Anotācija (ex-ante)

21-TA-565: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Druvu ceļš" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrā daļa, 42.1 pants  un 43. pants un likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts, lai pārņemtu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Limbažu novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, kas nepieciešams autoceļa P53 pārbūves projekta īstenošanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Druvu ceļš” Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā” sagatavots, ņemot vērā Limbažu novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumu (protokols Nr.19, 20. §) “Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6664 005 0329, “Druvu ceļš”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pašvaldības ceļa “Druvu ceļš” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 005 0324 nodošanu valstij” un 2021. gada 27. maija lēmumu (protokols Nr.10, 31§) “Par grozījumu veikšanu Limbažu novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumā (sēdes protokols Nr.19, 20. §) “Par nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0329) “Druvu ceļš”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pašvaldības ceļa “Druvu ceļš” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 005 0324 nodošanu valstij”.
Rīkojuma projekts paredz nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Limbažu novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Druvu ceļš” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0329) – zemes vienību 0,0113 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0324) – Limbažu pagastā, Limbažu novadā.
Nekustamajam īpašumam “Druvu ceļš” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0329) nav noteiktu apgrūtinājumu.
Nekustamais īpašums “Druvu ceļš” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0329) Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts kā pašvaldībai piekrītošs neapbūvēts zemesgabals, kas ir nepieciešams valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži posma 18,35.-26,15.km pārbūves projekta īstenošanai.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem  nekustamā īpašuma “Druvu ceļš” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0329) sastāvā esošajai zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0324) ir noteikts lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Pamatojoties uz Limbažu rajona Limbažu pagasta padomes 2008.gada 17.septembra lēmumu (prot. Nr.37 (49), 7.1.apakšpunkts), atzīts, ka nekustamais īpašums “Druvas-Pukšas” – zeme (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0238) un uz tās esošā būve (autoceļš) – ir ieskaitāms pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu un teritoriālā plānojuma nodaļas 2017.gada 22.septembra lēmumu Nr.9-17/92 no nekustamā īpašuma “Druvas-Pukšas” ir atdalīts un no jauna izveidots nekustamais īpašums “Druvu ceļš” 0,0113 ha platībā tā nodošanai valstij autoceļa P53 pārbūves vajadzībām.
Būvdarbi valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži posma 18,35.-26,15.km pārbūves projekta īstenošanai tika uzsākti 2006. gada 6. augustā.
Nekustamā īpašuma “Druvu ceļš” 0,0113 ha platībā pārbūve tika uzsākta pēc 2020.gada 14. oktobra, kad attiecīgais ceļa posms kļuva pieejams, lai nodrošinātu Ķekavas novada pašvaldības ceļa pieslēguma pārbūvi. Būvdarbi pabeigti 2021. gada augustā. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” būvdarbu izpildi nodrošināja būvdarbus regulējošo normatīvo aktu kārtībā, ieskaitot nosacījumus par būvdarbu saskaņošanu ar attiecīgās zemes īpašnieku (Ķekavas novada pašvaldību).
Iestājoties apstākļiem, kad nekustamais īpašums “Druvu ceļš” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0329) vairs nebūs nepieciešams Satiksmes ministrijai autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai, saskaņā ar rīkojuma projekta 2.2.apakšpunktu tas bez atlīdzības tiks nodots atpakaļ Limbažu novada pašvaldībai.  
Civillikuma 849.pants nosaka, ka lietu kopība ir vairāku tādu patstāvīgu, vienas vai dažādu šķiru, ķermenisku vai bezķermenisku lietu sakopojums zināmam nolūkam vienā sastāvā un ar vienu kopīgu nosaukumu, kuras šajā sastāvā atzīstamas tiesiskā ziņā par vienību jeb vienu pašu lietu.
Līdz ar to valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži posma 18,35.-26,15.km pārbūves projekta īstenošanas laikā veiktie būvdarbi un to rezultātā izbūvētie objekti būs atzīstami par zemes vienības 6664 005 0324 neatņemamu sastāvdaļu, kas kopīgi veidos lietu kopību un nebūs atdalāmi, un kopā tiks nodoti Limbažu novada pašvaldības īpašumā.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.1 pantam minētais nekustamais īpašums tiks ierakstīts zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu nekustamais īpašums “Druvu ceļš” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6664 005 0329) tiks nodots valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā.


 
Problēmas un risinājumi
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Autoceļu lietotāji.
Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, jo, plānojot un veicot autoceļu būvniecību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām. 

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
    Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" paredzētajiem līdzekļiem.
Nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
  • Limbažu novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi