Anotācija (ex-ante)

23-TA-577: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta 2008. gada 22. maija rīkojuma Nr. 275 "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu" atzīšanu par spēku zaudējušu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Valsts kancelejas uzdevums Nr. 2008-UZD-1767.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts sagatavots, lai atzītu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 22.maija rīkojumu Nr.275 "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu"  (turpmāk – MK rīkojums Nr.275)
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2008.gada 22.maijā tika apstiprināts un stājās spēkā Ministru kabineta rīkojums Nr.275 "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu", kas paredz: 
1. Atbalstīt Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu (turpmāk – programma) un programmas 8.sadaļā ietverto finansēšanas 2.variantu.
2. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju programmas īsteno­šanā un uzdot Finanšu ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu šā rīkojuma 1.punktā minēto finansēšanas variantu.
3. Finanšu ministrijai izveidot programmas vadības komiteju. Pro­grammas vadības komitejā iekļaut Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārstāvi. Ar padomdevēja tiesībām programmas vadības komitejā var piedalīties Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis.
4. Programmas vadības komitejai veikt programmas īstenošanas uzraudzī­bu, pieņemt programmas īstenošanai nepieciešamos lēmumus, kā arī, ja nepieciešams, ierosināt priekšlikumus par izmaiņām programmā.
5. Finanšu ministrijai reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Uzņēmēju konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas īstenošanu iepriekšējā gadā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.275 1.punktu tika atbalstīts programmas 8.sadaļā ietvertais finansēšanas 2.variants un attiecīgi aizdevumu izsniegšana pabeigta 2016.gada decembra beigās un kopš šī laika notiek aizdevumu atmaksa. Kopā izsniegti aizdevumi 1033 saimnieciskās darbības veicējiem par kopējo summu 227,2 milj. euro apmērā. Vairāk kā 2/3 (71%) no izsniegtajiem aizdevumiem ir investīcijām un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai projektiem apstrādes nozarei. Vienlaikus programmas 7.punktā ir noteikts, ka programmas nobeigums 2020.gada 31.decembris.
Ņemot vērā iepriekš minēto, programmas vadības komitejas funkcijas, kā arī ikgadējā informatīvā ziņojuma par programmas īstenošanu iesniegšana Ministru kabinetā ir zaudējusi aktualitāti un turpmāka tā sagatavošana rada lieku administratīvo slogu un nav pamatota. Attiecīgi MK rīkojums Nr.275 ir zaudējis aktualitāti.
Altum kopš 2016.gada izsniedz aizdevumus, kas tiek finansēti no ES fondu līdzekļiem, Altum piesaistītajiem resursiem un cita finansējuma.
Risinājuma apraksts
MK rīkojums Nr.275 ir zaudējis aktualitāti, līdz ar to MK rīkojumu Nr.275 nepieciešams atzīt par spēku zaudējušu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi