Anotācija (ex-ante)

21-TA-840: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Latvijas Republikas delegāciju 2021. gada 30. novembra - 3. decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2021. gada 29. novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta 1999. gada 9. februāra noteikumu Nr. 45 „Kārtība, kādā tiek īstenota Latvijas dalība Pasaules Tirdzniecības organizācijā” 6. punkts.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts ir izstrādāts, lai apstiprinātu Latvijas  delegāciju PTO 12. Ministru konferencē un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumu sanāksmē Ženēvā (Šveicē). Tas nepieciešams, lai laicīgi varētu plānot ceļa, transporta, viesnīcas rezervācijas un citus loģistiskus jautājumus un izdevumus, kā arī nodrošināt savlaicīgu, obligāti veicamo veselības pasākumu īstenošanu, tādējādi pēc iespējas samazinot iespējamās izmaksas, kas saistītas ar dalību iepriekš minētajos pasākumos.

 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
PTO ir starptautiska organizācija, kura izveidota 1995. gadā, ar mērķi veicināt starptautisko tirdzniecību, kā arī regulēt tirdzniecības attiecības starp tās dalībvalstīm. PTO apvieno 164 dalībvalstis, aptverot vairāk nekā 95% no pasaules tirdzniecības. Latvija ir pilntiesīga PTO locekle kopš 1999. gada.  Ministru konference ir PTO augstākā lēmējinstitūcija, kas tiek sasaukta ne retāk kā reizi divos gados.

Ārlietu ministrija gatavos informatīvo ziņojumu par PTO 12. Ministru konferenci un Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi, kuru plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2021. gada novembrī.  
Problēmas un risinājumi
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Latvijas delegācija, kas piedalīsies PTO 12. ministru konferencē un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē.
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
Starptautiskā dokumenta nosaukums
1994. gada 15. aprīļa Marakešas līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu, kas stājās spēkā 1995. gada 1. janvārī.
Apraksts
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums
1994. gada 15. aprīļa Marakešas līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu, kas stājās spēkā 1995. gada 1. janvārī.
Starptautiskās saistības pasākums/uzdevums
Projekta vienība, ar ko izpilda A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
A
B
C
Marakešas līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu 4 panta 1. punkts
Ar Rīkojuma projekta 1. punktu noteikta Latvijas valsts delegācija, kura nodrošinās valsts pārstāvniecību kārtējā PTO Ministru Konferencē, kas norisināsies no 2021.gada 30. novembra – 4.decembrim. Saskaņā ar Marakešas līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu 4 panta 1.punktu, Ministru Konference ir pilnvarota pieņemt lēmumus par visiem jautājumiem attiecībā uz jebkuriem daudzpusējiem tirdzniecības līgumiem pēc dalībvalsts lūguma.
-
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Nav
Cita informācija
Nav

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Zemkopības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zemkopības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Delegācijas sastāvā iekļauts pārstāvis no Zemkopības ministrijas.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi