Anotācija (ex-ante)

22-TA-2613: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – rīkojuma projekts) paredz piešķirt Satiksmes ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” papildu finansējumu 2022.gadā reģionālās nozīmes pārvadājumos 10 000 000 euro apmērā, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību un kompensētu zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem 2022. gada ceturtajā ceturksnī.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir piešķirt papildu finansējumu Satiksmes ministrijai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem 2022.gadā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.435) 2.1. apakšpunktu, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem kompensē zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.435 12.2.apakšpunktā noteiktajai kārtībai Autotransporta direkcija ik gadu veic prognozētos aprēķinus nākamajam kalendāra gadam par reģionālās nozīmes pārvadājumiem un valstspilsētu pašvaldībām, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomē apstiprināto maršrutu tīklu1, kā arī ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos noteikto zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību un plānoto pasažieru (braucienu) skaitu un ieņēmumus. 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.435 17.punktā noteiktajam, ja gadskārtējā valsts budžeta likumā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi nav pietiekami sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu segšanai, Sabiedriskā transporta padome pārskata:
1) plānotā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomus nākamajam gadam (kilometrus);
2) plānotos tarifus nākamajam gadam (braukšanas maksu);
3) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos un normatīvajos aktos paredzētās, bet ieviešanas termiņus nesasniegušās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumam.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.435 18.punktu, ja pēc minēto pasākumu veikšanas Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmā 31.00.00 “Sabiedriskais transports” nepietiek līdzekļu, lai pilnībā kompensētu zaudējumus un izdevumus, par nepieciešamo reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomu, finansējuma apmēru un finansējuma avotu lemj Ministru kabinets.

1 Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.435 12.1.apakšpunktu, Autotransporta direkcija saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantu un MK noteikumu Nr.435 13. punktu katru gadu precizē maršruta tīkla apjomu nākamajam pārskata gadam katram pārvadātājam, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, un Sabiedriskā transporta padome līdz 1. aprīlim to apstiprina.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2022.gadā vairāki notikumi un kopējā ģeopolitiskā situācija pasaulē ir noteikuši apstākļus, kuri ietekmē kā kopējo tautsaimniecību, tā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari. Ja vēl 2022.gada sākumā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 2022.gada 28.februārim visā valsts teritorijā bija izsludināta ārkārtējā situācija, un, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, vienkopus tika noteikti ierobežojumi, kas ietekmēja katra iedzīvotāja ikdienas mobilitātes un pārvietošanās nepieciešamību, tad kopš 2022.gada 24.februāra ģeopolitiskās situācijas saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krievijas Federāciju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas Eiropā radījušas konsekvences, kuru dēļ palielinās degvielas (energoresursu), preču un pakalpojumu patēriņa cenas.
Sabiedriskā transporta nozares darbība būtiski tika ietekmēta pēdējo divu gadu laikā, kamēr tika noteikti ierobežojumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, jo ir mainījušies iedzīvotāju paradumi un nepieciešamība izmantot sabiedrisko transportu tādā intensitātē, kā pirms pandēmijas sākuma. Līdz ar to arī 2022.gadā nozare atkopjas no pandēmijas izraisītajām sekām, vienlaikus arī paredzot, ka prognozējoši arī 2022.gadā pastāv iespēja ierobežojošu pasākumu piemērošanai situācijā, ja Covid-19 infekcijas izplatība palielināsies.
2022.gadā valsts budžeta programmā 31.00.00 “Sabiedriskais transports” izveidota apakšprogramma 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” (turpmāk – 31.06.00 apakšprogramma), no kuras Satiksmes ministrija atbilstoši finansēšanas plānam un Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem katru mēnesi pārskaita finansējumu pārvadātājiem un vienu reizi ceturksnī – valstspilsētu pašvaldībām.
Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam” 2022.gadam programmā 31.00.00 “Sabiedriskais transports” ir piešķirti 228 247 257 euro, tajā skaitā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši noslēgtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem 2022.gadā attiecīgi paredzēti 70 288 795 euro, kas ir par 14% vairāk nekā 2021.gada bāzes budžetā.
Ar avansā izmaksātajām dotācijām 2022.gada piecos mēnešos ir kompensēti reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 86,44% no aprēķinātajiem kompensējamiem zaudējumiem, bet attiecībā uz reģionālās nozīmes pārvadājumiem ar vilcieniem dotāciju segums ir bijis tikai 49%, jo AS “Pasažieru vilciens” 2022.gada 1.ceturksnī ierobežotā finansējuma dēļ avansa maksājumi bija paredzēti tikai par braukšanas maksas atvieglojumiem un 2022.gada aprīlī un maijā veikti dotāciju avansa maksājumi apjomā, kas kompensē vidējos kompensējamos zaudējumus, t.sk. valsts garantētā peļņa, 69% apmērā.
Kopējais 2022.gada piecos mēnešos ar valsts budžeta dotācijām nesegtais kompensējamo zaudējumu apmērs reģionālās nozīmes pārvadājumos ir 7 407 747,30 euro.
Savukārt 2022.gada atlikušajiem 7 mēnešiem kopējais prognozētais nepieciešamais papildu finansējums sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem ir 22 573 949,70 euro, kas pamatā veidojas ņemot vērā apstākli, ka no 2022.gadam piešķirtā valsts budžeta finansējuma tiek veikti norēķini arī par 2021.gada saistībām, kā arī pieaugošo zaudējumu dēļ, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību, tiek palielināti avansa maksājumi pirmajā gada pusē.

Pēc 2022.gada piecu mēnešu datu apkopošanas aprēķināti kompensējamie zaudējumi un izlietotais finansējums reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2022.gadu. Detalizēts skaidrojums sniegts Satiksmes ministrijas un Autotransporta direkcijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā” (22-TA-2183)

Nr.p.k.


 
Rādītāja nosaukums Reģionālie autobusu pārvadājumi Reģionālie vilcienu pārvadājumi
Pavisam kopā
1. Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai (31.06.00 apakšprogramma)

44 716 195

 
14 599 884 59 316 079.00
1.1. t.sk. apropriācijas kārtībā pārceltais finansējums 1 516 515 0 1 516 515.00
2. Ieņēmumi, euro 25 819 146.57 19 670 290.32 45 489 436.89
2.1. t.sk. ieņēmumi no biļešu pārdošanas, euro 25 594 263.19 16 693 429.33 42 287 592.52
3. Izdevumi (izņemot izdevumi par dzelzceļa infrastruktūru), euro 84 251 418.63 45 425 025.51 129 676 444.14
3.1. t.sk. izdevumi par autoostām, euro 5 962 912.62 0 5 962 912.62
4. Nobraukums maršrutu tīklā, kilometri (vilcieniem - vagonkilometri) 71 207 165.51 28 171 135.96 99 378 301.47
5. Kompensējamais PVN par braukšanas maksas atvieglojumiem, euro 959 852.18 388 821.22 1 348 673.40
6. Aprēķinātā peļņa atbilstoši MK not. Nr.435 un sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos noteiktajai kārtībai, euro 1 278 806.48 1 172 216.34 2 451 022.82
7. Aprēķinātā zaudējumu kompensācija 2022.gadā atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos noteiktajam, eiro (vilcienu pārvadājumos 3.rinda-2.rinda+5.rinda+6.rinda); (autobusu pārvadājumos 3.rinda-2.1.rinda+5.rinda+6.rinda) 60 895 914.10 27 315 772.75 88 211 686.85
8. Pārskaitītas dotācijas zaudējumu segšanai par 2021.gada saistībām 31.06.00 apakšprogramma, euro (Ziņojuma Tabulas Nr.3 10.rinda un 12.1.rinda) 2 336 379.00 0 2 336 379.00
9. Pārskaitītas dotācijas zaudējumu segšanai par braukšanas maksas atvieglojumiem par 2022.gada kompensējamiem zaudējumiem 31.06.00 apakšprogramma, euro (1.rinda -8.rinda) 42 379 816.00 14 599 884.00 56 979 700.00
10. Pārmaksa no iepriekšējā perioda, euro 0 1 250 289.85 1 250 289.85
11. Iztrūkums (-)/pārmaksa (+) zaudējumu segšanai, euro (9.rinda+10.rinda) - 7.rinda - 18 516 098.10 -11 465 598.90 -29 981 697.00

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kopējais papildu finansējums 2022.gadā reģionālās nozīmes pārvadājumos ir nepieciešams 29 981 697 euro apmērā, tajā skaitā:
reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 18 516 098 euro;
reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem 11 465 599 euro.
Lai nodrošinātu MK noteikumos Nr. 435 59. punktā noteikto zaudējumu kompensāciju avansa izmaksu 95 % no nepieciešamo zaudējumu kompensāciju apmēra, 2022.gada ceturtajā ceturksnī reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem, nepieciešamais papildu finansējuma apmērs ir 10 000 000 euro.
Risinājuma apraksts
Risinājums:
Sagatavots rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – rīkojuma projekts), kura mērķis ir piešķirt papildu finansējumu Satiksmes ministrijai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem 10 000 000 euro apmērā, t.sk. reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem 9 107 891 euro un reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar vilcieniem 892 109 euro.
Jautājumu par finansējumu atlikušo saistību izpildei sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem Satiksmes ministrija risinās sadarbībā ar Finanšu ministriju.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.435 17.punktā noteiktajam, ja gadskārtējā valsts budžeta likumā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi nav pietiekami sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu segšanai, Sabiedriskā transporta padome pārskata:
1) plānotā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomus nākamajam gadam (kilometrus);
2) plānotos tarifus nākamajam gadam (braukšanas maksu);3) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos un normatīvajos aktos paredzētās, bet ieviešanas termiņus nesasniegušās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumam.
Veiktas reģionālās nozīmes maršrutu tīkla izmaiņas, kur kopumā pēdējo trīs gadu laikā veiktais maršrutu tīkla grozījumu rezultāts, ja to izteiktu zaudējumu kompensācijas apmērā, kāds bija pirms pandēmijas apstākļos (proti, iedzīvotāju pieprasījuma pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem stabilitāte, izmaksās nebija vērojamas būtiski pieaugumi), tad kopējā ekonomija valsts budžeta izdevumos ir 2,34 milj. euro, jo pārvadājumos ar autobusiem būtiskais nobraukuma samazinājums pārsniedz vilcienu pārvadājumu apjomus, vienlaikus padarot izmaksu ziņā efektīvākus sabiedriskā transporta pakalpojumus. 
Ieviesti maršruti, kas tiek apkalpoti uz komerciālajiem principiem, tomēr pārvadātāji nav ieienteresēti šādu pakalpojumu sniegt. Daļā maršrutu, kuri apstiprināti uz komerciāliem principiem arī 2022.gada pirmajā pusgadā nav saņemti pieteikumi to apkalpošanai. Pašlaik, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamību, maršruti, kas izpildāmi komerciālo maršrutu segmentā, ir iekļauti dotētajā maršrutu tīklā, bet ar būtiski samazinātu reisu skaitu. Atbilstoši samazinātam reisu skaitam kopējais reģionālās nozīmes maršrutu tīkla nobraukums faktiski gada laikā samazināts par 1,43 milj. kilometru, kas veido vismaz 1,79 milj. euro valsts budžeta izdevumu samazinājumu. Savukārt, ja tiktu nodota komercmaršrutu reisu pilnīga apkalpošana komersantiem, kopējais valsts budžeta izdevumu ietaupījums sasniegtu 2,87 milj. euro.
Ir izvērtēta tarifu pārskatīšana, tomēr konstatēts, ka tarifu (braukšanas maksas) palielināšana arī ietekmētu braukšanas maksas atvieglojumu apmēru par tām iedzīvotāju grupām, kurām tie ir noteikti. Tādējādi palielinātos ne tikai nesaņemto ieņēmumu apmēri, bet arī kompensējamais pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek aprēķināts no nesaņemto ieņēmumu apjoma.
Kvalitātes prasības attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi tiek iekļautas atklāta konkursa iepirkuma procedūrā, un šobrīd īstermiņa līgumos šīs kvalitātes ir noteiktas minimālā apmērā, veicinot tikai bezskaidras naudas ieviešanu sabiedriskajā transportā, bet ilgtermiņa līgumos – paredzot jaunāku, videi draudzīgāku transportlīdzekļu ieviešanu, kā arī pasažieriem ar funkcionāliem kustību traucējumiem pieejamāku sabiedrisko transportu un augstākas kvalitātes pakalpojumu.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Vienlaikus situācijā, kad iedzīvotāju maksātspēja ievērojami samazinās, pieaugot energoresursu cenām, sadzīves pakalpojumu cenām, kā arī pārtikas preču cenām, sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas maksas) palielināšana var nesasniegt vēlamo rezultātu, jo pasažieru skaits sabiedriskā transportā pretēji esošai situācijai, atkal var samazināties. Līdz ar to apstākļos, kad sabiedriskā transporta pakalpojumi dotētajā maršrutu tīklā tiek atbalstīti un dotēti no valsts budžeta, tarifu (braukšanas maksas) atstāšana negrozīta būtu jāvērtē kā vispārīgs atbalsts iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai, veicinot sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu ikdienā. Līdz ar to ar papildu valsts budžeta dotāciju kā tiešā, tā netiešā veidā tiktu uzlabota kopējā sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares darbība un arī iedzīvotājiem sniegtais atbalsts primāro vajadzību nodrošināšanai – iespēja apmeklēt darba vietas, valsts un pašvaldību, kā arī medicīnas un izglītības iestādes.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • studenti
  • skolēni
  • pensionāri
  • personas ar invaliditāti
Ietekmes apraksts
Ar papildu valsts budžeta dotāciju, kā tiešā, tā netiešā veidā tiktu sniegts atbalsts iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai, uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte, kopējā sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares darbība un arī iedzīvotājiem (t.sk. skolēniem, pensionāriem, invalīdiem) sniegtais atbalsts primāro vajadzību nodrošināšanai – iespēja apmeklēt darba vietas, valsts un pašvaldību, kā arī medicīnas un izglītības iestādes.
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem tiks kompensēti zaudējumi un dota iespēja nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību.
Nozare
Transports un uzglabāšana
Nozaru ietekmes apraksts
Papildu finansējums sabiedriskā transporta pakalpojumu nozarei segs zaudējumus un nodrošinās reģionālās nozīmes pārvadājumu ar autobusiem un vilcieniem izpildi 2022.gadā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
10 000 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
10 000 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-10 000 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-10 000 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
10 000 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Projekts paredz piešķirt Satiksmes ministrijai finansējumu 10 000 000 euro, lai kompensētu zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2022. gada ceturtajā ceturksnī reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem un nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību.
Minimālais finansējuma apjoms 2022.gada ceturtajam ceturksnim noteikts, pamatojoties uz MK noteikumos Nr. 435 59. punktā noteikto, ka zaudējumu kompensācijas avansa izmaksai jāatbilst 95 % no nepieciešamo zaudējumu kompensāciju apmēra. Proti, ja 2022.gada ceturtajā ceturksnī plānotais vidējais zaudējumu apmērs reģionālās nozīmes pārvadājumos varētu sasniegt 16,87 milj euro, tad 95% no minētās vērtības ir 16,02 milj. euro. Ņemot vērā, ka avansa maksājumiem 2022.gada atlikušajos trīs mēnešos kopējais pieejamais finansējums 31.06.00 apakšprogrammā plānots 6 022 848 euro, tad minimālais avansa apmērs sastāda 10 milj. euro. Attiecīgi minētā avansa lielums sadalāms reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 9 107 891 euro apmērā, jo attiecīgi no 31.06.00 apakšprogrammā finansējums ir pieejams tikai oktobra mēnesī 1 363 965 euro apmērā, savukārt reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem 892 109 euro, jo atlikušie kompensējamie zaudējumi kompensējami no 31.06.00 apakšprogrammā oktobra-decembra mēnešos paredzētā finansējuma, kas veido 4 658 883 euro.
Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 9.septembra vēstuli Nr.15-01/2644 Finanšu ministrijai par valsts pamatbudžeta pamatfunkciju izdevumu plānoto ekonomiju 2022.gadā, atlikušo nepieciešamā finansējuma daļu zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos Satiksmes ministrija ir radusi iespēju segt no plānotās ekonomijas.
Detalizēta informācija par kopējo nepieciešamo papildu finansējumu sniega Satiksmes ministrijas un  VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā informatīvajā ziņojumā ““Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā”” (22-TA-2183).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Līdzekļus 10 000 000 euro Satiksmes ministrijai paredzēts piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Tiesību akts nemaina esošo regulējumu, kā arī neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, bet skar papildu finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai un zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to sabiedrības līdzdalība nav attiecināma.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un VSIA "Autotransporta direkcija".

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Autotransporta direkcija"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi