Anotācija (ex-ante)

21-TA-353: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Projekts izstrādāts atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk – Kadastra likums) pārejas noteikumu 47. punkta 2. punktam, kas nosaka Ministru kabinetam līdz 2021. gada 1. decembrim izstrādāt un iesniegt Saeimai grozījumus Kadastra likumā, nosakot masveida kadastrālās vērtēšanas mērķus un principus.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Grozīt Kadastra likumu, nodrošinot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) datu publicēšanu atvērto datu veidā, atteikšanos no atļaujas (piemēram, licences) saņemšanas pirms datu izmantošanas, pilnveidot regulējumu kadastrālajā vērtēšanā, būvju un apgrūtinājumu reģistrācijā, servitūta teritorijas dzēšanā, ziņu sniegšanā Kadastra informācijas sistēmai, pakalpojumu ierosināšanā, informācijas izsniegšanā, kadastra datu aktualizācijā atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un datu labošanā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Nepieciešams pilnveidot Kadastra likumu atbilstoši tālāk aprakstītajām problēmām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kadastra informācijas sistēmas datu publicēšana atvērto datu veidā
Likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” Valsts zemes dienestam ir piešķirts finansējums Kadastra informācijas sistēmas datu publicēšanai atvērto datu veidā. Kadastra informācijas sistēmas datu atvēršana ļaus efektīvāk un plašāk izmantot Kadastra informācijas sistēmā jau uzkrātos datus. Tādā veidā tiks veicināta informācijas aprite gan uzņēmēju, gan sabiedrības vajadzībām.
Risinājuma apraksts
Lai publicētu Kadastra informācijas sistēmas datus atvērto datu veidā, Kadastra likuma 86. panta pirmajā daļā ir paredzēts noteikt, ka Valsts zemes dienests tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati, bez maksas nodrošina piekļuvi vispārpieejamiem aktuālajiem datiem par kadastra objektiem (izņemot telpu raksturojošo informāciju un telpu grupas labiekārtojumus). Projektā ar atvērtajiem datiem saprotami brīvi pieejami bezmaksas Kadastra informācijas sistēmas dati bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kurus var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām (Informācijas atklātības likuma 1. panta 6. punkts).
Kadastra informācijas sistēmas datus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju vai valsts noslēpumu, kā arī vēsturiskos datus un tādus datus, kuriem pieejamība nodrošināma tikai identificētai personai (dati par telpu raksturojošo informāciju, telpu grupu labiekārtojumiem un personu), Valsts zemes dienests nepublicēs tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati. Informācija par konkrētu kadastra subjektu nebūs pieejama atvērto datu veidā, jo piekļuve šādai informācijai neidentificētai personai ir liegta, tomēr atvērto datu veidā būs pieejama vispārīga informācija par kadastra subjekta statusu, piemēram, valsts, pašvaldība, fiziska vai juridiska persona. Informācija par konkrētu kadastra objekta īpašnieku, tiesisko valdītāju, apbūves tiesīgo vai lietotāju būs pieejama jebkurai identificētai personai bez pamatojuma norādīšanas par maksu.
Turpmāk ikviena persona vispārpieejamos aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektiem (izņemot telpu raksturojošo informāciju un telpu grupu labiekārtojumus) varēs bez maksas saņemt atvērto datu veidā tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati.
Kadastra likuma 86. panta pirmajā daļā plānots noteikt, ka kadastra informācijas sagatavošana un izsniegšana citos veidos ir maksas pakalpojums, izņemot Kadastra likumā noteiktos gadījumus, kad informācijas sniegšana ir bez maksas un tā nesakrīt ar atvērto datu veidā pieejamo informāciju. Plānots noteikt šādus gadījumus, kad informācijas sniegšana ir bez maksas:
1) kadastra informāciju Valsts zemes dienests standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas sagatavo un izsniedz valsts tiešās pārvaldes iestādēm, vietējām pašvaldībām, Saeimai, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai un citām iestādēm un valsts amatpersonām, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, tām noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai (regulējums plānots Kadastra likuma 86. panta otrajā daļā);
2) aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus Valsts zemes dienests standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas izsniedz sertificētām personām to profesionālās darbības ietvaros ģeodēzisko, zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas un meža inventarizācijas darbu veikšanai (regulējums plānots Kadastra likuma 86. panta trešajā daļā);
3) Valsts zemes dienests elektroniskā veidā portālā kadastrs.lv bez maksas identificētai personai nodrošina vispārpieejamo aktuālo Kadastra informācijas sistēmas datu par kadastra objektiem pārlūkošanu, tai skaitā aktuālo kadastra teksta datu par telpu raksturojošo informāciju un telpu grupas labiekārtojumiem (regulējums plānots Kadastra likuma 86. panta ceturtajā daļā). Papildus atbilstoši Kadastra likuma 98. panta 7. punktam Valsts zemes dienests arī nodrošina kadastra informācijas publiskās daļas pieejamību elektroniskās informācijas izplatīšanas sistēmā (kadastrs.lv) un šī publiskajā daļā pieejamā kadastra informācija ir pieejama bez maksas neidentificētai personai. Savukārt piekļuve datiem par kadastra objekta īpašnieku, tiesisko valdītāju, apbūves tiesīgo un lietotāju būs pieejama jebkurai identificētai personai maksas pakalpojuma ietvaros;
4) tāpat bez maksas tiek saglabāts arī pakalpojums par datu saņemšanu reizi gadā kadastra subjektam par saviem nekustamajiem īpašumiem (grozījumi Kadastra likuma 85. pantā nav plānoti).
Kadastra likuma 86. panta trešajā daļā ir paredzēts noteikt, ka Valsts zemes dienests sertificētām personām to profesionālās darbības ietvaros ģeodēzisko, zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas un meža inventarizācijas darbu veikšanai bez maksas izsniedz aktuālos Kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskos datus standartizētā informācijas apjomā un veidā. Aktuālo Kadastra informācijas sistēmas datu standartizētais apjoms un veids zemes kadastrālajai uzmērīšanai noteikts Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 22.1. apakšpunktā, ģeodēzisko darbu veikšanai noteikts Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 57.1 punktā un 58.2. apakšpunktā, zemes ierīcības darbu un meža inventarizācijas veikšanai noteikts Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 18. punktā (atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 2.1. apakšpunktam). Šim mērķim portālā kadastrs.lv izveidoti speciāli e-pakalpojumi, kas sertificētām personām nodrošina iespēju tiešsaistē bez maksas lejupielādēt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskos datus attiecīgajai darbībai noteiktajā standartizētajā informācijas apjomā un veidā. E-pakalpojumi pieejami atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam. Kadastra likuma 86. panta trešā daļa neparedz bezmaksas arhīva dokumentu izsniegšanu sertificētām personām, maksa par tiem tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" pielikumam.
Kadastra likuma 86. panta otrajā daļā ir paredzēts noteikt, ka Valsts zemes dienests nodrošina kadastra informācijas pieejamību standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas valsts tiešās pārvaldes iestādēm, vietējām pašvaldībām, Saeimai, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai un citām iestādēm un valsts amatpersonām, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, tām noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai. Personu, kurām bez maksas tiek nodrošināta kadastra informācijas pieejamība, loks tiek papildināts ar valsts amatpersonām, kurām likumā ir noteiktas tiesības saņemt tām noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju. Regulējums būtu attiecināms arī uz valsts amatpersonām pielīdzinātām personām, piemēram, zvērinātiem notāriem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Projekts neparedz sašaurināt personu loku, kuras var saņemt kadastra informāciju bez maksas atbilstoši šobrīd spēkā esošajam regulējumam normatīvajos aktos, piemēram attiecībā uz kadastra informācijas sistēmas datu nodošanu Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas uzturēšanai. Tāpat nav plānots samazināt jau esošo izsniedzamās informācijas apjomu šīm personām. Papildus skaidrojams, ka normā ar “citām iestādēm” saprot normā neminētas publiskas personas Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē (piemēram, pastarpinātas pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, kas nav pašvaldība).
Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums “Par informācijas aprites un piekļuves risinājumiem valsts pārvaldē”" (protokols Nr. 17, 32. §) (turpmāk – Protokollēmums) 3. punktam Valsts zemes dienestam līdz 2025. gadam jāpielāgo tehniskie risinājumi Kadastra informācijas sistēmas datu nodošanai, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – VISS). Atbilstoši tam ir paredzēts, ka valsts tiešās pārvaldes iestādēm, vietējām pašvaldībām, privātpersonām, kas pilda tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, Saeimai, Valsts kontrolei, valsts drošības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, tiesai un citām iestādēm un valsts amatpersonām, kuras Kadastra informācijas sistēmas datus saņem bez maksas, pamatojoties uz noslēgtu starpresoru vienošanos vai sadarbības līgumu, Valsts zemes dienests turpina datus izsniegt bez maksas starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumā noteiktajā apjomā, veidā un kārtībā līdz brīdim, kad 86. panta otrajā daļā minētās personas varēs saņemt datus bez maksas, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras piedāvātos koplietošanas risinājumus. Atbilstoši Protokollēmuma 4. un 7. punktam informācijas ņēmējiem ne vēlāk kā divu gadu laikā no brīža, kad izveidota minētā apmaiņas iespēja, uzturēšanas budžeta ietvaros ir jāveic pielāgojumi savā informācijas sistēmā, lai saņemtu datus, izmantojot VISS. Līdz ar to turpmāk kadastra datu saņemšana standartizētā veidā būs iespējama, izmantojot VISS. Attiecībā uz jau esošo kadastra datu nodošanu, ir noteikts pārejas periods, savukārt attiecībā uz jaunu kadastra datu nodošanu – tie standartizētā veidā tiks nodoti, izmantojot VISS. Valsts zemes dienests, plānojot kadastra attīstību, bez savlaicīgām diskusijām ar datu apmaiņas partneriem neveiks tādas izmaiņas izplatāmo datu struktūrā, kuras būtu vērstas uz datu lauku apvienošanu vai sadalīšanu.
Norādāms, ka, ņemot vērā to, ka noteikts subjektu loks saņem arī tādu informāciju, kas nav publicējama atvērto datu veidā šīs informācijas satura dēļ (piemēram, fizisko personu dati un citi kadastra subjekta dati, telpu grupu labiekārtojuma dati, telpu raksturojošie dati u.tml.), šiem subjektiem nebūs jāparedz paralēli risinājumi Kadastra informācijas sistēmas datu saņemšanai (gan atvērto datu saņemšana, gan citu datu saņemšana), bet jāparedz Kadastra informācijas sistēmas datu saņemšana, izmantojot VISS koplietošanas risinājumus – t.i., Valsts zemes dienests, izmantojot VISS koplietošanas risinājumu, nodrošinās atbilstošo datu saņemšanu (arī to, kas pieejami kā atvērtie dati). Ja tomēr kāda no 86. panta otrajā daļā minētajām personām vēlēsies saņemt datus no Valsts zemes dienesta (neizmantojot VISS koplietošanas risinājumus), tās izvēlēto datu saņemšanas risinājumu varēs saņemt maksas pakalpojuma veidā.
Vienlaikus uzsverams, ka ar vārdiem "nodrošina pieejamību" pēc būtības jau tiek saprasta arī kadastra informācijas "sagatavošana un izsniegšana". Jēdziens "nodrošina" turklāt ir plašāks nekā līdz šim normā lietotais jēdziens "sagatavo un izsniedz" un sevī jau ietver arī Valsts zemes dienesta pienākumu atbilstoši sadarbības līgumā noteiktajai kārtībai izsniegt Kadastra informācijas sistēmas datus pašvaldībām. Jau šobrīd esošais standartizētā apjoma un veida tehniskais risinājums datu nodošanai pašvaldībām (datubāzes replikācija un tīmekļa pakalpes) nodrošina datu pieejamību pašvaldību informācijas sistēmās, uz kurām Valsts zemes dienests automatizēti nodod datus. Līdz ar to pašvaldībām arī turpmāk tiks nodrošināta automatizēta datu nodošana.
Ja kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra subjekts, nekustamā īpašuma sastāvs vai kadastra objekta aktuālā kadastrālā vērtība, kas Kadastra informācijas sistēmā automātiski tiek pārrēķināta gadījumā, kad ir laboti kadastrālo vērtību ietekmējošie dati, pašvaldība aktuālos (izmainītos) kadastra datus saņem datu apmaiņas ietvaros un papildus Valsts zemes dienests arī informē pašvaldību par veikto kadastra datu labošanu. Projekts neparedz mainīt šo kārtību.
Projekta regulējums par datu atvēršanu un informācijas izsniegšanu neskar iestāžu sadarbību vienoto procedūru nodrošināšanā ar zemesgrāmatām un būvniecības informācijas sistēmu, jo minētās procedūras notiek iestāžu sadarbības ietvaros un ir speciāli atrunātas normatīvajos aktos, tās neietver tikai informācijas izsniegšanu, tāpēc uz tām attiecināms regulējums par sadarbību vienoto procedūru ietvaros.
Izmaiņas nepieciešamas arī Kadastra likuma 101. pantā, kas šobrīd nosaka, ka par kadastra informācijas sagatavošanu, izmantošanu un pieejamības nodrošināšanu (izņemot šā likuma 98. pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošanu, izmantojot kadastra informāciju, pieprasītājs maksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Uz minētās normas pamata ir izdoti Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība". Attiecīgi no Kadastra likuma 101. panta ir nepieciešams izslēgt prasību Ministru kabinetam noteikt samaksas apmēru un kārtību par kadastra informācijas izmantošanu, jo šāda samaksa saistībā ar datu atvēršanu vairs netiek paredzēta.
Problēmas apraksts
Atteikšanās no atļaujas ģeotelpiskās datu kopas atkalizmantošanai vai kopīgai izmantošanai
Projektā ir paredzēts, ka Valsts zemes dienests tīmekļvietnē, kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atvērto datu ievietošanu internetā publicējami atvērtie dati, bez maksas nodrošinās piekļuvi vispārpieejamajiem aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem par kadastra objektiem (izņemot telpu raksturojošo informāciju un telpu grupu labiekārtojumus). Savukārt Kadastra informācijas sistēmas dati ir ģeotelpiskā informācija Ģeotelpiskās informācijas likuma izpratnē un to izsniegšanā un pieejamības nodrošināšanā Valsts zemes dienestam jāievēro Ģeotelpiskās informācijas likuma 25. panta otrā, trešā un sestā daļa, kas paredz Kadastra informācijas sistēmas datu saņēmējam atkalizmantošanas ierobežojumu – saņemt atļauju ģeotelpiskās datu kopas atkalizmantošanai vai kopīgai izmantošanai licences vai licences līguma veidā (fiziskām vai juridiskām personām komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem), vai licences vai starpresoru vienošanās, sadarbības līguma veidā (ģeotelpiskās informācijas apritē starp iestādēm, īstenojot to pārvaldes funkcijas un uzdevumu), ja vien citā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Datu izmantošanas noteikumu obligāto saturu un atļaujas saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība". Līdz ar to Valsts zemes dienestam, publicējot Kadastra informācijas sistēmas datus atvērto datu veidā tīmekļvietnē, kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atvērto datu ievietošanu internetā publicējami atvērtie dati, būtu jāizsniedz minētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktā atļauja (kas ietver ģeotelpisko datu kopu obligāto saturu) noteiktajā kārtībā, to ietverot licencē vai licences līgumā. Taču tas neatbilst Informācijas atklātības likuma 1. panta 6. punktā ietvertajai atvērto datu definīcijai un būtībai, jo atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā minēto, ir paredzēts papildināt Kadastra likumu, tā 87. panta trešajā daļā paredzot, ka jebkurai personai ir tiesības izmantot Kadastra informācijas sistēmas datus, nesaņemot atļauju ģeotelpiskās datu kopas atkalizmantošanai vai kopīgai izmantošanai atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam. Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 31. punktam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajās vadlīnijās “Datu publicēšanas platformas ieviešanas tehniskās specifikācijas un ar to saistīto vadlīniju izstrāde” izvirzīta prasība, publicējot atvērtos datus Latvijas Atvērto datu portālā, atvērto datu kopām pievienot atvērto datu licences, izmantojot Creative Commons CC0 (Public Domain) publiskā īpašuma deklarācijas vai Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0) licenci, Valsts zemes dienests atvērtajiem datiem pievienos Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0) licenci. Tā kā Kadastra likuma 89. pantā Ministru kabinetam dots deleģējums noteikt kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību, pēc grozījumu Kadastra likumā spēkā stāšanās plānots grozīt arī Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumus Nr. 439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”, kuros plānots noteikt, ka arī citā veidā izsniegtu vispārpieejamo kadastra informāciju tās saņēmējs izmanto atbilstoši Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0.) atvērtās licences noteikumiem. Tāpat minētajos Ministru kabineta noteikumos plānots noteikt, ka tādu kadastra informāciju, kas pieejama tikai identificētai personai (piemēram, telpu grupu labiekārtojuma datus un telpu raksturojošos rādītājus), tās saņēmējs drīkst tālāk nodot vai citādi izplatīt tikai identificētai personai, jo pienākums nodrošināt, ka attiecīgā kadastra informācija ir pieejama tikai identificētai personai, attiecināms gan uz Valsts zemes dienestu kā šīs valsts informācijas sistēmas pārzini un turētāju, tā arī uz personām, kuras no Valsts zemes dienesta saņem šādu informāciju un to izplata tālāk. Tādējādi tiktu nodrošināta šīs informācijas izsekojamība un tiktu mazināti riski, kas var rasties, ja šāda specifiska rakstura vispārpieejama informācija būtu publiski pieejama. Savukārt ierobežotas pieejamības kadastra informāciju tās saņēmējam ir pienākums izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem to pieprasīja un saņēma atbilstoši Informācijas atklātības likuma 11. panta ceturtajai daļai.
Problēmas apraksts
Par būvēm, kuras nevar noteikt par nekustamā īpašuma objektu
Šobrīd Kadastra likumā noteiktais regulējums par to, kādas būves nav nosakāmas par nekustamā īpašuma objektu, līdz ar to arī nav reģistrējamas Kadastra informācijas sistēmā, ir novecojis un neatbilst arī normatīvajiem aktiem būvniecības jomā, kuros laika gaitā ir notikušas izmaiņas. Normatīvie akti būvniecības jomā šobrīd paredz ne tikai no būvmateriāliem objektā uzbūvēt būvi, bet paredz arī gatavas rūpnieciski ražotas būves novietošanu zemes vienībā. Šādā būvniecības procesā būvi pārvieto no vienas vietas uz citu vietu, to neizjaucot vai citādi ārēji nebojājot. Līdz ar to šobrīd spēkā esošais Kadastra likuma regulējums neatbilst esošajam būvniecības procesam un to ir nepieciešams salāgot ar reālo būvniecības procesu. Tāpat uzskaitīto objektu lokā minēti arī tādi objekti, kas vispār nav būves vai kas ir tikai būvju atsevišķi elementi, tāpēc arī tos nepieciešams izslēgt, regulējumu attiecinot tikai uz būvēm, kas nav reģistrējamas Kadastra informācijas sistēmā.
Risinājuma apraksts
Projekts precizē būves, kuras nav reģistrējamas Kadastra informācijas sistēmā. Meliorācijas būves reģistrē valsts informācijas sistēmā "Meliorācijas kadastra informācijas sistēma", līdz ar to tādas inženierbūves, kurām nav ēku pazīmes, papildus reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā nav nepieciešams. Savukārt aizsardzības spēku speciālās nozīmes būves nereģistrēs valsts drošības apsvērumu dēļ. Kadastra likuma 16. panta 2. punkta "b" apakšpunktā ir jau noteikts, ka par nekustamā īpašuma objektu nenosaka pagaidu būves. Regulējums tiek papildināts arī ar sezonas būvēm (piemēram, siltumnīcas, nojumes, paviljoni, kafejnīcas, kuru ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kuras nojauc līdz minētā termiņa beigām). Ņemot vērā šo ēku īslaicīgo un sezonālo lietošanu, nav lietderīga to reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā uz īsu brīdi, kamēr ēka atrodas apvidū. Šādas būves reģistrējot Kadastra informācijas sistēmā, tiktu radīts nesamērīgs administratīvais un finanšu slogs būvju īpašniekam saistībā ar šo būvju reģistrāciju un vēlāko dzēšanu no Kadastra informācijas sistēmas.
Lai neradītu aizskārumu jau Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvju, kas turpmāk vairs nav reģistrējamas Kadastra informācijas sistēmā, īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, Kadastra likuma pārejas noteikumi papildināti ar 51. punktu. Līdz šī regulējuma spēkā stāšanās laikam Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās būves, kas vairs neatbildīs būvēm, kuras reģistrē Kadastra informācijas sistēmā, no Kadastra informācijas sistēmas automātiski netiks dzēstas. Būves dzēsīs Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" noteiktajā kārtībā, proti, ja tiks saņemta no būvniecības informācijas sistēmas informācija par būves neesību apvidū vai minēto būvju īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegs Valsts zemes dienestā pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas (turpmāk – būvvalde), izdotu dokumentu, kurā apliecināts, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais kadastra objekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav Kadastra informācijas sistēmā reģistrējams objekts.
Ņemot vērā, ka Kadastra likums jau nosaka, ka par nekustamā īpašuma objektu nosaka būvi un telpu grupu, lieki ir noteikt, ka par nekustamā īpašuma objektu nenosaka būvē vai telpu grupā ietilpstošās atsevišķās telpas, kā arī iekārtas, komunikācijas vai citas ietaises un koplietošanas elementus, veģetāciju, zemes virsmu un robežzīmes. Līdz ar to iepriekšminētie apakšpunkti no likuma projektā dzēsti.
Šobrīd Kadastra likuma 16. panta 2. punkta e) apakšpunktā noteikts, ka žogu nevar noteikt par nekustamā īpašuma objektu, tomēr esošā būvju klasifikācija paredz žogu kā būvju klasificēšanu, tāpat arī žogu kadastrālo uzmērīšanu paredz Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 2. punkts, kas nosaka, ka kadastrāli uzmēra visas būves, kopsakarā ar šo pašu noteikumu 6. punktu, kas nosaka izņēmumus jeb to objektu (būvju) loku, kam būves kadastrālo uzmērīšanu neveic, un žogs nav starp šiem izņēmumiem. Praksē jau šobrīd žogi tiek kadastrāli uzmērīti un reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā kā kadastra objekti.  Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1.36. apakšpunkts nosaka, ka žogi ir inženierbūves. Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6.3.4. apakšpunkts nosaka, ka paskaidrojuma raksts vai būvniecības iesniegums vai cita būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama atsevišķu labiekārtojuma elementu (piemēram, žoga) būvdarbiem. Savukārt šo noteikumu 9. punkts nosaka – “būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju atsevišķu labiekārtojuma elementu un žogu būvdarbiem”. Ņemot vērā, ka būvniecības process paredz iespēju žoga būvniecībai sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju, ir jābūt iespējai tādas būves reģistrēt arī Kadastra informācijas sistēmā. Izrietoši, Kadastra informācijas sistēmā var reģistrēt žogus, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā ir sagatavota un Valsts zemes dienestā iesniegta būvniecības ieceres dokumentācija vai arī būvvaldes izdots vai apstiprināts dokuments par būves galveno lietošanas veidu. Līdzīgs risinājums ir piemērojams arī citiem objektiem, kas tiek būvēti, ievērojot būvniecības normatīvos aktus, un būves reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienestā tiek iesniegta būvniecības ieceres dokumentācija vai arī būvvaldes izdots vai apstiprināts dokuments par būves galveno lietošanas veidu. Pārskatot regulējumu par būvēm, kuras nav nosakāmas par nekustamā īpašuma objektu, tātad nav arī reģistrējamas Kadastra informācijas sistēmā, secināms, ka attiecībā uz žogiem nav rodams pamatojums, kāpēc žogi nebūtu reģistrējami, tie ir uzskatāmi par būvēm, noteikti būvju klasifikācijā, ir pastāvīgas būves un informācija par tiem nav iegūstama no citām valsts informācijas sistēmām.
Normatīvie akti būvniecības jomā nosaka būvniecības procesu – ēkas novietošanu, kas pilnībā sevī var arī iekļaut ēkas pārvietošanu. Ņemot vērā, ka būvniecības process paredz šādā veidā būvēt būves, ir jābūt iespējai tādas būves reģistrēt arī Kadastra informācijas sistēmā.
Savukārt dzelzceļš ir inženierbūve, kas ir iekļauta būvju klasifikācijā un kuru paredz būvēt atbilstoši attiecīgiem būvnoteikumiem. Būves būvmateriāli (būves sastāvdaļas), piemēram, dzelzceļa uzbērums, atsevišķi gulšņi un sliedes, tāpat ķieģeļi, kokmateriāli, grants utt. šobrīd netiek reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā un to nav paredzēts darīt arī turpmāk.
Kadastra likuma 13. un 14. pants nosaka būves tiesiskā valdītāja pienākumu ierosināt būves reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, kā arī nosaka termiņus, kādos tas ir izdarāms, attiecīgi – sešu mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās vai attiecībā uz ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamu inženierbūvi triju mēnešu laikā pēc tās uzbūvēšanas. Attiecībā uz būvēm, kurām būvniecības process jau būs beidzies un attiecīgi pagājuši seši mēneši vai trīs mēneši vēl pirms grozījumu spēkā stāšanās 16. pantā, nebūs noteikti termiņi šādu būvju reģistrācijas ierosināšanai Kadastra informācijas sistēmā, jo likuma normām nevar būt atpakaļvērsts spēks.
Problēmas apraksts
Par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai
Normatīvie akti būvniecības jomā neparedz kārtību, ka pirmās grupas ēkas būvniecības procesā tiktu sagatavota būvvaldē akceptēta deklarācija. Toties minēto ēku būvniecības procesā tiek sagatavots ēkas izpildmērījums, kurā ir visi nepieciešamie dati ēkas reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā. Tāpat arī Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" nav noteikts pienākums pie šādu ēku reģistrācijas sagatavot un iesniegt deklarāciju. Tāpēc nepieciešams precizēt regulējumu, ka šādas ēkas reģistrē Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījumu pamata, nevis deklarācijas pamata, kā to šobrīd nosaka Kadastra likuma 60.2 panta pirmās daļas 3. punkts. Nav plānots, ka šie precizējumi varētu ietekmēt vienotās procedūras ar zemesgrāmatu šādu ēku reģistrācijas procesā. Tāda tā ir bijusi jau no vienotās procedūras ieviešanas brīža – 2019. gada 1. decembra.
Atbilstoši grozījumiem Zemesgrāmatu likumā (stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā) no likuma pamatnormām izslēgta norma par to, ka būves dzēšanas gadījumā, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina būves neesību, ja būve nav vienīgais nekustamā īpašuma objekts, Valsts zemes dienests nosūta attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai īpašnieka iesniegumu, un noteikta pārejas norma, ka īpašnieka (kopīpašuma gadījumā visu kopīpašnieku) iesniegums Valsts zemes dienestam par tam piederošas būves dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās institūcijas izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesību, ja būve nav vienīgais zemesgrāmatā ierakstītais nekustamā īpašuma objekts un minētais dokuments izdots līdz 2020. gada 31. martam, vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. Valsts zemes dienests iesniegumu elektroniski nosūta attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai.
Risinājuma apraksts
Projekts precizē Kadastra likuma 60.2 panta pirmās daļas 3. punktu, nosakot, ka iesniegums Valsts zemes dienestam par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, ja tiek ierosināta normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktas ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas reģistrācija esoša nekustamā īpašuma sastāvā uz iesniegto izpildmērījumu datu pamata, nevis deklarācijas pamata. Tas, vai kādu darbību veikšanai ir vai nav nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana, ir jau regulēts Civillikuma 1068. panta pirmajā daļā, tāpēc no 60.2 panta pirmās daļas izslēdzams iekavās esošais skaidrojošais teksts par to, ka kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki kopīgi ierosina noteikto darbību veikšanu.
No Kadastra likuma 60.2 panta pirmās daļas izslēdzams punkts attiecībā uz būves dzēšanu, pamatojoties uz normatīvo aktu būvniecības jomā noteiktās institūcijas izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesību, ja būve nav vienīgais zemesgrāmatā ierakstītais nekustamā īpašuma objekts, un regulējums pārnesams uz pārejas noteikumiem. Vienlaikus no kadastra objekta reģistrācijas procesa nav izšķirošs nosacījums, vai būve ir vienīgais zemesgrāmatā ierakstītais nekustamā īpašuma objekts, tāpēc no normas minētais nosacījums ir izslēdzams. Proti, attiecīgais iesniegums tiks nosūtīts rajona (pilsētas) tiesai zemesgrāmatu jautājumos, kura to izlems atbilstoši kārtībai, kādu to paredz zemesgrāmatu darbību regulējošie normatīvie akti.
Problēmas apraksts
Par apgrūtinājumu reģistrēšanu no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (turpmāk - ATIS) datiem
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumiem Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" Valsts zemes dienests ir uzsācis izstrādāt un ieviest programmatūru, kas nodrošinās Kadastra informācijas sistēmas datu savietošanu ar ATIS datiem, kā rezultātā tiks reģistrēti apgrūtinājumi Kadastra informācijas sistēmā.
Valsts zemes dienests atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumam (turpmāk – ATIS likums) ir noteikts par ATIS pārzini. ATIS datu savietošanu ar Kadastra informācijas sistēmas datiem plānots veikt pakāpeniski. Vispirms savietošanai plānots izmantot tos ATIS datu sniedzēju datus, kas ir atrunāti ATIS likumā kā vienīgie datu sniedzēji, un datu sniedzēju datus, kuri datus ir iesnieguši par visu Latvijas teritoriju. Līdz 2023. gada janvārim aptuveni 20 datu sniedzēji ir iesnieguši ATIS datus par visu Latvijas teritoriju (piemēram, Dabas aizsardzības pārvalde, AS "Gaso", AS "Conexus Baltic Grid", VAS "Latvijas valsts ceļi", SIA "Tet", SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Tele 2", SIA "Tele Tower", VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, VSIA "Latvijas Jūras administrācija" u.c.). Tādējādi ATIS par atsevišķām apgrūtinājumu kategorijām ir uzkrāti pilnīgāki un aktuālāki dati nekā Kadastra informācijas sistēmā. Pakāpeniski ATIS būs uzkrāts vēl vairāk informācijas par apgrūtinātām teritorijām.
Šobrīd dati par apgrūtinājumiem Kadastra informācijas sistēmā tiek aktualizēti, pamatojoties uz personas (kadastra subjekta) iesniegumu vai datu apmaiņas ceļā no normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām. Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti apgrūtinājumi pat ar 30 gadu aktualitāti, jo personas nav šo gadu laikā ierosinājušas aktualizēt datus Kadastra informācijas sistēmā. Tādējādi liela daļa Kadastra informācijas sistēmas datu par apgrūtinājumiem ir novecojuši un nepilnīgi.
Risinājuma apraksts
Projektā plānots noteikt regulējumu apgrūtinājumu reģistrēšanai no ATIS datiem. Līdz ar to vairs nebūs nepieciešamība pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā sertificētu personu (mērnieku) gatavotajiem apgrūtinājumu plāniem, jo Kadastra informācijas sistēmā apgrūtinājumi tiks reģistrēti, savietojot ATIS un Kadastra informācijas sistēmas datus. Tādējādi ar projektu no Kadastra likuma ir izslēgtas visas normas, kas attiecas uz apgrūtinājumu plānu izgatavošanu un saskaņošanu, tai skaitā deleģējums Ministru kabinetam noteikt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma robežu iezīmēšanu un platības aprēķināšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos. Tā vietā projektā paredzēts noteikt, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrē nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus atbilstoši ATIS iekļautajiem datiem par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām, un ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritoriju.
Projektā iekļauts pārejas noteikums, kas paredz, ka izmaiņas Kadastra likumā attiecībā uz apgrūtinājumu reģistrāciju piemēro ar 2025. gada 1. janvāri. Valsts zemes dienesta aprēķinātās prognozētās kadastrālas vērtības 2025. gadam būs jau atbilstoši tiem apgrūtinājumiem, kas noteikti atbilstoši ATIS datiem. Taču šie apgrūtinājumi tiks reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā no 2025.gada.
Tā kā iepriekš sagatavotie apgrūtinājumu plāni līdz ar datu par apgrūtinājumiem iegūšanas veida maiņu zaudēs spēku, jo aktuālie dati Kadastra informācijas sistēmā par apgrūtinājumiem tiks automātiski reģistrēti no ATIS, tad plānots apgrūtinājumu plāna izgatavošanai noteikt saprātīgu beigu termiņu, lai nerastos situācija, ka izgatavotais apgrūtinājuma plāns ir nederīgs teju ar tā izgatavošanas brīdi. Esošie Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie apgrūtinājumi pakāpeniski tiks dzēsti vienlaikus ar jauno apgrūtinājumu reģistrāciju no ATIS. Minētais neattiecas uz ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas reģistrāciju un dzēšanu, jo šie apgrūtinājumi netiks reģistrēti no ATIS, bet gan līdzšinējā kārtībā, bet bez iespējas tos norādīt apgrūtinājumu plānos. Atbilstoši Kadastra likuma 27.1 pantam ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas reģistrāciju, aktualizāciju un dzēšanu ierosina rajona (pilsētas) tiesā, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu par attiecīgā servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanu, grozīšanu vai dzēšanu, ja zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā vai dzēšanas gadījumā servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Tādējādi, ja zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā, tad servitūta teritorijas reģistrācija, aktualizācija un dzēšana ierosināma rajona (pilsētas) tiesā vienoto procedūru ar zemesgrāmatām ietvaros, bet, ja zemes vienība nav ierakstīta zemesgrāmatā, tad servitūta teritorijas reģistrāciju, aktualizāciju vai dzēšanu varēs ierosināt Valsts zemes dienestā, iesniedzot servitūta tiesību nodibinošo dokumentu un grafisko informāciju ar servitūta teritoriju. Grafisko informāciju vairs nav plānots izgatavot zemes kadastrālās uzmērīšanas procesa ietvaros, sagatavojot apgrūtinājumu plānu. Tomēr, ja līguma slēdzēji vēlas, viņi var vērsties pie zemes kadastrālā uzmērītāja un lūgt viņam sagatavot līguma grafisko pielikumu ar attēlotu precīzu servitūta teritoriju. Tomēr jāatzīmē, ka šādā gadījumā grafiskā pielikuma sagatavošana nav uzskatāma par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām.
ATIS un Kadastra informācijas sistēmas datus plānots savietot vismaz divas reizes gadā, un tas nodrošinās sabiedrību un valsts pārvaldi ar aktuālo informāciju par apgrūtinājumiem. Tāpat Valsts zemes dienests plāno izstrādāt pakalpojumu gadījumiem, kad persona vēlēsies aktualizēt apgrūtinājumus Kadastra informācijas sistēmā, izmantojot ATIS datus, biežāk nekā divas reizes gadā.
Tāpat grozījumi likumā izmaina arī atsauci uz Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmu, kādā veic būves, telpu grupas un zemes vienības, zemes vienības daļas uzmērīšanu, turpmāk lietojot jēdzienu Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma, bez atsauces uz konkrētu gadu, tādējādi nodrošinot, ka izmaiņu gadījumā Latvijā lietotās koordinātu sistēmas nosaukumā nebūs jāveic izmaiņas likumā. No Kadastra likuma 44. panta pirmās daļas 1. punkta “b” apakšpunkta izslēgta norāde ar kadastrālās uzmērīšanas datu uzskaitījumu, jo datu uzskaitījums ir regulēts Ministru kabineta noteikumos.
Problēmas apraksts
Par servitūta teritorijas reģistrāciju
Kadastra likuma 27.1 panta mērķis ir noteikt vienotu kārtību servitūta teritorijas reģistrācijai, aktualizācijai un dzēšanai, sasaistot ar zemesgrāmatā nostiprinātajam tiesībām un to nodrošinājumu, tāpat nosakot, ka personai ir jāvēršas ar lūgumu tikai vienā iestādē, nevis divās. Tomēr tiesu praksē konstatēts, ka attiecībā uz tādām zemesgrāmatā ierakstītām atzīmēm par servitūtiem, kuriem nav noteikts valdošais īpašums, norma nevar tikt piemērota, jo šādas atzīmes neatbilst Civillikumā noteiktajam servitūta tiesības jēdzienam un šādā situācijā nepastāv servitūts vai šādas tiesības nodrošinājums. Līdz ar to būtu nosakāms, ka normā noteiktā kārtība attiecībā uz servitūta teritorijas dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā piemērojama arī uz tādām zemesgrāmatā ierakstītām atzīmēm, kuras uzskatāmas par tiesību aprobežojumu tā iemesla dēļ, ka servitūta atzīmei nav noteikts valdošais īpašums. Tādējādi tiktu sasniegts jau sākotnēji tiesību normā paredzētais mērķis.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams precizēt Kadastra likuma 27.1 pantu, nosakot, ka ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas dzēšanu ierosina rajona (pilsētas) tiesā, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu par attiecīgā servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanu vai dzēšanu, arī, ja atzīme par servitūtu kā tiesību aprobežojums ir ierakstīts zemesgrāmatā.
Problēmas apraksts
Par ziņu sniegšanu kadastra objekta reģistrācijai
Šobrīd spēkā esošā Kadastra likuma 44. panta pirmās daļas 2. punkta redakcija faktiski attiecas tikai uz divām valsts informācijas sistēmām – Meža valsts reģistru un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmu, tāpēc šī punkta apakšpunkti izslēdzami, attiecīgi paplašinot šī panta personu loku. Ziņas kadastra objekta reģistrācijai var sniegt jebkura normatīvos aktos noteikta institūcija.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz izteikt 44. panta pirmo daļu jaunā redakcijā, pēc būtības izslēdzot 2. punkta apakšpunktus, kas nosaka, ka par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 84. pantā minēto personu sniegtās ziņas – datus par mežaudzēm un nekustamā īpašuma objekta adresi.
Problēmas apraksts
Par fizisko un juridisko personu elektronisko saziņu ar Valsts zemes dienestu
Lai atvieglotu fizisko un juridisko personu elektronisko saziņu ar Valsts zemes dienestu, Kadastra likuma 24. panta sesto un septīto daļu, kā arī 87. pantu ir nepieciešams precizēt, nosakot, ka persona lūgumu veikt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju vai lūgumu izsniegt kadastra informāciju, var izteikt, ne tikai iesniedzot rakstveida dokumentu (iesniegumu), bet arī tiešsaistes formā, kur ierosinātāju identificē, lietojot tajā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šādi iesniegtu ierosinājumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Piemēram, Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, būvniecības informācijas sistēmā vai kādā citā sistēmā, kurā nākotnē būs iespējams pieprasīt Valsts zemes dienesta pakalpojumus.
Jau šobrīd atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 8. panta trešajai daļai iesniegumu administratīvajā procesā var iesniegt elektroniski bez droša elektroniskā paraksta Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas šajā portālā. Taču minētie grozījumi Kadastra likumā ļautu šo normu piemērot ilgtermiņā un ir ar plašāku tvērumu, tajā skaitā to attiecinot arī uz informācijas pieprasījuma iesniegšanu.
Risinājuma apraksts
Projektā precizēta Kadastra likuma 24. panta sestā un septītā daļa, nosakot, ka, ja kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju ierosina, izmantojot tiešsaistes formu, ierosinātāju identificē, lietojot tajā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šādi iesniegtu ierosinājumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Ierosinājumam pievieno normatīvajos aktos noteiktos datus vai dokumentus. Tā kā panta sestā daļa turpmāk attieksies arī uz Valsts zemes dienesta pakalpojumu ierosināšanu būvniecības informācijas sistēmā, tad panta septītajā daļā nepieciešams izslēgt šo izņēmumu. Līdzīga kārtība nosakāma arī Kadastra likuma 87. pantā attiecībā uz informācijas pieprasīšanu. Turpmāk Kadastra likuma 24. panta sestajā daļā lietots termins ierosinājums nevis iesniegums, kā tas tiek lietots šobrīd likumā, jo ierosinājums ir plašāks termins nekā dokumenta nosaukums iesniegums, tādējādi ierosinot kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju, izmantojot tiešsaistes formu, nebūtu obligāta prasība tiešsaistes formās iekļaut dokumentu ar nosaukumu iesniegums.
Valsts zemes dienesta elektroniskie pakalpojumi ir pieejami, izmantojot Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi” pielikuma 4.2. apakšpunktā noteiktos elektroniskās identifikācijas līdzekļus - kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus un citus Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma 3. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētos elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tai skaitā maksājumu pakalpojumu sniedzēju izsniegtus, uzturētus vai akceptētus drošās autentificēšanas līdzekļus, kuri atbilst Komisijas 2017. gada 27. novembra Deleģētās regulas (ES) 2018/389, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem, prasībām.
Problēmas apraksts
Par Kadastra informācijas sistēmas ierobežotas pieejamības un vispārpieejamajiem datiem
Šobrīd Kadastra informācijas sistēmā esošie dati par kadastra objekta īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju un apbūves tiesīgo – fizisko personu ir ierobežotas pieejamības informācija, jo tie ir fiziskas personas dati. Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmā daļa nosaka, ka personas datu apstrāde ir atļauta, ja ir vismaz viens no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula) 6. panta 1. punktā noteiktajiem pamatiem. Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts nosaka, ka apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras. Lai nodrošinātu Kadastra likuma 2. pantā noteiktā mērķa – sabiedrības nodrošināšana ar aktuālu kadastra informāciju – īstenošanu, Valsts zemes dienestam jānodrošina, lai jebkuram būtu pieejama kadastra informācija. Atbilstoši normatīvajiem aktiem atsevišķas būves nav ierakstāmas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti un ir reģistrējamas vienīgi Kadastra informācijas sistēmā (piemēram, mazēkas un atsevišķas inženierbūves). Turklāt atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 73.8 panta pirmajai daļai dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā telpa un to īpašnieki līdz dzīvojamās mājas privatizācijai tiek reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā, nevis zemesgrāmatās. Tāpat pastāv tādi īpašumi un kadastra objekti, kas nav vēl ierakstīti zemesgrāmatā. Tādējādi izveidojusies situācija, ka tikai Kadastra informācijas sistēmā, nevis zemesgrāmatā, pieejama informācija par visiem valstī reģistrētajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, apbūves tiesīgajiem un lietotājiem – t.i., tām personām, kuras var rīkoties ar nekustamo īpašumu.
Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 132. panta pirmo daļu katrs var ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos un pieprasīt no tās izrakstu (126.4 pants) vai norakstu, izmantojot tiešo pieslēgumu. Tādējādi no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas ikvienai identificētai personai ir tiesības saņemt informāciju par zemesgrāmatā nostiprinātajām tiesībām, tajā skaitā reģistrēto nekustamo īpašumu īpašnieku personas datiem. Pieprasījums saņemt ziņas par nekustamā īpašuma īpašnieku nav jāpamato. Līdz ar to arī kadastra informācijai jābūt pieejamai katram, kas to vēlas saņemt, jo īpaši, lai varētu aizsargāt trešo personu intereses (piemēram, nepieciešamība zināt, kas ir pierobežnieks tuvākā un tālākā teritorijā, lai risinātu kopējus ceļa, ūdeņu izmantošanas, teritorijas plānošanas, apsaimniekošanas, darījumu veikšanas un citus jautājumus) un novērstu iespējamas krāpnieciskas darbības ar nekustamo īpašumu, kura īpašnieks nav zināms tikai tādēļ, ka tas savas īpašuma tiesības vēl nav nostiprinājis zemesgrāmatā. Tomēr fizisko personu datu aizsardzības un Kadastra likuma mērķa kontekstā, minētais būtu attiecināms tikai uz aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem, tas nozīmē, ka vēsturiskie Kadastra informācijas sistēmas dati joprojām būtu pieejami kā ierobežotas pieejamības informācija un izsniedzami tikai, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto pamatojumu kā līdz šim. Tāpat nosakāma prasība identificēt personu, kurai tiek izsniegta šāda informācija. Vēršam uzmanību, ka regulējums neparedz noteikt tiesības veikt Kadastra informācijas sistēmas aktuālo datu meklēšanu pēc personas koda un citu Kadastra informācijas sistēmā uzturētās informācijas par fizisko personu (piemēram, deklarētās dzīvesvietas adresi, reģistrēto adresi, personas norādīto adresi vai papildu adresi, valstisko piederību) pieejamību, kas joprojām būs tikai, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, norādot nepieciešamo pamatojumu.
Šobrīd telpu grupas plāns, stāva plāns un inženierbūves plāns, kā arī citi dati un dokumenti, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu, ir ierobežotas pieejamības informācija, pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu (par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija par fiziskās personas privāto dzīvi). Ja telpu grupas plānam, stāva plānam, kā arī citiem dokumentiem, datnēm un inženierbūves plānam, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu, netiktu noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, tas pēc būtības nozīmētu to, ka jebkuras būves, tai skaitā bankas, cietuma, policijas iecirkņa, dzīvokļa vai privātmājas plānojums būtu pieejams jebkuram interesantam. Nekontrolēta piekļuve šādai informācijai negatīvi ietekmētu sabiedrības drošību un valsts aizsardzību, kā arī nepamatoti publiskotu informāciju par telpu plānojumu, kurās uzturas fiziskas personas, kas būtībā attiecas uz to privāto dzīvi. Ņemot vērā ģeopolitiskās  situācijas izmaiņas pasaulē un tās ietekmē iespējami pieaugušos riskus valsts drošībai, informācijai ir nosakāms ierobežotas pieejamības statuss likuma līmenī. Informācija ar ierobežotas pieejamības statusu ir pieejama Informācijas atklātības likuma 11. panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā, personai iesniedzot informācijas pieprasījumu, kurā jābūt norādītam pamatojumam un mērķim, kādam izmantos pieprasīto informāciju. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.
Risinājuma apraksts
Paredzēts Kadastra likumu papildināt ar 86.2 pantu, tā pirmajā un otrajā daļā nosakot, ka kadastra informācija ir vispārpieejama, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kas šobrīd jau ir noteikts Ministru kabineta noteikumos kadastra informācijas izsniegšanas jomā, kā arī, ka aktuālie kadastra dati par kadastra objekta īpašnieka, tiesiskā valdītāja, apbūves tiesīgā, lietotāja – fiziskas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu ir pieejami jebkurai identificētai personai bez pamatojuma norādīšanas. Papildus paredzēts panta trešajā daļā noteikt, ka telpu grupas plāns, stāva plāns un inženierbūves plāns, kā arī citi dati un dokumenti, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu, ir ierobežotas pieejamības informācija. Šāda ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta atbilstoši Informācijas atklātības likuma prasībām, jo attiecas uz fiziskas personas datiem, līdz ar to telpu grupas plāns, stāva plāns un inženierbūves plāns, kā arī citi dati un dokumenti, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu izsniedzami, ja ir pamatojums šādas informācijas saņemšanai. Šādu informāciju var saņemt arī valsts kapitālsabiedrības par to pārvaldīšanā nodotajiem valsts nekustamajiem īpašumiem, tāpat, piemēram, arī nomnieki. Tāpat informāciju var saņemt arī valsts institūcijas un vietējās pašvaldības to funkciju un uzdevumu veikšanai. Telpu grupas plānus, stāvu plānus un inženierbūves plānus Dienests pašvaldībām sniedz bez maksas:
1) izmantojot būvniecības informācijas sistēmu, kur vietējām pašvaldībām pieejamas Valsts zemes dienesta digitālajā dokumentu krātuvē esošās būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas par konkrēto būvniecības procesu. Šādus arhīva dokumentus vietējā pašvaldība drīkst izmantot būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšanai un telpu grupas adreses numura piešķiršanai vai maiņai. Vienlaikus jāņem vērā, ka, lai Valsts zemes dienests nodrošinātu arhīva dokumentu izsniegšanu elektroniskā formā, tam ir manuāli jāveic papīra dokumentu digitalizācija un šādu darbu veikšanai ir nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums. Šobrīd ir digitalizēta tikai neliela daļa no arhīvā esošiem papīra dokumentiem;
2) 10 darbdienu laikā pēc pašvaldības pieprasījuma tos arhīva dokumentus, kuri pašvaldībai nepieciešami administratīvajam procesam, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai un adreses piešķiršanai, maiņai vai likvidēšanai.
Arhīva dokumentu sniegšana notiek, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. pantu, Administratīvā procesa likuma  53. panta pirmo daļu un 59. panta otro daļu, kā arī normatīvajiem aktiem kadastra jomā (Kadastra likuma 86. panta otrā daļa, Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 37. punkts, kurā paredzētas pašvaldības tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus nodokļu administrēšanas vajadzībām) un normatīvajiem aktiem būvniecības jomā (Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 24.4. apakšpunkts, kurā paredzēta Valsts zemes dienesta digitālo dokumentu krātuvē esošo būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietu izsniegšana būvniecības informācijas sistēmai). Valsts zemes dienests izpilda arī Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra sēdes protokola Nr. 66 43. § 2. punktā doto uzdevumu (bez maksas nodot ēku stāvu plānus, kas nepieciešami adresācijas elementa – telpu grupas adreses numura piešķiršanai vai maiņai līdz attiecīgu grozījumu pieņemšanai Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā).
Tādējādi, lai arī telpu grupas plāns, stāvu plāns un inženierbūves plāns jau šobrīd ir noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija, pašvaldībām nav šķēršļi šobrīd saņemt telpu grupas plānus, stāvu plānus un inženierbūves plānus to funkciju un uzdevumu veikšanai, un arī pēc grozījumu spēkā stāšanās projektā nebūs šķēršļi, jo šajā jautājumā nav plānotas izmaiņas.
Pamatojoties uz pašvaldību pieprasījumu, Valsts zemes dienests bez maksas 2021. gadā sagatavojis un izsniedzis 35 arhīva dokumentus un 2022. gadā sagatavojis 47 dokumentus. Savukārt, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu, arhīva dokumenti pašvaldībām bez maksas 2021. gadā izsniegti 4474 reizes un 2022. gadā 10766 reizes.
Problēmas apraksts
Par Kadastra informācijas sistēmas datu aktualizāciju normatīvo aktu izmaiņu gadījumā
Šobrīd likumā nav noregulēta situācija, kad normatīvo aktu izmaiņu dēļ rodas nepieciešamība aktualizēt datus Kadastra informācijas sistēmā, tomēr šādas situācijas rodas, piemēram, ja likumā mainās mērvienība no m2 uz ha vai arī ar izmaiņām normatīvajos aktos tiek noteiktas izmaiņas Kadastra informācijas sistēmas datu struktūrā. Tāpat Valsts zemes dienestam šobrīd likumā nav noteiktas tiesības pašam pēc savas iniciatīvas aktualizēt datus šādos gadījumos. Parasti normatīvo aktu izmaiņu rezultātā Ministru kabineta noteikumos tiek noteiktas arī pārejas normas ar pienākumu Valsts zemes dienestam veikt darbības datu sakārtošanai (aktualizēšanai) Kadastra informācijas sistēmā, kā arī noteikts termiņš šī pienākuma izpildei. Tomēr, neskatoties uz to, arī likumā būtu nosakāms vispārējs princips, ka Valsts zemes dienestam ir pienākums šādos gadījumos datus aktualizēt.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz papildināt Kadastra likumu ar jaunu 57.3 pantu, kurā noteiktas tiesības Valsts zemes dienestam aktualizēt kadastra datus atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, ja tās rada nepieciešamību aktualizēt Kadastra informācijas sistēmas datus vai to struktūru un ja datu aktualizācijai papildus nav nepieciešams iegūt kadastra objektu raksturojošos datus no šā likuma 84. pantā minētajam personām. Kadastra datus aktualizē normatīvajā aktā noteiktajā termiņā vai, ja tāds nav noteikts, – ne vēlāk kā gada laikā no normatīvā akta spēkā stāšanās. Gada termiņš datu aktualizācijas veikšanai noteikts, lai Valsts zemes dienests gada ietvaros var saplānot datu aktualizācijas darbības, kas vienlaikus saistāms arī ar kadastrālo vērtību pārrēķināšanu un prognozētajām kadastrālajām vērtībām, kā arī ar finansējuma plānošanu. Primāri joprojām tiks nodrošināta datu apmaiņa ar citām valsts un pašvaldības informācijas sistēmām, pamatojoties uz Kadastra likuma 84. pantu. Šobrīd Valsts zemes dienests sadarbības ietvaros saņem datus no 13 valsts un pašvaldību iestādēm: no Tiesu administrācijas (tiešsaistē sniedz Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datus), no Būvniecības valsts kontroles biroja (tiešsaistē sniedz būvniecības informācijas sistēmas datus), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (tiešsaistē sniedz Fizisko personu reģistra datus), Uzņēmumu reģistra (tiešsaistē sniedz tā pārziņā esošo reģistru un informācijas sistēmu datus),  pašvaldībām (tiešsaistē sniedz datus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, kā arī elektroniski citu informāciju (lēmumus par adreses piešķiršanu, likvidēšanu vai maiņu (t.sk. par apdzīvotās vietas un ielas nosaukuma piešķiršanu, apdzīvotās vietas statusa maiņu), par novada teritoriālo vienību robežu grozīšanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu, anulēšanu vai maiņu (tikai par zemesgrāmatā neierakstītiem īpašumiem), par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu, par kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu, ja domājamo daļu noteikšanā privatizācijas procesā konstatētas neprecizitātes (Forma 11) un par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu) to reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā), Valsts meža dienesta (elektroniski sniedz Meža valsts reģistra informācijas sistēmas teksta datus un tiešsaistē paziņojumus par zemes lietošanas veida izmaiņām un Meža valsts reģistra informācijas sistēmas telpiskos datus, VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (elektroniski sniedz Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datus), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (tiešsaistē sniedz ģeotelpiskos pamatdatus), Lauku atbalsta dienesta (elektroniski sniedz Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas datus), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (tiešsaistē sniedz Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas datus), Dabas aizsardzības pārvaldes (elektroniski sniedz Dabas datu pārvaldības sistēmas datus), Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (elektroniski sniedz informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem), SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Processor” (tiešsaistē un elektroniski sniedz datus par privatizācijas gaitu).
Problēmas apraksts
Par tiesībām labot kļūdainus Kadastra informācijas sistēmas datus
Šobrīd Kadastra likumā noteikts, ka Valsts zemes dienests izlabo kļūdainos kadastra datus, ja konstatējis, ka kadastra dati neatbilst dokumentiem, uz kuru pamata dati reģistrēti vai aktualizēti. Tomēr aizvien vairāk gadījumos, attīstoties informācijas sistēmu savstarpējās datu apmaiņas risinājumiem, kadastra dati tiek reģistrēti vai aktualizēti nevis uz dokumentu pamata, bet gan, pamatojoties uz pašvaldību un valsts institūciju informācijas sistēmās esošo ziņu pamata. Kadastra likuma 84. panta pirmā daļa jau šobrīd nosaka, ka ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts, vietējā pašvaldība, valsts institūcija, valsts kapitālsabiedrība. Savukārt šā panta otrajā daļā noteikts, ka minētās personas ziņas sniedz dokumenta veidā, izņemot gadījumus, kad ziņas sniedz no citas valsts vai pašvaldības informācijas sistēmas. Tātad ziņas var sniegt gan dokumenta veidā, gan citādā veidā. Kadastra likuma 93. pantā noteiktais princips par kļūdaino kadastra datu labošanu būtu attiecināms ne tikai uz gadījumiem, kad kadastra datu neatbilstība konstatēta attiecībā uz dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti, bet arī uz gadījumiem, kad kadastra datu neatbilstība konstatēta attiecībā uz saņemto dokumentu vai cita veida ziņām, kas saņemtas no citas valsts vai pašvaldības informācijas sistēmas, un kadastra dati nav reģistrēti vai aktualizēti. Piemēram, Valsts zemes dienests noteiktajā termiņā nav aktualizējis saņemtos datus no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vai arī aktualizējis neatbilstoši saņemtajām ziņām. Nav pamata ierobežot Kadastra likuma 93. panta piemērošanu tikai attiecībā uz dokumenta formā saņemtajām ziņām.
Pašlaik Kadastra likuma 93. un 95. pantā ir noteikta kadastra datu labošanas kārtība un Valsts zemes dienesta rīcība pēc datu labošanas tikai specifiskā gadījumā – kad pieļautā kļūda ir saistīta ar nepareizu informācijas ierakstīšanu Kadastra informācijas sistēmā no dokumenta. Pašlaik likumā noteiktā kārtība nav attiecināma uz citiem gadījumiem, kad kļūda ir pieļauta Valsts zemes dienesta rīcības dēļ, aktualizējot vai reģistrējot kadastra datus neatbilstoši normatīvo aktu prasībām. Piemēram, Valsts zemes dienests, izvērtējot datu reģistrācijai vai aktualizācijai iesniegtos dokumentus, ir kļūdījies un pieņēmis nepamatotu lēmumu par iespēju reģistrēt vai aktualizēt datus, lai gan faktiski atbilstoši tajā brīdī spēkā esošo normatīvo aktu regulējumam tā bija atsakāma. Tāpat kā piemēru var minēt būvju kadastrālās uzmērīšanas darbu laikā veiktos mērījumus, Valsts zemes dienesta nodarbinātajiem veicot būves kadastrālo uzmērīšanu, aizmirstot uzmērīt logu vai durvis tā patiesajā atrašanās vietā, to neuzmērot vai nepareizi iezīmējot kāpnes ēkas stāva plānā un līdzīgas kļūdas.
Valsts zemes dienests jau pašlaik labo tā pieļautas kļūdas atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajiem principiem un Valsts zemes dienesta pieņemtajiem lēmumiem par tā veiktās faktiskās rīcības, reģistrējot vai aktualizējot datus, atzīšanu par prettiesisku, tomēr, ņemot vērā kadastra datu nozīmīgumu, speciāls regulējums rīcībai šādos gadījumos būtu nosakāms arī Kadastra likumā.
Administratīvā procesa likuma 91. panta ceturtā daļa nosaka, ka privātpersona iestādes faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt tāpat kā administratīvo aktu. Administratīvā procesa likuma 79. pants nosaka administratīvā akta apstrīdēšanas termiņu, un 188. pants nosaka pieteikuma iesniegšanas tiesā termiņu. No minētajām normām konstatējams vispārējs princips, ka gadījumā, ja privātpersonai apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība nav paziņota, piemērojams viena gada termiņš no uzzināšanas (Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Autoru kolektīvs Dr. iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 910. lpp.).
Administratīvā procesa likuma 79. panta, kurā noteikti administratīvā akta apstrīdēšanas termiņi, mērķis ir nodrošināt tiesiskās noteiktības un drošības principu ievērošanu, ierobežojot administratīvā akta apstrīdēšanu laikā. Ja administratīvais akts termiņā nav apstrīdēts, tas kļūst neapstrīdams, ja vien iestāde pēc iesniedzēja lūguma vai arī pēc savas iniciatīvas neizlemj par termiņa atjaunošanu (Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Autoru kolektīvs Dr. iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 762., 766. lpp.). Administratīvā procesa likuma 79. panta trešās daļas 2. punktā noteikts, ka, ja apstrīdēšanas iesniegums iesniegts vairāk nekā trīs gadus pēc administratīvā akta spēkā stāšanās dienas vai trīs gadus pēc dienas, kad kļuva zināms vai vajadzēja kļūt zināmam par iestādes faktisko rīcību, tad augstāka iestāde atsaka apstrīdēšanas iesniegumu izskatīt pēc būtības, un šis termiņš nav atjaunojams. Arī Administratīvā procesa likuma 191. panta pirmās daļas 9. punktā ir noteikts, ka tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu, ja pieteikums iesniegts vairāk nekā trīs gadus pēc administratīvā akta spēkā stāšanās dienas vai trīs gadus pēc dienas, kad pieteicējam kļuvis zināms vai vajadzēja uzzināt par iestādes konkrēto faktisko rīcību. Šajā punktā minētie termiņi nav atjaunojami.
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka procesuālie termiņi kalpo tiesiskās stabilitātes nodrošināšanai, un secinājusi, ka termiņa ierobežojuma mērķis ir nodrošināt lietas atrisināšanu saprātīgā laika periodā un nodrošināt otras puses paļāvību, ka konflikta risinājums vēlāk netiks pārskatīts (Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2002. gada 26. novembra spriedums lietā Nr. 2002-09-01, secinājumu daļas 1. punkts). Tāpat arī attiecībā uz situāciju, kad normatīvajos aktos nebija noteikts konkrēts termiņš, kurā iespējams apstrīdēt teritorijas plānojumu vai detālplānojumu, Satversmes tiesa norādīja, ka šāda termiņa trūkums varētu nonākt pretrunā ar tiesiskās stabilitātes principu, sevišķi gadījumos, kad vietējās pašvaldības teritorijas plānojums tiek pārsūdzēts ilgu laiku pēc tā pieņemšanas, bet citas personas ir paļāvušās uz tā nemainīgumu un atbilstoši teritorijas plānojumam plānojušas savu rīcību (Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2007. gada 26. aprīļa spriedums lietā Nr. 2006-38-03, secinājumu daļas 9.2. punkts).
Kadastra dati tiek izmantoti valstiski svarīgu procesu nodrošināšanai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un citu nodokļu un valsts nodevu aprēķināšanai, tāpat tie tiek izmantoti privāttiesiskās attiecībās, tāpēc kadastra datiem nepieciešams nodrošināt zināmu tiesisko stabilitāti, ierobežojot iespējas to apstrīdēšanai un labošanai noteiktā laika posmā. Kadastra likuma 2. pantā ir noteikts tā mērķis – nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju par nekustamajiem īpašumiem un to objektiem, tāpat atbilstoši likuma 3. panta pirmajai daļai Nekustamā īpašuma valsts kadastrs ir vienota uzskaites sistēma, kas nodrošina datu iegūšanu par nekustamajiem īpašumiem un to objektiem. Tātad Nekustamā īpašuma valsts kadastra mērķis ir pēc iespējas situācijai apvidū atbilstoši kadastra dati. Kadastra objektu dati apvidū mainās noteiktos laika posmos un kadastra subjektam likumā ir noteikts pienākums ierosināt kadastra datu aktualizāciju, ja mainās kadastra objektu raksturojošie dati. Līdz ar to nav lietderīgi labot kļūdas kadastra datos neierobežotā laika posmā, jo kadastra mērķis ir iegūt pēc iespējas aktuālākus un situācijai apvidū atbilstošus datus, bet, labojot kadastra datus pēc vairāk kā 10 gadiem un aktualizējot vairāk kā 10 gadus vecu informāciju kadastrā, šis mērķis netiek sasniegts. Līdz ar to Administratīvā procesa likumā noteiktais vispārējais princips par tiesībām apstrīdēt faktisko rīcību vai administratīvo aktu (ja tajā nav paziņota apstrīdēšanas kārtība) viena gada laikā no uzzināšanas, bet ne vēlāk kā trīs gadu laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas vai attiecībā uz faktisko rīcību – no uzzināšanas dienas, attiecībā uz kadastra datu apstrīdēšanu būtu piemērojams ierobežotā laikā. Praksē ir konstatējamas situācijas, kad personas datu aktualizāciju apstrīd arī pēc 10 un vairāk gadiem un ne vienmēr ir iespējams konstatēt precīzu brīdi, kad persona ir uzzinājusi vai tai vajadzēja uzzināt par veikto datu aktualizāciju. Ar kadastra objektiem notiek darījumi, mainās to īpašnieki, mainās arī to viedoklis par notikušo kadastra datu aktualizāciju, tomēr kadastra datu aktualizācijas pārvērtēšana pēc tik ilga laika posma nav lietderīga iepriekš minēto apsvērumu dēļ. 10 gadu termiņš ir vispārīgi objektīvi pieņemams termiņš, kādā varētu notikt faktiskas izmaiņas kadastra objekta datos, piemēram, veikta telpu grupas pārbūve, zemes vienībai mainījušie lietošanas veidi. Tāpat šis būtu arī tāds termiņš, kurā varētu pieņemt, ka personai vajadzēja uzzināt par veikto kadastra datu aktualizāciju vai reģistrāciju gadījumā, kad citādi nav iespējams konstatēt uzzināšanas brīdi. Attiecīgi 10 gadu termiņš, ņemot vērā abus iepriekš minētos aspektus, arī būtu nosakāms kā maksimālais termiņš, skaitot no datu reģistrācijas vai aktualizācijas, vai bezdarbības sākuma brīža, kurā Valsts zemes dienests var labot kļūdu. 10 gadu noilguma termiņš jau šobrīd ir noteikts attiecībā uz kļūdu labošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā, regulējums ir noteikts uz Kadastra likuma pamata izdoto Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 257.1 punktā. Tāpat arī Kadastra likuma 57.2 pantā ir noteikts 10 gadu termiņš kā tāds, kurā var pieņemt, ka ēkas nolietojuma dati varētu kļūt neaktuāli.
Papildus iepriekš minētajām situācijām Valsts zemes dienestam ir jālabo arī kļūdas, kuras izraisījusi kļūdaina citas iestādes darbība, piemēram, no būvniecības informācijas sistēmas saņemot būvvaldes reģistrētu informāciju par būves neesību, būve automātiski tiek dzēsta no Kadastra informācijas sistēmas. Šādā situācijā būves dzēšana Kadastra informācijas sistēmā notikusi datu apmaiņas ietvaros, nevis uz dokumenta pamata. Ja būvvalde ir kļūdījusies, šādu informāciju reģistrējot būvniecības informācijas sistēmā, tad būves dzēšana no Kadastra informācijas sistēmas arī ir uzskatāma par kļūdu un šādas kļūdas novēršana uzskatāma par kadastra datu labošanu, taču Kadastra likumā trūkst regulējums šādai kadastra datu labošanas kārtībai.
Kadastra informācijas sistēmā tehniski nav iespējams izlabot vēsturiskos kadastra datus. Tātad, konstatējot kļūdu kadastra datos, datus iespējams aktualizēt tikai uz nākotni, bet iepriekš reģistrētie vēsturiskie dati sistēmā saglabāsies kā kļūdaini dati.
Šobrīd Kadastra likuma 95. pants nosaka, ka, ja likuma 93. pantā minētajos gadījumos kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra objekta sastāvs un kadastrālā vērtība, Valsts zemes dienests to paziņo kadastra subjektam un vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Likuma 95. pantā nepieciešams izdarīt grozījumus, lai tajā noteiktais pienākums attiektos ne tikai uz Kadastra likuma 93. pantu, bet arī jauno 93.1 un 93.2 pantu, jo arī šo pantu gadījumos Valsts zemes dienestam ir nosakāms pienākums tajā noteiktajos gadījumos informēt par kļūdas labošanu kadastra datos vietējo pašvaldību, kā arī tajos gadījumos, kad kļūdu ir pieļāvis Valsts zemes dienests, tad arī kadastra subjektu. Savukārt gadījumos, kad kļūdu būs pieļāvusi cita iestāde (Kadastra likuma jaunais 93.2 pants), šāds pienākums nebūtu nosakāms Valsts zemes dienestam, jo šajos gadījumos paziņošanas pienākums gulstas uz to pašvaldību vai valsts institūciju, kas ir pieļāvusi kļūdu ziņu iesniegšanā Valsts zemes dienestam. Turklāt šādos gadījumos kļūdas labošanas paziņošanas kārtība jau var būt noteikta citos likumos attiecībā uz konkrēto iestādi vai tiesu, piemēram, Administratīvā procesa likumā, Zemesgrāmatu likumā, citos speciālajos attiecīgās nozares likumos.
Tāpat pantā nepieciešams precizēt gadījumus, kad paziņošana ir nepieciešama. Šobrīd ir noteikts, ka paziņošana ir nepieciešama, ja mainās kadastra objekta sastāvs un kadastrālā vērtība. Lai gan ar kadastra objektu saprot arī nekustamo īpašumu, tomēr citiem kadastra objektiem, kā, piemēram, būvei vai zemes vienības daļai nevar būt sastāvs, līdz ar to precīzai izpratnei normā precizējams, ka tā attiecas uz gadījumu, kad mainās nekustamā īpašuma sastāvs. Tāpat konstatējams, ka personām būtu tiesības saņemt šādu informāciju gadījumos, kad mainās gan nekustamā īpašuma sastāvs, gan kadastrālā vērtība, un šie nosacījumi būtu nosakāmi kā atsevišķi nosacījumi nevis kopā. Bez šiem gadījumiem būtiski būtu informēt gan kadastra subjektu, gan pašvaldību arī situācijās, kad datu labošanas dēļ mainās arī kadastra subjekts, turklāt šādā gadījumā būtu jāinformē gan iepriekšējais kadastra subjekts, gan jaunais kadastra subjekts. Attiecībā uz kadastrālās vērtības izmaiņām nebūtu lietderīgi nodrošināt šādu paziņošanu kadastra subjektam, ja kadastrālā vērtība mainās ļoti nebūtiski. Meklējot objektīvu kritēriju, lai varētu izvērtēt, kāda būtu kadastrālās vērtības izmaiņa, par kuru būtu nepieciešams informēt kadastra subjektu, tika secināts, ka šāds kritērijs būtu minimāli noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums, kas saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta trešo prim daļu katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir septiņi euro. Attiecīgi septiņi euro kadastrālas vērtības izteiksmē, ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, būtu 467 euro, bet noapaļojot 500 euro.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz izteikt Kadastra likuma 93. pantu jaunā redakcijā, nosakot, ka gadījumos, kad Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem vai cita veida ziņām, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti, vai Valsts zemes dienests nav reģistrējis vai aktualizējis datus atbilstoši saņemtajam dokumentam vai cita veida ziņām, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā bez maksas izlabo kļūdainos kadastra datus. Jaunā 93. panta piemērošanā jāņem vērā, ka Valsts zemes dienestam ir pienākums kadastra datus reģistrēt vai aktualizēt tikai tajos gadījumos, kad dokuments vai ziņas saņemti no personas, kurai ir tiesības ierosināt kadastra datu reģistrāciju vai aktualizāciju, vai arī dokuments vai ziņas saņemti no valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības, vai kapitālsabiedrības tajos gadījumos, kad šāda kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos. Līdz ar to norma attiecināma tikai uz gadījumiem, kad Valsts zemes dienestam bija pienākums datus reģistrēt vai aktualizēt.
Tāpat projekts paredz papildināt Kadastra likumu ar jaunu regulējumu, papildinot ar 93.1, 93.2 un 93.3 pantu, 93.1 pantā nosakot rīcību Valsts zemes dienesta pieļautas kļūdas gadījumā, 93.2 pantā rīcību pašvaldības, citas valsts institūcijas vai rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu lietās pieļautas kļūdas gadījumā, bet 93.3 pantā datu labošanas un vēsturiskās kadastrālās vērtības pārrēķināšanas kārtību.
Jaunais regulējums paredz, ka Valsts zemes dienests normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo tā pieļautu kļūdu, kas radusies, reģistrējot vai aktualizējot kadastra datus vai pieļaujot bezdarbību, ja tā konstatēta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un to iespējams izlabot. Normā noteikta prasība konstatēt Valsts zemes dienesta pieļautu kļūdu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka kadastra subjektiem un citām ieinteresētajām personām ir tiesības apstrīdēt Valsts zemes dienesta faktisko rīcību – veikto datu aktualizāciju vai reģistrāciju Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Apstrīdēšanas rezultātā Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors vai pārsūdzības gadījumā administratīvā tiesa ar savu lēmumu var atzīt Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes veikto faktisko rīcību par prettiesisku un uzlikt pienākumu veikt jaunu faktisko rīcību, aktualizējot kadastra datus. Ar faktisko rīcību šīs normas kontekstā saprot arī Valsts zemes dienesta pieļautu bezdarbību, ja Valsts zemes dienestam bija pienākums aktualizēt vai reģistrēt kadastra datus, bet Valsts zemes dienests šo pienākumu neizpildīja.
Minētā norma nav attiecināma uz tādiem gadījumiem, kad Valsts zemes dienests atteicis kadastra datu reģistrāciju vai aktualizāciju, sagatavojot atteikuma lēmumu, jo šādu atteikumu iespējams apstrīdēt un pārsūdzēt un galīgo lēmumu pieņem augstāka iestāde vai pārsūdzības gadījumā tiesa. Tāpat kadastra datu reģistrācijas vai aktualizācijas atteikuma gadījumā persona jebkurā brīdī var ierosināt jaunu datu aktualizāciju vai reģistrāciju un uz šādām situācijām minētās tiesību normas nebūs attiecināmas, jo šādos gadījumos datu aktualizācijas vai reģistrācijas ierosināšana ir maksas pakalpojums un gadījumos, kad iestāde pēc atkārtota iesnieguma pieņem lēmumu aktualizēt vai reģistrēt datus, tā nav vērtējama kā kadastra datu labošana, bet gan datu aktualizācija vai jaunu datu reģistrācija.
Attiecībā uz Valsts zemes dienesta pieļautu bezdarbību jāņem vērā, ka persona jebkurā brīdī var lūgt Valsts zemes dienestam izpildīt tam normatīvajos aktos noteikto pienākumu reģistrēt vai aktualizēt datus. Tādā gadījumā Valsts zemes dienestam būs pienākums reģistrēt vai aktualizēt datus atbilstoši konkrētajā brīdī spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, kas šādu pienākumu Valsts zemes dienestam noteiks. Arī uz šādiem gadījumiem minētās tiesību normas nebūs attiecināmas, tā nebūs kļūdas labošana, bet gan datu aktualizācija. Prettiesiskas bezdarbības gadījumā minētās normas attieksies uz gadījumiem, kad persona būs apstrīdējusi Valsts zemes dienesta bezdarbību Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos, un tā kā prettiesiska tiks konstatēta Valsts zemes dienesta vai tiesas lēmumā.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma regulējumam Valsts zemes dienestam ir tiesības arī pēc savas iniciatīvas, nesaņemot apstrīdējuma iesniegumu, izvērtēt tā rīcību un konstatētas kļūdas gadījumā to labot, arī uz šādiem gadījumiem attiecas plānotā norma.
Konstatētās pieļautās kļūdas būs labojamas Ministru kabineta noteikumos kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas jomā noteiktajos termiņos un bez maksas.
Normā nosakāms nosacījums kļūdas labošanai, – ja to ir iespējams izlabot, jo praksē ir konstatējami gadījumi, kad datus nav iespējams vairs aktualizēt, labojot pieļauto kļūdu, piemēram, dati jau ir nostiprināti zemesgrāmatā un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam dati turpmāk ir aktualizējami, pamatojoties uz no zemesgrāmatas saņemto informāciju (piemēram, dati par īpašniekiem, īpašniekiem piederošās domājamās daļas). Minētais atbilst Administratīvā procesa likuma 70. panta trešajā daļā noteiktajam regulējumam, ka administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.
Regulējums būs noteikts arī tiem gadījumiem, kad Valsts zemes dienests saņems informāciju par to, ka pašvaldības vai valsts institūcijas izdots dokuments, uz kā pamata reģistrēti vai aktualizēti kadastra dati, ir atcelts, piemēram, ar tiesas lēmumu atcelts pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, vai atzīts par spēkā neesošu, piemēram, ja administratīvo aktu izdevusi iestāde, kurai tā izdošana nebija piekritīga, vai arī valsts institūcijas vai pašvaldības iepriekš sniegtās ziņas bija kļūdainas un tiek iesniegtas precizētas ziņas.
Tāpat kļūdu labošanas process būtu attiecināms arī uz situācijām, kad kļūdaini dati reģistrēti atbilstoši no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemtajām ziņām. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 90. pantam noteikta iespēja kļūdu labošanai, attiecīgi, ja tiesnesis atrod kļūdu nostiprinājuma lēmumā, tad viņš to izlabo ar jaunu lēmumu. 
Valsts zemes dienests izlabos kadastra datus, ja saņems šādu informāciju no kadastra subjekta, valsts institūcijas vai pašvaldības vai Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Valsts zemes dienests šajos gadījumos negatavos kļūdu labošanas aktu atšķirībā no Valsts zemes dienesta pieļauto kļūdu gadījumiem, jo kļūda tiks labota uz citas valsts institūcijas, pašvaldības vai rajona (pilsētas) tiesas tiesneša zemesgrāmatu lietās dokumenta pamata, kas var būt arī, piemēram, informācija par konstatētu kļūdu. Datus izlabos, tos aktualizējot atbilstoši iepriekš reģistrētajiem datiem, ja nebūs iesniegts jauns dokuments vai ziņas. Ja būs iesniegts aktuālāks dokuments vai ziņas, tad kadastra datus aktualizēs atbilstoši šim dokumentam vai ziņām, bet attiecībā uz periodu pirms datu aktualizācijas būs iespējams saņemt vēsturiskās kadastrālas vērtības pārrēķinu atbilstoši datiem, kādiem Kadastra informācijas sistēmā vajadzēja būt, ja netiktu reģistrēti kļūdaini dati. Valsts zemes dienests datu labošanu veiks par maksu vai bez maksas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam vispārīgajam regulējumam, attiecīgi, ja datu labošanu un aktualizāciju ierosinās kadastra subjekts vai cita Kadastra likuma 24. pantā noteiktā persona, tad tā būs par maksu, kā to nosaka Kadastra likuma 99. pants, bet, ja valsts institūcija vai pašvaldība informāciju sniegs datu apmaiņas ietvaros, tad bez maksas atbilstoši Kadastra likuma 98. pantam. Ja Kadastra likuma 24. pantā noteiktā persona uzskatīs, ka viņai maksa par datu labošanas ierosināšanu ir radījusi zaudējumus, viņa būs tiesīga vērsties institūcijā, kuras kļūdas rezultātā datus bija nepieciešams labot. Kadastra datu labošana šādā kārtībā būs iespējama vienmēr, ja tiks saņemta šāda informācija. Uz šādu kadastra datu labošanu nav nosakāmi nekādi procesuālie termiņi normatīvajos aktos kadastra jomā, jo tādi nepieciešamības gadījumā ir nosakāmi attiecīgo nozaru regulējošajos normatīvajos aktos, jo citu institūciju lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību un termiņus nosaka Administratīvā procesa likums un attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti.
Tāpat tiesību normā noteikts, ka ziņu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana līdz gala nolēmuma pieņemšanai nav pamats datu labošanai. Minētais attiecas uz gadījumiem, kad, piemēram, uz pašvaldības izdota lēmuma pamata kadastra dati ir aktualizēti, bet vēlāk lēmums tiek apstrīdēts vai pārsūdzēts un tā darbība var tikt apturēta. Tādā gadījumā nebūtu lietderīgi labot kadastra datus, jo nav zināms, kāds būs gala lēmums attiecīgajā administratīvajā lietā, vai lēmums tiks atstāts negrozīts vai atcelts. Tāpēc tiesiskās stabilitātes nodrošināšanai kadastra dati būtu labojami tikai vienreiz, attiecīgi, ja ar galīgo lēmumu lietā lēmums tiks atcelts, tad kadastra dati tiks laboti, vai, ja lēmums tiks atstāts negrozīts, šādā gadījumā būs iespējams vispār izvairīties no kadastra datu labošanas.
Kadastra likumā nosakāms, ka datus labo, tos aktualizējot, tomēr, ja kļūdaino datu labošanas rezultātā mainās kadastrālās vērtības aprēķini, tad iespējams pārrēķināt Kadastra informācijas sistēmā fiksētās vēsturiskās kadastrālas vērtības. Vēsturiskās kadastrālas vērtības atbilstoši šobrīd esošajam regulējumam Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 13. punktā pārrēķina pēc pieprasījuma. Likumā turpmāk noteikts, ka Valsts zemes dienestam būs pienākums nodrošināt vēsturiskās kadastrālās vērtības pārrēķinu bez maksas visos gadījumos, kad kļūda radusies Valsts zemes dienesta vai citas valsts institūcijas, pašvaldības vai rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu lietās kļūdainas rīcības rezultātā. Precīza vēsturiskās kadastrālās vērtības pārrēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 13. punktā. Pieļauto kļūdu gadījumos kadastra datos vēsturiskā kadastrālā vērtība būs aprēķināma atbilstoši pareiziem kadastra datiem, kuriem būtu bijis jābūt reģistrētiem Kadastra informācijas sistēmā, ja kļūda nebūtu pieļauta un atbilstoši tajā brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka kadastrālās vērtības aprēķina kārtību. Līdz ar to pārrēķina rezultātā tiks iegūta vēsturiskā kadastrālā vērtība, kādai faktiski un tiesiski vajadzēja būt aprēķinātai Kadastra informācijas sistēmā, ja kļūda kadastra datos netiktu pieļauta. Jāņem vērā, ka Kadastra informācijas sistēmas vēsturiskajos datos joprojām saglabāsies kļūdainie kadastra dati un kļūdaini aprēķinātā vēsturiskā kadastrālā vērtība. Tāpat noteikts, ka visos šajos gadījumos vēsturiskās vērtības tiks pārrēķinātas bez maksas.
Likumā noteikts, par cik gadiem atpakaļ tiek pārrēķināta vēsturiskā kadastrālā vērtība gadījumos, kad kļūda kadastra datos ir pieļauta Valsts zemes dienesta vai citas valsts institūcija, pašvaldības vai rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu lietās rīcības rezultātā. Būtiski ir nodrošināt arī tiesisko stabilitāti un sabiedrības intereses, tāpēc likumā tiek noteikts, ka vēsturisko kadastrālo vērtību pieļautu kļūdu gadījumos vienmēr pārrēķina par pēdējiem četriem gadiem, ieskaitot to gadu, kurā tiek labota kļūda. Minētais termiņš noteikts, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, par cik gadiem tiek pieprasīts vēsturiskās kadastrālās vērtības pārrēķins, un tiesu praksi (skat., piemēram, Administratīvās apgabaltiesas 2021. gada 3. februāra spriedumu administratīvajā lietā Nr. A420206716). Minētais termiņš tomēr neizslēdz iespēju pieprasīt kadastrālās vēsturiskās vērtības pārrēķinu par ilgāku periodu, ja šāds pārrēķins būs nepieciešams. Pārrēķināto vēsturisko kadastrālo vērtību sekas pēc to pārrēķināšanas un paziņošanas šajā likumā tālāk netiek regulētas un ir noteiktas citos normatīvajos aktos, piemēram, nodokļu un nodevu jomā.
Par gadu, kurā labota kļūda, kā rezultātā Kadastra informācijas sistēmā automātiski tiek pārrēķināta kadastrālā vērtība (fiksēts vērtības izmaiņu kods – “Kļūda KV ietekmējošos datos”), informācija tiek nodota pašvaldībām datu apmaiņas ietvaros. Savukārt par iepriekšējiem trim gadiem vēsturisko vērtību aprēķinu veic manuāli. 93.3 pantā arī noteikts, ka pārrēķinātās vēsturiskās kadastrālas vērtības bez maksas pieejamas tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati. Šādā gadījumā gan pašvaldība, gan Valsts ieņēmumu dienests un citas ieinteresētās iestādes un personas ērti varēs piekļūt aktuālajām vēsturiskajām kadastrālajam vērtībām un varēs tās ņemt vērā nodokļu administrēšanas vajadzībām. Valsts zemes dienests atvērto datu veidā Latvijas Atvērto datu portālā jau šobrīd ir publicējis manuāli pārrēķinātās vēsturiskās kadastrālās vērtības un tiks nodrošināta informācijas aktualitāte vismaz nedēļas laikā pēc pēdējām izmaiņām. Tādējādi ne tikai pašvaldībām, bet arī citām valsts pārvaldes iestādēm tiek nodrošināta piekļuve šiem datiem bez to īpašas pieprasīšanas.
Kadastra likuma 95. pantā turpmāk paredzēts noteikt, ka, ja kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra subjekts, nekustamā īpašuma sastāvs vai kadastra objekta aktuālā kadastrālā vērtība, Valsts zemes dienests par izmaiņām paziņo vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Savukārt attiecībā uz kadastra subjektu, tiek noteikts, ka, ja šā likuma 93. un 93.1 pantā minētajos gadījumos (gadījumi, kad kļūda pieļauta Valsts zemes dienesta rīcības dēļ) kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra subjekts, nekustamā īpašuma sastāvs vai kadastra objekta aktuālā kadastrālā vērtība vairāk kā 500 euro apmērā, Valsts zemes dienests par izmaiņām paziņo kadastra subjektam. Gadījumos, kad kadastra dati tiks laboti citas valsts institūcijas, pašvaldības vai rajona (pilsētas) tiesas rīcības rezultātā, tad paziņošanas pienākums kadastra subjektam būs šai institūcijai atbilstoši konkrētās jomas regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Tātad Kadastra likuma 95. pantā noteiktais pienākums Valsts zemes dienestam turpmāk iestāsies vienā no šādiem gadījumiem:
1) ja mainās nekustamā īpašuma sastāvs;
2) ja mainās kadastra subjekts;
3) ja mainās kadastra objekta aktuālā kadastrālā vērtība jebkādā apmērā – pašvaldībai, un, ja aktuālā kadastrālā vērtība mainās vairāk kā 500 euro apmērā, – kadastra subjektam.
Lai nodrošinātu paziņošanu kadastra subjektam, vienas vēstules izmaksas, tajā skaitā pasta izmaksas, ar kuru paziņo par kļūdu, ir vidēji 7,44 euro (darba spēka atlīdzība EKK 1000 1h izmaksas 8,16 euro * 0.75 h (45 min) = 6,12 euro, preces un pakalpojumi EKK 2000: ierakstīts pasta sūtījums, izdrukas un papīra izmaksas 3,15 euro).
Problēmas apraksts
Par kadastrālo vērtēšanu - vērtības definīcija, vērtēšanas mērķis, pamatprincipi
Šobrīd kadastrālās vērtēšanas būtība noteikta Kadastra likuma sadaļā "Kadastrālā vērtēšana".
Kadastra likuma 66. panta pirmā daļa nosaka, kas ir kadastrālā vērtēšana, bet nedefinē kadastrālās vērtēšanas mērķi. Savukārt kadastrālās vērtēšanas pamatprincipu būtība ir iekļauta kā regulējums attiecīgajās normās, neizdalot tos kā noteiktu pamatprincipu uzskaitījumu, tāpēc sabiedrībai tos ir grūti uztvert. Atbilstoši uzdevumam Kadastra likuma pārejas noteikumu 47. punkta 2. punktā likumā jānosaka masveida vērtēšanas mērķi un principi.
Latvijā lietotais jēdziens "kadastrālā vērtēšana" ir sinonīms pasaulē lietotajam terminam "masveida vērtēšana", tāpēc projektā nepieciešams sasaistīt terminoloģiju un paplašināt definīciju. Masveida vērtēšana balstīta uz nekustamā īpašuma tirgus ekonomikas principu pamata, kas nozīmē ekonomisko labumu, kura vērtības ekvivalenta noteikšana ir saistīta ar tā kā preces (materiāla aktīva) vai ienākumu avota izmantošanas efektivitāti, kas noteikta naudas izteiksmē uz konkrēto vērtēšanas datumu. Uz šādiem principiem balstīta vērtēšanas sistēma piešķir kadastrālai vērtībai nozīmīgumu visās jomās, kur vērtību pielieto, tāpēc nepieciešams definīcijā ietvert jēdzienu “ekonomiskais labums”.
Pašreiz kadastrālās vērtības definīcijā noteikts, ka kadastrālajā vērtībā neietver mežaudzes vērtību – tāda atsauce noteikta, jo nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki parasti augošos kokus uztver par nekustamā īpašuma sastāvu, jo pārsvarā ir iekļauti darījuma cenā. Pastāv arī citas nekustamā īpašuma sastāvdaļas, kuru vērtība parādās nekustamā īpašuma darījuma summās, bet nav iekļaujama nekustamā īpašuma vērtībā, piemēram, iekārtas, aprīkojumi, zemes dzīles. Lai sabiedrība viennozīmīgi saprastu, kāds ir objekts, kam nosaka kadastrālo vērtību, definīcija būtu vai nu jāpapildina ar uzskaitījumu, vai arī “mežaudze” jāņem ārā, un pilns uzskaitījums jāveic Ministru kabineta noteikumos.
Šobrīd Kadastra likuma 66. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “kadastrālā vērtēšana ir saskaņā ar normatīvo aktu principiem īstenotu darbību kopums, lai noteiktu kadastra objektu vērtību, kas izmantojama normatīvajos aktos noteiktajām vajadzībām” - bet nav pateikts, kādai šai vērtībai jābūt – kāds ir vērtēšanas mērķis, proti – ka masveida vērtēšanā noteiktās vērtības ir objektīvas, samērīgas un taisnīgas vērtības.
Kadastrālās vērtēšanas mērķis sasniedzams masveida vērtēšanas procesā, kas nozīmē, ka kadastrālo vērtību bāzi nosaka nekustamo īpašumu grupām, kas veidotas, vadoties no vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (lauksaimniecības, mežsaimniecības, dzīvojamie īpašumi u.tml.), ka kadastrālās vērtības aprēķins ir automatizēts process un ka kadastrālās vērtības aprēķina uz noteiktu datumu visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamiem īpašumiem un tos veidojošiem kadastra objektiem, kā arī zemes vienības daļām. Balstot masveida vērtēšanu uz nekustamā īpašuma tirgus informācijas pamata, pielietojot vienotus un saprotamus kadastrālo vērtību bāzes noteikšanas principus, veicot automatizētu vērtības aprēķinu pēc vienotiem nosacījumiem, var sasniegt izvirzīto kadastrālās vērtēšanas mērķi, ka visiem nekustamajiem īpašumiem kadastrālās vērtības būs objektīvas, samērīgas un taisnīgas.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz kadastrālās vērtības definīcijā noteikt, ka kadastrālā vērtība ir masveida vērtēšanas procesā noteikta vērtība, un ietvert kadastrālās vērtības nozīmīgumu saistībā pēc ekonomiskā labuma. Ekonomiskā labuma būtība ir izteikta ar kadastrālās vērtības definīciju - Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošajiem kadastra objektiem, kā arī zemes vienības daļām masveida vērtēšanas procesā noteikta vērtība naudas izteiksmē, kas norāda ekonomisko labumu, ko dod tiesības uz konkrēto objektu novērtēšanas datumā. Ekonomiskais labums tiek saprasts ar tiesību (īpašuma, lietošanas u.c.) iegādes vai izveides izmaksām, kā arī no turējuma izrietošiem ieguvumiem konkrētam objektam tā novērtēšanas datumā, ko akceptētu vairākums nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki par līdzīgiem novietnes un lietderības ziņā nekustamajiem īpašumiem. Tas nozīmē, ka vērtība pēc vienotiem principiem nosakāma visa veida objektiem – ne tikai saimnieciskajā darbībā izmantotajiem. Lietojot vārdu salikumu “pēc ekonomiskā labuma”, tiek uzsvērts, ka kadastrālajā vērtēšanā, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi, jāpielieto ne tikai darījumu salīdzināšanas pieeja, kas balstās uz nekustamo īpašumu pārdevumu cenām, bet arī citas Latvijas vērtēšanas standartos noteiktās vērtēšanas pieejas – tas ir ienākumu kapitalizācijas pieeju, kas balstās uz nomas informāciju, un izmaksu pieeju, kuras pamatā ir būvniecības izmaksu informācija. Kadastrālā vērtēšana ir uz tirgus vērtības noteikšanas principiem balstīta masveida nekustamo īpašumu vērtēšana, tādēļ kadastrālo vērtību bāze ir pamatojama tikai ar objektīviem, pārbaudāmiem datiem – nekustamā īpašuma tirgus informāciju (pirkuma-pārdevuma darījumi, nomas dati un būvizmaksas), kā arī no turējuma izrietošiem ieguvumiem, ja tos nav iespējams pamatot ar pirkuma-pārdevuma darījumu, nomas datiem, būvizmaksām tāpēc, ka šādi dati nav pieejami vai to pielietojums nesniedz objektīvu ekonomisko labumu, ko dod tiesības uz objektiem. Līdz ar to kadastrālajā vērtēšanā nav pieļaujama subjektīvas informācijas izmantošana (personiski uzskati, viedokļi u.c.). Projektā lietotais jēdziens “ekonomiskais labums” ir tas pats, kas attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus segmenta datu analīzes rezultāti noteiktā laika periodā un tiesību (īpašuma, lietošanas u.c.) iegādes vai izveides izmaksas, kā arī no turējuma izrietošie ieguvumi, ko akceptētu vairākums nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku, kuri tiek izmantoti kadastrālo vērtību bāzes noteikšanā. Pirkuma-pārdevumu darījumu (atsavināšanas tirgus) informācija valstī ir visplašāk pieejamā nekustamā īpašuma tirgus informācija gan laikā, gan telpā, tādēļ kadastrālo vērtību bāzes izstrādē visvairāk tiek pielietota tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja, piemēram, savrupmājām, dzīvokļiem. Ar nomas (īres) informāciju, pielietojot ienākumu kapitalizācijas pieeju, pamatā tiek veikta ar tirgus pieeju noteikto vērtību pārbaude, piemēram, komercobjektiem. Savukārt ar būvizmaksu informāciju, pielietojot izmaksu pieeju, tiek noteikta vērtību bāze objektiem, kas reti nonāk nekustamo īpašumu tirgū, piemēram, nedzīvojamām ēkām.
No definīcijas izslēgta norāde, ka mežaudzes vērtību neietver kadastrālajā vērtībā. Kadastra likuma 76. pants nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā ir nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa. Mežaudzes vērtību Kadastra informācijas sistēmā ieraksta, pamatojoties uz no Valsts meža dienesta saņemtajām ziņām. Tādējādi to, ka mežaudze neietilpst kadastrālās vērtības sastāvā, jau nosaka šis pants. Kadastrālā vērtība ir nosakāma visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošajiem kadastra objektiem, kā arī zemes vienības daļām. Zemes vienības daļas nav nekustamo īpašumu veidojoši kadastra objekti, taču arī šiem kadastra objektiem nosakāmas kadastrālās vērtības. Tāpat jāņem vērā, ka ne visas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās būves ir reģistrētas kāda nekustamā īpašuma sastāvā, tomēr kadastrālās vērtības definīcijas kontekstā un arī Kadastra likuma kontekstā kopumā arī šādas būves saprot kā nekustamo īpašumu veidojošos kadastra objektus, tā kā tās var tikt un tām būtu jābūt reģistrētām kāda nekustamā īpašuma sastāvā.
Projekts paredz Kadastra likuma 66. panta pirmajā daļā noteikt kadastrālās vērtēšanas būtību – kadastrālās vērtēšanas mērķi – kadastrālā vērtēšana ir masveida vērtēšanas process, kas ietver kadastrālo vērtību bāzes noteikšanu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamiem īpašumiem, atbilstoši to grupu ekonomisko labumu ietekmējošām atšķirībām, un automatizētu kadastrālo vērtību aprēķinu uz novērtēšanas datumu visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošajiem kadastra objektiem, kā arī zemes vienības daļām, nodrošinot masveida vērtēšanas procesa efektivitāti un noteikto kadastrālo vērtību objektivitāti, samērīgumu un taisnīgumu.
Savukārt Kadastra likuma 66. panta otrajā daļā projekts paredz noteikt kadastrālajā vērtēšanā ievērojamos sešus pamatprincipus:
1. savstarpējās salīdzināmības princips;
2. objektīva grupējuma princips;
3. efektivitātes princips;
4. publiskuma princips;
5. regularitātes princips;
6. vienota īpašuma novērtēšanas princips.
Definētie pamatprincipi esošo kadastrālās vērtēšanas sistēmu nemaina pēc būtības, bet precīzāk izsaka tās saturu. Principos vārdu salikums “masveida vērtēšana“ tiek lietots kā procesa apzīmējums. Definējamo pamatprincipu būtības skaidrojums.
1. savstarpējās salīdzināmības princips
Princips paredz, ka visiem nekustamā īpašuma objektiem, kas pēc līdzības atbilst noteiktam parametru kopumam (novietojums, izmantošanas veida specifiskās īpašības, inženiertehnisko komunikāciju nodrošinājums u.tml.), ievērojot objektīva grupējuma un efektivitātes principus, kadastrālās vērtības ir savstarpēji salīdzināmas. Savstarpēji salīdzināmi īpašumi atbilst nekustamā īpašuma tirgus līmenim, ievērojot Latvijas standartā LVS 401:2013 noteiktās nekustamā īpašuma vērtēšanas pieejas un izmantojot visa veida darījumu informāciju (pirkuma-pārdevuma darījumi, būvizmaksas, nomas maksas). Nekustamā īpašuma objektiem, kas reti nonāk brīvā tirgū vai tajā nenonāk, vērtība noteikta atbilstoši nekustamā īpašuma grupas ekonomiskajam labumam, nosakot vērtību naudas izteiksmē, īpašumu izvērtējot no tādiem aspektiem, kā patēriņa priekšmets, prece (pirkšanas-pārdošanas priekšmets), ienākumu avots (kapitāla aktīvs) - šādos gadījumos vērtību bāzes izstrādē plašāk izmantojot ienākumu kapitalizācijas pieeju, kas balstās uz nomas informāciju un izmaksu pieeju, kuras pamatā ir būvniecības izmaksu informācija.
2. objektīva grupējuma princips
Princips paredz, ka nekustamie īpašumi novērtēti un grupēti atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai (lauksaimniecība, mežsaimniecība, dzīvojamie, rūpnieciskās ražošanas, komercdarbības, sabiedriskie nekustamie īpašumi u.tml.) atbilstoši vērtību ietekmējošiem rādītājiem (izmantošanas veida specifiskās īpašības, novietojums, inženiertehnisko komunikāciju nodrošinājums u.tml.), kas ir būtiski nekustamā īpašuma tirgū attiecīgajai īpašumu grupai, tajā skaitā arī par objektiem, kas reti nonāk brīvā tirgū vai tajā nenonāk. Grupu lielums un detalizācija sadalīta, lai kadastrālā vērtība atspoguļotu īpašuma vērtību attiecības nekustamā īpašuma tirgū, kā arī, lai kadastrālās vērtības maksimāli tuvinātu nekustamā īpašuma tirgus cenu līmenim vai tā ekonomiskajam labumam.
3. efektivitātes princips
Princips paredz, ka vērtēšanu veic pēc vienotas metodikas, noteiktiem aprēķinu algoritmiem, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem datiem un pieejamiem finanšu resursiem, vienlaikus tiek novērtēti visi Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie nekustamo īpašumu kadastra objekti. Nosakot izvērtējamo objektu raksturojošo datu apjomu, vienlaikus analizē datu ieguves izmaksas un rezultātā aprēķinātās vērtības precizitātes svarus.
4. publiskuma princips
Publiskuma princips paredz, ka kadastrālā vērtība un tās aprēķinā izmantotie dati, kā arī kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotā informācija ir publiski pieejama.
Informācijas atklātums un caurskatāmība par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem, par noteiktajām vērtībām un vērtējamiem objektiem veido sabiedrības izpratni un uzticību masveida vērtēšanas sistēmai.
Publiskuma princips ir ietverts spēkā esošajās normās, piemēram, 69. panta ceturtajā daļā noteikts publicēt projektētās kadastrālās vērtības (kādas tās varētu būt to spēkā stāšanās brīdī) kadastrālo vērtību bāzes izstrādes laikā un pēc tās apstiprināšanas Ministru kabinetā.
Ar publiskuma principu tiek piedāvāts papildināt Kadastra likuma 70. pantu - Valsts zemes dienestam uzdodot ne retāk kā reizi gadā publiskot nekustamā īpašuma tirgus analīžu rezultātus, tajā skaitā spēkā esošo kadastrālo vērtību atbilstību vidējam cenu līmenim attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā.
Detalizētāka informācijas publicēšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, nosakot publicēt - izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi; informāciju par kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotajiem nekustamā īpašuma darījumiem; kadastrālo vērtību bāzes pamatojumu pa vērtību zonām un nekustamā īpašuma grupām.
Ar Kadastra likuma pārejas noteikumu 47. punktu Ministru kabinetam uzdots līdz 2021. gada 1. decembrim papildināt Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumus Nr. 103 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, nosakot publicēt arī pārskata tematiskās kartes par zemes, ēku un nekustamo īpašumu viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību. Pārskata tematisko karšu publicēšana papildu ar projektu tiek noteikta arī Kadastra likuma 69. panta ceturtajā un piektajā daļā.
5. regularitātes princips
Regularitātes princips paredz, ka kadastrālo vērtību bāze, kadastrālās vērtības aprēķina modeļi, kadastrālās vērtības un datu ieguves avoti tiek periodiski pārskatīti.
Kadastrālo vērtību bāzes aktualizācijai pašreiz ar likumu ir noteikts četru gadu aktualizācijas cikls. Kadastra likuma 68. panta pirmā daļa nosaka, ka kadastrālo vērtību bāzi apstiprina Ministru kabinets reizi četros gados līdz attiecīgā gada 15. jūnijam.
Kadastrālās vērtības aprēķina modeļu un kadastrālai vērtēšanai nepieciešamo datu ieguves analīze kā pamatfunkcija ir noteikta Valsts zemes dienesta reglamentā.
6. vienota īpašuma novērtēšanas princips.
Vienota īpašuma novērtēšanas princips paredz, ka kadastrālo vērtēšanu (bāzes izstrāde un vērtību aprēķins) veic nekustamajam īpašumam kopumā. Principu šobrīd daļēji pielieto kadastrālās vērtēšanas rezultāta novērtēšanai, veicot kadastrālo vērtību atbilstības nekustamā īpašuma tirgus informācijai pārbaudi īpašumam kopumā un izmantojot nekustamā īpašuma tirgus darījuma kopējo summu. Lai vienota īpašuma novērtējuma principu pielietotu arī kadastrālās vērtības aprēķinā, vispirms vērtību aprēķinātu īpašumam un tad to sadalītu pa objektiem (zeme, ēkas), nepieciešamas būtiskas izmaiņas Kadastra informācijas sistēmā saistībā ar īpašumu formēšanu (uzskaite, tiesiskums, piederība u.tml.), jo kadastrā visos gadījumos nav reģistrēti vienoti īpašumi, pastāv arī dalītie īpašumi to visdažādākajos veidos. Lai nodrošinātu automatizētu kadastrālo vērtību aprēķinu vienotam īpašumam (vispirms vērtību aprēķinot īpašumam kopumā, pēc tam to sadalot pa objektiem), Kadastra informācijas sistēmā šo datu pārstrukturēšana bez valsts budžeta finansējuma nav iespējama. Tāpēc projekta pārejas noteikumos paredzēts, ka “vienota īpašuma novērtēšanas principa” piemērošana kadastrālajā vērtēšanā tiek uzsākta ar to kadastrālo vērtību bāzes 2029.–2032. gadam izstrādes ciklu, kas sākās ar 2025. gadu. Ja valsts budžeta finansējums nekustamā īpašuma datu pārstrukturēšanai netiks piešķirts gadskārtējā valsts budžeta ietvaros, tad būs nepieciešams grozīt pārejas noteikumu 49. punktu.
Pārejas noteikumos paredzēts, ka likuma 66. panta pirmo daļu, otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktu un 67. pantu (jaunajā redakcijā, kas stājas spēkā ar grozījumiem šajā likumā, nosakot kadastrālās vērtēšanas mērķus un principus atbilstoši šo pārejas noteikumu 47. panta 2. punktam) piemēro, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2025.–2028. gadam.
Problēmas apraksts
Par kadastrālo vērtēšanu - kadastrālo vērtību bāzes izstrāde
Kadastra likuma 67. pants nosaka, kas ir kadastrālo vērtību bāze, bet kadastrālo vērtību bāzes definējums ir pārāk lakonisks un pilnībā neizsaka kadastrālo vērtību bāzes būtību, tāpēc nepieciešams to paplašināt, lai būtu saprotams, uz ko tā ir attiecināma.
Kadastra likuma 69. pants nosaka galvenos kadastrālo vērtību bāzes izstrādē ievērojamos nosacījumus – (1) atsauce uz nekustamā īpašuma vērtēšanas standartiem, (2) laika periods, par kādu jāizmanto nekustamā īpašuma tirgus informācija, (3) kādai jābūt izstrādātās bāzes rezultāta atbilstībai pret nekustamā īpašuma tirgus cenu līmeni uz noteikto atskaites laiku, kā arī (4) vērtību bāzes publicēšanas nosacījumus.
Problēmas attiecībā uz Kadastra likuma 69. panta kadastrālo vērtību bāzes izstrādes nosacījumiem:
(1) atsauce uz nekustamā īpašuma vērtēšanas standartiem
Šobrīd Kadastra likuma 69. panta pirmajā daļā ir atsauce uz Latvijas Īpašuma vērtēšanas standartiem LVS-401, nosakot, ka kadastrālo vērtību bāzes izstrādē ievēro īpašuma vērtēšanas standartos noteiktās vērtēšanas metodes (pieejas). Standarts LVS – 401 izdots saskaņā ar Starptautiskās vērtēšanas standartu padomes (SVSP) vērtēšanas standartiem. Masveida vērtēšanai metodiskās vadlīnijas jeb standartus izstrādā Starptautiskā vērtētāju asociācija (IAAO – International Association of Assessing Officers). Standarti jeb metodikas ir izstrādāti par svarīgākajām tēmām, piemēram, par sistēmas kā tādas uzbūvi un pamatprincipiem (Standard on Mass Appraisal of Real Property). Standarts par automatizēto vērtību aprēķina modeļu izveidi sniedz vadlīnijas dažādu īpašumu vērtēšanas modeļu veidošanā (Standard on Automated Valuation Models (AVMs)). Speciāls standarts ir par nekustamā īpašuma darījuma informācijas kvalitatīvo pārbaudi (Standard on Verification and Adjustment of Sales). Tāpat speciāls standarts – metodika ir par masveida procesā aprēķināto vērtību pārbaudi – vai iegūtie rezultāti atbilst nekustamā īpašuma tirgus situācijai uz definēto atskaites brīdi - standarts par attiecību analīzi (Standard on Ratio Studies). Standarti (metodikas) tiek regulāri analizēti un papildināti ar jaunākām atziņām. Masveida vērtēšanas kārtība katrā valstī ir noteikta vietējā likumdošanā. Standarti ir palīgs – pieredze kā labāk attiecīgo metodisko regulējumu veidot. Arī Valsts zemes dienests, izstrādājot metodikas pilnveidojumus, iepazīstas arī ar starptautisko pieredzi un jaunākajām atziņām.
Lai izveidotu sabiedrībai saprotamāku sasaisti, ka kadastrālā vērtēšana ir tas pats, kas starptautiski “masveida vērtēšana”, Kadastra likumā būtu jāpapildina atsauce, ka, izstrādājot kadastrālās vērtēšanas metodiku, tiek ņemti vērā arī starptautiskie īpašuma vērtēšanas standarti, kā arī starptautisko organizāciju rekomendācijas uz nekustamā īpašuma tirgus bāzes balstītai nekustamo īpašumu masveida vērtēšanai.
(2) izmantotā nekustamā īpašuma tirgus informācija un laika periods, par kādu tā jāizmanto.
Šobrīd Kadastra likuma 69. panta otrā daļa nosaka, ka kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmanto nekustamā īpašuma tirgus darījumus vismaz par diviem pēdējiem gadiem, skaitot no vērtību bāzei noteiktā atskaites pret nekustamā īpašuma tirgu brīža (divus ar pusi gadus pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam (situācija līdz attiecīgā gada 1. jūlijam). Lai kadastrālo vērtību bāzes izstrādē ievērotu visas nekustamā īpašuma vērtēšanas standartos noteiktās vērtēšanas pieejas, izmantojama plašāka nekustamā īpašuma tirgus informācija, ne tikai tirgus darījumi, bet arī nomas maksas, būvizmaksas un piedāvājumu cenas. Tā kā kadastrālo vērtību bāzes izstrādi noteikts veikt reizi četros gados, tad, lai varētu izanalizēt cenu izmaiņas un tirgus tendences kopš pēdējās kadastrālo vērtību bāzes izstrādes, ir nepieciešams izmantot laika izteiksmē plašāku nekustamā īpašuma tirgus informācijas apjomu, kas ietver visu laika periodu no pēdējās kadastrālās vērtību bāzes izstrādes fiksētā brīža.
(3) vērtēšanas rezultāta atbilstība pret nekustamā īpašuma tirgus līmeni uz noteikto atskaites laiku
Šobrīd Kadastra likuma 69. panta trešā daļa nosaka, ka kadastrālo vērtību bāzi izstrādā atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū, kāda tā bija divus ar pusi gadus pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam (situācija līdz attiecīgā gada 1. jūlijam). Izsakot atbilstības prasību procentos, tas nozīmē – atbilstība 100% atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz prasīto atskaites laika brīdi. Masveida vērtēšanā nav sagaidāms, ka visiem objektiem būs precīza vērtība. Vienmēr būs izkliede ap vidējo – ļoti labs rādītājs ir izkliede +/- 10% ap prasīto atskaites punktu. Pie 100% atbilstības tas nozīmē, ka vienāds daudzums objektu būs novērtēti gan zemāk, gan augstāk par nekustamā īpašuma tirgu. Augoša tirgus apstākļos vērtību bāzes izstrādei un aktualizācijai noteiktais periodiskums nodrošina to, ka kadastrālās vērtības nepārsniedz nekustamā īpašuma tirgus cenu līmeni. Savukārt, ja nekustamā īpašuma tirgus neattīstās vai krītoša tirgus apstākļos, ir iespējama situācija, ka kadastrālās vērtības pie noteiktā aktualizācijas cikla var pārsniegt nekustamā īpašuma tirgus cenas.
Vērtēšanas konsultatīvajā padomē, apspriežot pamatprincipus, kā viens no uzstādījumiem tika definēts, ka kadastrālai vērtībai ir jābūt tuvai nekustamā īpašuma tirgum, bet to nevajadzētu pārsniegt, proti, vērtību bāzei kopā ar aprēķina modeli jānodrošina līdzīgu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību proporcionālo atbilstību salīdzināmu nekustamo īpašumu tirgus darījumu cenām attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā (termins tiek lietots, lai apzīmētu noteiktu nekustamā īpašuma tirgus grupu, piemēram, jaunie projekti, sērijveida dzīvokļi, dzīvojamie īpašumi, komercīpašumi, ražošanas īpašumi u.c.), bet to nedrīkstētu pārsniegt. Tāpēc, lai samazinātu to objektu daudzumu, kuri pēc definīcijas tiktu novērtēti virs vidējā nekustamā īpašuma cenu līmeņa, ir nepieciešams noteikt zemāku atbilstību. Nosakāmais procents ir diskutējams – Vērtēšanas konsultatīvās padomes viedoklis bija, ka tas varētu būt 80%.
(4) vērtību bāzes publicēšanas nosacījumi – attiecībā uz 69. panta ceturto daļu priekšlikumu izmaiņām nav.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz Kadastra likuma 67. panta definīciju paplašināt ar skaidrojumu, lai sabiedrībai būtu uztveramāka kadastrālo vērtību bāzes būtība. Norma nosaka, ka kadastrālo vērtību bāze ir par noteiktu laika periodu un tiek izstrādāta uz nekustamo īpašumu grupu. Savukārt nekustamo īpašumu grupējums ir pamatots ar ekonomisko labumu jeb attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus segmenta datu analīzes rezultātiem. Nekustamā īpašuma tirgus informācija ietver ne tikai pirkuma darījumus, bet arī nomas maksas un būvniecības izmaksas, kas ir būtiska informācija, tādos nekustamā īpašuma segmentos, kur reti notiek pirkuma darījumi. Attiecīgi vērtību bāzes izstrādē tad tiek izmantota ienākumu kapitalizācijas pieeja, kas balstās uz nomas informāciju, kā arī izmaksu pieeja, kuras pamatā ir būvniecības izmaksu informācija. Vienlaicīgi pārejas noteikumos paredzēts, ka likuma 67. pants jaunajā redakcijā piemērojams, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2025.–2028. gadam.
Projekts paredz Kadastra likuma 69. panta pirmo daļu papildināt ar atsauci uz Starptautiskajiem īpašuma vērtēšanas standartiem (IAAO standartiem) un starptautisko organizāciju rekomendācijām uz nekustamā īpašuma tirgus bāzes (uz nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas principiem) balstītai nekustamo īpašumu masveida vērtēšanai, kas ņemamas vērā metodoloģijas izstrādei.
Projekts paredz Kadastra likuma 69. panta otro daļu papildināt ar norādi, ka kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmanto nekustamā īpašuma tirgus informāciju – ne tikai nekustamā īpašuma tirgus darījumu cenas, bet arī nomas maksas, būvizmaksas un piedāvājumu cenas, sākot ar laika periodu no spēkā esošās kadastrālo vērtību bāzes izstrādes atskaites brīža līdz jaunās vērtību bāzes atskaites brīdim. Pēc noteiktā cikla parasti tas būs četru gadu periods.
Projekts paredz Kadastra likuma 69. panta trešajā daļā noteikt zemāku kadastrālo vērtību atbilstības pret nekustamā īpašuma tirgu prasību, tas ir - vērtību bāzei kopā ar vērtības aprēķina modeli jānodrošina atbilstība, nepārsniedzot 80 % vidējo nekustamā īpašuma cenu līmeni (noteiktā teritorijā un noteiktā laika periodā notikušo savstarpēji salīdzināmu darījumu cenu vidējā vērtība (mediāna)) uz noteiktu vērtības atskaites laiku – divus ar pusi gadus pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam (situācija līdz attiecīgā gada 1. jūlijam).
Vienlaicīgi pārejas noteikumos noteikts, ka šā likuma 69. panta trešo daļu (redakcijā, kas stājas spēkā ar grozījumiem šajā likumā, nosakot kadastrālās vērtēšanas mērķus un principus atbilstoši šo pārejas noteikumu 47. panta 2. punktam) piemēro, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2029.–2032. gadam, kā arī kadastrālo vērtību bāzi 2025.–2028. gadam izstrādā, pamatojoties uz informāciju par nekustamo īpašumu tirgu par laika periodu no 2012. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūlijam, nepārsniedzot 80 % vidējo nekustamā īpašuma cenu līmeni šajā laika periodā.
Pārejas norma (50. punkts) nepieciešama, jo nosacījums par to, ka vērtību bāzei kopā ar vērtības aprēķina modeli jānodrošina atbilstība, nepārsniedzot 80 % uz noteikto atskaites periodu, ir jauna prasība, kas nav spēkā esošajā vērtību bāzē. Noteikt konkrētu atskaites datumu, sākot no kura izmantot informāciju par nekustamo īpašumu tirgu jaunajai vērtību bāzes izstrādē, nepieciešams, jo pašreiz spēkā esošajai kadastrālo vērtību bāzei nav precīzi noteikts “kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantoto nekustamo īpašumu tirgus darījumu perioda beigu datums”.
Tāpat projekts paredz papildināt Kadastra likuma 69. panta regulējumu tā ceturtajā un piektajā daļā par atbilstoši izstrādes procesā esošai vai jau apstiprinātai kadastrālo vērtību bāzei aprēķināto kadastrālo vērtību un arī spēkā esošo kadastrālo vērtību pārskata tematisko karšu publicēšanu par viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību.
Problēmas apraksts
Par kadastrālo vērtēšanu - par informācijas publicēšanu, par vērtības pārrēķinu
Šobrīd Kadastra likuma 70. pants nosaka, ka Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmā uztur nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi, uzskaita un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas un nosaka nekustamā īpašuma cenu līmeni, bet nav pateikts, kā tiek informēta sabiedrība. Lai sabiedrība regulāri un sistemātiski tiktu informēta par nekustamā īpašumu tirgus izmaiņām, nepieciešams Valsts zemes dienestam uzdod publiskot nekustamā īpašuma tirgus informācijas analīžu rezultātus, tajā skaitā spēkā esošo kadastrālo vērtību atbilstību vidējam nekustamā īpašuma cenu līmenim attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā, ar regularitāti ne retāk kā reizi gadā.
Šobrīd Kadastra likuma 71. pants uzskaita galvenās kadastrālo vērtību aprēķinā nepieciešamās datu grupas - Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus, kadastrālo vērtību bāzi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, taču uzskaitījums nav pilnīgs, jo visi vērtību ietekmējošie dati tiek uzskaitīti Ministru kabineta noteikumos. Tāpēc nav lietderīgi uzskaitījumu papildināt, to no likuma var svītrot.
Šobrīd Kadastra likuma 73. pants nosaka, cik ilgi ir aktuāla kadastrālā vērtība – līdz nākamā gada 1. janvārim, ja nemainās Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie vērtību ietekmējošie kadastra objektu raksturojošie dati, vai līdz minēto datu izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā. Ir noteikts, ka katra gada 1. janvārī tiek pārrēķinātas kadastrālās vērtības visiem nekustamajiem īpašiem un to sastāvā esošajiem objektiem. Kadastrālo vērtību pārrēķins 1. janvārī bija noteikts, jo katru gadu mainījās kadastrālo vērtību bāzes rādītāji, kas stājās spēkā 1. janvārī. Tā kā kadastrālo vērtību bāzes izstrādes cikls ir paredzēts reizi četros gados, tad nav lietderīgi un sabiedrībai saprotami veikt ikgadējus vērtību pārrēķinus uz 1. janvāri. Bez tam, lai veiktu kadastrālo vērtību pārrēķinu, katra gada nogalē publiski nebija pieejami Kadastra informācijas sistēmas dati. Izņēmums būtu lauku zemes vienības, kam Valsts meža dienests atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 47 "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu" iesniedz datus par meža zemes novērtējumu, saimnieciskās darbības ierobežojumiem un mežaudzes vērtību. Šajā gadījumā vērtību aprēķins veicams uz 1. janvāri.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz Kadastra likuma 70. panta pirmajā daļā noteikt sabiedrības informēšanas nolūkos publiskot nekustamā īpašuma tirgus analīžu rezultātus, ar termiņu ne retāk kā reizi gadā.
Projekts paredz Kadastra likuma 71. panta pirmo daļu izslēgt.
Projekts paredz Kadastra likuma 73. panta pirmajā daļā noteikt kadastrālās vērtības aktualitāti līdz kadastra objektu raksturojošo datu, vērtības aprēķina modeļu un kadastrālo vērtību bāzes izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā un neveikt 1. janvārī visu kadastra objektu kadastrālo vērtību pārrēķinu. Kadastra likuma 73. panta pirmajā daļā turpmāk plānots noteikt, ka kadastra objekta kadastrālo vērtību pārrēķina, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrē izmaiņas objekta vērtību ietekmējošos datos vai stājušās spēkā izmaiņas normatīvajos aktos kadastra jomā, kas ietekmē kadastrālo vērtību aprēķinu. Normatīvajos aktos var stāties spēkā gan izmaiņas, kas ietekmē kadastra datus, un tādā gadījumā piemērojams arī Kadastra likuma 57.3 pantā noteiktais jaunais regulējums, gan tādas izmaiņas, kas ietekmē pašu kadastrālo vērtību aprēķinu, tādā gadījumā piemērojama Kadastra likuma 73. panta pirmā daļa. Kadastrālo vērtību bāze, kas tiek apstiprināta ar Ministru kabineta noteikumiem, ir reģistrējama Kadastra informācijas sistēmā un uzskatāma par datiem, kas ietekmē kadastra objektu vērtību.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Personas, kuras vēlas vai kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem nepieciešams pieprasīt un saņemt kadastra informāciju vai ierosināt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. Zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas, jo regulējums paredz, ka tām vairs nebūs nepieciešams izgatavot apgrūtinājumu plānus, tāpat šīm personām likumā nostiprinātas tiesības saņemt informāciju bez maksas. Jebkurai personai plašāk pieejama informācija saistībā ar kadastrālo vērtēšanu.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Personas, kuras vēlas vai kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem nepieciešams pieprasīt un saņemt kadastra informāciju vai ierosināt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. Komersanti, kuri sniedz pakalpojumus zemes kadastrālajā uzmērīšanā, jo regulējums paredz, ka tiem vairs nebūs nepieciešams izgatavot apgrūtinājumu plānus. Jebkurai personai plašāk pieejama informācija saistībā ar kadastrālo vērtēšanu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Projekts paredz nodrošināt aktuālo kadastra datu par kadastra objektu pieejamību atvērto datu veidā bez kādiem izmantošanas ierobežojumiem un atļauju saņemšanas, tādējādi prognozējams, ka šie dati varētu tikt izmantoti jaunu pakalpojumu radīšanā un tādējādi arī sekmēt nozaru konkurētspēju.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Ikviena persona vispārpieejamos aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektiem (izņemot telpu raksturojošo informāciju un telpu grupu labiekārtojumus) varēs bez maksas saņemt atvērto datu veidā tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati. Elektroniska pakalpojuma ietvaros identificēta persona varēs arī elektroniskā veidā bez maksas pārlūkot vispārpieejamos aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektiem, tai skaitā aktuālos kadastra teksta datus par telpu raksturojošo informāciju un telpu grupas labiekārtojumiem.
Tāpat projekts paredz noteikt piekļuvi identificētai personai kadastra subjekta datiem, līdz ar to šāda informācija turpmāk būs pieejama ikvienai identificētai personai bez īpaša pamatojuma un varēs tikt izmantota uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Tiks nodrošināta aktuālākā informācija par kadastra objekta apgrūtinājumiem, izmantojot ATIS datus. Projekts paredz paplašināt iespējas pieteikt Valsts zemes dienesta sniegtos pakalpojumus elektroniskā veidā. Tiks atvieglots administratīvais un finansiālais slogs attiecībā uz būvju reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, nosakot papildus maznozīmīgas būves, kuras Kadastra informācijas sistēmā nav jāreģistrē. Tāpat kadastra subjektiem vairs nebūs nepieciešams ierosināt apgrūtinājumu plānu sagatavošanu un datu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, kas līdz šim bija maksas pakalpojums. Tiks sakārtota tiesiskā vide un nodrošināta tiesiskā stabilitāte attiecībā uz kadastra datu labošanu.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Plašāka kadastra datu pieejamība ikvienam varētu sekmēt konkurenci un jaunu pakalpojumu radīšanu.

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
1 495 711
0
1 495 711
0
1 495 711
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
1 495 711
0
1 495 711
0
1 495 711
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
1 495 711
0
1 495 711
0
1 495 711
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
1 495 711
0
1 495 711
0
1 495 711
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekta izpildi Valsts zemes dienests nodrošinās ar esošajām amata vietām.
Cita informācija
Projekta normu izpildei nepieciešamais finansējums ir paredzēts Tieslietu ministrijas budžeta programmā 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” un tiks nodrošināts esošā budžeta ietvaros.

4.1.1. Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

Pamatojums un apraksts
Līdz 2024. gada 1. janvārim ir jāpieņem šāds Ministru kabineta noteikumu projekts, paredzot kārtību, kādā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanā un platības aprēķināšanā izmanto ATIS datus.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija

4.1.2. Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Pamatojums un apraksts
Līdz 2024. gada 1. janvārim ir jāpieņem šāds Ministru kabineta noteikumu projekts, svītrojot regulējumu par apgrūtinājumu plānu sagatavošanu.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija

4.1.3. Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”

Pamatojums un apraksts
Nepieciešami grozījumi, lai nodrošinātu Kadastra informācijas sistēmas datu atvēršanu, kā arī grozītu regulējumu par kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību. Grozījumi tiks virzīti pēc projekta pieņemšanas otrajā lasījumā. Projekta un minēto noteikumu vienlaicīga spēkā stāšanās nav nepieciešama.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija

4.1.4. Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

Pamatojums un apraksts
Grozījumi nepieciešami, lai šajos Ministru kabineta noteikumos paredzētu nosacījumus kadastrālās vērtēšanas principu piemērošanai.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija

4.1.5. Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Pamatojums un apraksts
Atbilstoši grozījumiem Kadastra likuma 101. pantā no šo Ministru kabineta noteikumu 1.4. apakšpunkta nepieciešams svītrot vārdu "izmantošana".
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts zemes dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits
Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības pārstāvji sabiedrības līdzdalības procesā viedokļus par projektu neiesniedza.

6.4. Cita informācija

Sabiedrības līdzdalība tika veikta Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, no 2021. gada 15. decembra līdz 30. decembrim lūdzot sabiedrībai sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par projektu.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts zemes dienests
  • rajona (pilsētas) tiesas
  • pašvaldību būvvaldes

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Ar projektu noteikti papildu uzdevumi Valsts zemes dienestam:
publiskot nekustamā īpašuma tirgus analīžu rezultātus, tajā skaitā spēkā esošo kadastrālo vērtību atbilstību vidējam cenu līmenim attiecīgajā nekustamā īpašuma tirgus segmentā publisko ne retāk kā reizi gadā;
publicēt pārskata tematiskās kartes par viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību;
reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus atbilstoši ATIS iekļautajiem datiem par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām;
aktualizēt kadastra datus atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos kadastra jomā;
labot kļūdas kadastra datos, kad cita valsts institūcija, pašvaldība vai rajona (pilsētas) tiesa zemesgrāmatu lietās ir pieļāvusi kļūdu, un pārrēķināt vēsturiskās kadastrālās vērtības;
publicēt atvērto datu veidā pārrēķinātās vēsturiskās kadastrālās vērtības;
Ar projektu Valsts zemes dienestam vairs nebūs nepieciešams nodrošināt atļauju sniegšanu ģeotelpiskās datu kopas atkalizmantošanai vai kopīgai izmantošanai atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam. Valsts zemes dienestam vairs nevajadzēs reģistrēt atsevišķas maznozīmīgas būves. Tāpat Valsts zemes dienestam samazināsies nepieciešamība nodrošināt informācijas izsniegšanu, jo aktuālie kadastra dati jau būs pieejami atvērto datu veidā, un izvērtēt ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījumus, jo turpmāk informācija par kadastra subjektu būs pieejama informācija jebkurai identificētai personai.
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Regulējums kopumā padarīs skaidrāku tiesisko regulējumu, kas dos iespēju arī efektīvāk organizēt Valsts zemes dienesta iekšējos procesus.
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Regulējums samazinās Valsts zemes dienesta iesaisti kadastra informācijas pieprasījumu izvērtēšanā un izsniegšanā.
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Vidēji gadā Valsts zemes dienests sava budžeta ietvaros var veikt 100 citu iestāžu radīto kļūdu datu labošanu, kas veido 100*17,85 = 1785 euro finansiālo ietekmi uz Valsts zemes dienesta budžetu un aptuveni 100 objektiem vēsturisko kadastrālo vērtību pārrēķināšanu, kas veido 100*33,35 euro= 3335 euro finansiālo ietekmi uz Valsts zemes dienesta budžetu. Kopējā finansiālā ietekme uz Valsts zemes dienesta ikgadējo budžetu ir 5120 euro.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ar regulējumu paredzēts paplašināt elektroniskās iespējas pakalpojumu pieprasīšanā Valsts zemes dienestam. Tiek paplašināta sabiedrībai pieejamā informācija gan atvērto datu veidā un elektroniskā veidā, gan par kadastra subjektiem.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Sabiedrībai kopumā būs pieejama plašāka bez maksas informācija par kadastra objektiem, tāpat par maksu kļūs pieejama bez ierobežojumiem, bet iepriekš identificējoties, informācija par kadastra subjektiem.

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts paredz paplašināt personām brīvi pieejamās informācijas apjomu - aktuālie kadastra dati par kadastra objekta īpašnieka, tiesiskā valdītāja, apbūves tiesīgā, lietotāja – fiziskas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu ir pieejama informācija jebkurai identificētai personai. Tomēr jau šobrīd dati par nekustamā īpašuma īpašnieku ir pieejami ikvienam no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Papildus tiks nodrošināts, ka dati ir pieejami tikai identificētai personai. Līdz ar to nav konstatējama būtiska ietekme uz datu aizsardzību.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi