Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
23-TA-1170: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību
Apraksts
Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 55. punktā dotais uzdevums paredz nodrošināt Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma izpildi pārejai uz mācībām valsts valodā trīs gadu laikā, veicot pasākumus, lai īstenotu secīgu pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē un veicinātu sekmīgu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs. Tiesību akta projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk - tiesību akta projekts) paredz piešķirt Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējumu mazākumtautību izglītojamo atbalstam, uzsākot 2023./2024.mācību gadu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt ESF finansējumu mazākumtautību izglītojamo atbalstam, uzsākot 2023./2024.mācību gadu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (turpmāk - 8.3.2.2.pasākums) ietvaros tiek īstenots Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – ESF projekts). ESF projekts sniedz atbalstu vispārējās izglītības iestādēm individuālas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo kompetenču attīstībai. ESF projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie un pirmsskolas izglītības, 1.–12. klases un interešu izglītības pedagogi, vispārējās izglītības iestāžu atbalsta personāls. VISC īsteno ESF projektu sadarbībā ar pašvaldībām, kuras projektā ir iesaistījušas 358 vispārējās izglītības iestādes. ESF projektā atbalsts izglītojamajiem tiek nodrošināts, pamatojoties uz pašvaldību izstrādātiem izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāniem (turpmāk – pasākumu plāni). Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumu Nr. 589 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi par 8.3.2.2.pasākuma īstenošanu) 18.punktā minēto sadarbības partneri pasākumu plānos sniedz informāciju: 1) par esošo situāciju, kādi atbalsta pasākumi izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai pašvaldībā sniegti pēdējo triju gadu laikā; 2) kādus atbalsta pasākumu plānots sniegt ESF projektā, tai skaitā izglītojamo ar speciālām vajadzībām un izglītojamo ar mācību grūtībām atbalstam mācību procesā un interešu izglītības pasākumos, un paredzot prioritāri 1.–6. klašu izglītojamo iesaisti interešu izglītības pasākumos; 3) par iesaistāmajām vispārējās izglītības iestādēm, prioritāri iesaistot tādas vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno speciālās izglītības programmas (tai skaitā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem) un kurās ir izglītojamie ar mācību grūtībām; 4) par atbalstu projektā neiesaistīto vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai; 5) par stratēģiskajiem partneriem, kuri varētu tikt iesaistīti projektā plānoto darbību īstenošanā, un ieviesto pasākumu ilgtspēju. Pasākumu plānus izstrādā vismaz divu gadu periodam. Ņemot vērā, ka ESF projekts tiek īstenots no 2017. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, pasākumu plāni tika izstrādāti vairākiem posmiem: 1. posms 2017. gada 1. jūnijs – 2019. gada 31. maijs; 2. posms 2019. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs; 3. posms 2021. gada 1. jūnijs – 2023. gada 31. maijs.
Vienlaikus atbalsts izglītojamajiem projekta laikā ir pielāgots atbilstoši aktuālākajām vajadzībām gan COVID-19 pandēmijas laikā, gan arī reaģējot uz ģeopolitisko situāciju Ukrainā un tās civiliedzīvotāju bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības iestādēs. Abos gadījumos ir paplašināts pedagogu palīgu atbalsts ne tikai minētajās 358 vispārējās izglītības iestādēs, kurās tiek īstenoti kompleksi atbalsta pasākumi individuālas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo kompetenču attīstībai, bet arī citās pašvaldībās esošajās vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot nepieciešamo atbalstu izglītojamo mācību grūtību pārvarēšanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ar 2022.gada 29.septembra grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā paredzēts, ka no 2023.gada 1.septembra tiks uzsāktas mācības valsts valodā 1., 4. un 7.klasē, no 2024.gada 1.septembra 2., 5., 8.klasē, no 2025.gada 1.septembra 3., 6., 9.klasē.
2022./2023.mācību gadā mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas īsteno 136 pirmsskolas izglītības iestādes jeb 27,3% no kopējā pirmsskolas izglītības iestāžu skaita, un tajās mācās 13 345 bērni. Pamatizglītības mazākumtautību programmas īsteno 129 izglītības iestādes jeb 20,4% no kopējā izglītības iestāžu skaita, un tajās mācās 43 258 izglītojamie. 2022./2023. mācību gadā bērnu skaits mazākumtautību programmās pirmsskolā, 1., 4. un 7.klasē ir 27 611 (pirmsskolā - 13 345, 1. klasē -  4655, 4. klasē - 4767, 7. klasē - 4844). 
Risinājuma apraksts
Mazākumtautību izglītojamo atbalstam ESF projektā var piešķirt papildu finansējumu 1 161 790 EUR apmērā, tai skaitā ESF finansējums 987 522 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 174 268 EUR. Minētais finansējums ir pieejams no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.prioritārā virziena 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" (turpmāk – 8.2.2. SAM) finansējuma atlikuma. Ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi par 8.2.2. SAM īstenošanu), kas stājās spēkā 2022.gada 16. jūlijā, no 8.2.2.SAM tika atbrīvots finansējums 1 424 235 EUR apmērā, tai skaitā ESF finansējums 1 210 602 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 213 633  EUR apmērā. No šī finansējuma daļa tika pārdalīta citu pasākumu īstenošanai:
1) 692 748 EUR, tai skaitā ESF finansējums 588 836 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 103 912 EUR, tika pārdalīti 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" īstenošanai;
2) 83 000 EUR, tai skaitā ESF finansējums 70 550 EUR un  valsts budžeta līdzfinansējums 12 450 EUR, tika pārdalīti 8.3.2.1. pasākuma „Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanai;
3) 404 000 EUR, tai skaitā ESF finansējums 343 400 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 60 600 EUR, tiek pārdalīti 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanai, - pedagogu metodiskajam atbalstam mācību satura īstenošanai valsts valodā (23-TA-919).
Atbilstoši minētajām veiktajām finansējuma pārdalēm 8.2.2.SAM atbrīvotā finansējuma apmērs, kas nav pārdalīts citu pasākumu īstenošanai, veido 244 487 EUR, tai skaitā ESF finansējums 207 816 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 36 671 EUR. Papildus iepriekš minētajam 8.2.2. SAM ietvaros ir izveidojies finansējuma atlikums 917 314 EUR apmērā, tai skaitā ESF finansējums 779 717 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 137 597 EUR. Lai atbrīvotu šo finansējumu no 8.2.2. SAM, ir ierosināti grozījumi MK noteikumos par 8.2.2. SAM īstenošanu (23-TA-1039). Līdz ar to kopējais no 8.2.2. SAM pieejamais finansējuma atlikums ir 1 161 801 EUR, tai skaitā ESF finansējums 987 531 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 174 270 EUR. 
Vienlaikus, lai nodrošinātu MK noteikumu par 8.3.2.2. pasākuma īstenošanu 9.punktā minēto nosacījumu, ka maksimālais attiecināmais ESF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, 8.3.2.2. pasākumam kopējo no 8.2.2. SAM pārdalāmā finansējuma apmēru veido 1 161 790 EUR, tai skaitā ESF finansējums 987 522 EUR un valsts budžeta finansējums 174 268 EUR, un tas tiek piešķirts 8.3.2.2. pasākumam izglītojamo atbalstam pārejai uz mācībām valsts valodā. 
Ņemot vērā,  ka ESF projekta īstenošanas termiņš ir 2023. gada 31. decembris, reālais atbalsts izglītojamajiem ESF projekta ietvaros iespējams līdz 2023. gada novembrim. Pamatojoties uz 2023. gada aprīlī sniegtajiem pašvaldību datiem ESF projektā ar papildu finansējumu plānoti šādi atbalsta pasākumi izglītojamajiem pārejai uz mācībām valsts valodā 2023.gadā:
1. Adaptācijas nometnes 1., 4. un 7. klases izglītojamo atbalstam. Adaptācijas nometne ir pasākums, kas īstenojams augusta pēdējās divās nedēļās skolas vidē, nodrošinot iespēju izglītojamajiem ar nepietiekamām valodas zināšanām apgūt latviešu valodas prasmes, tai skaitā izmantojot neformālās izglītības elementus. Mācības plānotas dienas nometnes veidā, paredzot valodas apguves nodarbības pirmajā dienas daļā un neformālās izglītības aktivitātes otrajā dienas daļā, nosakot optimālu dienas plānojumu atbilstoši izglītojamo vecumposmam. Prioritāri atbalsts izmantojams 1. un 4.klasei, un nometnēs iekļaujami jebkuri izglītojamie, kuriem nepieciešams valsts valodas apguves atbalsts. Plānotais minimālais izglītojamo skaits grupā ir 5 izglītojamie. ESF projekta ietvaros tiks segtas nometnes darbinieku atlīdzības izmaksas atbilstoši ESF projektā piemērotajai vienas vienības izmaksu metodikai “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanai” (publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē: esfondi.lv; turpmāk - vienas vienības izmaksu metodika) un ēdināšanas izmaksas vienam izglītojamajam (plānojot ne vairāk kā 2,50 EUR par vienu ēdienreizi). 
2. Pedagogu palīgu atbalsts septembra un oktobra mēnesī. Pedagogu palīgi nodrošinās darbu mācību stundās klasēs ar lielu izglītojamo skaitu un izteiktu lingvistisko daudzveidību, t.i., klasēs, kurās ir izglītojamie ar nepietiekamām valsts valodas zināšanām, kā arī sniedzot papildu atbalstu šo izglītojamo grupām pēc mācību stundām. Pedagogu palīgi prioritāri darbosies ar sākumskolas vecumposma (īpaši 1., 4. klases) izglītojamajiem, lai sniegtu maksimālu atbalstu valodas lietošanas atbalstam. Plānotais minimālais izglītojamo skaits grupā ir 5 izglītojamie. ESF projekta ietvaros tiks segtas pedagogu palīgu atlīdzības izmaksas (atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai). 
3. Rudens brīvlaika nometnes 1., 4. un 7.klases izglītojamo atbalstam. Rudens brīvlaiks ir plānots 2023.gada 23.-27.oktobrī. Rudens brīvlaika nometnes ir īstenojamas lingvistiskajam atbalstam un valsts valodas lietojuma nostiprināšanai, apvienojot to ar neformālās izglītības elementiem. Mācības tiks īstenotas dienas nometnes veidā, nosakot optimālu dienas plānojumu atbilstoši izglītojamo vecumposmam. Minimālais izglītojamo skaits grupā ir 5 izglītojamie. ESF projekta ietvaros tiks segtas nometnes darbinieku atlīdzības izmaksas (atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai) un ēdināšanas izmaksas vienam izglītojamajam (plānojot ne vairāk kā 2,50 EUR par vienu ēdienreizi). 
Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde plāno aktualizēt vienas vienības izmaksu metodiku un tajā iekļauto vienas stundas atalgojuma likmes apmēru pedagoģiskajam personālam atbilstoši 2022./2023. mācību gada tarifikācijas datiem, šo pasākumu īstenošanai piemērojot aktualizēto likmi. Saskaņā ar 2022./2023. mācību gada tarifikācijas datiem vienas stundas atalgojuma likmes apmērs pedagogu atlīdzībai ESF projektā tiktu paaugstināts no 12,74 EUR uz 13,99 EUR (vienas stundas likmes apmēru ESF projektā veido darba alga, atvaļinājuma izmaksas un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas). 
Ar papildu ESF finansējumu atbalsts 2023./2024.mācību gada uzsākšanai plānots 116 vispārējās izglītības iestādēs, no kurām 115 piedāvās pedagogu palīgus un nometnes īstenos 11 pašvaldības. No kopējā plānotā vispārējās izglītības iestāžu skaita 95 ir ESF projekta izglītības iestādes, bet 21 izglītības iestāde līdz šim nav īstenojusi kompleksus atbalsta pasākumus individuālas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo kompetenču attīstībai. Indikatīvais plānotais mērķa grupas lielums: 574 ukraiņu bēgļu bērni, 3651 citu mazākumtautību bērni.
Atbalsta pasākumu īstenošanai tiks pagarināti pasākumu plāni tajās pašvaldībās, kuras sniegs atbalstu mazākumtautībām pārejai uz mācībām valsts valodā.
Ņemot vērā minēto, tiesību akta projekts paredz 8.3.2.2. pasākumam pieejamo finansējumu šādā apmērā: 35 957 180  EUR, tai skaitā ESF finansējums – 30 563 603 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 5 393 577 EUR.
Lai nodrošinātu papildu finansējumu un atbalsta pieejamību, tiks veikti attiecīgi grozījumi vienošanās par projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanu starp Valsts izglītības satura centru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Tiesību akta projektā paredzētās darbības atbilst projekta mērķim un definētajām darbībām. Līdz ar to tiesību akta projekts paredz papildu atbalstu esošo darbību ietvaros, paplašinot atbalsta pieejamību izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai valsts valodas apguves jomā. Plānotais papildu atbalsts neietekmēs projekta kvantitatīvos iznākuma un rezultāta rādītājus, jo sniegs mērķētu atbalstu vienai konkrētai mērķa grupai - izglītojamajiem ar mācību grūtībām valsts valodas jomā.
Šis publiskā finansējuma piešķīrums nav vērtējams komercdarbības atbalsta kontekstā – tas neietekmē konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū un nerada ekonomiskas priekšrocības. Tā mērķis ir sniegt pedagoģisku atbalstu mācību procesā izglītojamajiem ar lingvistisku barjeru. 8.3.2.2.pasākumā kā sadarbības partneri ir iesaistītas visas Latvijas pašvaldības, līdz ar to atbalsts būs pieejams līdzvērtīgi visām pašvaldībām, kur nepieciešama ES fondu intervence mazākumtautību izglītojamajiem pārejot uz mācībām valsts valodā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Papildu finansējums 1 161 790 EUR apmērā, tai skaitā ESF finansējums 987 522 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 174 268 EUR, 8.3.2.2. pasākumam tiek pārdalīts no 8.2.2. SAM. Minēto finansējumu plānots apgūt līdz 2023. gada 31. decembrim. Ņemot vērā minēto, ietekmes uz budžetu nav.

4.1.1. Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Pamatojums un apraksts
Grozījumi ierosināti, lai atbrīvotu finansējuma atlikumu (23-TA-1039).
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
Tiesību akta projekts Ministru kabinetā izskatāms vienlaikus vai pēc minēto saistīto Ministru kabineta noteikumu grozījumu izskatīšanas Ministru kabinetā.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

2023.gada 13. un 14.aprīlī Izglītības un zinātnes ministrija organizēja hakatonu, kura mērķis bija kopā ar pārejā uz mācībām latviešu valodā iesaistītajām pusēm – izglītības pārvaldēm, pašvaldībām, skolu vadītājiem, skolotājiem, vecākiem, skolēniem un izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem – izveidot skaidru un reālistisku pārejas uz mācībām latviešu valodā ieviešanas ceļa karti, balstoties uz esošajiem risinājumiem, apzinot citus būtiskākos risināmos jautājumus un norādot konkrētus īstenojamos pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu izglītojamajiem un izglītības iestādēm nepieciešamo atbalstu pārejas veiksmīgā un efektīvā īstenošanā. Tiesību akta projekts piedāvā vienu no risinājumiem, kas sniedz atbalstu pārejai uz mācībām valsts valodā.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts izglītības satura centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi