Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-1362: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Saskaņā ar Sporta likuma 14.panta pirmo daļu Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Ievērojot Sporta likuma 14.panta otrajā daļā noteikto deleģējumu, Ministru kabinets ir izdevis Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumus Nr.26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvas apmēru” (turpmāk – Noteikumi).
Nepieciešamība izteikt Ministru kabineta pateicību naudas izteiksmē, lai visaugstākajā izpildvaras līmenī novērtētu Latvijas vīriešu nacionālās izlases hokejā sasniegumu – izcīnīto trešo vietu 2023. gada Pasaules hokeja čempionātā vīriešiem, kā arī novērtētu šī sasnieguma ietekmi uz pozitīva Latvijas arējā tēla veidošanu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nepieciešamība izteikt Ministru kabineta pateicību naudas izteiksmē, lai visaugstākajā izpildvaras līmenī novērtētu Latvijas vīriešu nacionālās izlases hokejā sasniegumu – izcīnīto trešo vietu 2023. gada Pasaules hokeja čempionātā vīriešiem, kā arī novērtētu šī sasnieguma ietekmi uz pozitīva Latvijas arējā tēla veidošanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Sporta likuma 14.panta pirmo daļu Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Ievērojot Sporta likuma 14.panta otrajā daļā noteikto deleģējumu, Ministru kabinets ir izdevis Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumus Nr.26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvas apmēru” (turpmāk – Noteikumi).
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Noteikumu 12.3. apakšpunktu un 21.punktu Latvijas vīriešu nacionālās izlases hokejā spēlētāji, viņu treneri, sportistus apkalpojošie sporta darbinieki, tai skaitā sporta ārsti un apkalpojošais personāls (kopā) par izcīnīto trešo vietu 2023. gada Pasaules čempionāta finālturnīrā var pretendēt uz naudas balvu līdz 102 447 euro apmērā. Savukārt Latvijas Hokeja federācija saskaņā ar Noteikumu 25.1.2. apakšpunktu par Latvijas vīriešu nacionālās izlases dalību 2023. gada Pasaules čempionāta finālturnīrā var pretendēt uz naudas balvu līdz 106 716 euro apmērā sporta veida attīstībai.

Ievērojot to, ka kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas vienā no Latvijas sabiedrībā atbalstītākajiem sporta veidiem ir sasniegts nozīmīgākais panākums –  izcīnīta trešā vieta 2023. gada Pasaules hokeja čempionātā, par sporta nozari atbildīgās Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) ieskatā šādā situācijā, kura Latvijas sporta vēsturē ir unikāla, ir jārod atbilstošs risinājums. Lai visaugstākajā izpildvaras līmenī varētu novērtēt šo Latvijas hokeja un visas Latvijas sporta vēsturē izcilo komandas sasniegumu un izteikt pateicību, piešķirot naudas balvu dubultā apmērā nekā norādīts Noteikumu 12.3. apakšpunktā, vienlaikus ievērojot to, ka katram no Latvijas vīriešu nacionālās izlases hokejā spēlētājiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem un apkalpojošam personālam, kopā 44 personām, paredzēti 5 000 euro, attiecīgi izdarot grozījumus Noteikumos, lai tos pielāgotu norādītajam konkrētam gadījumam. Savukārt lai nodrošinātu plānoto atbalstu sporta veida un jaunatnes sporta attīstībai, Noteikumu 25.1.2. apakšpunktā minētu summu palielināt summu par 250 000 euro.
Risinājuma apraksts
IZM ir izstrādājusi Noteikumu grozījumus, kuri paredz:
1) Papildināt noteikumus ar 12.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.3.1 par 2023. gada pasaules hokeja čempionātā pieaugušajiem iegūto trešo vietu Latvijas vīriešu hokeja nacionālajai izlasei, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam  – līdz 220 000 euro.
2) Papildināt noteikumus ar 25.1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“25.1.2.1  par Latvijas vīriešu hokeja nacionālās izlases iegūto trešo vietu 2023. gada pasaules hokeja čempionātā pieaugušajiem Latvijas Hokeja federācijai sporta veida attīstībai – līdz 356 716 euro;”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Sagatavojot jautājumu par naudas balvu piešķiršanu par Latvijas vīriešu nacionālās izlases izcilo sasniegumu 2023. gada Pasaules čempionātā hokejā, Ministru kabinetam tiks izteikts priekšlikums piešķirt naudas balvas saskaņā ar šiem Noteikumiem. Tādējādi rīkojuma projektam būs netieša ietekme uz iepriekšminēto naudas balvu izmaksai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem (naudas balvas plānots izmaksāt no 2023.gada valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”).
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi