Anotācija (ex-ante)

22-TA-2982: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumu projekts) ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK noteikumu projekts paredz precizēt 7.2.1. specifiskajam atbalstam pieejamā finansējuma informāciju, svītrojot tā sadalījumu pasākumiem, kā arī precizēt 7.2.1.2. pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – 7.2.1.2. pasākums) jauniešiem pieejamā atbalsta nosacījumus, 7.2.1.2.pasākuma īstenošanā iesaistīto valstspilsētas vai novada pašvaldību atbalsta personāla atlīdzības izmaksu nosacījumus. MK noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
7.2.1.2. pasākuma ietvaros kopš 2022.gada 1.janvāra kā finansējuma saņēmējs noteikta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA), paredzot, ka mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās un nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros. Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 207) paredz, ka 7.2.1.2.pasākuma mērķa grupas jauniešiem pieejams atbalsts individuālā mentora vai personiskās izaugsmes trenera nodrošināšanai, lai veicinātu NEET mērķa grupas jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, apgūstot vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu,  modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā, pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, akadēmiskā bakalaura programmu, profesionālā maģistra studiju programmu vai akadēmiskā maģistra studiju programmu, neatrunājot ierobežojumus mērķa grupas jauniešu iesaistes dalības reizēm.
Vienlaikus 7.2.1.2.pasākumā (Noteikumu Nr.207 18.2.18 apakšpunkts) paredzēts nodrošināt arī speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u. c.) atbalstu noteikumu Nr.207 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kā arī pilsētas un novada pašvaldību speciālistiem, kuri strādā ar NEET mērķa grupas jauniešiem.
Atbalstāmo darbību (individuāla mentora vai personiskās izaugsmes trenera atbalsts, lai veicinātu jaunieša adaptāciju izglītības iestādē vai daba vietā, kā arī atbalstu profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, kā arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei), kas sniegs tiešu atbalstu mērķa grupas jauniešiem, īstenošanu JSPA nodrošina sadarbībā ar sadarbības partneriem – pilsētas vai novada pašvaldībām, kam atbilstoši Noteikumu Nr.207 22.13.7 apakšpunktā noteiktajam, piemērojama vienas vienības izmaksu standarta likmes metodika.
Noteikumu Nr. 207 40.1. un 40.3. apakšpunkts paredz, ka finansējuma saņēmēji nodrošina mērķa grupas vajadzību un sasniedzamo rādītāju uzskaiti, analīzi un uzraudzību pašvaldību sadalījumā līdz novadu teritoriālo vienību (tai skaitā pagasta) līmenim, informāciju ievietojot savā tīmekļa vietnē, kā arī uzskaita traucējošos apstākļus jauniešu iesaistei pasākumā.
Noteikumu Nr. 207 8., 9. un 41.2punkts, 41.1., 41.2., 41.11., un 41.12. apakšpunkts nosaka 7.2.1. specifiskajam atbalsta mērķim “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – 7.2.1.SAM) pieejamā Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas (turpmāk – JNI) un tam proporcionāli piesaistītā Eiropas Sociālais fonda (turpmāk – ESF), valsts budžeta finansējuma un privātā līdzfinansējuma (pamatpiešķīrums) sadalījumu pa finansējuma avotiem (skaitliskā un procentuālā izteiksmē) pasākumu līmenī. Pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" indikatīvi pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 36 614 514 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 15 186 315 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums – 16 606 100 euro un privātais līdzfinansējums, – ne mazāks kā 4 822 099 euro , savukārt pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" indikatīvi pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 875 394 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 13 824 324 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums – 21 201 278 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 849 792 euro.
Noteikumu Nr. 207 22.13.4 5. apakšpunkts nosaka, ka JSPA īstenotā 7.2.1.2. pasākuma ietvaros mērķa grupas jauniešiem, kas mācās profesionālās izglītības iestādes, koledžas vai tehnikuma profesionālās pilnveides izglītības programmās, profesionālās tālākizglītības programmās vai apgūst modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā, ir pieejamas stipendijas, paredzot, ka piešķiramās stipendijas apmērs vienam izglītojamam ir 5 EUR par vienu apmācību dienu,  nepārsniedzot 115 EUR mēnesī.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestāde (turpmāk – CFLA), deklarējot izmaksas Eiropas Komisijai, ir saskārusies ar problēmu, ka 7.2.1. SAM izmaksas nav iespējams deklarēt aktuālajā Noteikumos Nr.207 noteiktajā katram pasākumam finanšu avotu proporcijā. Minētie riski saistīti ar to, ka ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) ietvaros 7.2.1. SAM JNI un tam piesaistītam ESF, valsts budžeta finansējumam un privātajam līdzfinansējumam tika iedalīts t.sk. 7. prioritārā virziena (turpmāk – PV) ESF un valsts budžeta finansējums, kuram nav piesaistīts JNI un attiecīgi nevar tikt deklarēts zem JNI izmaksām, un kura finansējuma avota proporcija laika gaitā tika pārskatīta. Lai arī minētais neietekmēja 7.2.1.SAM kopējo piešķirto finansējuma apmēru, finansējuma avotu proporcija neatbilda jau EK deklarētā finansējuma sadalījumam pa finanšu avotiem 7.2.1.SAM pasākumu līmenī. Lai nodrošinātu visa DP noteiktā JNI un tam proporcionāli piesaistītā  ESF, valsts budžeta finansējuma un privātā līdzfinansējuma (pamatpiešķīrums) un 7. PV līmenī norādītā JNI nepiesaistītā ESF un valsts budžeta finansējuma (papildu piešķīrums) deklarēšanu Eiropas Komisijai  pilnā apjomā, atbilstoši DP apstiprinātajam, un novērstu risku Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) līdzekļu neatgūšanai no Eiropas Komisijas pilnā apmērā, nepieciešams veikt precizējumu Noteikumos Nr.207, svītrojot informāciju par pasākumu ietvaros pieejamā finansējuma sadalījumu pa finanšu avotiem.
Atbilstoši Noteikumu Nr. 207 22.13.4 5. apakšpunkta spēkā esošajai redakcijai stipendijas 7.2.1.2. pasākuma ietvaros pieejamas tikai tiem mērķa grupas jauniešiem, kas mācās profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai tehnikumā, taču  7.2.1.2.pasākuma ietvaros profesionālās pilnveides programmas un profesionālās tālākizglītības programmas var nodrošināt arī tālākizglītības vai citi mācību centri. Tāpat stipendijas paredzētas arī studiju moduļa vai studiju kursa apguves gadījumā, kuru īstenošanu nodrošina augstskolas. Attiecīgi, lai novērstu radušos situāciju un stipendiju izmaksu nodrošinātu visiem 7.2.1.2. pasākuma mērķa grupas jauniešiem, kas mācās profesionālās pilnveides izglītības programmās, profesionālās tālākizglītības programmās vai apgūst modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu, nepieciešams precizēt attiecīgo Noteikumu Nr. 207 punktu.
JSPA sadarbības partneru - pilsētas vai novada pašvaldību, atlīdzībai par tiem ieplānoto atbalstāmo darbību nodrošināšanu, atbilstoši Noteikumu Nr.207 22.13.7 apakšpunktā noteiktajam, tika plānots piemērot vienas vienības izmaksu standarta likmes metodiku, kas tiek saskaņota ar vadošo iestādi. Izstrādājot un ar vadošo iestādi saskaņojot attiecīgo metodiku, secināts, ka ieplānotā pieeja un tās aprēķinam izvēlētā pamatojošā dokumentācija neaptver visus nepieciešamos vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina vispārējos principus. Attiecīgi tika izvērtēti arī citi risinājumi sadarbības partneru atlīdzībai, kā, piemēram, pilsētas vai novada pašvaldību administratīvo izmaksu vienotas likmes piemērošana, taču, veicot aprēķinus, secināts, ka nav iespējams piemērot vienoto 20% likmi visām projekta personāla izmaksām, jo tiešas projektā plānotās personāla izmaksas ievērojami pārsniedz aprēķināto personāla atlīdzības summu, savukārt tās daļēja attiecināšana tikai uz pilsētas vai novada pašvaldību administratīvām izmaksām, atbilstoši Eiropas komisijas paustajam skaidrojumam, nav atbalstāma, jo neatbilst vienotās likme pamatnosacījumiem. 
Attiecīgi nolemts, ka 7.2.1.2.pasākumā netiks paredzētas projekta īstenošanā iesaistīto pilsētas vai novada pašvaldību atbalsta personāla atlīdzības izmaksas.
Tāpat Noteikumu Nr. 207 redakcija neparedz ierobežojumus viena mērķa grupas jaunieša iesaistes reizēm profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, kā arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvē, tādējādi radot risku, ka 7.2.1.2. pasākumā jaunieši iesaistās vienās un tajās pašās mācībās, neiegūstot kvalitatīvu un daudzpusīgu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī nelietderīgi izmantojot 7.2.1.2. pasākumam piešķirtā finansējuma finansējumu, ievērojot to, ka 7.2.1.2.pasākuma iznākuma un rezultāta rādītājos ieskaitāmi tikai unikāli jaunieši. Ievērojot minēto, nepieciešams ietvert atrunu, ka mērķa grupas jaunieši profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, kā arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvē var tikt iesaistīti ne vairāk kā divas reizes. 
Noteikumu Nr. 207 40.1. un 40.3. apakšpunktā izvirzītā prasība un pienākums finansējuma saņēmējam uzkrāt datus par mērķa grupas vajadzību un sasniedzamo rādītāju uzskaiti novadu teritoriālo vienību (tai skaitā pagasta) līmenī, kā arī par traucējošiem apstākļiem jauniešu iesaistei pasākumā rada papildu administratīvo slogu finansējuma saņēmējam.
Finansējuma saņēmējs (JSPA), kā tas ir paredzēts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas maksājuma pieprasījuma 7. sadaļā “Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji” uzkrās informāciju statistisko reģionu līmenī, t.i., Rīga, Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale. Turklāt prasība JSPA uzskaitīt traucējošos apstākļus mērķa grupas iesaistei ir lieka un radītu papildu slogu finansējuma saņēmējam, jo visi mērķa grupas jaunieši, kas piesakās JSPA īstenotajos pasākumos, arī saņem mērķētu un specifiski viņu individuālajām vajadzībām atbilstošu atbalstu, attiecīgi nav traucējošu apstākļu.
Risinājuma apraksts
MK noteikumu projekts paredz:
1) precizēt Noteikumu Nr. 207 8., 9. un 41.2punktu, 41.1., 41.2., 41.11., un 41.12. apakšpunktu, svītrot informāciju par pasākumu ietvaros pieejamo finansējuma sadalījumu pa finansējuma avotiem (skaitliskā un procentuālā izteiksmē). Attiecīgi finansējuma sadalījums pa finanšu avotiem Noteikumos Nr.207 saglabāsies tikai specifiskā atbalsta mērķa līmenī. Lai turpmāk deklarējamo izmaksu avotu proporcijas nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo izmaksu apmēru 7.2.1.SAM līmenī katram finansējuma avotam, CFLA sekos līdzi deklarējamo izmaksu apmēriem, kā arī konsultatīvi atbalstīts JSPA, kas ir finansējuma saņēmējs 7.2.1.2.pasākuma projekta īstenotājs no 01.01.2022., plānojot izmaksas.
Minētās izmaiņas veiktas atbilstoši š.g. maija un jūnija sanāksmēs, kuras ietvaros piedalījušies CFLA, Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta, ES fondu Investīciju pārvaldības departamenta, Valsts Kases, Izglītības un zinātnes ministrijas  un Labklājības ministrijas pārstāvji, panāktai vienošanai, lai atvieglotu izmaksu deklarēšanu Eiropas Komisijai.(MK noteikumu projekta 1., 2., 11., 12., 13., 14. un 15. punkts)
2) redakcionāli precizēt Noteikumu Nr. 207 18.2.1.4 apakšpunktu, nosakot, ka atbalsts pieejams profesionālās tālākizglītības programmu apguvei šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas jaunietim dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. (MK noteikumu projekta 3.punkts)
3) precizēt noteikumu Nr. 207 22.13.4 5. apakšpunkta redakciju, svītrojot tajā atrunu uz profesionālās izglītības iestādi, koledžu vai tehnikumu. (MK noteikumu projekta 5.punkts)
4) svītrot Noteikumu Nr.207 22.13.7 apakšpunktu, kas paredzēja projekta īstenošanā iesaistīto pilsētas vai novada pašvaldību atbalsta personāla atlīdzības izmaksas, piemērojot vienas vienības izmaksu standarta likmes metodiku, kā arī Noteikumu Nr. 207 20. punktā svītrot atsauci uz 22.13.7 apakšpunktu. (MK noteikumu projekta 4. un 6. punkts)
5) iekļaut jaunu punktu, kas paredz noteikt ierobežojumu viena mērķa grupas jaunieša iesaistes mācībās reizēm, paredzot, ka mērķa grupas jaunietis profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, kā arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvē 7.2.1.2.pasākuma īstenošanas laikā var tikt iesaistīts ne vairāk kā divas reizes. (MK noteikumu projekta 7. punkts)

6) iekļaut jaunu punktu, atrunājot prasību par atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu iepirkumu procedūru nodrošināšanu.(MK noteikumu projekta 8. punkts)
7) svītrot Noteikumu Nr. 207 40.1. un 40.3. apakšpunktu, kas paredz mērķa grupas vajadzību un sasniedzamo rādītāju uzskaiti, analīzi un uzraudzību pašvaldību sadalījumā, kā arī traucējošo apstākļu jauniešu iesaistei pasākumā uzskaiti, tādējādi mazinot administratīvo slogu finansējuma saņēmējam un CFLA. Papildus tam JSPA nebūs atsevišķi jāuzskaita dati arī par Noteikumu Nr. 207 40.13.2.1. un 40.13.2.3.apakšpunktā norādīto ilgtermiņa rezultāta rādītāju izpildi, informāciju nodrošinās CFLA, to iegūstot no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam integrētajām datu bāzēm. Vienlaikus MK noteikumu 40.13.2.2. apakšpunktā noteiktais kopējais ilgtermiņa rezultātu rādītājs- dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas, attiecināms tikai uz NVA un VIAA projektiem un nav piemērojams uz JSPA  ņemot vērā projekta plānoto un īso īstenošanas termiņu. (MK noteikumu projekta 9. un 10. punkts)
MK noteikumu projektā paredzētie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskām izmaiņām Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulas Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 71.panta izpratnē, tā kā minētie grozījumi pozitīvi ietekmē 7.2.1.2.pasākuma mērķa (veicināt jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu, tai skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālo pilnveidi un tālākizglītību izglītojamiem ieslodzījuma vietās, un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū) sasniegšanu, nodrošinot 7.2.1.2.pasākuma projekta turpmāku ieviešanu esošā finansējuma ietvaros, kā arī izmantojot 7.2.1.2.pasākuma projekta līdzšinējo ieviešanas mehānismu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

MK noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs 7.2.1.2. pasākuma īstenošanu, sekmēs noteikto mērķu sasniegšanu un sasniedzamo uzraudzības rādītāju izpildi.
Pēc MK noteikumu spēkā stāšanās tiesiskā regulējuma izmaiņu rezultātā CFLA un JSPA būs jānodrošina grozījumu veikšana 2015. gada 16. novembra Nr. 7.2.1.2./15/I/001 noslēgtajā vienošanās par 7.2.1.2. pasākuma projekta īstenošanu.
Vienlaikus JSPA būs jānoslēdz sadarbības līgumi par sadarbību 7.2.1.2. pasākuma projekta atbalstāmo darbību īstenošanā ar pilsētas vai novada pašvaldībām.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • jaunieši vecumā no 15-29 gadiem (ieskaitot)
Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekta tiesiskais regulējums paplašina mērķa grupas jauniešiem pieejamo atbalsta veidu, nodrošinot dažādu nepieciešamo speciālistu pieejamību un sasniedzamību saskaņā ar viņu individuālajām vajadzībām, lai mērķtiecīgi veicinātu  viņu turpmāku iesaisti un adaptāciju izglītībā vai nodarbinātībā.
Juridiskās personas
  • IZM, LM, JSPA, CFLA
Ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
7.2.1.2. pasākums atstāj pozitīvu ietekmi uz valsts ekonomiku kopumā – mērķa grupas jaunieši apgūs darba tirgū pieprasītas prasmes un zināšanas, nodrošinot, ka darba devējiem ir pieejams kompetentāks darbaspēks un mazinot bezdarba līmeni jauniešu vidū. 
 

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Daļai mērķa grupas jauniešu tiks sniegts atbalsts, lai jaunietis veiksmīgāk adaptētos darba vietā. Papildus tam jaunieši apgūs darba tirgū nepieciešamās prasmes un zināšanas, tādējādi kopumā mazinot neaktīvo jauniešu skaitu, kā arī sekmējot to iespēju iekļauties darba tirgū.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija


Ikviens sabiedrības loceklis ir aicināts sekot līdzi tiesību aktu projekta virzībai  un paust savu viedokli par to.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija


Tiesību akta projekta izpildē iesaistīta Labklājības ministrija kā ES fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde, Izglītības un zinātnes ministrija kā līdzatbildīgā iestāde 7.2.1. SAM ieviešanā, CFLA kā sadarbības iestāde, JSPA kā esošais 7.2.1.2. pasākuma projekta finansējuma saņēmējs.
 
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Mērķa grupas jauniešu zināšanu un prasmju uzlabošanās dos arī sociālos ieguvumus – kultūras līmeņa attīstību, sociālo saliedētību, drošāku sabiedrisko vidi, augstāku politisko līdzdalību u.tml.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
7.2.1.2 pasākumā atbalsts tiks nodrošināts arī  mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti, ja tādi pieteiksies atbalsta saņemšanai. Ja dalībai pasākumā pieteiksies jaunietis ar invaliditāti, viņam papildu mācību vai mentora atabalstam var tikt nodrošināts MK noteikumu 18.2.18.apakšpunktā noteiktais speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u. c.) atbalsts, kas paredz nepieciešamo konsultāciju vai tematisko atbalsta grupu sniegšanu, lai sekmētu jauniešu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un nodrošinātu sociālo iekļaušanos.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
7.2.1.2. pasākumam ir netieša ietekme uz sieviešu un vīriešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem), kuri nestrādā un nemācās, situācijas uzlabošanu. Saskaņā ar statistikas datiem Latvijā jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, īpatsvars no iedzīvotāju kopskaita 15-29 gadu vecumā pēdējos trijos gados ir mainīgs, bet ar kopējo tendenci pieaugt. 2021.gadā sieviešu īpatsvars veidoja 12.6%, savukārt vīriešu – 11.5% (2019.gadā attiecīgi sievietes – 10.6%, bet vīrieši – 10%). Pasākuma ietvaros jauniešiem tiks nodrošināta individuālās vajadzībās balstīta pieeja, sniedzot atbalstu izglītības ieguvē, mentora vai personiskās izaugsmes trenera piesaistē u.c.

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
7.2.1.2.pasākumā piedāvātie mācību pasākumi un/vai mentora atbalsts tiks noteikts un izvēlēts, izvērtējot katra jaunieša individuālo situāciju un vajadzības, tādejādi nodrošinot maksimāli labāko risinājumu jaunieša iesaistei izglītībā vai darba attiecību uzsākšanai.

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi