Anotācija (ex-ante)

21-TA-884: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr. 345 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma „Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts) sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu.
Noteikumu projekts sagatavots pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) iniciatīvas.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir piešķirt papildus finansējumu nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumiem Nr.345 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma „Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” (turpmāk-MK noteikumi Nr.345) Valsts izglītības satura centrs (turpmāk - VISC) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.2.1/16/I/002 „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek nodrošināta izglītojamo dalība mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskās darbības konkursos, tostarp, arī starptautiskā līmenī.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Covid-19 pandēmijas apstākļos liela daļa mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursu norisinās attālinātā režīmā. Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ aptuveni 8000 talantīgiem skolēniem vidusskolas vecumposmā ir apgrūtināta iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskās darbības konkursos.
Lai 2021./2022.mācību gadā nodrošinātu izglītojamo dalību minētajos pasākumos attālinātā formātā, projekta ietvaros ir jānodrošina stingra tiešsaistes pasākumu uzraudzības rīku pielietošana, kas, izmantojot mākslīgā intelekta algoritmus, analizē tiešsaistē dalībnieka uzvedību, iespējamu digitālu palīgresursu izmantošanu un ziņo par iespējamiem ētikas pārkāpumiem un sniedz iespēju arī tiešsaistē nodrošināt godīgus sacensības noteikumus visiem dalībniekiem.
Lai nodrošinātu visu 2021./2022.mācību gadā plānoto pasākumu norisi un veiktu sagatavošanās darbus pasākumiem, kuru norise plānota minētā mācību gada otrajā semestrī, papildus līdzekļi  neattiecināmajām izmaksām 50 000 euro apmērā projekta īstenošanai nepieciešami 2021.gada decembrī.
Risinājuma apraksts
Lai projekta ietvaros nodrošinātu finansējumu mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursu īstenošanai pārraudzītas tiešsaistes režīmā, projekta īstenošanai ar Minsitru kabineta 2021.gada 2.novembra rīkojumu Nr. 796 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiek piešķirti papildus līdzekļi 50 000 euro apmērā projekta neattiecināmajām izmaksām.
Neattiecināmās izmaksas projektā plānots izmantot MK noteikumu Nr.345 20.1. un 20.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, nodrošinot nepārklāšanos starp atbalstāmajām darbībām, kas 8.3.2.1. pasākuma „Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” (turpmāk -8.3.2.1.pasākums) ietvaros tiks finansētas no attiecināmajām izmaksām, un tām darbībām, kas 8.3.2.1.pasākuma ietvaros tiks finansētas no neattiecināmajām izmaksām pasākumu līmenī, t.i., tiks nodrošināta finansējuma izmaksu izsekojamība pret pasākuma norises datumu, pasākuma nosaukumu un konkrētiem to dalībniekiem.
Papildus piešķirto finansējumu plānots izmantot 2021./2002.mācību gadā, kura ietvaros plānots organizēt 14 mācību priekšmetu olimpiādes, kurās indikatīvi piedalīsies līdz 10 000 izglītojamie, kā arī piecus reģionāla līmeņa un vienu valsts līmeņa zinātniski pētnieciskās darbības konkursus, kurs kopumā piedalīsies līdz 1000 izglītojamie.
No papildus piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 50 000 euro apmērā, aptuveni 30 000 euro plānots izmantot pasākumu norises uzraudzības jeb proktūringa pakalpojumu iepirkšanai un nodrošināšanai, bet 20 000 euro tiks novirzīti zinātnieciski pētnieciskās darbības konkursu digitālās platformas izveidei un darbības uzturēšanai.
Lai novērstu dubultfnansējuma risku, projektā tiks nodrošināta izmaksu un plānoto darbību nepārklāšanās, precīzi uzskaitot izmaksas un iesaistītās mērķa grupas.
8.3.2.1.pasākuma ietvaros finansējuma sanēmējs ir VISC, kas ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. VISC mērķis ir nodrošināt mācību satura izstrādi vispārējā izglītībā un pārraudzīt tā īstenošanu, tostarp, īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei. 8.3.2.1.pasākuma ietvaros īstenotā projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai. VISC 8.3.2.1.pasākuma ietavros īsteno tai noteikto valsts pārvaldes funkciju, kas nozīmē, ka 8.3.2.1.pasākuma ietvaros atbalsts netiek piešķirts saimnieciskās darbības veicējiem un attiecīgi projektā talantīgajiem izglītojamajiem sniegatais atbalsts un īstenotās darbības nav kvalificējamas kā komercdarbības atbalsta pasākums.


 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Valsts izglītības satura centram jāveic grozījumi vienošanās Nr.8.3.2.1/16/I/002 „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” par papildus piešķirtajiem līdzekļiem 50 000 euro apmērā projekta neattiecināmajām izmaksām.
 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • skolēni
Ietekmes apraksts
Skolēniem būs iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos tiešsaistes režīmā.
Juridiskās personas
  • Valsts izglītības satura centrs
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Ietekmes apraksts

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Valsts izglītības satura centram jāveic grozījumi vienošanās Nr.8.3.2.1/16/I/002 „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” par papildus piešķirtajiem līdzekļiem 50 000 euro apmērā projekta neattiecināmajām izmaksām.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
50 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
50 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-50 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-50 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
50 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Papildus līdzekļi projekta īstenošanai 50 000 euro apmērā tiek piešķirti no budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 02.00.00 programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts izglītības satura centrs
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Ja tiks saņemti iebildumi vai priekšlikumi par sagatavoto noteikumu projektu, tie tiks izskatīti un pēc iespējas ņemti vērā noteikumu projekta izstrādes laikā.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts izglītības satura centrs
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija


Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Valsts izglītības satura centram jāveic grozījumi vienošanās Nr.8.3.2.1/16/I/002 „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” par papildus piešķirtajiem līdzekļiem 50 000 euro apmērā projekta neattiecināmajām izmaksām.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi