Anotācija (ex-ante)

24-TA-211: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tiesību akta projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"” izstrādāts pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikt valsts budžeta finansējuma piešķiršanas profesūras (profesoru kopums augstskolās) prognozējamās karjeras sistēmas jeb profesūras tenūras (turpmāk – profesūras tenūra) nodrošināšanai kārtību zinātņu universitātēs un noteikt no finansējuma attiecināmās izmaksas.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr. 246 (prot. Nr. 33 19. §) apstiprinātajās Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam Pielikumā Nr. 1 pie 1. apakšmērķa “Attīstīt pētniecības izcilību un starptautisko sadarbību” noteikts uzdevums Nr. 1.1.1.5. “Ieviest akadēmiskā personāla tenūras sistēmu, nodrošinot sasaisti ar augstākās izglītības un zinātnes trīs pīlāru finansēšanas modeli”. Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam tenūru definē kā akadēmiskā personāla prognozējamas karjeras sistēmu. Tenūras mērķis ir veicināt prognozējamu akadēmisko karjeru un piesaistīt izcilus zinātniekus augstskolas profesoru lokam. Augstskolu likuma 35.1 panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka, nodibinot darba tiesiskās attiecības, darba līgumu ar profesoru vai asociēto profesoru slēdz uz sešiem gadiem. Savukārt 35.1 panta pirmās daļas 2. punkts paredz, ka darba tiesiskās attiecības ar profesoru vai asociēto profesoru tiek turpinātas, noslēdzot otru secīgu darba līgumu uz noteiktu laiku vai noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku, ievērojot augstskolas iekšējo normatīvo aktu noteikumus. Tenūras sistēmas ietvaros saskaņā ar spēkā esošo regulējumu ar profesūras tenūras sistēmas ietvaros ievēlētu profesoru pēc sešu gadu darba līguma termiņa beigām tiek slēgts līgums uz nenoteiktu laiku, ja darbības rezultāti ir atbilstoši.
2023. gadā uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2023. gada 27. jūlija iekšējo noteikumu Nr. 1-6e/23/20  “Profesūras tenūras valsts finansējuma 2023. gadam piešķiršanas kārtība” pamata tika aprēķināts un ar zinātnes universitātēm noslēgto līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu profesūras tenūras nodrošināšanai 2023.gadā pamata zinātnes universitātēm, kurās tiek īstenota profesūras tenūra, tika piešķirts finansējums profesūras tenūras nodrošināšanai saskaņā ar likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” atbalstīto ministrijas prioritāro pasākumu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, ievērojot Augstskolu likuma 78.panta pirmās daļas 3.punkta prasības.
Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumu Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" (turpmāk - Noteikumi) 17. punktā noteikti zinātniskajai darbībai paredzēto augstskolas vai koledžas finansējuma veidi.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Noteikumos nav regulēta valsts budžeta līdzekļu profesūras tenūras nodrošināšanai piešķiršanas kārtība. Izglītības un zinātnes ministrijas 2023. gada 27. jūlija iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/23/20  “Profesūras tenūras valsts finansējuma 2023. gadam piešķiršanas kārtība” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta ceturto daļu ir saistoši iestādei (tās struktūrvienībai, darbiniekiem) vai amatpersonām, attiecībā uz kurām tas izdots, kā arī saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 16.panta pirmo daļu ir saistošs tam publisko tiesību subjektam, kas šo aktu izdevis, kā arī šim publisko tiesību subjektam padotajām institūcijām. Ņemot vērā, ka ar šiem noteikumiem nevar noteikt saistošas prasības attiecībā uz zinātnes universitātēm, kuras nav Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā (piemēram, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte), ir nepieciešams noteikt regulējumu ar ārējo normatīvo aktu.
Risinājuma apraksts
Papildināt Noteikumus ar regulējumu, kas noteiktu profesūras tenūras nodrošināšanai piešķirto valsts budžeta finansējumu kā daļu no zinātniskajai darbībai paredzēto augstskolas finansējuma, un noteikt no profesūras tenūras finansējuma augstskolas attiecināmās izmaksas.

Augstskolas var nodrošināt savu līdzfinansējumu tenūrai no dažādiem avotiem, ieskaitot pašu ienākumus, zinātnes bāzes un snieguma finansējumu, kā arī līgumpētījumu un citu piesaistīto finansējumu, gan vietējo, gan starptautisko. Augstskola var izmantot līdzfinansējumu arī no konkursa kārtībā iegūtā finansējuma, tāda kā fundamentālie un lietišķie projekti, valsts pētījumu programmu finansējums un bilaterālo sadarbības programmu finansējums, nodrošinot no tā līdzfinansējumu tam tenūras profesoram, kas  ir iesaistīts šī pētījuma projekta īstenošanā. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbojoties ar Kultūras ministriju, izvērtēs iespēju attiecināt profesūras tenūras attīstību un  finansēšanu uz mākslu un kultūras universitātēm un citu tipu augstskolām. Ja pēc izvērtēšanas tiks secināts, ka šim mērķim nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekļi, 2025. gada budžeta un vidējā termiņa budžeta sagatavošanas procesa ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs prioritāro pasākumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu profesūras tenūras attīstībai.
 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Zinātnes universitātes
Ietekmes apraksts
Pirms valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas profesūras tenūras nodrošināšanai zinātnes universitātēm būs jāiesniedz apliecinājums par līdzfinansējuma nodrošināšanu, kā arī jānodrošina līdzfinansējums vismaz 30% apmērā no zinātnes universitātei aprēķinātā gada finansējuma profesūras tenūras nodrošināšanai apmēra. Zinātnes universitātēm no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtais valsts budžeta finansējums profesūras tenūras nodrošināšanai būs jāizlieto atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām. Zinātnes universitātēm būs jāsniedz atskaites par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu profesūras tenūras nodrošināšanai Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
3 000 000
0
3 000 000
0
3 000 000
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
3 000 000
0
3 000 000
0
3 000 000
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
3 000 000
0
3 000 000
0
3 000 000
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
3 000 000
0
3 000 000
0
3 000 000
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Finansējums profesūras tenūrai tiks nodrošināts Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstākās izglītības programmu nodrošināšana” ietvaros, izmantojot 2023.gada budžeta veidošanas procesā atbalstīto ministrijas prioritāro pasākumu “Augstākā izglītība”.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Tiesību akta projekts būtiski nemaina esošo regulējumu un neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Izglītības un zinātnes ministrija
palielinās
Vērtības nozīme:
Konkrētu monetāro izvērtējumu šobrīd nevar prognozēt, jo tas atkarīgs no iesniegto dokumentu kvalitātes, universitāšu izveidoto teņurprofesoru amata vietu skaita un iesniegto atskaišu detalizācijas pakāpes.
Kopā
0,00

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumi tiks paplašināti – jāveic aprēķins par profesūras tenūras finansējuma sadalījumu starp zinātnes universitātēm, jāsagatavo līguma par finansējuma piešķiršanu profesūras tenūras nodrošināšanai projekti ar zinātnes universitātēm, kā arī jāpārbauda zinātnes universitāšu iesniegtie dokumenti (zinātnes universitāšu apliecinājumi par līdzfinansējuma nodrošināšanu, profesūras tenūras nolikumi, profesūras tenūras nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaites), jāuzrauga finansējuma izlietojums.
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi