Anotācija (ex-ante)

21-TA-383: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. septembra rīkojumā Nr. 484 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Svītrot no atsavināmo īpašumu saraksta dzīvokli Mārkalnes ielā 1 – 17A, Rīgā, telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 091 2111 001 018, kas kļūdas labojuma rezultātā kā atsevišķa telpu ir dzēsta, tās telpa pievienota koplietošanas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2111 001 904
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mārkalnes ielā 1, Rīgā, kadastra Nr.0100 091 2111, 2001.gada 18.oktobrī nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000028847 Latvijas valstij Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas personā.

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"( tobrīd VAS “Privatizācijas aģentūra”) (turpmāk – Possessor) ar 2009.gada 13.novembra nodošanas un pārņemšanas aktu 2009.gada 22.decembrī pārņēma no Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras  valdījuma tiesības uz valsts īpašumā esošo dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu.

Ar Ministru kabineta 2015.gada 3.septembra rīkojumu Nr.484 „Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu” Possessor uzdots dzīvokli Mārkalnes ielā 1 – 17A, Rīgā, telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 091 2111 001 018, nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā un pārdot to izsolē.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Possessor 2016.gada 14.martā saņēma Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas (turpmāk – Rīgas reģionālā nodaļa) 2016.gada 11.marta vēstuli Nr.2-13-R/1175 “Par datu izmaiņām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā”, kurā Rīgas reģionālā nodaļa informēja, ka telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2111 001 018 dzēsta, tās telpu pievienojot koplietošanas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2111 001 904.
Risinājuma apraksts
Ievērojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veiktos labojumus ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.septembra rīkojumā Nr.484 „Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”” (turpmāk – Rīkojuma projekts), svītrojot no atsavināmo īpašumu saraksta dzīvokli Mārkalnes ielā 1 – 17A, Rīgā, telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 091 2111 001 018.

Rīkojuma projekts paredz svītrot no Ministru kabineta 2015.gada 3.septembra rīkojuma Nr.484 „Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu” 2.2.apakšpunkta ciparu “6” un tā pielikuma 6.punktu.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts attiecināms uz fiziskām personām, kuras iespējams būtu vēlējušās izsolē pirkt Rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts attiecināms uz juridiskām personām, kuras iespējams būtu vēlējušās izsolē pirkt Rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Nepieciešams veikt labojumus grozāmajā tiesību aktā, lai tā saturs atbilstu faktiskajai tiesiskajai situācijai (izslēgt no pārdodamo īpašumu saraksta īpašumu, kas tiesiski neeksistē)

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi