Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
23-TA-2344: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojumā Nr. 130 "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiku"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV) 16. panta pirmajā daļā noteikto finanšu ministrs ir atbildīgs par valsts budžeta likumprojekta (budžeta likumprojektu paketes) un tam pievienojamo paskaidrojumu izstrādāšanu.
Saskaņā ar LBFV 16.¹ panta ceturtajā daļā noteikto finanšu ministrs ir atbildīgs par prioritāro pasākumu izvērtēšanas procesa organizēšanu, prioritāro pasākumu izvērtēšanu un par priekšlikumu par atbalstāmajiem prioritārajiem pasākumiem un resursiem to finansēšanai iesniegšanu Ministru kabinetam.
LBFV 18¹. panta pirmajā daļā noteikts, ka finanšu ministrs nodrošina, ka katru gadu tiek izstrādāts valsts budžeta likumprojekts, un iesniedz to Ministru kabinetam saskaņā ar budžeta sagatavošanas grafiku.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojuma Nr. 130 “Par likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas grafiku” pielikuma 24. punktā noteikto likumprojekts “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu)  jāiesniedz Saeimā 2023. gada 12. oktobrī.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojumā Nr. 130 “Par likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas grafiku” mērķis ir apstiprināt budžeta sagatavošanas grafika grozījuma projektu, nosakot veicamos pasākumus un to izpildes aktualizētus termiņus pēc A. K. Kariņa valdības demisijas apstiprinātajam jaunajam Ministru kabinetam likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas nodrošināšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar LBFV 21. panta pirmajā daļā noteikto Ministru kabinets līdz attiecīgā gada 15. oktobrim iesniedz Saeimai valsts budžeta likumprojektu (budžeta likumprojektu paketi) nākamajam saimnieciskajam gadam, priekšlikumus par grozījumiem likumos, lai tie atbilstu budžeta pieprasījumiem, un valsts budžeta likumprojekta (budžeta likumprojektu paketes) paskaidrojumus.                        
Izskatīšanai 2023. gada 21. septembra Saeimas sēdē otrajā lasījumā iekļauts likumprojekts “Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību” (Nr. 345/Lp14) (Steidzams), paredzot papildināt likuma 21. pantu ar 3.¹ daļu šādā redakcijā: “Ja šā panta pirmajā daļā minētajā valsts budžeta likumprojekta (budžeta likumprojektu paketes) iesniegšanas dienā kopš uzticības izteikšanas Ministru kabinetam ir pagājuši mazāk nekā četri mēneši, valsts budžeta likuma (budžeta likumprojektu paketes) projekts iesniedzams Saeimai ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad Saeima izteikusi Ministru kabinetam savu uzticību.”
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Līdz A. K. Kariņa valdības demisijas raksta iesniegšanai Valsts prezidentam 2023. gada 17. augustā darbs pie likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas notika saskaņā ar apstiprināto grafiku.
Diskusijas par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamajiem prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam organizēs un galīgo lēmumu par valsts budžeta likumprojektu pieņems jaunais Ministru kabinets, kam šā gada 15. septembra ārkārtas sēdē izteica uzticību Saeima.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir aizkavēti šobrīd spēkā esošajā budžeta sagatavošanas grafikā noteikto pasākumu izpildes termiņi.
Nepieciešams nekavējoši turpināt darbu pie likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas, lai jaunais Ministru kabinets galīgos lēmumus par likumprojektu varētu pieņemt iespējami ātri un valsts budžeta likumu varētu paspēt pieņemt šajā gadā un tas stātos spēkā 2024. gada 1. janvārī.
Finanšu ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojumā Nr. 130 “Par likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas grafiku”  (turpmāk – projekts), nosakot veicamo pasākumu izpildes termiņus likumprojekta sagatavošanas nodrošināšanai, paredzot to iesniegt Saeimā 2023. gada 3. novembrī.
Risinājuma apraksts
Projektā paredzēts noteikt izpildes termiņus diskusijām un lēmumu pieņemšanai par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam, informatīvā ziņojuma “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027. gadam izstrādes  virzību” izskatīšanai, maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2024., 2025. un 2026.gadam aprēķināšanai, vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam apstiprināšanai (pie nemainīgas politikas), ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2024., 2025. un 2026.gadam sagatavošanai, budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšanai, Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšanai, precizētā vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam apstiprināšanai, kā arī likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” izskatīšanai Ministru kabinetā un iesniegšanai Saeimā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Visas ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, pašvaldības.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi