Anotācija (ex-ante)

21-TA-1636: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts paredz
1. Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri ir vakcinēti ar nosūtošās vai pilsonības valstī veiktu vakcināciju, tiek izsniegts sertifikāts, tādējādi apliecinot, ka persona Latvijā uzskatāma par pilnībā vakcinētu.
2. Lai palielinātu vakcinācijas aptveri pret Covid-19, iesaistīt farmaceitus pakalpojuma veikšanā.
3. Noteikt, ka personām kurām ir atzīta nepieciešamība atlikt vakcināciju, tiek izsniegts elektronisks atzinums par vakcinācijas atlikšanu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt atsevišķus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021. gada 11. oktobrī Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības un tai sekojošās veselības aprūpes iestāžu pārslodzes dēļ. Iedzīvotāji, kuriem vēl nav vakcinācijas sertifikāta, var pieteikties vakcinācijai pret Covid-19 šādos veidos: tīmekļvietnē manavakcina.lv; pa tālruni 8989 (t.sk. gadījumos, ja nepieciešama personas vakcinācija mājās, jo persona medicīnisku iemeslu dēl nevar ilgstoši atstāt savu dzīves vietu); sazinoties ārstniecības iestādēm, kas nodrošina vakcināciju pret Covid-19, un sazinoties ar savu ģimenes ārstu. Vakcinācijas punktos cilvēki nereti ir spiesti gaidīt savu vakcinēšanās kārtu garās rindās, kā arī ne vienmēr iespējams pierakstīties sev vēlamā datumā, lai saņemtu vakcīnas devu ārstniecības iestādēs pašreizējā pieprasījuma pēc vakcinācijas dēļ. Lai farmaceitu resurss tiktu lietderīgi izmantots, ir jāparedz, ka farmaceits veiktu vakcināciju pret Covid-19 infekciju. Farmaceiti, kas ir pieejamākie veselības aprūpes speciālisti, kuri var daudz vairāk laika veltīt pacientam ērtākā laikā, tos izglītojot, var ievērojami mazināt pacientu bažas un dezinformāciju par vakcināciju. Līdz ar to, lai palielinātu iedzīvotāju vakcinācijas aptveri un palīdzētu novērst vilcināšanos vakcinēties, ir būtiski izmantot farmaceitu sniegtos vakcinācijas pakalpojumus kā valsts vakcinācijas programmu neatņemamu sastāvdaļu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1.Latvijā akreditētie ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kuri nav uzskatāmi par pilnīgi vakcinētiem šo noteikumu 2.16. apakšpunkta izpratnē, saskaras ar nopietniem ierobežojumiem savu oficiālo amata funkciju veikšanā. Piemēram, personas, kuras nosūtošās vai pilsonības valstī saņēmušas vakcīnu, kas nav iekļauta EZA un PVO atļauto vakcīnu sarakstā, nevar piedalīties darba sanāksmēs un pasākumos Latvijā, kur dalībai nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu. Šāda problēma Latvijā pastāv Krievijas un Ķīnas Tautas Republikas diplomātisko pārstāvniecību nodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem. Latvijai saskaņā ar Vīnes Konvenciju kā uzņemošajai valstij jānodrošina visas iespējas diplomātiskajai pārstāvniecībai veikt tās funkcijas. Esošajā situācijā Latvija atsevišķām diplomātiskajām pārstāvniecībām to nevar nodrošināt. Ņemot vērā, ka trešās valstis izmanto ierobežojumus iepretim Latvijas diplomātiem, kuri akreditēti ārvalstīs, ievērojot reciprocitātes principus, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs saskaras ar ierobežojumiem, kas liedz veikt amata funkcijas.
Risinājuma apraksts
1.Paredzēt, ka Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri ir vakcinēti ar nosūtošās vai pilsonības valstī veiktu vakcināciju, kas neatbilst noteikumu 2.16.apakšpunktam, ievērojot konkrētu procedūru, tiek izsniegts iekšzemes sertifikāts, kura derīguma termiņš nepārsniedz termiņu, kas norādīts izdevējvalsts apliecinājumā, ciktāl tas nepārsniedz ES sadarbībspējīga sertifikāta derīguma termiņu, tādējādi apliecinot, ka persona Latvijā uzskatāma par pilnībā vakcinētu.
Problēmas apraksts
2.Covid-19 slimības izraisošā vīrusa (SARS-CoV-2) infekcijas izplatīšanās turpinās. Pieaug arī pieprasījums pēc Covid-19 testēšanas un vakcinācijas, ņemot vērā, ka no š.g. 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to kapitālsabiedrību darbiniekiem, kā arī privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuri darba pienākumus veic klātienē un nonāk tiešā saskarsmē ar klientiem, ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savukārt no 15. decembra šī prasība attiecas uz visiem pārējiem privātajā sektorā klātienē strādājošajiem, tai skaitā brīvprātīgajiem un arī ārpakalpojuma sniedzējiem. Ņemot vērā, ka lielai daļai iedzīvotāju darba veikšanai nepieciešams sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, kā arī to, ka vairums pakalpojumu ir pieejami ar digitālo sertifikātu, tiek prognozēts augsts pieprasījums pēc vakcinācijas pret Covid-19, kas ir nepieciešams sadarbspējīga sertifikāta iegūšanai.
Sabiedrība šobrīd vairāk nekā jebkad ir atkarīga no spēcīga un vienota veselības aprūpes darbaspēka, kas palīdzētu cīnīties ar jautājumiem, kas saistīti ar zemu uzticēšanos vakcinācijai, dezinformāciju un šķēršļiem ērtai piekļuvei vakcinācijai.
Kopienas[1] farmaceiti vienmēr ir konsultējuši pacientus par imunizācijas nozīmīgumu un piemērotību, identificējuši un atgādinājuši vakcinācijas mērķa grupas, un izsnieguši un konsultējuši par vakcīnām. Pēdējos gados ir attīstījies farmaceitu sniegts vakcinācijas pakalpojums, jo farmaceiti paši veic vakcināciju aptiekā kā papildu pakalpojumu esošajiem vakcinācijas pakalpojumiem. Farmaceita veiktai vakcinācijai aptiekā ir būtiska ietekme uz vakcinācijas aptveres rādītājiem, jo vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu var piekļūt aptiekai piecu minūšu laikā, un konsultēties ar farmaceitu bez iepriekšējas vizītes pieteikšanas.[2]
Pirms Covid-19 infekcijas izplatības, sezonālā gripa bija galvenais iemesls pārmērīgam nāves gadījumu skaitam ziemas sezonā un pieaugošajai hospitalizācijai. Eiropas pieredze parādīja, ka atļaujot farmaceitiem veikt iedzīvotāju vakcināciju pret gripu, tiek palielināta vakcinācijas aptvere.[3] Pēc vairāku valstu pieredzes farmaceitu iesaistei vakcinācijā ir novēroti ieguvumi gan pacientam, gan veselības aprūpes sistēmai.
Labi vakcinācijas rezultāti ir Īrijā, Norvēģijā, Portugālē, Francijā, kur vakcināciju veic farmaceiti. Portugāle ieviesa farmaceitu veiktu vakcināciju 2008./2009. gada gripas sezonā, būdama viena no pirmajām Eiropas valstīm ar šādu praksi. Pirms tam tika īstenota informatīva kampaņa. Pirmajā gripas sezonā 36,4% no visām vakcinācijām tika veiktas Portugāles aptiekās. 2011./2012. gada gripas sezonā gandrīz puse vakcināciju tika veiktas aptiekās. Pašlaik vakcinācija Portugālē tiek veikta 78% aptiekās.[4] Francijā pēc veiksmīga pilotprojekta par vakcināciju pret gripu 2019. gadā uzsāka vakcināciju aptiekās, ko veic farmaceiti. Šobrīd visi kopienas farmaceiti Francijas teritorijā ir tiesīgi aptiekā vakcinēt pret gripu, ievērojot nosacījumus, ka viņi ir izgājuši nepieciešamo apmācības programmu, un, ja aptiekā ir atbilstošas telpas un aprīkojums, lai nodrošinātu privātu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Līdzīgas prasības apmācībai un atbilstošām telpām/aprīkojumam ir citās Eiropas valstīs, kur farmaceitiem ir atļauts veikt vakcināciju. Piemēram, Portugālē aptiekās jābūt atbilstošai telpai, lai nodrošinātu vakcināciju ar visu nepieciešamo aprīkojumu un spētu pārvaldīt jebkādas anafilaktiskas reakcijas.[5] Īrijā prasības vakcinācijas pakalpojumu zonām ir jāatbilst minimālajām prasībām, kas noteiktas Īrijas farmaceitu biedrības pacientu konsultāciju zonas vadlīnijās, kur noteikto kritēriju izpildes nodrošināšanai var izmantot vizuālās un skaņas barjeras, un, lai sasniegtu atbilstošu privātuma līmeni, nav nepieciešams izveidot slēgtu telpu.
Farmaceitu lomu veselības aprūpē tiek sistemātiski palielināta, ņemot vērā pieaugošās veselības aprūpes izmaksas, ko izraisa iedzīvotāju novecošanās, paredzamā mūža ilguma samazināšanās, kas saistīta ar hronisku slimību biežuma palielināšanos vai veselības aprūpes speciālistu trūkumu.[6] Infekcijas slimību, jo īpaši Covid-19 uzliesmojums 2020. gadā ir bijis izaicinājums veselības aprūpes sistēmām visā pasaulē, parādot, cik svarīgi ir izstrādāt efektīvas infekcijas slimību apkarošanas metodes.[7]
[1] Kopienas aptieka ir visizplatītākais aptieku veids, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu vietējā reģiona iedzīvotājiem, tostarp recepšu zāļu apvienošanu, konsultēšanu, recepšu medikamentu pārbaudi un izsniegšana pacientiem.
[2] Byliniak M. Vaccination in Pharmacies, 2019 https://www.europeanfiles.eu/health/vaccination-in-pharmacies
[3] C.L.Kirkdalea G.NeboutbF. MegerlincT. Thornleyd. Benefits of pharmacist-led flu vaccination services in community pharmacy, 2017 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003450916300542
[4] Czech M., Balcerzak M., Antczak A., Byliniak M., Piotrowska-Rutkowska E., Drozd M, Juszczyk G., Religioni U., Vaillancourt R., Merks P. Flu Vaccinations in Pharmacies—A Review of Pharmacists Fighting Pandemics and Infectious Diseases, 2020 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/7945/htm
[5] Byliniak M. Vaccination in Pharmacies, 2019 https://www.europeanfiles.eu/health/vaccination-in-pharmacies
[6] Wiśniewski M., Religioni U., Merks P. Community Pharmacies in Poland—The Journey from a Deregulated to a Strictly Regulated Market, 2020 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7728088/
[7] Czech M., Balcerzak M., Antczak A., Byliniak M., Piotrowska-Rutkowska E., Drozd M, Juszczyk G., Religioni U., Vaillancourt R., Merks P. Flu Vaccinations in
Pharmacies—A Review of Pharmacists Fighting Pandemics and Infectious Diseases, 2020 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/7945/htm
Risinājuma apraksts
2.Lai uzlabotu pieejamību vakcinācijai pret Covid-19, tādējādi palielinot arī vakcinācijas aptveres rādītājus, paredzēta farmaceitu piesaiste minētā pakalpojumu veikšanai aptiekās. Par farmaceitu tiesībām veikt vakcināciju pret Covid-19, ir veiktas konsultācijas ar aptieku un farmaceitu pārstāvošajām organizācijām. Farmaceitu iesaiste vakcinācijas nodrošināšanā ir analizēta un paredzēta Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā “Par Covid-19 vakcinācijas plānu”. Farmaceiti var uzlabot piekļuvi ticamai un uz pierādījumiem balstītai informācijai par vakcināciju, kā arī nodrošināt papildu vakcinācijas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Nodrošinot farmaceita veiktu vakcinācijas iespēju aptiekās pret Covid-19 infekciju, tiktu mazināts minētās infekcijas slimības uzliesmojums, atvieglojot arī ģimenes ārstu darbu un mazinot slimnīcu noslodzi, ko rada resursu patēriņš ar Covid-19 infekciju slimojošo pacientu ārstēšanu.
Aptiekas pašas brīvi noteiks, vai tās vēlēsies sniegt vakcinācijas pakalpojumus. Latvijas Farmaceitu biedrība, veicot farmaceitu aptauju, ir noskaidrojusi, ka šobrīd vismaz 100 farmaceiti ir apliecinājuši, ka vēlas sniegt vakcinācijas pakalpojumu. Vakcinācijas veikšana aptiekā nedrīkst netraucēt zāļu izsniegšanai. Veselības inspekcija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu, esošā finansējuma ietvarā, veiks visas nepieciešamās tehniskās darbības, lai nodrošinātu, ka farmaceita veiktas vakcinācijas pret Covid-19 infekciju fakts, var tikt no aptieku puses ievadīts vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā.
Ministru kabinetam ir deleģējums noteikt profesionālās kompetences prasības farmaceitiem, kuri veic vakcināciju. Piemēram, farmaceits prasmi vakcinēt var iegūt augstākas izglītības iestādes ierobežotās izvēles vai izvēles daļas studiju kursā vai studiju modulī. Rīgas Stradiņa universitātes līguma ar Veselības ministriju ietvarā nodrošinās farmaceitu apmācību, kuras laikā tiks iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par vakcinācijas veikšanu (vakcinācijas organizēšanas kārtību, vakcīnas injicēšanas tehniku, higiēnas un aseptikas prasībām, vakcīnu darbības principiem, kontrindikācijām, rīcību blakusparādību gadījumā). 
Studiju moduļa vai studiju kursa par iepriekšminēto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi apliecina augstskolas izsniegta apliecība. Farmaceits ir tiesīgs veikt vakcināciju, ja viņa profesionālo kompetenci vakcinācijas veikšanā apliecina šī augstskolā izsniegtā apliecība. Tādā gadījumā farmaceits ir tiesīgs veikt vakcināciju gan ārstniecības iestādē (slēgta tipa aptiekā strādājošs), gan vispārēja tipa aptiekā, ja aptiekā tiek nodrošināts vismaz Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”” 17. punktā minētās prasības vai augstāks līmenis.
Ar Ministru kabineta 2021. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 99 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Veselības ministrijai tika piešķirts finansējums 48 400 euro apmērā, lai nodrošinātu teorētiskās un praktiskās mācības ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19. Tika prognozēts sagatavot 100-500 ārstniecības personas (māsas, ārstus, ārstu palīgus, vecmātes un citas personas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un vakcinācijas plāna īstenošanai). Veselības ministrijai ir spēkā esošs līgums (līdz 2021. gada beigām) ar Rīgas Stradiņa universitāti par teorētiskajām un praktiskajām mācībām ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19.
Izdevumi saistībā ar vakcinācijas procesa nodrošināšanu 2022. gadā tiks iekļauti vakcinācijas tāmē, kā ar vakcināciju pret Covid-19 saistīti pasākumi.
Problēmas apraksts
3.Personām kurām ir atzīta nepieciešamība atlikt vakcināciju, būtu nepieciešams elektronisks atzinums par vakcinācijas atlikšanu, kas Latvijā var tikt izmantots līdzīgi kā sadarbspējīgs sertifikāts.
Risinājuma apraksts
3.Elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu izsniedz personai, kurai ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku. Lai to saņemtu, personai nepieciešams noteikumu 219.punktā minētais  klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija sniegtais atzinums par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, norādot termiņu vakcinācijas atlikšanai. Elektroniskā atzinuma par vakcinācijas atlikšanu derīguma termiņš nozīmē to, ka līdz līdz norādītajam laikam ir jāpabeidz vakcinācija un jāiegūst sadarbspējīgs  vakcinācijas sertifikāts - elektroniskais atzinums par vakcinācijas atlikšanu zaudē spēku tad, kad beidzies speciālista (vai konsīlija) noteiktais termiņš. Ja cilvēkam ir objektīvs iemesls, kā dēļ vakcināciju atzinuma par vakcinācijas atlikšanu darbības laikā nevarēja  veikt (piemēram, slimības paasinājums, cita slimība, trauma, kā dēļ nevar apmeklēt vakcinācijas iestādi utml.), attiecīgais speciālists vai konsīlijs sniedz jaunu atzinumu par vakcinācijas atlikšanu, līdz ar ko elektroniskā atzinuma par vakcinācijas atlikšanu termiņš tiek attiecīgi pagarināts.
Elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu izsniedz klīniskās universitātes slimnīcas, kuras sniedz atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19;
Elektroniskais atzinums par vakcinācijas atlikšanu ir derīgs uzreiz pēc tā izsniegšanas līdz vakcinācijas atlikšanas termiņa beigām tikai Latvijas teritorijā;
Uzrādot elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu, personai Covid-19 testi, lai iegūtu testēšanas sertifikātu, tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī:
- uzrādot elektronisko atzinumu par vakcinācijas atlikšanu, personai netiek piemērota prasība būt pilnībā vakcinētai darba pienākumu veikšanai vai dalībai klātienes studiju procesā, kā arī pasākumu apmeklēšanai  un pakalpojumu izmantošanai (tai skaitā tirdzniecības pakalpojumu izmantošanai) epidemioloģiski drošā vidē.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Jautājums ir diskutēts Operatīvās vadības grupā.
 
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Personas, kas vēlas vakcinēties aptiekā, personas, kurām klīniskās universitātes slimnīcas speciālists vai konsīlijs izdevis atzinumu par vakcinācijas atlikšanu, Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kuri ir vakcinēti ar nosūtošās vai pilsonības valstī veiktu vakcināciju.
Ietekmes apraksts
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, noteikumu projekts skar aptiekas, klīniskās universitātes slimnīcas, Ārlietu ministriju.
Juridiskās personas
  • Aptiekas, klīniskās universitātes slimnīcas, Ārlietu ministrija.
Ietekmes apraksts
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, noteikumu projekts skar aptiekas, klīniskās universitātes slimnīcas, Ārlietu ministriju.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, tādēļ sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta, projekta izstrādē netika iesaistītas nevalstiskās institūcijas. 
Noteikumu projekts ir izvērtēts Operatīvās vadības grupā.
Projekta izstrādē piedalījās Nacionālais veselības dienests, Ārlietu ministrija.

6.4. Cita informācija


Projekts saskaņots 13.12.2021. Operatīvās vadības grupā.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekts skar sabiedrības veselības jautājumus.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi