Anotācija (ex-ante)

22-TA-3737: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" izstrādāts, lai pagarinātu mazām sabiedrībām gada pārskatu iesniegšanas termiņus, kuri ir noteikti Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (turpmāk – GPKGPL), tiem gada pārskatiem, kuri tiek sagatavoti par gadu, kas noslēdzas 2022. gada 31. decembrī un vēlāk, par vienu mēnesi.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt GPKGPL normu, kura nosaka gada pārskata iesniegšanas termiņu mazām sabiedrībām, ņemot vērā saņemto Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas priekšlikumu. Līdz ar to mazām sabiedrībām, kas noteiktas GPKGPL 5.panta trešajā daļā, būs iespēja iesniegt gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā vienu mēnesi vēlāk.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
   
       Šobrīd saskaņā ar GPKGPL 97.panta pirmo daļu sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam papīra formā vai elektroniski sagatavota gada pārskata (finanšu pārskata un vadības ziņojuma) un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā — elektronisku norakstu vai elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu (elektroniskā formā) par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts.
        GPKGPL 5.pants nosaka sabiedrību kategorijas:
- mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:
1) bilances kopsumma — 350 000 euro;
2) neto apgrozījums — 700 000 euro;
3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.
- maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:
1) bilances kopsumma — 4 000 000 euro;
2) neto apgrozījums — 8 000 000 euro;
3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.
- vidēja sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura nav maza sabiedrība un kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:
1) bilances kopsumma — 20 000 000 euro;
2) neto apgrozījums — 40 000 000 euro;
3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.
- liela sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šā panta ceturtajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām. 
          Līdz ar to mazām sabiedrībām, t.sk. arī mikrosabiedrībām, gada pārskata iesniegšanas termiņš šobrīd ir četri mēneši. Savukārt vidējām un lielām sabiedrībām attiecīgi septiņi mēneši.
Sākoties Covid-19 pandēmijai, 2020. gadā, 2021.gadā un 2022.gadā tika pieņemti lēmumi, kas paredzēja gada pārskata par 2019., 2020. un 2021.gadu iesniegšanas termiņa pagarināšanu par trim mēnešiem GPKGPL subjektiem, kā arī biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām.
         Šāds regulējums attiecībā uz gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājumu bija piemērojams neatkarīgi no uzņēmumu lieluma un nozares.

VID dati
         Komercsabiedrību skaits, kam bija likumā noteiktās tiesības pagarināt gada pārskata iesniegšanas termiņu un iesniegušas gada pārskatus līdz 31.07.2020 – 98837, no tām:
- izmantojušas termiņa pagarinājumu (01.05.2020 – 31.07.2020) - 56994, t.sk. gada pārskatus ar revidenta ziņojumiem iesniegušas - 3332.
- nav izmantojušas termiņa pagarinājumu, tas ir, iesniegušas termiņā (01.01.2020 – 30.04.2020) - 41843, t.sk. iesniegušas:
- gada pārskatu bez revidenta ziņojumiem – 39933;
- gada pārskatu ar revidenta ziņojumiem – 1910.
       Komercsabiedrību skaits, kam bija likumā noteiktās tiesības pagarināt gada pārskata iesniegšanas termiņu un iesniegušas gada pārskatus līdz 02.11.2020 – 1181, no tām:
- izmantojušas termiņa pagarinājumu (01.08.2020 – 02.11.2020) - 342, t.sk. gada pārskatus ar revidenta ziņojumiem iesniegušas - 342.
- nav izmantojušas termiņa pagarinājumu, tas ir, iesniegušas termiņā (01.01.2020 – 31.07.2020) - 839, t.sk. iesniegušas:
- gada pārskatu ar revidenta ziņojumiem – 838;
- gada pārskatu bez revidenta ziņojumiem – 1.
          Savukārt kopumā par 2021.gadu iesniegto gada pārskatu skaits:
- liela sabiedrība - 212;
- vidēja sabiedrība - 882;
- maza sabiedrība - 5232
- mikrosabiedrība - 103544
- Pavisam kopā - 109870
No šīm komercsabiedrībām, kam bija likumā atļauts iesniegt noteiktajā termiņā (01.08.2022 - 01.11.2022.) iesniegto gada pārskatu skaits bija:
-  liela sabiedrība - 68
- vidēja sabiedrība - 244.
Pēc pieļaujamā termiņa - lielas sabiedrības -13, vidējas - 44.
Komercsabiedrības, kam bija likumā atļauts  iesniegt noteiktajā termiņā (02.05.2022.-.01.08.2022.) iesniegto gada pārskatu skaits:
- mazas sabiedrības - 3390;
- mikrosabiedrības - 59997.
Pēc pieļaujamā termiņa - mazas - 633, mikrosabiedrības - 15905.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
    Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (turpmāk – LRGA) un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk- LZRA) ir konstatējusi vairākas problēmas ar ko saskaras šobrīd uzņēmumi sagatavojot gada  pārskatus. LRGA un LZRA norāda, ka regulāri saņem savu biedru – grāmatvežu, kuri veic algotu darbu, grāmatvežu, kuri sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus, zvērinātu revidentu, kā arī citu finanšu speciālistu viedokļus un lūgumus pagarināt to gada pārskatu iesniegšanas termiņus, kuri tiek sagatavoti par gadu, kas noslēdzas 2022. gada 31. decembrī un vēlākos periodos. Šajā sakarā minētās asociācijas pauž savu viedokli, norādot attiecīgu pamatojumu.
      Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada februārī un tam sekojošās apjomīgās sankcijas (ierobežojošie pasākumi pret Krieviju un Baltkrieviju attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība) atstāja būtisku ietekmi uz biznesa aktivitātēm, ekonomikas attīstību un finanšu sistēmu funkcionēšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Šie bezprecedenta apstākļi, kā arī nenoteiktība sagādā uzņēmumiem grūtības, tostarp sagatavojot gada finanšu pārskatus. Tajā pašā laikā uzņēmumiem būs jānodrošina finanšu pārskatu lietotājiem noderīga informācija, kura adekvāti atspoguļo šīs situācijas un sankciju iespējamo un sagaidāmo ietekmi uz finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu, un kura balstās uz izvērtējumu, kas būtiski atšķiras no iepriekšējos gados veiktajiem izvērtējumiem.  
      Atšķirībā no finanšu pārskatiem par iepriekšējo 2021. gadu, kad informācija par augstāk norādītajiem apstākļiem un to ietekmi uz uzņēmuma darbību bija atklājama finanšu pārskatos saistībā ar notikumiem pēc bilances datuma, un korekcijas attiecīgajos bilances posteņos uz 2021. gada beigām nebija nepieciešamas, šogad katram uzņēmumam, sagatavojot finanšu pārskatu, lai izpildītu GPKGPL ietverto normu, ka finanšu pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem (GPKGPL 13. panta (2) daļa), būs jāpārskata novērtējums – kā situācija ietekmēja konkrētu uzņēmumu pārskata datumā, kā mainījās nozīmīgie spriedumi un aplēses, uz kurām attiecas lielāka nenoteiktība nekā parasti, kas prasa ievērojamu laiku un resursus gan pašiem uzņēmumiem un to grāmatvežiem, gan revidentiem attiecīgu vadības spriedumu un aplēšu pārbaudē revīzijas vai ierobežotās pārbaudes ietvaros.
      Sakarā ar to, augstāk aprakstītā situācija (karadarbības, sankciju paplašināšana) turpina attīstīties, šobrīd ir grūti novērtēt tās sekas, apjomu un ilgumu, kā arī ietekmi uz vairākām aplēsēm, spriedumiem un pieņēmumiem, pamatojoties uz kuriem tiek sagatavoti uzņēmumu finanšu pārskati (tostarp, novērtējums par spēju turpināt savu darbību, risku novērtējums), uzņēmējdarbību un ekonomiku.

Apsvērumi par darbības turpināšanu
Uzņēmumiem ir jāapsver darbības turpināšanas jautājumi, ja tos negatīvi ietekmē karš Ukrainā un sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, piem., preču tirdzniecība, IT bizness. Uzņēmumiem jāapsver vairākas iespējamās jutīguma analīzes, lai noteiktu, vai pastāv būtiska nenoteiktība par to spēju turpināt darbību. Tas var izraisīt nepieciešamību atklāt papildinformāciju finanšu pārskatu pielikumā un vadības ziņojumā. Dažos gadījumos var būt nepieciešams apsvērt, vai ir lietderīgi sagatavot pārskatus, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Šim nolūkam uzņēmumam ir jāapsver visa pieejamā informācija par ietekmi uz turpmāko darbību, kas prasa papildu resursus un laiku. Turklāt, runājot par laika posmu, jāņem vērā vismaz pirmie divpadsmit mēneši pēc bilances datuma.

Detalizēta informācijas vadības ziņojumā
Uzņēmumiem arī jāapsver, vai atsaukties uz iespējamo kara ietekmi, atklājot informāciju par galvenajiem riskiem un neskaidrībām vadības ziņojumā. Uzņēmumiem tas būtu jāatklāj, ja iespējamā turpmākā situācijas attīstība var izraisīt negatīvas novirzes no uzņēmuma prognozēm.
Ietekme uz grāmatvedības uzskaiti, finanšu pārskatu sagatavošanu un sniegšanu par 2022. gadu
Kā minēts iepriekš, karadarbības un sankciju sekas ir koriģējošais notikums pārskata periodam, tāpēc tas prasīs vairākiem uzņēmumiem mainīt savus spriedumus, pieņēmumus un aplēses finanšu pārskatu sagatavošanas procesā, izejot no izmaiņām arī uzņēmējdarbības modelī, t.sk. pārskatot savas piegādes ķēdes, izmantojamos resursu to sadārdzinājumā dēļ.
Uzņēmumiem papildus darbības turpināšanai būs jāpārskata visas jomas, kuras ir pakļautas spriedumiem un aplēšu nenoteiktībai, tostarp:
- grāmatvedības aplēses;
- patiesās vērtības novērtējums;
- aktīvu vērtības samazināšanās;
- sagaidāmo kredītzaudējumu novērtējums;
- citas atklāšanas prasības finanšu pārskatu pielikumos;
- līgumu noteikumu pārkāpumu un apgrūtinošo līgumu ietekme.
Cīņa pret naudas atmazgāšanu (AML jautājumi) un sankciju monitorings
Grāmatvežiem un revidentiem jāuzrauga starptautiskās un ES sankciju saraksti, kas tiek pastāvīgi atjaunināti. Grāmatvedības un revīzijas firmām ir jāveic arī sankciju monitorings savu profesionālo pakalpojumu sniegšanas procesā. Grāmatvežiem un revidentiem ir jāizmanto visas savas profesionālās prasmes, lai šie pasākumi būtu efektīvi.

Gada pārskatu sagatavošanas noteikumi un procedūras
      Ņemot vērā to, ka finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu sniegšanas termiņi par iepriekšējiem gadiem (tas ir, par 2019., 2020. un 2021. gadu) Covid-19 izraisītās krīzes dēļ tika pagarināti (uz trim mēnešiem), uzņēmumi ieviesuši izmaiņas darba organizācijā, kā arī gada pārskatu sagatavošanas noteikumos un saistītajās procedūrās, kuras ir vērstas uz aplēšu savlaicīgu un ticamu veikšanu noteiktajās jomās. Ievērojot šajā vēstule sniegto pamatojumu, būtu lietderīgi ļaut uzņēmumiem saglabāt pagarināto gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu iesniegšanas laiku attiecībā uz finanšu pārskatiem par 2022. gadu un vēlākiem periodiem. Vēršam uzmanību arī uz to, ka citu valstu nacionālie likumi paredz garākus gada finanšu pārskatu iesniegšanas termiņus. Piemēram, saskaņā ar Igaunijas grāmatvedības likumu visiem Igaunijas uzņēmumiem jāiesniedz gada finanšu pārskati sešu mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām.
     Līdz ar to LRGA un LZRA lūdz pagarināt sabiedrībām gada pārskata iesniegšanas termiņus vismaz par vienu mēnesi.
     Par saņemto priekšlikumu notika diskusija Finanšu ministrijas rīkotajā Grāmatvedības forumā 2022. gada 8. decembrī, kurā piedalījās LRGA un LZRA, kas ir priekšlikumu iesniedzējas, pārstāvji, kā arī Latvijas Republikas Ārpakalpojuma Grāmatvežu asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Pārresoru koordinācijas centra,  AS Latvenergo, AS Air Baltic Corporation, AS Latvijas valsts meži un Valsts kases pārstāvji. Diskusijas gaitā Grāmatvedības foruma dalībnieki pauda atbalstu gada pārskata iesniegšanas termiņa pagarināšanai mazajām sabiedrībām.
      Tādējādi grozījumi likumā paredz pagarināt par vienu mēnesi mazām sabiedrībām likumā noteikto iesniegšanas termiņu gada pārskatiem, kuri tiek sagatavoti par gadu, kas noslēdzas 2022. gada 31. decembrī un vēlāk.   
       Savukārt, tā kā lielām un vidējām sabiedrībām jau šobrīd noteikts pietiekoši garš gada pārskatu iesniegšanas periods, tas ir, septiņi mēneši, šādām sabiedrībām gada pārskata iesniegšanas termiņš netiek pagarināts. Arī mikrosabiedrībām, kas noteiktas GPKGPL 5.panta otrajā daļā (bilances kopsumma — 350 000 euro,  neto apgrozījums — 700 000 euro,  vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10) gada pārskata iesniegšanas termiņš netiek pagarināts, tas ir, paliek kā iepriekš - četri mēneši.
Risinājuma apraksts
Pagarināt mazām sabiedrībām gada pārskatu iesniegšanas termiņus, kuri ir noteikti GPKGPL, tiem gada pārskatiem, kuri tiek sagatavoti par pārskata gadu, kas noslēdzas 2022. gada 31. decembrī un vēlāk, uz vienu mēnesi.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • mazie uzņēmumi
  • uzņēmumi - grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji zvērinātu revidentu komercsabiedrības
Ietekmes apraksts
Likumprojekta tiesiskais regulējums skars mazās sabiedrības GPKGPL 5.panta trešās daļas izpratnē. Ar likumprojekta tiesisko regulējumu tiks samazināts administratīvais slogs, jo mazām sabiedrībām tiek pagarināts gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš par vienu mēnesi. Tāpat tiek pagarināts laiks arī ārpakalpojumu grāmatvežiem gada pārskatu sagatavošanai un zvērinātiem revidentiem, ja tāda būs nepieciešams, revīzijas pārbaudes laiks.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
44 474
0
4 448
0
4 448
4 448
2.1. valsts pamatbudžets
0
44 474
0
4 448
0
4 448
4 448
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-44 474
0
-4 448
0
-4 448
-4 448
3.1. valsts pamatbudžets
0
-44 474
0
-4 448
0
-4 448
-4 448
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-44 474
-4 448
-4 448
-4 448
5.1. valsts pamatbudžets
-44 474
-4 448
-4 448
-4 448
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)


 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Nepieciešamo izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās ir nepieciešams finansējums 44 473,55 EUR ar PVN apmērā:
VID IS nosaukums Izmaksas cilvēkdienās (c/d) Vienas c/d cena EUR Izmaksas EUR ar PVN
Nodokļu informācijas  sistēma (NIS) 22,5 665,50 14 973,75
Datu noliktavas sistēma (DNS) 30 641,30 19 239,00
(MAIS) 16 641,30 10 260,80
Kopā:     44 473,55
Uzturēšana gadā 10% (turpmāk katru gadu)     4 447,36
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
2023.gadā 44 473 euro un turpmākajos gados 4 448 euro apmērā nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts Ministru kabineta 2023.gada 13.janvāra sēdē (protokols Nr.2, 1.§)  “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam” atbalstītā Finanšu ministrijas prioritārā pasākuma “Valsts ieņēmumu dienesta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) attīstība, tai skaitā normatīvo aktu izmaiņas” ietvaros un attiecīgi tiks ieplānots likumprojektā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Saņemts rakstisks priekšlikums no Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pagarināt gada pārskatu iesniegšanas termiņus, kuri ir noteikti GPKGPL, tiem gada pārskatiem, kuri tiek sagatavoti par gadu, kas noslēdzas 2022. gada 31. decembrī un vēlāk, vismaz par vienu mēnesi. Priekšlikums izdiskutēts Finanšu ministrijas rīkotajā Grāmatvedības forumā 2022. gada 8. decembrī, kurā piedalījās priekšlikumu iesniedzēju pārstāvji un Latvijas Republikas Ārpakalpojuma Grāmatvežu asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Pārresoru koordinācijas centra, AS Latvenergo, AS Air Baltic Corporation, AS Latvijas valsts meži un Valsts kases pārstāvji. Diskusijas gaitā Grāmatvedības foruma dalībnieki pauda atbalstu gada pārskata iesniegšanas termiņa pagarināšanai mazajām sabiedrībām.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Izstrādāts likumprojekts, kas paredz mazām sabiedrībām pagarināt gada pārskata iesniegšanas termiņu par vienu mēnesi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi