Anotācija (ex-ante)

21-TA-510: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru Kabineta (turpmāk - MK) noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt tehniskās palīdzības projektu ietvaros plānoto darbību un mērķu pilnvērtīgu izpildi 2022. gadā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Tehniskās palīdzības (turpmāk – TP) otrās kārtas specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) īstenošana noteikta līdz 2023. gada 31. decembrim.
TP projektu īstenošanas laiks atbilstoši noslēgtajām vienošanām un pieejamajam finansējuma apmēram ir noteikts un īstenojams līdz 2021. gada 31. decembrim.
Šobrīd TP otrās kārtas ietvaros ir pieejama kopējā finansējuma rezerve 7 870 913 euro apmērā, lai nodrošinātu TP projektu  sekmīgu īstenošanu pēc 2021. gada 31. decembra.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Analizējot TP projektu finansējuma izlietojumu 2021. gadā, Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) vadošā iestāde aicināja visus TP finansējuma saņēmējus apzināt nepieciešamos pasākumus 2022. gadam, kam šobrīd trūkst finansējuma, tādējādi nodrošinot projekta ietvaros plānoto darbību un mērķu pilnvērtīgu izpildi.
Izvērtējot TP finansējuma saņēmēju sniegto informāciju un Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmā pieejamo informāciju par TP projektu ietvaros pieejamo finansējumu, tika secināts, ka šobrīd TP projektiem pieejamais finansējums ir nepietiekams, lai īstenotu TP projektus  līdz 2022. gada 31. decembrim, tāpēc, lai nodrošinātu uzsākto projektu pēctecīgu ieviešanu un to mērķu sasniegšanu, ir savlaicīgi jāveic TP līdzekļu pārdale no TP pieejamās finansējuma rezerves.

Lai nodrošinātu ES fondu TP finansējuma pilnvērtīgu apguvi, t.sk., kopējās finansējuma rezerves apguvi un nodrošinot projekta ietvaros plānoto darbību un mērķu pilnvērtīgu izpildi, TP finansējuma saņēmējiem tiks piešķirts papildus finansējums no finansējuma rezerves, lai  īstenotu institūciju funkcijas pilnā apmērā arī 2022. gada ietvaros.

 
Risinājuma apraksts
MK noteikumu projekts paredz:
1. precizēt MK noteikumu 6. punktu attiecībā uz TP otrai kārtai pieejamo finansējuma apmēru;
2. svītrot MK noteikumu 6.1 un 7.1 punktu   attiecībā uz TP otrai kārtai pieejamo finansējumu rezerves apmēru;
3. precizēt MK noteikumu pielikumu, kas nosaka TP projektu iesniegumu atlases otrajai kārtai maksimāli pieejamo finansējuma apmēru;
4. precizēt pašvaldību nosaukumus atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, kas spēkā stājies 2020.gada 23.jūnijā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Izstrādājot MK noteikumu grozījumu projektu, no TP finansējuma saņēmējiem tika saņemti priekšlikumi TP finansējuma palielināšanai galvenokārt atlīdzībai un citām funkcijām saistībā ar ES fondu uzraudzību un administrēšanu.
Pieejamās finansējuma rezerves ietvaros lielākai daļai TP projektu papildu finansējums 2022. gadam tiks piešķirts nepieciešamajā apmērā, kādā tika saņemti priekšlikumi no TP finansējuma saņēmējiem.
Finanšu ministrijai, Kultūras ministrijai, Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai papildu nepieciešamais finansējums 2022. gadam tika piešķirts mazākā apjomā, kā tika iesniegti priekšlikumos par nepieciešamo finansējumu, ņemot vērā ierobežoti pieejamo TP finansējumu.

Institūcijām, kurām papildu nepieciešamais finansējums 2022.gadam tika piešķirts mazākā apjomā, kā tika iesniegti priekšlikumos par nepieciešamo finansējumu, ņemot vērā ierobežoti pieejamo TP finansējumu, tālāko rīcību gadījumā, ja ar nepilnīgi piešķirto finansējumu nebūs iespējams segt visus administratīvos un cilvēkresursu izdevumus 2022.gadā saistībā ar ES fondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, būs pieejams tehniskās palīdzības ES fondu 2021.-2027.gadam plānošanas perioda  TP finansējums, lai nodrošinātu finansējuma un cilvēkresursu nepārtrauktību ES fondu 2021.-2027.gadam plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai.

Visi TP finansējuma saņēmēji, kuriem tika piešķirts papildus finansējums, TP projektus 2014.2020. gada plānošanas periodā īsteno (projektu īstenošanas termiņš atbilstoši faktiskajai projekta ieviešanai) atbilstoši projekta ietvaros īstenojamām darbībām pieejamā finansējuma apmērā.

Ja papildu piešķirtā finansējuma ietvaros TP finansējuma saņēmējs var nodrošināt savu funkciju īstenošanu arī pēc 2022. gada 31. decembra, TP projekts tiek īstenots pieejamā finansējuma apmērā arī 2023. gada ietvaros.
J​​​​a pamatotu iemeslu dēļ papildus piešķirtais finansējums ir pietiekams īsākam laika periodam kā 2022.gada 31.decembris, tad turpmāk visas funkcijas ES fondu īstenošanai tiek finansētas no 2021.-2027. gada plānošanas perioda TP līdzekļiem.

Ekonomikas ministrija, Tieslietu ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (izņemot publicitātes TP projektus) esošos TP projektus īsteno līdz 2021. gada 31. decembrim. Sākot ar 2022. gada 1. janvāri  Ekonomikas ministrija, Tieslietu ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) visas funkcijas ES fondu īstenošanai tiek finansētas no 2021.-2027. gada plānošanas perioda TP līdzekļiem. Pieejamais finansējums tiks noteikts MK noteikumos par TP īstenošanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā.

Papildus, izvērtējot CFLA funkciju tvērumu un nepieciešamību nodrošināt darbību nepārtrauktību un zināšanu pārņemšanu, jo īpaši pārejas posmā starp ES fondu plānošanas periodiem, nepieciešams risinājums, kas paredzētu pārslēgt vai slēgt ar CFLA darbiniekiem arī beztermiņa valsts civildienesta vai darba tiesiskās attiecības, kad tas nepieciešams, tālāk minēto iemeslu dēļ:
 
1. CFLA 2021.gadā ir 164 ir terminētas amata vietas. Terminētās amata vietas veidotas lielākoties CFLA projektu ieviešanas uzraudzības struktūrvienībās, kuru atbildībā sākotnēji plānotais projektu ieviešanas termiņš nepārsniedza 5 gadus (2014.-2020. gada plānošanas perioda sākumposmā, kad tika ieviesta centralizētā pieeja ar CFLA kā vienīgo sadarbības iestādi). Tomēr ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, īstenojot COVID-19 seku mazinošos ES fondu atbalsta pasākumus, kā piemēram, REACT-EU finansējuma apguve, tika ietekmētas šīs sākotnējās projektu ieviešanas termiņu prognozes un tās faktiski pārsniegs iepriekš plānotos 5 gadus.

2. Ņemot vērā, ka ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā CFLA turpina vienīgās sadarbības iestādes funkcijas, tai skaitā arī REACT-EU finansējuma apguves procesa (atlases un projektu uzraudzība) nodrošināšanu, nepieciešams nodrošināt funkciju nepārtrauktību, kā ietvaros ir nepieciešams saglabāt tās darba vietas, tai skaitā tos esošos darbiniekus, kam pašlaik ir civildienesta vai darba tiesiskās attiecības uz noteiktu laiku. Līdzīgi kā iepriekšējā ES fondu pārejas periodā - no 2007.–2013. gada plānošanas perioda uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu, kad darbā uz CFLA pārcēla virkni tā laika pārējās sadarbības iestādēs nodarbinātos ar ES fondu kompetenci, tādējādi saglabājot cilvēkresursus ar ES fondu pieredzi ES fondu sistēmā, arī šajā pārejas periodā nepieciešama līdzvērtīga pieeja – saglabāt kompetentus darbiniekus ES fondu uzraudzības sistēmā, tā nodrošinot akreditētās sistēmas tālāku veiksmīgu un efektīvu darbību. Amata vietas uz noteiktu laiku rada esošo CFLA darbinieku kompetenču ilgtspējas saglabāšanas risku un secīgi arī CFLA darba kapacitātes un deleģēto funkciju izpildes riskus.

3. Pamatojoties uz CFLA cilvēkresursu aprēķiniem un atbilstoši faktiskai vajadzībai, CFLA pakāpeniski pārveidos amata vietas uz noteiktu laiku par amata vietām uz nenoteiktu laiku, prioritāri vadītājus un vadošos speciālistus. CFLA deleģētās projektu uzraudzības funkcijas jau pēc būtības ir terminētas, jo attiecas uz konkrētiem finanšu instrumentiem (ES fondi 2014-2020, ES fondi 2021-2027, Atveseļošanas  fonds)  un, noslēdzoties šo finanšu instrumentu ieviešanas periodam, beidzas arī ar to uzraudzību saistītā funkcija. Samazinoties CFLA darba apjomam, kad nebūs nepieciešams tik liels cilvēkresursu apjoms, cik ir amata vietu uz nenoteiktu laiku, CFLA samazinās amata vietu skaitu līdz faktiski nepieciešamajam cilvēkresursu apjomam.

Tiem finansējuma saņēmējiem, kuriem TP projekta īstenošana ir noslēgusies (projekts statusā “Pabeigts”) un projekta īstenošanai bijis izlietots mazāks finansējums nekā pieejams, pieejamais finansējums precizēts atbilstoši faktiski izlietotajam finansējumam un pārdalīts citiem TP projektiem.

Atbildīgo iestāžu veicamajiem ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda izvērtējumiem, ja tādi būs pamatoti un nepieciešami 2022.gadā, TP finanējums būs pieejams no 2021.-2027. gada plānošanas perioda TP līdzekļiem. Ja šāda nepieciešamība tiks identificēta, TP finanējuma saņēmējs iensiegs finansējuma pieprasījumu FM atbilstoši valsts budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
 • Finanšu ministrija
 • Labklājības ministrija
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Satiksmes ministrija
 • Ekonomikas ministrija
 • Tieslietu ministrija
 • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Veselības ministrija
 • Valsts kase
 • Iepirkumu uzraudzības birojs
 • Valsts kanceleja
 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Kultūras ministrija
 • Ventspils pilsētas dome, Rēzeknes valstspilsētas dome, Liepājas pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Valmieras novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Rīgas valstspilsētas pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija


Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.4 1.apakšpunktu atļaut CFLA pagarināt projektu īstenošanas termiņu vairāk par sešiem mēnešiem.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi