Anotācija (ex-ante)

24-TA-403: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa protokollēmuma (protokola Nr.24, 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā"" (turpmāk - MK 2020. gada 14. aprīļa protokollēmums) 3.1. apakšpunktu, kas nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM) līdz kārtējā gada 1. martam izvērtēt pašvaldību iesniegtos valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus par iepriekšējo gadu attiecībā uz faktiskajiem izdevumiem, kas radušies atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanā diennakts režīmā, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai segtu pašvaldību izdevumus līdz 15 euro apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk - Rīkojuma projekts) paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt VARAM  359 287 euro pārskaitīšanai 36 pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas tām radušies 2023. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar MK 2020. gada 14. aprīļa protokollēmuma 3.1. apakšpunktu, VARAM līdz kārtējā gada 1. martam jāizvērtē pašvaldību iesniegtos valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus par iepriekšējo gadu attiecībā uz faktiskajiem izdevumiem, kas radušies atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanā diennakts režīmā, jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā Rīkojuma projektu, lai segtu pašvaldību izdevumus līdz 15 euro apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
VARAM 2024. gada 2. janvārī izsūtīja vēstuli (Nr. 1-13/17) visām pašvaldībām ar aicinājumu līdz 2024. gada 19. janvārim iesniegt VARAM pieprasījumus par iepriekšējo gadu attiecībā uz faktiskajiem izdevumiem, kas radušies atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanā diennakts režīmā, lai segtu pašvaldību izdevumus līdz 15 euro apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu (atskurbināšanas telpā personas ievietošanas reizi).

VARAM pieprasījumus saņēma no Alūksnes novada pašvaldības, Augšdaugavas novada pašvaldības, Ādažu novada pašvaldības, Balvu novada pašvaldības, Bauskas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Dienvidkurzemes novada pašvaldības, Dobeles novada pašvaldības, Gulbenes novada pašvaldības, Jelgavas novada pašvaldības, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības, Krāslavas novada pašvaldības, Ķekavas novada pašvaldības, Liepājas valstspilsētas pašvaldības, Limbažu novada pašvaldības, Līvānu novada pašvaldības, Ludzas novada pašvaldības, Madonas novada pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības, Ogres novada pašvaldības, Olaines novada pašvaldības, Preiļu novada pašvaldības, Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības, Salaspils novada pašvaldības, Saulkrastu novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Smiltenes novada pašvaldības, Talsu novada pašvaldības, Tukuma novada pašvaldības, Valkas novada pašvaldības un Valmieras novada pašvaldības.

Izmaksas, kas pašvaldībām radušās, realizējot brīvprātīgās iniciatīvas atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanā, diennakts režīmā personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ir pašvaldībām neparedzēti izdevumi.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 2. punktu, minētā likuma 4. panta pirmās daļas 21. punkts daļā par pašvaldības pienākumu nodrošināt atskurbināšanas pakalpojumu pieejamību un 14. punkts daļā par pienākumu izveidot un finansēt pašvaldības policiju stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā iepriekš minēto, VARAM izvērtēja pašvaldību iesniegtos ar personu atskurbšanas pakalpojumiem saistīto izdevumu apstiprinošos dokumentus un sagatavoja Rīkojuma projektu, kas paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt VARAM 359 287 euro pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2023. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu piešķirot līdz 15 euro, tai skaitā:
1. Alūksnes novada pašvaldībai - 1530 euro,
2. Augšdaugavas novada pašvaldībai - 14 520 euro,
3. Ādažu novada pašvaldībai - 1455 euro,
4. Balvu novada pašvaldībai - 5280 euro,
5. Bauskas novada pašvaldībai - 3795 euro,
6. Cēsu novada pašvaldībai - 8550 euro,
7. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai - 51 555 euro,
8. Dienvidkurzemes novada pašvaldībai - 405 euro,
9. Dobeles novada pašvaldībai - 2430 euro,
10. Gulbenes novada pašvaldībai - 2550 euro,
11. Jelgavas novada pašvaldībai - 675 euro,
12. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai - 38 145 euro,
13. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai - 4620 euro,
14. Krāslavas novada pašvaldībai - 2970 euro,
15. Ķekavas novada pašvaldībai - 2310 euro,
16. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai - 25 815 euro,
17. Limbažu novada pašvaldībai - 1935 euro,
18. Līvānu novada pašvaldībai - 600 euro,
19. Ludzas novada pašvaldībai - 2955 euro,
20. Madonas novada pašvaldībai - 615 euro,
21. Mārupes novada pašvaldībai - 555 euro,
22. Ogres novada pašvaldībai - 11 370 euro,
23. Olaines novada pašvaldībai - 2955 euro,
24. Preiļu novada pašvaldībai - 1995 euro,
25. Rēzeknes novada pašvaldībai - 4444 euro,
26. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai - 6971 euro,
27. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai - 124 087 euro,
28. Ropažu novada pašvaldībai - 4125 euro,
29. Salaspils novada pašvaldībai - 2205 euro,
30. Saulkrastu novada pašvaldībai - 885 euro,
31. Siguldas novada pašvaldībai - 3570 euro,
32. Smiltenes novada pašvaldībai - 420 euro,
33. Talsu novada pašvaldībai - 1845 euro,
34. Tukuma novada pašvaldībai - 3315 euro,
35. Valkas novada pašvaldībai - 180 euro,
36. Valmieras novada pašvaldībai - 17 655 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Pašvaldību iedzīvotāji
Ietekmes apraksts
Attiecīgai pašvaldību iedzīvotāju grupai tiek nodrošināti atskurbināšanas pakalpojumi.
Juridiskās personas
  • Pašvaldības
Ietekmes apraksts
Pašvaldības nodrošina atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
359 287
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
359 287
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-359 287
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-359 287
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
359 287
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ekonomiskās klasifikācijas kods 7460 “Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.
Detalizēta informācija par pieprasīto nepieciešamo finansējuma apmēru pieejama papildu dokumentos.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumi tiek segti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Ar Rīkojuma projektu neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Līdz ar to sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes rīkojuma projekta izstrādē netika organizētas (Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punkts).
Vienlaikus norādāms, ka minētais rīkojuma projekts un tā anotācija pēc to iekļaušanas attiecīgās Ministru kabineta sēdē izskatāmo jautājumu sarakstā būs publiski pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē www.mk.gov.lv sadaļās Ministru kabineta sēdes un Tiesību aktu projekti, kur ar tiem varēs iepazīties jebkurš interesents.

6.4. Cita informācija

Rīkojuma projekta papildu dokumentiem ir ierobežotas pieejamības statuss. Pamats – Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pants. Minētajiem Rīkojuma projekta papildu dokumentiem ierobežotas pieejamības statuss saglabājams arī pēc izskatīšanas Ministru kabineta sēdē.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Alkohola lietotāji, kas pastāvīgi un pārmērīgi lieto alkoholiskus dzērienus, ir daļa no sociālās aizsardzības jomas, jo žūpošana var būt gan iemesls, gan cēlonis sociālām problēmām.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Alkohola un citu apreibinošo vielu ietekmē esošās personas rada ietekmi uz veselības aprūpes sektoru, jo turpmāk nonāks veselības aprūpes iestādēs, lai ārstētu šo vielu izraisītās veselības problēmas (alkohola lietotāji ar veselības problēmām visticamāk nonāks slimnīcās).

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi