veikt atdalāmās zemes vienības "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastrālās uzmērīšanas darbus.
- informēt Kuldīgas novada pašvaldību par pieņemto lēmumu, vienlaicīgi nosūtot pilnvaru minēto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai;
- pēc informācijas saņemšanas par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu noteiktā kārtībā sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par atdalītās zemes vienības "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu bez atlīdzības Kuldīgas novada pašvaldībai pašvaldības autonomās funkcijas - Priedaines ciema parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai, veikšanai, Ministru kabineta rīkojumā pilnvarojot Kuldīgas novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, atbilstoši Atsavināšanas likuma 42.1 pantam.
Ar 2020.gada 8.oktobra VNĪ vēstuli Nr. 2/9-3/8990 Kuldīgas novada pašvaldība informēta par VNĪ Īpašumu izvērtēšanas komisijas pieņemto lēmumu un pašvaldībai izsniegta pilnvara zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0493) sadales veikšanai.
Ar 2021.gada 24.maija vēstuli Nr. NĪ/21/9.16/231 Kuldīgas novada pašvaldība iesniegusi VNĪ Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētos atdalītās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0258) kadastrālos dokumentus un lūgusi virzīt jautājumu par minētā nekustamā īpašuma nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0258) ar kopējo platību 0,1768 ha ietilpst nekustamā īpašuma “Priedaines skvērs” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6260 001 0262) Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, sastāvā, zemes vienībai 2021.gada 19.aprīli noteikta kadastrālā vērtība: ir 97 euro, zemes vienības lietošanas mērķis: 0501  – Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, 0,1768 ha.
Atbilstoši NĪVKIS datiem zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0258) platības sadalījums pa lietošanas veidiem:
Zemes zem ceļiem platība: 0,0385 ha;
Pārējās zemes platība: 0,1383 ha.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienībai noteikti šādi apgrūtinājumi:
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam 0,0136 ha;
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi 0,0097 ha;
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām 0,0634 ha.
Zemes vienības īpašniekam ir jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības atbilstoši attiecīgajai zemes vienībai noteiktajiem apgrūtinājumu veidiem.
Ievērojot minēto, Projekts paredz saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu nodot Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Finanšu ministrijas valdījumā esošo valstij piekrītošo nekustamo īpašumu “Priedaines skvērs” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6260 001 0262) Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0258) un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42.1 pantu pilnvarot Kuldīgas novada pašvaldību veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā vienlaikus ar Kuldīgas novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu.
Atsavināšanas likuma 42.panta 2.5 daļa nosaka, ka publiskas personas nekustamo īpašumu, kas nodots bez atlīdzības funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, ir tiesības izmantot papildinošu saimniecisku darbību veikšanai tikai tiktāl, ciktāl šī saimnieciskā darbība ir nepieciešama un saistīta ar funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanu, kā arī ievērojot nosacījumus, kas izriet no Eiropas Savienības aktiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā.
Līdz ar to, pārņemot nekustamo īpašumu, pašvaldībai ir tiesības to izmantot papildinošu saimniecisku darbību veikšanai, bet papildinošās saimnieciskās darbības apjomam ir jāpaliek ierobežotam platības, laika vai finanšu izteiksmē (šai darbībai ik gadu atvēlētā jauda nedrīkst nepārsniegt 20% no kopējās gada jaudas).
Kuldīgas novada dome 2020.gada 30.jūlija sēdes lēmumā (prot.Nr.13, 2.p.) norādīja, ka valstij piekrītošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0493) atdalāmā daļa ir nepieciešama  Kuldīgas novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktam - Priedaines ciema parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai. Kuldīgas novada pašvaldība nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6260 001 0262) - atdalīto zemes vienības daļu (zemes vienības kadastra apzīmējums 6260 001 0258) nav plānojusi iznomāt, zemes vienība pašreiz un nākotnē būs publiski pieejama, līdz ar to, pārņemot nekustamo īpašumu pašvaldības īpašumā, komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumi nav jāpiemēro.


 
Problēmas un risinājumi
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Kuldīgas novada pašvaldības iedzīvotāji
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Kuldīgas novada pašvaldība

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projekts neskar valsts budžetu. Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu nav precīzi aprēķināma, Kuldīgas novada pašvaldībai radīsies izdevumi, reģistrējot projektā minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, kā arī ar nekustamā īpašuma uzturēšanu saistītie izdevumi.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, VNĪ
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • VNĪ, Kuldīgas novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi