Anotācija (ex-ante)

21-TA-633: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
“Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma”  24. un 25. pants.
Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 2.1., 2.5.apakšpunkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz piešķirt Satiksmes ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējumu 23 390 194 euro  apmērā. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta rīkojuma projektā paredzētais līdzekļu piešķīrums ir atbilstošs ar sabiedrisko pasažieru pārvadājumu veicējiem noslēgtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem un ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (turpmāk – Regula Nr.1370/2007) nosacījumus.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.435) 2.1. un 2.5. apakšpunktu, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem kompensē zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus, un, ja pasūtītājs ir vai nav noteicis sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu, kā arī zaudējumus par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar braukšanas maksas atvieglojumu noteikumiem.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2021.gada 15.jūnija redakcijas  6.1. apakšpunktu sabiedriskā transporta pārvadātājs organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 65 % no tā ietilpības vai 70 %, ja nepieciešams uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās satiksmes maršrutu galapunktiem. Pārvadātājs transportlīdzekļa salonā izvieto informāciju par pieļaujamo pasažieru skaitu. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā, lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts un pēc iespējas ievērotas distancēšanās prasības. Uzlabojoties epidemioloģiskai situācijai, ietilpības ierobežojums % tika palielināts, tomēr netika atcelts. Ievērojot minēto, kā arī nepieciešamo distancēšanos sabiedriskajā transportā, noteikto ierobežojumu rezultātā būtiski ir samazinājies pārvadāto pasažieru skaits un attiecīgi ieņēmumi no pārdotajām biļetēm.
Informatīvajā ziņojumā “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021.gadā”, kas tika skatīts Ministru kabineta sēdē 2021.gada 27.maijā  (prot. Nr.44 31.§), bija sniegts provizoriskais novērtējums no valsts budžeta papildus kompensējamam zaudējumu apmēram reģionālās nozīmes pārvadājumos 2021.gadā. Modelējot 2021.gada attīstības scenārijus, jo faktiskā situācija 2021.gadā ir ļoti mainīga, Autotransporta direkcija bija aprēķinājusi, ka kopējais nepieciešamais papildu finansējums reģionālās nozīmes pārvadājumos varētu sasniegt 31 765 481 euro. Atbilstoši 2021.gada 1.pusgada faktiskajiem rādītājiem un provizoriski, balstoties uz 2021.gada septembra sākumā zināmajiem apstākļiem gan Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežojošiem pasākumiem, gan plānotajām izmaiņām, kas izriet no normatīvajiem aktiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu, tiek lēsts, ka kopējais nepieciešamais papildu finansējums 2021.gadā sasniegs 36 977 377 euro. Tā kā 2021.gada 1.pusgadā ir saņemts papildu finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas kompensē 2021.gada 1.pusgada zaudējumus, kā arī 2021.gada 2.pusgadā ir plānots veikt apropriācijas pārdali par valstspilsētu pašvaldībām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai neizlietoto finansējumu, tad kopējais nepieciešamais papildu finansējums ir 23 390 194 euro.
Aprēķinātā nesegto zaudējumu jeb papildu finansējuma nepieciešamais apjoms ir pieaudzis, ievērojot to, ka 2021.gada 2.pusgadā saglabājas ar normatīvajiem aktiem noteiktie pasažieru skaita ierobežojumi transporta ietilpībā, un, lai arī veikti dažādi satiksmes uzlabojumi – mazinot nobraukumu reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vienlaikus palielinot darba jaudu reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem, tomēr pasažieru skaits un ieņēmumu apjoms nepieaug sākotnēji plānotos apmēros. Vienlaikus sākotnējās prognozes tika balstītas uz izglītības procesu nodrošināšanu klātienes apstākļos, kas nosaka gan pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu, gan arī nobraukumu apjoma palielinājumu. Tomēr, pieaugot saslimstības rādītājiem, Autotransporta direkcija pārskatīja sākotnēji veiktās prognozes, balstoties tieši uz neparedzamo Covid-19 infekcijas slimības ierobežojošo pasākumu un to ietekmi uz visu nozari kopumā.
2021.gada jūnijā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.342 (prot. Nr.44 31.§) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un Finanšu ministrijas 2021.gada 4.jūnija rīkojumu Nr.318 “Par līdzekļu piešķiršanu”, Satiksmes ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirti 13 028 675 euro, tai skaitā:
- 1 576 756 euro, lai kompensētu reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem nesegtos kompensējamos zaudējumus 2020. gadā;
- 11 450 695 euro, lai kompensētu reģionālas nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem radušos zaudējumus sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktajiem drošības un sociālās distancēšanās pasākumiem sabiedriskajā transportā ārkārtējās situācijas laikā, kā arī ārkārtējās situācijas seku mazināšanai 2021. gada 1. pusgadā;
- 1 224 euro, lai kompensētu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” izdevumus saistībā ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanu personām, kas ierodas no ārvalstīm ar repatriācijas reisiem.
 
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar 2021.gada 1.pusgada datiem Autotransporta direkcija konstatē, ka kopumā valstspilsētu pašvaldībām 2021.gadā piešķirtais valsts budžeta finansējums 31.06.00 apakšprogrammā “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” veidos atlikumu kā pilsētas nozīmes maršrutiem, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, tā arī personu ar invaliditāti pārvadājumiem. Proti, ievērojot piešķirtā valsts budžeta finansējuma apjomu un to, ka 2021.gadā līdzīgi kā 2020.gadā zaudējumi par maršrutiem, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, salīdzinājumā ar 2019.gadu ir pieauguši par 42%, savukārt kompensācijas apmērs par personu ar invaliditāti pārvadājumiem ir samazinājies par 28%. Līdz ar to prognozēts, ka 2 036 489 euro veidos atlikumu no valstspilsētu pašvaldībām piešķirtā finansējuma, tādējādi tiks rosināta finansējuma apropriācijas pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību reģionālās nozīmes pārvadājumos, 2021.gada 2.pusgadā ir nepieciešams papildu finansējums 23 390 194 euro  apmērā, tostarp:
reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 14 940 953 euro, to starpā 4 678 433 euro par Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un ierobežojošo pasākumu seku rezultātā pasažieru skaita mazināšanos;
reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem 8 449 241 euro, to starpā 3 282 335 euro par Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un ierobežojošo pasākumu seku rezultātā pasažieru skaita mazināšanos
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Veikti pasākumi atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 17.punktā noteiktajam.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji.
 
Nozare
Transports un uzglabāšana
Nozaru ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
23 390 194
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
23 390 194
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-23 390 194
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-23 390 194
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
23 390 194
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Kopējais nepieciešamais papildu finansējums, lai kompensētu zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2021. gadā ir 23 390 194 euro, no tiem:
reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 14 940 953 euro, to starpā 4 678 433 euro par Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un ierobežojošo pasākumu seku rezultātā pasažieru skaita mazināšanos;
reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem 8 449 241 euro, to starpā 3 282 335 euro par Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un ierobežojošo pasākumu seku rezultātā pasažieru skaita mazināšanos.
Plašāks skaidrojums par papildu nepieciešamā finansējuma apmēru sniegts Satiksmes ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021.gada 2.pusgadā” (TA-736).

 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Līdzekļus  23 390 194  euro Satiksmes ministrijai paredzēts piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

4.1.1. Informatīvais ziņojums “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021.gada 2.pusgadā (21-TA-736)”
 

Pamatojums un apraksts
Izskatāms vienlaikus.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija

4.1.2. Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par apropriācijas pārdali" (21-TA-768)
 

Pamatojums un apraksts
Izskatāms vienlaikus
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi