Anotācija (ex-ante)

23-TA-261: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikums" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību
Apraksts
Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikums" (turpmāk - projekts) pēc savas iniciatīvas, pamatojoties uz:
Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 169., 170. un 171.punktos ietverto apņemšanos uzlabot darbaspēka jautājumu pārvaldību, darbaspēka pieejamību, prasmju un mūžizglītības politiku, izstrādāt Nacionālo cilvēkkapitāla attīstības stratēģiju, sekmēt cilvēkresursu attīstību atbilstoši nākotnes pieprasījumam un tautsaimniecības transformācijai uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu, lai īstenotu saskaņotu starpresoru sadarbību un pieņemtu lēmumus nepieciešamo darba tirgus pārkārtojumu plānošanā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, veicinot cilvēkresursu attīstību atbilstoši nākotnes darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības strukturālām pārmaiņām uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu, kas dotu labumu sabiedrībai kopumā;
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu, kas nosaka, ka tiešās pārvaldes institucionālo sistēmu veido un tās darba organizāciju nosaka Ministru kabinets.
Cilvēkkapitāla attīstības padomes izveidošana, tika atbalstīta arī ekonomikas, izglītības un zinātnes, labklājības ministru Nodarbinātības padomes 2023.gada 27.janvāra sēdē.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir īstenot saskaņotu starpresoru sadarbību un koordinēt nepieciešamo darba tirgus pārkārtojumu plānošanu, izstrādi, ieviešanu un uzraudzību, kas mazinātu neatbilstības darba tirgū, veicinātu cilvēkkapitāla attīstību Latvijā, tādējādi sekmējot tautsaimniecības strukturālās pārmaiņas uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu.
Projekts paredz Cilvēkkapitāla attīstības padomes izveidi, nosaka funkcijas, uzdevumus un tiesības, darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm, darbaspēka rezerves Latvijā nākamajos gados turpinās izsīkt, tādējādi saasinot jau tā akūto darbaspēka nepietiekamību un radot riskus turpmākai ekonomikas izaugsmei. Jāņem vērā, ka iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā nākamajos gados turpinās samazināties, līdz ar to negatīvi ietekmējot arī kopējo darbaspēka piedāvājumu.
Straujie pārmaiņu tempi, ko nosaka jaunā ģeopolitiskā realitāte, digitālo tehnoloģiju attīstība, globalizācija, automatizācija - tas viss ietekmē darbavietas, rūpniecības un pakalpojumu nozares, uzņēmējdarbības modeļus, ekonomiku, sabiedrību un katru tās indivīdu. Straujās izmaiņas darba formās un saturā pieprasa aizvien jaunas prasmes un zināšanas.
Viens no galvenajiem uzņēmēju izaicinājumiem Latvijā ir atbilstoša darbaspēka pieejamība, arī dēļ darbaspēka novecošanās. Ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei un transformācijai nepieciešams nodrošināt darbaspēku augošajām un produktīvām nozarēm.
Ņemot vērā darbaspēka pieprasījuma pārstrukturizēšanos uz zināšanu ietilpīgākām aktivitātēm, gan darbaspēka piedāvājuma sašaurināšanos, paredzamas šādas būtiskākās darba tirgus neatbilstības:
- iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistiem - līdz 2030. gadam tas var pieaugt līdz ~9,1 tūkst.;
- augstākās kvalifikācijas darbaspēka pārpalikums ar izglītību sociālās, komerczinātnēs un humanitāras zinātnēs - līdz 2030. gadam tas var pieaugt līdz ~26,5 tūkst.;
- iztrūkums pēc darbaspēka ar profesionālo vidējo izglītību. Vidējā termiņā prognozēts ~69 tūkst., pie tam iztrūkums būs vērojams praktiski visās izglītības tematiskajās grupās, it īpaši inženierzinātnēs un ražošanā;
- darbaspēka pārpalikums ar vidējo vispārējo izglītību, pamatizglītību un zemāku izglītības līmeni - līdz 2030. gadam tas var sasniegt ~95,8 tūkst.

Kopš 2016.gada darbu turpina koleģiāls un neformāls sadarbības modelis (Nodarbinātības padome) ekonomikas, izglītības un zinātnes, labklājības ministru sastāvā, koordinējot starpresoru darbības cilvēkkapitāla pārvaldībai un attīstībai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Darbaspēka resursu pārkvalificēšanās un pārejas process uz augstākas produktivitātes darba vietām un nozarēm notiek, taču tas ir lēns. Nepieciešamās pārmaiņas darba tirgū ir visaptverošas, un tās efektīvi var veikt tikai saskaņoti sadarbojoties visām iesaistītajām ministrijām.
Šobrīd ar mainīgu regularitāti darbojas 2016.gadā izveidotā Nodarbinātības padome ekonomikas, izglītības un zinātnes, labklājības ministru sastāvā. Padomes mērķis ir saskaņot starpresoru sadarbību nepieciešamo darba tirgus reformu plānošanā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, lai tādējādi mazinātu neatbilstības darba tirgū. Kopš izveides padome īpašu uzmanību ir pievērsusi jautājumiem par ieguldījumiem cilvēkkapitālā un darbaspēka prasmju attīstību. Padome ir koleģiāla neformāla ministru diskusiju platforma un darbojas uz savstarpējas ministru vienošanās pamata.
Straujāku, kontrolētu pārmaiņu valsts līmenī nodrošināšanai, kā arī ņemot vērā Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību iekļautos uzdevumus, tai skaitā paredzēto Nacionālo cilvēkkapitāla attīstības stratēģijas izstrādi, nepieciešams stiprināt padomes lomu lēmumu pieņemšanas procesā.
Risinājuma apraksts
Ministru kabinetā nepieciešams apstiprināt Cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikumu, lai nodrošinātu padomes izveidi un nostiprinātu padomes lomu cilvēkkapitāla attīstības jautājumu pārvaldībā. Paredzēts, ka līdz ar projekta apstiprināšanu darbību izbeigs neformālā trīs ministru diskusiju platforma – Nodarbinātības padome.
Nodarbinātības padomes pārveidošana par Cilvēkkapitāla attīstības padomi veidos ciešāku sasaisti ar valdības deklarācijā uzdotajām jaunajām funkcijām Ekonomikas ministrijai attiecībā uz darbaspēka jautājumu pārvaldību un uzdevumiem cilvēkkapitāla attīstības jomā, tai skaitā Cilvēkkapitāla attīstības stratēģijas izstrādi un ieviešanas pārraudzību. Padomes nolikuma, kurā ir noteiktas padomes funkcijas, uzdevumi, tiesības, sastāvs, lēmumu pieņemšanas principi, apstiprināšana Ministru kabinetā stiprinās ne tikai starpresoru sadarbību, bet arī padomes darba pēctecību mainoties Ministru kabineta sastāvam.

Cilvēkkapitāla attīstības padomei projekts paredz šādus galvenās funkcijas:
1. izvērtēt situāciju darba tirgū valsts un reģionu (pašvaldību) līmenī, un darba tirgus attīstības scenārijus un prognozes, tai skaitā bezdarba situāciju un tās ietekmi uz dažādu iedzīvotāju grupu konkurētspēju darba tirgū, pieņemt datos un prognozēs balstītus lēmumus cilvēkkapitāla attīstības jomā;
2. konsultējoties ar sociālajiem partneriem un citām nevalstiskajām organizācijām, noteikt cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus minēto mērķu sasniegšanai, sagatavojot priekšlikumus par atbalsta pasākumiem cilvēkkapitāla attīstīšanai, kā arī veikt uzraudzību par paveikto izvirzīto mērķu sasniegšanā;
3. izvērtēt Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu (Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras) funkcijas un uzdevumus mūžizglītības,  darba tirgus un nozaru konkurētspējas veicināšanas jomā, un sniegt priekšlikumus to efektīvākai īstenošanai, lai sekmētu piedāvāto (pieaugušo) mācību pārraudzību un mācību kvalitāti un efektivitāti;
4. sagatavot priekšlikumus par pieaugušo izglītības mācību virzieniem, kurus līdzfinansē valsts budžets un Eiropas Savienības fondi;
5. izvērtēt un sagatavot priekšlikumus kvalitātes prasībām pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzējiem;
6.sagatavot priekšlikumus iekļaušanai tiesību aktu projektos un politikas plānošanas dokumentos par mūžizglītību, nodarbinātību un tautsaimniecības konkurētspēju saistīto jautājumu risināšanai;
7. nodrošināt prioritāro risinājumu ieviešanu cilvēkresursu pieejamības veicināšanai īstermiņā.

Padomes darbā ir tiesības pieaicināt arī ministriju, sadarbības partneru, nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvjus un speciālistus, kas ir eksperti konkrētajos darba kārtības jautājumos.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ir vērtēta iespēja saskaņā ar 2021.gada 7.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 “Ministru kabineta kārtības rullis” 202.1.punktu veidot Ministru kabineta tematisko komiteju. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt padomes darba pēctecību arī mainoties Ministru kabineta sastāvam, kā optimālais ir izvēlēts esošais risinājums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Projekts neradīs papildu izmaksas.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Ekonomikas ministrija Cilvēkkapitāla attīstības padomes sekretariāta funkcijas pildīs tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts skar Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju un to padotības iestādes

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Labklājības ministrija
  • Ekonomikas ministrija
  • Netieši - Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts izglītības un attīstības aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
Tiks izveidota jauna Cilvēkkapitāla attīstības padome reorganizējot neformālo Nodarbinātības padomi.

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi