Anotācija (ex-ante)

22-TA-263: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ekonomikas ministrijas iniciatīva normatīvā regulējuma pilnveidei.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir nodrošināt normatīvo regulējumu, kādā notiek centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas kompensācijas aprēķinu iesniegšanas un izmaksas kārtība.  
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Energoresursu cenu kāpumu ir būtiski ietekmējuši klimatiskie, ekonomiskie un  epidemioloģiskie faktori. Visu valsti ir skāris energopakalpojumu tarifu kritisks paaugstinājums, tādējādi ir nepieciešams valsts atbalsta mehānisms lietotāju finansiālā sloga atvieglošanai.
Ņemot vērā, ka siltumapgādes pakalpojumu cenu sadārdzinājuma rezultātā plānots izveidot atbalsta mehānismu iedzīvotāju finansiālā sloga mazināšanai, tad ir jānosaka kārtība, kādā kompensācija tiks aprēķināta un izmaksāta. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai reaģētu uz situāciju un mazinātu iedzīvotāju finansiālo slogu, ir nepieciešami pasākumi, kas atbalstīs un palīdzēs segt lietotāju izdevumus par siltumapgādes pakalpojumiem. Latvijas klimatiskajos apstākļos siltumapgāde ir vitāli nepieciešams pakalpojums. Atbalsta procesa regulēšanai ir nepieciešams tiesiskais regulējums, kas noteiks, kādā veidā lietotāji var saņemt maksas samazinājumu par siltumapgādes pakalpojumiem.
Risinājuma apraksts
Projektā  kompensācijas dokumentu iesniegšanas kārtība tiek nodalīta atkarībā no tiesību subjekta.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Visas fiziskās personas, kas saņem centrālās siltumapgādes pakalpojumus.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma mazinājuma pasākumu likums.

Pamatojums un apraksts
Likuma mērķis ir novērst sociāli ekonomiskos riskus un tautsaimniecības izaugsmi negatīvi ietekmējošos faktorus, kas saistīti ar iepriekš nepieredzētu energoresursu strauju cenu kāpumu. 
 Likums nosaka terminētu atbalsta pasākumus, kas mazina strauji pieaugušo energoresursu cenu izraisīto negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību un mājsaimniecībām.   
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projektam noteikta steidzamība.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiek mazinātas ikviena mājsaimniecības lietotāja kopējās ar mājokļa izdevumiem saistītās izmaksas. 

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi