Anotācija (ex-ante)

22-TA-2362: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības saprašanās memorandu par diplomātiskā un konsulārā personāla darbinieku apgādājamo nodarbinātību" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības saprašanās memorandu par diplomātiskā un konsulārā personāla darbinieku apgādājamo nodarbinātību” (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 3. panta otro daļu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikuma projekta mērķis ir apstiprināt 2022. gada 8. augustā Kanberā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības saprašanās memorandu par diplomātiskā un konsulārā personāla darbinieku apgādājamo nodarbinātību (turpmāk – Memorands), kas nosaka tiesisko pamatu Latvijas un Austrālijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu nodarbinātībai uzņemošajā valstī.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Diplomātiskās attiecības ar Austrāliju tika nodibinātas 1991. gada 27. augustā. Neskatoties uz lielo ģeogrāfisko attālumu, Latviju un Austrāliju vieno draudzīgas divpusējās attiecības, kā arī vienota izpratne par aktuāliem starptautiskās politikas jautājumiem, t.sk., par mūsdienas pasaules iespējām un izaicinājumiem, multilaterālismu un tiesībās balstītu starptautisko kārtību. Svarīga loma abu valstu tuvināšanā ir 25 tūkstošus lielajai latviešu diasporai Austrālijā.
2021. gadā darbu uzsāka Latvijas Republikas vēstniecība Austrālijā, kas sekmē abu valstu politisko, ekonomisko un kultūras sadarbību. 2022.gada vasarā vēstniecībā strādā trīs diplomāti.
Austrālijai nav diplomātiskās pārstāvniecības Latvijā. Attiecībā uz Latviju konsulārās funkcijas īsteno Austrālijas vēstniecība Berlīnē, savukārt politiskos jautājumus risina Austrālijas vēstniecība Stokholmā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1969. gada Vīnes konvencija par diplomātiskajiem sakariem un 1963. gada Vīnes konvencija par konsulārajiem sakariem neregulē jautājumus par diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu tiesībām strādāt algotu darbu, kā arī nenosaka imunitāšu apjomu nodarbinātības gadījumos. Tāpēc valstu praksē šos jautājumus risina, balstoties uz starptautisko līgumu pamata, kuri paredz tiesības diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļiem strādāt algotu darbu uzturēšanās valstī, saglabājot diplomātisko imunitāti jomās, kas nav saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
Līdz šim Latvija ir noslēgusi līgumus par pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu nodarbinātību ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādu, Dānijas Karalisti, Apvienoto Karalisti, Nīderlandes Karalisti, Izraēlas Valsti un Ukrainu.
Šādu līgumu noslēgšana atvieglo diplomātu ģimenes locekļu iekļaušanos darba tirgū, kas palīdz šīm personām saglabāt profesionālo kvalifikāciju un prasmes, kā arī pilnveidot zināšanas un iemaņas. 
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā Latvijas Republikas vēstniecības atvēršanu Austrālijā 2021.gadā, Austrālijas puse ierosināja Memoranda projektu, kuru noslēdzot tiks noteikta atvieglota  kārtība, kādā abu līguma pušu diplomātiskā vai konsulārā dienesta darbinieku ģimenes locekļi var strādāt algotu darbu otras līguma puses valsts teritorijā.
Sarunu procesā Austrālijas puse noraidīja Latvijas puses priekšlikumu noslēgt vienošanos kā starpvaldību līgumu, norādot, ka šajā gadījumā Austrālijā līgumam būtu nepieciešama sarežģīta un laikietilpīga parlamenta ratifikācijas procedūra, kuru nepiemēro šāda veida dokumentiem. Neskatoties uz Austrālijas pozīciju, ievērojot likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 1.pantu, Latvijā minētais Memorands tiek uzskatīts par starptautisko līgumu. Saskaņā ar Imigrācijas likuma 9. panta piektās daļas 22.punktu tas piešķirs Austrālijas diplomātu ģimenes locekļiem tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem, ja Latvijā kādreiz tiktu atvērta Austrālijas diplomātiskā pārstāvniecība.
Pēc Memoranda teksta precizēšanas, ievērojot Latvijas iestāžu komentārus, Austrālijas puse tikai 2022.gada jūlijā apstiprināja Memoranda gala redakciju, kuru Ārlietu ministrija saskaņoja ar Tieslietu, Finanšu, Iekšlietu un Labklājības ministriju. Ņemot vērā, ka Memoranda parakstīšana notikusi 2022.gada 8.augustā ārlietu ministra vizītes Austrālijā ietvaros, ir sagatavots noteikumu projekts, kas apstiprina Memorandu pēc tā parakstīšanas.
Parakstītais Memorands nosaka abu valstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu tiesības strādāt algotu darbu uzņemošajā valstī, kā arī procedūru, kādā nosūtošā valsts paziņo par personas vēlmi uzsākt darba attiecības. Strādājošie diplomātu ģimenes locekļi maksā visus nodokļus, kas iekasējami sakarā ar gūtajiem ienākumiem. Ģimenes loceklim, uzsākot darba attiecības, nosūtošā valsts atsakās no šīs personas imunitātes pret uzņemošās valsts civiltiesisko un administratīvo jurisdikciju attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar nodarbinātību. Turklāt nosūtošā valsts atceļ attiecīgā ģimenes locekļa imunitāti pret uzņemošās valsts kriminālo jurisdikciju saistībā ar jebkādu darbību vai bezdarbību, kas radusies algota darba veikšanas rezultātā.
Memorands stājas spēkā 2022.gada 1.novembrī.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Latvijas un Austrālijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļi.
Ietekmes apraksts
Minētās personas varēs strādāt algotu darbu Latvijā un Austrālijā.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
Starptautiskā dokumenta nosaukums
Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības saprašanās memorands par diplomātiskā un konsulārā personāla darbinieku apgādājamo nodarbinātību
Apraksts
Saprašanās memorands tiek apstiprināts ar MK noteikumiem

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums
Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības saprašanās memorands par diplomātiskā un konsulārā personāla darbinieku apgādājamo nodarbinātību
Starptautiskās saistības pasākums/uzdevums
Projekta vienība, ar ko izpilda A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
A
B
C
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Ārlietu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi