Anotācija (ex-ante)

21-TA-724: Rīkojuma projekts (Naudas balvas un pabalsti)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs” (turpmāk – rīkojuma projekts) ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr. 928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 41. un 46. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir apbalvot, kuri 2021. gada pasaules matemātikas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas, ģeogrāfijas un filozofijas olimpiādes un 2020.gada pasaules fizikas olimpiādes uzvarētāji un viņu pedagogi ir apbalvojami ar Ministru kabineta Diplomu un attiecīgu naudas balvu. Ja vienu izglītojamo olimpiādei sagatavoja vairāki pedagogi, tad attiecīgo naudas balvu dala līdzīgās daļās.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rīkojuma projekts nosaka, kuri 2021. gada pasaules matemātikas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas, ģeogrāfijas un filozofijas olimpiādes un 2020.gada pasaules fizikas olimpiādes uzvarētāji un viņu pedagogi ir apbalvojami ar Ministru kabineta Diplomu un attiecīgu naudas balvu. Ja vienu izglītojamo olimpiādei sagatavoja vairāki pedagogi, tad attiecīgo naudas balvu dala līdzīgās daļās.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
37 145
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
37 145
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
37 145
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
37 145
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr. 928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 41., 42., 43. un 44. punktu.
 
Iegūtā vieta Apbalvoto skolēnu skaits Noteiktais naudas summas apmērs skolēniem (EUR) Aprēķins skolēniem (EUR) Noteiktais naudas summas apmērs pedagogiem (EUR) Aprēķins pedagogiem (EUR)
1. vieta 1 2135 1 x 2135 = 2135 710 1 x 710 = 710
2. vieta 4 1425 4 x 1425 = 5700 640 4 x 640 = 2560
3. vieta 12 995 12 x 995 = 11940 570 12 x 570 = 6840
Atzinība 4 710 6 x 710 = 4260 500 6 x 500 = 3000
Kopā     24 035   13 110
        37 145  
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Naudas balvas 37 145 euro apmērā izmaksāt no likumā “Par valsts budžetu 2021. gadam” Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 42.06.00 “Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana” šim mērķim iedalītajiem finanšu līdzekļiem. Tiks veikta finanšu līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem: par 20 071 euro samazināti izdevumi budžeta izdevumu kodā “Preces un pakalpojumi” un palielināti izdevumi  par 20 071 euro budžeta izdevumu kodā “Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas”.

4.1.1. Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumi Nr. 928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”

Pamatojums un apraksts
41.Izglītojamam diplomu piešķir par individuālajiem sasniegumiem pasaules mēroga mācību priekšmetu olimpiādē, ja olimpiādē piedalījušies vismaz 45 valstu pārstāvji.
46. Ministru kabinets lēmumu par diploma piešķiršanu pieņem ar Ministru kabineta rīkojumu.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi