Anotācija (ex-ante)

23-TA-2756: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 196 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturtā un septītā daļa

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Grozīt Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumus Nr. 196 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta biškopībai piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 196), lai precizētu atbalsta saņemšanas nosacījumus atbalsta saņēmējiem, kā arī izdarītu tehniskus precizējumus un novērstu nepilnības atbalsta intervenču administrēšanā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2023. gads bija pirmais gads, kad tika īstenotas Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023.– 2027. gadam (turpmāk – stratēģiskais plāns) paredzētās atbalsta intervences biškopības nozarē.
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests), uzsākot atbalsta finansējuma intervenču praktisko administrēšanu, ir konstatējis dažas nepilnības. Lai tās novērstu, ir nepieciešami precizējumi un daži tehniski grozījumi noteikumos Nr. 196.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Spēkā esošo noteikumu Nr. 196 4. punkta ievaddaļā ir noteikts, ka atbalsta finansējumu piešķir katru gadu laikposmā no kārtējā gada 16. oktobra līdz nākamā gada 15. oktobrim (turpmāk – finanšu gads) par konkrētiem intervenču veidiem (turpmāk – intervences) un tajos izvirzīto mērķu sasniegšanu. Finanšu gads ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulas (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 35. pantā.
Šāda tiesību normas redakcija ir radījusi situāciju, kad esošajā finanšu gadā netiek pilnībā izlietots stratēģiskajā plānā paredzētais atbalsta finansējums un ir apdraudēta tajā noteikto intervenču īstenošana biškopības nozarē.
Stratēģiskajā plānā katrai atbalsta intervencei ir noteikta plānotā vienības summa un norādīts indikatīvais gada finansējuma apmērs. Stratēģiskajā plānā nosakot plānotās vienības summas, ir jāņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulas (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, (turpmāk – regula 2021/2115) X pielikumā noteiktais finansējums. 
Tā kā, administrējot intervences, ir konstatētas dažas nepilnības attiecībā uz atsevišķu atbalsta nosacījumu īstenošanu un atbalsta maksājumu saņemšanas kārtību, Latvija uzdeva Eiropas Komisijai vairākus jautājumus saistībā ar stratēģiskā plāna ieviešanas nosacījumiem un atbalsta maksājuma administrēšanu.  

Eiropas Komisija ir sniegusi skaidrojumu, ka kopš 2023. gada 1. janvāra dalībvalstīm ir atļauts īstenot intervences biškopības nozarē saskaņā ar regulas 2021/2115 55. pantu un stratēģisko plānu.
Dalībvalstu ziņā ir noteikt, kā intervences tiek īstenotas un pārvaldītas. Tas ietver termiņu noteikšanu atbalsta saņēmēju pieteikumiem un maksājuma pieprasījumiem, kā arī to izmaksu attiecināmības datumus, kuras saņēmējiem radušās maksājumu pieprasījumos, lai nodrošinātu katra finanšu gada finansējuma maksimālu izlietošanu, to nepārsniedzot. 
Stratēģiskajā plānā noteikto intervenču īstenošanai biškopības nozarē nav saiknes starp pasākuma plānošanas un īstenošanas brīdi un izdevumu deklarācijas iesniegšanas brīdi Eiropas Komisijai, un saskaņā ar Eiropas Savienības tiesisko regulējumu nav pienākuma maksāt saņēmējiem par īstenotajām intervencēm nozarē tajā pašā finanšu gadā, kad intervence tika īstenota.

Ievērojot šos Eiropas Komisijas sniegtos skaidrojumus, noteikumos Nr. 196 izdarāmi grozījumi, tostarp redakcionāli, lai veicinātu atbalsta maksimālu izmantošanu un vienkāršotu atbalsta maksājumu intervenču administrēšanu un uzraudzību.
Tā kā patlaban no noteikumu Nr. 196. 4. punkta saprotams, ka intervences īstenojamas finanšu gadā, t. i., no kārtējā gada 16. oktobra līdz nākamā gada 15. oktobrim, tas apgrūtina atbalsta saņēmējam īstenot paredzētās intervences un izmantot pilnībā tam paredzēto atbalsta finansējumu. Jāņem vērā noteikumu Nr. 196 22. punktā noteiktais, t. i., lai saņemtu atbalsta finansējumu par kādu no šo noteikumu 4. punktā minētajām finanšu gadā īstenotajām intervencēm, atbalsta saņēmējs līdz kārtējā gada 1. septembrim, izmantojot dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu, iesniedz gala atbalsta maksājuma pieprasījumu. Attiecīgi atbalsta saņēmējs nevar iesniegt atbalsta maksājumu pieprasījumus par visām īstenotajām darbībām un iekļaut tajos faktiski radušos izdevumus, piemēram, ja kādas darbības vai maksājumi tiek veikti no 1. septembra līdz 15. oktobrim. Tādēļ noteikumu projektā nepieciešams noteikt biškopības gadu (laikposmu no kārtējā gada 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam), kura laikā tiks īstenotas intervences, tā nodrošinot secīgu pāreju no viena gada uz nākamo un maksimāli katru gadu izmantojot katrai intervencei noteikto atbalsta finansējumu.
Savukārt noteikumu Nr. 196 4. punkta ievaddaļā esošais regulējums par finanšu gadu jāietver jaunā punktā, paredzot, ka dienests atbalsta finansējumu izmaksā katru gadu laikposmā no kārtējā gada 16. oktobra līdz nākamā gada 15. oktobrim. 
Patlaban noteikumu Nr. 196 9.2. apakšpunktā noteiktais atbalsta iesnieguma iesniegšanas laikposms ir katru gadu no 1. jūlija līdz 1. augustam – par vienu vai vairākām šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm, kuras plānots īstenot finanšu gadā. Ievērojot biškopības gada regulējumu, jāprecizē atbalsta iesnieguma iesniegšanas laikposms. 
Noteikumu Nr. 196 21. un 22. punktā nepieciešams redakcionāls precizējums, izdarot iekšējo atsauci uz šo noteikumu 4. punktā minētajām īstenotajām intervencēm un veidojot to līdzīgi kā citos noteikumu Nr. 196 punktos.
Lai nerastos pārpratumi ar noteikumu Nr. 196 22. punktā minēto gala atbalsta maksājuma pieprasījuma iesniegšanu līdz kārtējā gada 1. septembrim un atbalsta saņēmējam būtu saprotamas no viņa sagaidāmās darbības, noteikumu Nr. 196 noslēguma jautājumos jāparedz, ka par biškopības gadu laikposmā no 2024. gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam gala atbalsta maksājuma pieprasījums iesniedzams līdz 2025. gada 1. septembrim.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projektā ietverti šādi noteikumu Nr. 196 grozījumi:
1) 4. punkta ievaddaļā ir noteikts biškopības gads laikposmā no kārtējā gada 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam, kad atbalsta pretendents īsteno intervences, lai maksimāli katru gadu izmantotu katrai intervencei noteikto atbalsta finansējumu, tā nodrošinot secīgu pāreju no viena gada uz nākamo (noteikumu projekta 1. punkts);
2) noteikumi Nr. 196 papildināti ar jaunu 4.punktu, nosakot finanšu gadu laikposmā no kārtējā gada 16. oktobra līdz nākamā gada 15. oktobrim, kad dienests atbalsta saņēmējam izmaksā atbalsta maksājumu par kārtējā biškopības gadā īstenotajām intervencēm (noteikumu projekta 2. punkts); 
3) 9.2. apakšpunktā ir precizēts atbalsta iesnieguma iesniegšanas laikposms katru gadu no 15. jūnija līdz 15. jūlijam (noteikumu projekta 3. punkts);
4) 21. un 22. punktā ir redakcionāli precizēta iekšējā atsauce uz šo noteikumu 4. punktā minētajām īstenotajām intervencēm (noteikumu projekta 4. un 5. punkts);
5) noslēguma jautājumi ir papildināti ar 37. punktu, nosakot gala atbalsta maksājuma pieprasījuma par biškopības gadu laikposmā no 2024. gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam iesniegšanu līdz 2025. gada 1. septembrim (noteikumu projekta 6. punkts).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Bišu saimes (stropu) īpašnieki un turētāji - biškopji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektam ir labvēlīga ietekme, jo saskaņā ar to tiks nodrošināta biškopībai paredzētā valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana un administrēšana pretendentiem, kas iesniegs iesniegumu un atbildīs atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Juridiskās personas
  • biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par biedrību un nodibinājumu reģistrēšanu un darbojas biškopības nozarē
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektam ir labvēlīga ietekme, jo saskaņā ar to tiks nodrošināta biškopībai paredzētā valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana un administrēšana pretendentiem, kas iesniegs iesniegumu un atbildīs atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Atbalsta intervences veicina nodarbinātību un ražošanu laukos, un tas pozitīvi ietekmē valsts makroekonomiskos rādītājus.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Atbalsta intervences veicina kvalitatīvas biškopības produkcijas ražošanu, tā labvēlīgi ietekmējot konkurētspēju.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Tā kā atbalsta saņēmēji un gala labumu guvēji ir mazie un vidējie uzņēmumi, atbalsts ietekmē šos uzņēmumus.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Tā kā atbalsts biškopības nozarē sniedz būtisku ieguldījumu saimniecību saražoto gala produktu kvantitatīvajos un kvalitatīvajos rādītājos, pieejamais atbalsts veicina to konkurētspēju.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Stiprinot lauksaimniecības nozari, tiek saglabāta lauku apdzīvotība un veicināta nodarbinātība laukos.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Stiprinot biškopības nozari, tiek saglabāta lauku apdzīvotība un veicināta nodarbinātība laukos.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R2115
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R2116
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas 2021/2115 55. panta 1. punkts
Noteikumu projekta 1. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Regulas 2021/2115 55. panta 1. punkts paredz, ka  attiecībā uz katru izvēlēto konkrēto mērķi, kas izklāstīts 6. panta 1. punktā, dalībvalstis savos KLP stratēģiskajos plānos izvēlas vienu vai vairākus no minētajiem intervenču veidiem biškopības nozarē, tādēļ noteikumu projekta 4. punktā ir minēti Latvijas izvēlētie intervenču veidi atbilstoši KLP stratēģiskā plānā noteiktajam mērķim. 
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas 2021/2116 35. pants
Noteikumu projekta 2. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauku atbalsta dienests
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas Biškopības biedrība"
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/67afe126-f72e-45a9-b948-7420d41dec11

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteikumu projekta sagatavošanas laikā, pamatojoties uz biedrības "Latvijas Biškopības biedrība" ierosinājumu, tika organizētas vairākas sanāksmes (4.10.2023., 15.11.2023., 24.01.2024. un 19.02.2024.), pieaicinot arī Lauku atbalsta dienestu, kas administrē un uzrauga noteikumos Nr. 196 noteikto valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībā. Sanāksmju laikā tika apspriesti nepieciešamie grozījumi, lai veicinātu atbalsta maksimālu izlietošanu un vienkāršotu atbalsta maksājumu intervenču administrēšanu un uzraudzību. 
Anotācijas 6.1. sadaļā minētajām iesaistītajām institūcijām 2024. gada 26. februārī tika elektroniski paziņots par publiskajā apspriešanā izsludināto noteikumu projektu, kā arī nosūtīts noteikumu projekts un tā anotācija e-pasta pielikumā komentāru sniegšanai.
Biedrība "Latvijas Biškopības biedrība" publiskās apspriešanas laikā ierosināja precizēt noteikumu projekta 2. punkta tekstu, papildinot to ar atsauci uz noteikumu Nr. 196 III nodaļā noteikto kārtību, kurā ir noteikta atbalsta finansējuma piešķiršana, administrēšana un uzraudzīšana. Priekšlikums nav ņemts vērā, jo šādai iekšējai atsaucei nav nekādas juridiskas slodzes, un ir skaidrs, ka atbalsts biškopībai tiek piešķirts saskaņā ar noteikumiem Nr. 196 kopumā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zemkopības ministrija
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi