Anotācija (ex-ante)

21-TA-1631: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta pirmā daļa paredz, ka  Ministru kabinets izveido efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu uzraudzības kārtību Eiropas Savienības budžeta programmas Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanai, lai veicinātu Eiropas Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, stiprinot dalībvalstu noturības un pielāgošanās spējas nolūkā mazināt Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi, un atbalstītu pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, veicinātu Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmes potenciālu un darba vietu radīšanu, kā arī Eiropas Savienības 2030. gadam izvirzīto klimata mērķu sasniegšanu un 2050. gadam izvirzīto klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu un saņemtu Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu gan grantu, gan aizdevumu veidā Latvijā.
Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otrā daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas un nacionālā ekonomikas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību un nepieciešamās informācijas sistēmas izveides un izmantošanas kārtību, kā arī šā mehānisma ieviešanā iesaistīto institūciju tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās tādā apjomā, kāds nepieciešams un kādā to paredz Ministru kabinets attiecīgo pienākumu izpildei;
Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturtā daļa paredz, ka Ministru kabinets apstiprina programmas un nosaka to īstenošanas kārtību, finansējumu un atbalstāmās darbības, tai skaitā finansējumu Finanšu institūcijas izdevumu segšanai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai īstenotu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2.1.4i  investīciju “Finanšu instrumenti  komersantu digitālās transformācijas veicināšanai ” un ANM plānā norādīto mērķu sasniegšanu. Digitālā transformācija ir viena no ANM plāna komponentēm kā ieguldījums ilgtermiņa Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai ekonomikā un pārejā uz zaļo un digitālo ekonomiku.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Covid-19 krīze paātrina digitālās transformācijas procesus visā pasaulē un visvairāk turpmāk cietīs tās valstis un uzņēmumi, kas iepriekš nebija ieviesuši digitālos risinājumus[1]. Ņemot vērā, ka Latvijas uzņēmumi nav bijusi prioritāte digitālo tehnoloģiju integrēšanā un to, ka šobrīd tirgū vērojama uzņēmumu neaktīva investīciju plānošana, īpaši Covid-19 ierobežojošo pasākumu rezultātā, kas paredz uz produktivitāti vērstu procesu nodrošināšanu, nepieciešama valsts atbalsta intervence. ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā šāda atbalsta programma nebija pieejama.


[1] Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un Ekonomikas fakultātes Produktivitātes zinātniskā institūta “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK” pētījums “Latvijas produktivitātes ziņojums 2020”
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Latvijas uzņēmumi jau ilgstošu laika periodu nepietiekami veic ieguldījumus produktivitātes paaugstināšanai ar digitālo tehnoloģiju integrēšanu savā uzņēmējdarbībā. To apliecina Eiropas Komisijas veidotais Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (turpmāk – DESI indekss), kurā Latvijas uzņēmumi kategorijā “Digitālo tehnoloģiju integrēšana” ieņem 23. vietu. Šajā kategorijā tika padziļināti analizēts tas, cik lielā mērā uzņēmēji izmanto elektroniskas informācijas apmaiņas sistēmas, lielos datus, mākoņpakalpojumus, sociālos tīklus, tiešsaistes tirdzniecību un pārrobežu pārdošanu un visos šajos punktus Latvija saņem zemu novērtējumu un ierindojās pēdējās vietās starp ES valstīm. Latvijas uzņēmumi zaudē ievērojamas konkurētspējas priekšrocības gan šobrīd, gan nākotnē un to īpaši paspilgtinājusi ir Covid-19 krīze. Bez digitālās transformācijas uzņēmumi nespēs piedāvāt labākus pakalpojumus un preces, kas ļautu konkurēt gan ES, gan globālajā tirgū. Konkurētspējas pasliktināšanos jau iepriekš apliecināja Latvijas rādītāji Pasaules ekonomikas foruma Globālā konkurētspējas indeksā, kur, neskatoties uz kopējā vērtējuma uzlabošanos, Latvijas vieta reitingā pasliktinās, jo citām valstīm progress ir bijis lielāks. Paredzams, ka Covid-19 krīzes ietekmē atšķirības produktivitātes un konkurētspējas kritērijos varētu tikai palielināties. 

Lielai daļai mazo, vidējo un lielo uzņēmumu nav spēju un intereses adaptēt jaunās tehnoloģijas, jo trūkst motivācijas, zināšanas, iespēju piekļūt finansējumam, profesionālas vadībzinību un digitālās prasmes. Latvija atpaliek no ES uzņēmumu īpatsvara ziņā, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – gan pamattehnoloģijas, gan specifiskās atbalsta tehnoloģijas un programmatūras (ERP/CRM)[1]. Gan augsti kvalificētu speciālistu trūkums, gan kopumā maz pieejamais cilvēku skaits, kam ir pamata digitālās prasmes vai digitālās prasmes virs vidējā (DESI indeksā attiecīgi 25. un 23. vieta) ir viens no šķēršļiem, kāpēc ir ierobežota digitālo pakalpojumu integrācija un digitālo risinājumu izplatība komersantu vidū. Ņemot vērā, ka šo darbaspēka pieprasījums tikai pieaug arī citās nozarēs, šī problēma, visticamāk, saasināsies. Tādēļ vēl jo vairāk ir jāvērš fokuss uz tādām aktivitātēm, kas mazinātu atkarību no ierobežotajiem cilvēkresursiem, un plašāk ieviestu industrijas 4.0 risinājumus.

Tāpat, būtisks faktors ir demogrāfiskās prognozes un saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 2019. gada ziņojumu “Pasaules iedzīvotāju skaita perspektīva”, tiek minēts, ka Latvijā darbspējīgo iedzīvotāju skaits līdz 2060. gadam kritīsies vairāk nekā par 40 %. Darbības, kas ir vērstas uz komersantu darbību  digitalizāciju, automatizāciju un robotizāciju, mazinās atkarību no cilvēkresursu ierobežotās pieejamības, un to ieviešanas nozīme pieaugs ar katru gadu. 


[1] Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ziņojums “Going Digital in Latvia” un ar Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.490 apstiprinātās “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2017.gadam”
 
Risinājuma apraksts
ANM plāns paredz digitālās transformācijas mērķu un rādītāju sasniegšanai novirzīt 330 miljonus euro jeb 20% no kopējā Latvijai pieejamā finansējuma. Šis slieksnis ir Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) noteiktais minimālais nosacījums digitālajiem izdevumiem un 2.2.1.4i. investīcijas ieviešana ir tieši saistīta gan ar šī nosacījuma izpildi, gan ANM plānā noteikto mērķu un rādītāju sasniegšanu. 2.2.1.4i. investīcijai pieejamais Eiropas Atveseļošanas fonda (turpmāk tekstā – AF) finansējums ir 45 143 000  euro.

2.2.1.4i. investīcijas mērķis ir nodrošināt atbalstu kombinēta finanšu instrumenta veidā, lai stimulētu komersantus pārskatīt līdzšinējos darbības procesus un tehnoloģiju izmantošanu, veicinātu komersantu digitālo transformāciju, komersantu attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu, atbalstot apjomīgas un uz produktivitātes pieaugumu vērstas investīcijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas rīkos, kas veicinātu 4.0 industriālās revolūcijas risinājumu ieviešanu ražošanas procesos un automatizētu vai robotizētu ierasti tradicionālās uzņēmējdarbības funkcijas.

2.2.1.4i. investīcijas ietvaros komersantiem tiek sniegta iespēja pieteikties aizdevumam vai paralēlam aizdevumam ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai, lai īstenotu digitālās transformācijas projektu (turpmāk – DT projekts). Atbalsta mērķis ir veicināt ieguldījumus, kuri palīdz komersantiem pāriet no tradicionāla vai novecojuša procesa un darbības uz vispārēju automatizāciju un robotizāciju caur digitalizācijas risinājumiem, t.sk., lai radītu jaunus produktus vai pakalpojumus.

Vispārīgi nosacījumi
Atbalsta veids ir kombinētais finanšu instruments, kuru veido sabiedrības “Altum” aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgai vai daļējai dzēšanai. Sabiedrības “Altum” aizdevums vai paralēlais aizdevums ir vismaz DT projektam pieejamās (aprēķinātās) kapitāla atlaides apjomā. Šāds atbalsta veids motivē komersantus īstenot kvalitatīvus DT projektus, kas vērsti uz produktivitātes kāpināšanu uzņēmumā, un veicina kopējo Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Kombinētā finanšu instrumenta ietvaros kapitāla atlaide paredzēta līdz 35 % no:
(1) sabiedrības “Altum” paralēlā aizdevuma  un cita finansētāja sniegtā finansējuma kopsummas konkrētajam DT projektam;
(2) DT projekta kopējā apjoma sabiedrības “Altum” aizdevuma gadījumā.
Sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma minimālā summa komersantam ir 100 000 euro, bet maksimālā summa ir 7 000 000 euro, t.sk., kapitāla atlaide viena aizdevuma ietvaros nepārsniedz 1 000 000 euro. Aizdevumu saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014) var saņemt līdz 75% no DT projekta kopējām izmaksām, ar nosacījumu, ka pārējais piesaistītais privātais finansējums ir brīvs no jebkāda publiskā atbalsta, bet aizdevumu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) var saņemt līdz 90% no DT projekta kopējām izmaksām.

Atbalsta piešķiršanas un piemērošanas kārtība
Aprēķinot komersantam pieejamo atbalsta apmēru, tā maksimālais apmērs tiek noteikts, izvērtējot:
(1) 2.2.1.4i. investīcijas nosacījumus;
(2) ja atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, komersantam pieļaujamās reģionālā atbalsta intensitātes, kas lielajiem komersantiem Rīgas un Pierīgas reģionā ir 30%, bet Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā 40% no attiecināmām izmaksām; vidējiem komersantiem Rīgas un Pierīgas reģionā 40%, bet Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā 50% no attiecināmām izmaksām; sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem Rīgas un Pierīgas reģionā 50%, bet Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā ir 60% no attiecināmām izmaksām.
(3) atbalsta limitus, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013);
(4) aprēķinot kapitāla atlaidi, tā pēc nepieciešamības tiek reducēta līdz apmēram, lai nepārsniegtu projektam maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti vai atbalsta apmēru. Jāatzīmē, ka bāze, pret kuru tiek rēķināts pieejamās kapitāla atlaides apmērs, nav projekta attiecināmās izmaksas, kā arī aprēķins atšķiras, ja tiek saņemts sabiedrības “Altum” aizdevums vai paralēlais aizdevums, kurā iesaistās gan sabiedrība “Altum”, gan cits finansētājs. DT projekta izmaksu atbilstību citiem MK noteikumu projektā noteiktajiem nosacījumiem (skatīt “Atbalstāmās darbības”).

Kapitāla atlaides apmērs tiek noteikts un piešķirts uzreiz, t.i., ietverts lēmumā  par sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanu (lēmums, ar kuru komersantam tiek piešķirts atbalsts). Taču faktiski kapitāla atlaide tiek piemērota (t.i. tiek veikta aizdevuma vai paralēlā pamatsummas pilnīga vai daļēja dzēšana) tikai tad, kad komersants izpilda konkrētus nosacījums, kas ir iepriekš noteikti komersantam izsniegtajā digitālās attīstības ceļa kartē (kartes aprakstu skatīt zemāk). Jānorāda, ka kapitāla atlaidei netiek piemērotas gradācijas atkarībā no komersanta snieguma – kapitāla atlaide tiek piešķirta pilnā apmērā (ja visi nosacījumi ir izpildīti) vai netiek piemērota nemaz (ja netiek izpildīts viens, vairāki vai visi nosacījumiem). Kapitāla atlaidi piemēro tad, kad komersants ir iesniedzis sabiedrībā “Altum” apliecinājumu par nosacījumu izpildi, bet ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc projekta pabeigšanas. Sabiedrība “Altum” piemēro kapitāla atbildi attiecīgi samazinot vai pilnībā dzēšot sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummu. Pilnībā dzēst sabiedrības “Altum” aizdevuma vai sabiedrības “Altum” paralēlā aizdevuma pamatsummu iespējams tad, ja tā ir  piešķirtās kapitāla atlaides apmērā.

Ja komersantam konkrētā projektā pieejamā kapitāla atlaide netiek piemērota, komersants turpinās izmantot piešķirto aizdevumu vai paralēlo aizdevumu pilnā apmērā, uzsākot šī aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas daļas, kas atbilst pieejamās, bet nepiemērotās kapitāla atlaides apjomam, atmaksu sabiedrībai “Altum”.

Digitālā brieduma tests, digitālās attīstības ceļa karte un pēcnovērtējums
Lai komersantiem palīdzētu veikt mērķtiecīgas un pārdomātas investīcijas, kuras ir efektīvas un sniedz reālu ieguldījumu digitālajā transformācijā, MK noteikumu projekts paredz šādu kārtību:
komersants veic digitālā brieduma testu, lai novērtētu esošo digitālo tehnoloģiju situāciju un identificētu jomas, kurās nepieciešams veikt ieguldījumus.

Pēc digitālā brieduma testa veikšanas, tiek padziļināti analizēti komersanta biznesa procesi, digitalizācijas pakāpe, automatizācijas un robotizācijas iespējas un  nepieciešamās darbības, lai veiktu digitālo transformāciju.Balstoties uz digitālā brieduma testa un padziļinātās analīzes rezultātiem, tiek izstrādāta digitālās attīstības ceļa karte, kurā tiek iekļautas rekomendētās aktivitātes prioritārā secībā, lai uzņēmums veiktu digitālo transformāciju produktivitātes paaugstināšanai. Jānorāda, ka digitālās attīstības ceļa kartes izstrādes laikā tiek ņemta vērā komersanta gatavība un iespējas īstenot potenciāli nepieciešamo DT projektu, konsultējoties gan par pieejamajiem finanšu resursiem, prioritātēm, darbaspēka un citiem aspektiem, kas noteiktu komersanta spēju sekmīgi realizēt DT projektu. Ņemot vērā, ka 2.2.1.4i. investīcija paredz komersanta līdzdalību DT projekta īstenošanā, gan piesaistot privāto līdzfinansējumu, gan uzņemoties saistības, svarīgi, ka komersantam ir rekomendētas tādas darbības, kuru īstenošana ir iespējama, tādējādi motivētu komersantu īstenot 2.2.1.4i. investīciju.

Digitālās attīstības ceļa karte satur nosacījumus, pēc kuriem pēc projekta realizēšanas var izvērtēt, vai digitālā transformācija ir sasniegusi savu rezultātu un varēs sniegt ieguldījumu komersanta produktivitātes un konkurētspējas veicināšanai. Nosacījumu izpilde būs pamats, lai pieņemtu lēmumu par kapitāla atlaides piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Digitālās attīstības ceļa karte ir dokuments, kam ir jābūt ciešā sasaistē ar komersanta izstrādāto DT projektu, kuram komersants vēlas saņemt aizdevumu. Sabiedrība “Altum” finansēšanai izvērtēs tikai tādas DT projektā paredzētās darbības, kas iekļautas komersanta  digitālās attīstības ceļa kartē . Ja komersanta projektā paredzētās darbības nesakrīt ar digitālās attīstības ceļa kartē norādīto, tad sabiedrība “Altum” atteiks komersantam izsniegt aizdevumu šīs programmas ietvaros.

Pēc projekta realizācijas, komersantam ir jāveic pēcnovērtējums. Pēcnovērtējumātiek analizēts, vai komersants DT projekta rezultātā ir izpildījis digitālās attīstības ceļa kartē noteiktos priekšnosacījumus un komersantam var piemērot kapitāla atlaidi. Ja nosacījumi nav izpildīti vai ir izpildīti tikai daļēji, tiek izsniegts negatīvs pēcnovērtējums. Ja nosacījumi ir pilnībā izpildīti, tiek izsniegts pozitīvs pēcnovērtējums.Pēcnovērtējums ir jāiesniedz sabiedrībā “Altum” ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc projekta realizācijas. Ja pēcnovērtējums netiek iesniegts noteiktajā laikā vai tiek iesniegts negatīvs pēcnovērtējums, kapitāla atlaide netiek piemērota.

Komersantam par digitālā brieduma testu un digitālās attīstības ceļa karti nebūs jāmaksā, ja testa veikšanas un ceļa kartes izveidošanas izmaksas var tikt segtas kā de minimis atbalsts. Šīs izmaksas ir paredzētas ANM plāna 2.2.1.1i. investīcijā “Atbalsts digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”. Digitālā brieduma testa veikšana un digitālās attīstības ceļa kartes izveide nav uzskatāma par darbu sākumu MK Noteikumu projekta izpratnē, taču tie ir priekšnosacījumi, lai varētu pieteikties sabiedrības “Altum” aizdevumam vai paralēlajam aizdevumam 2.2.1.4i. investīcijas ietvaros. 

Eiropas digitālo inovāciju centrs
Digitālā brieduma testu, digitālās attīstības ceļa karti un pēcnovērtējumu komersants varēs veikt Eiropas digitālā inovāciju centrā (turpmāk – EDIC). EDIC ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas izriet no programmas “Digitālā Eiropa” un kuras mērķis ir palīdzēt gan publiskā, gan privātā sektora organizācijām ieviest jaunākās digitālās tehnoloģijas, procesus, produktus un pakalpojumus. Paredzēts, ka šādi EDIC darbojas visā Eiropas Savienībā un kopā veido centru tīklu. EDIC darbosies kā vienas pieturas aģentūra, kas padziļināti izvērtēs komersantus, sniedzot tehnisko ekspertīzi, apmācības, prasmju pilnveidi, lai tiktu īstenota digitālā transformācija. 2.2.1.4i. investīcijas ieviešanā EDIC īstenos savas pamata funkcijas, organizēs digitālā brieduma testus, izstrādās digitālās attīstības ceļa karti, kā arī palīdzēs komersantiem sagatavot projektu pieteikumus, kas ir nepieciešams, lai saņemtu sabiedrības “Altum” aizdevumu vai paralēlo aizdevumu.

Latvija Eiropas Komisijas veiktajai EDIC atlasei ir izvirzījusi divus nacionālos kandidātus: biedrību “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” un biedrību “Latvijas Digitālais akselerators”. Lai arī plānots, ka Latvijā darbosies divi atsevišķi EDIC, katram no tiem ir paredzēta sava specializācija. Biedrības “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” vadītais EDIC specializēsies uz tirgū jau esošu tehnoloģiju ieviešanu un uzlabošanu, atbalstu sniedzot tradicionālajās un horizontālajās nozarēs, kas ir tieši 2.2.1.4i. investīcijas tvērumā. Taču neatkarīgi no specializācijas, paredzēts, ka abi EDIC būs kā 1 kontaktpunkts, kas nodrošinās digitālā brieduma ekspertīzi un digitālās attīstības ceļa kartes izstrādi.

Eiropas Komisija EDIC atlasi ir izsludinājusi 2021. gada 17. novembrī un paredz, ka tā ilgs līdz 2022. gada 22. februārim, līdz ar to šobrīd plānots, ka EDIC savu darbu pilnvērtīgi varēs sākt ātrākais 2022. gada septembra beigās. Tad varētu tikt noslēgti pirmie līgumi par finansējuma saņemšanu no Eiropas Komisijas EDIC pamata funkciju veikšanai. Tai pašā laikā Eiropas Komisija norāda, ka izmaksas par EDIC darbu varēs attiecināt jau pirms līguma parakstīšanas un sākot jau ar 2022. gada 1. janvāri, bet ne ātrāk kā pirms datuma, kad ir iesniegts projekta pieteikums.

Lēmums par atbalsta piešķiršanu
Sabiedrība “Altum” pārliecinās, vai projektā paredzētās investīcijas atbilst Digitālās attīstības ceļa kartē norādītajām nepieciešamajām darbībām. Sabiedrība “Altum” finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā, izvērtējot komersanta investīciju projekta ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai. Sabiedrība “Altum” savā darbībā izmanto dažādus informācijas resursus darījumu pārbaudei un informācijas gūšanai par atbalsta pretendentu, tā saistībām un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu, kas kalpo par nodrošinājumu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes, Latvijas Bankas Kredītu reģistru, Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, Kadastra informācijas sistēmu, Tiesu administrācijas informācijas sistēmu. Tāpat, tiks veikts izvērtējums atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam. MK Noteikumu projektā ir paredzētas tiesības sabiedrībai “Altum” pieprasīt komersantam citu nepieciešamo informāciju, ja tas var palīdzēt pieņemt lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

Komersanta atbilstība atbalsta saņemšanai MK Noteikumu projektā noradītajām prasībām tiek izvērtēta uz atbalsta piešķiršanas brīdi. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem sabiedrība “Altum”. Sabiedrības “Altum” lēmums nav administratīvs akts. Komersantam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība “Altum” pieņem lēmumu par aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte un maksimālā pieejamā kapitāla atlaide. Aizdevumu, t.sk., kapitāla atlaidi vai paralēlo aizdevumu, t.sk., kapitāla atlaidi sniedz sabiedrība “Altum”, noslēdzot ar komersantu civiltiesisku līgumu (aizdevuma līgumu).

Citi finansētāji
2.2.1.4i. investīcijas ietvaros paredzēts, ka paralēlos aizdevumus sabiedrība  “Altum” varēs sniegt sadarbībā ar citiem finansētājiem vai, ja citi finansētāji investīciju projektu nelīdzfinansē,  sabiedrība  “Altum” var sniegt vienīgo aizdevumu investīciju projekta finansēšanai. Izvēlētais atbalsta modelis tādējādi ne tikai nodrošina, ka sabiedrība  “Altum” nekonkurē par projektu finansēšanu ar citiem finansētājiem, bet arī veicina alternatīvu finansēšanas avotu meklēšanu projekta līdzfinansēšanai. Līdzšinējā atbalsta programmu īstenošanas pieredze liecina, ka šāds mehānisms ir pieņemams visām iesaistītajām pusēm un palīdz nodrošināt investīcijas ietvaros izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Cits finansētājs MK Noteikumu projekta ietvaros ir kredītiestāde, tās filiāle vai tās meitas sabiedrība, līzinga sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, ieguldījumu fonds, kas ir tiesīgs sniegts finanšu pakalpojumus Latvijā, starptautiska finanšu institūcija, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka Ziemeļu Investīciju banka, Eiropas Padomes attīstības banka.

Aizdevuma izsniegšanas scenāriji
2.2.1.4i. investīciju īsteno atbalsta veidā, kas MK Noteikumu projekta izpratnē ir kombinētais finanšu instruments. To veido sabiedrības “Altum” aizdevums ar kapitāla atlaidi vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi. Pastāv četri scenāriji, kā 2.2.1.4i. investīcijas ietvaros var tikt izsniegts atbalsts, kuros būtiski noteikt:
(1) vai komersantam izsniegtais aizdevums DT projekta realizēšanai ir sabiedrības “Altum” aizdevums vai paralēlais aizdevums, kura finansēšanā iesaistīta gan sabiedrība “Altum”, gan cits finansētājs, jo tas maina  bāzi, no kuras tiek rēķināta komersantam pieejamā kapitāla atlaide;
(2) vai komersantam izsniegtais aizdevums/paralēlais aizdevums ir tikai kapitāla atlaides apjomā vai pārsniedz pieejamo kapitāla atlaidi.

Visos scenārijos komersants saņemto atbalstu novirza tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai.
Scenārijs A – DT projekta realizēšanai komersants izmanto sabiedrības “Altum” aizdevumu un aizdevums ir kapitāla atlaides apmērā.
Scenārijs B – DT projekta realizēšanai komersants izmanto cita finansētāja sniegto aizdevumu un sabiedrības “Altum” paralēlo aizdevumu un sabiedrības “Altum” paralēlais aizdevums ir kapitāla atlaides apmērā.
Scenārijs C – DT projekta realizēšanai komersants izmanto sabiedrības “Altum” aizdevumu un aizdevums pārsniedz pieejamo kapitāla atlaidi.
Scenārijs D – DT projekta realizēšanai komersants izmanto cita finansētāja sniegto aizdevumu un sabiedrības “Altum” paralēlo aizdevumu un sabiedrības “Altum” paralēlais aizdevums pārsniedz pieejamo kapitāla atlaidi.

Aizdevuma termiņš un pagarinājuma iespējas
Sabiedrības “Altum” piešķirtā aizdevuma vai paralēlā aizdevuma  termiņu nosaka, ņemot vērā aizņēmēja nozares specifiku, ekonomisko ciklu, finansējuma izmantošanas mērķi un iegādājamo aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku un amortizācijas termiņu. Sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma, t.sk., tā pagarinājuma (ja attiecināms) termiņš nepārsniedz 10 gadus. Tas nozīmē, ka pagarinājuma termiņam kopā ar pamattermiņu ir jāiekļaujas 10 gadu periodā, piemēram, ja aizdevums tiek paņemts uz 7 gadiem, tad maksimālais pieejamais pagarinājuma termiņš ir 3 gadi; ja aizdevums uzreiz tiek paņemts uz 10 gadiem, tad to nav iespējams pagarināt.
Sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma termiņa pagarinājums iespējams tikai gadījumā, ja netiek pārsniegts sākotnēji piešķirtais atbalsta apmērs, vai kā jauns atbalsts. Tādā gadījumā jauno atbalstu vairs nevarēs saņemt kā  reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas (ES) Nr. 651/2014 14. pantu, jo termiņa pagarinājuma gadījumā neizpildās stimulējošās ietekmes nosacījums, kā arī, ja komersantam nav pieejams neizmantots de minimis atbalsta limits, tad termiņa pagarinājums kā jauns atbalsts nav iespējams.

Atbalstāmās darbības
Atbalsts 2.2.1.4i investīcijas ietvaros paredzēts šādos gadījumos:
(1) tradicionālo procesu digitalizācijai uzņēmumos, proti, līdz šim komersanta saimnieciskajā darbībā veiktais process tiek aizstāts ar digitālu risinājumu, piemēram, tiek digitalizēta darba laika uzskaite, darba organizēšana, dokumentu parakstīšana un aprite;
(2) industrijas 4.0 risinājumu (automatizētas iekārtas, robotu risinājumi, sensoru tīkli un sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumu tehnoloģijas un citi investīcijas mērķim atbilstoši risinājumi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT)) iegādei un ieviešanai (paredzot gan nepieciešamās iekārtas, gan programmatūras komponenti) atbilstoši uzņēmuma pamatdarbības specifikai – pamatdarbības nodrošināšanā tiek ieviestas viedās tehnoloģijas:
a. lietu internets (lietu internetu veido jebkura elektriski vadāma ierīce, kuru var ieslēgt vai izslēgt, un kura ir savienota ar internetu un / vai viena ar otru), piemēram, sensori ražošanas uzraudzīšanai;
b. mākslīgais intelekts (sistēmas spēja pareizi interpretēt ārējos datus un modelēt cilvēkiem līdzīgas uzvedības, piemēram, saprātīgu izturēšanos, mācīšanās spējas, plānošanu un radošumu), piemēram, virtuālie asistenti klientu apkalpošanā;
c. mašīnmācīšanās (mākslīgā intelekta apakšnozare, kas izmanto datorsistēmas, lai efektīvi veiktu konkrētus uzdevumus, neizmantojot skaidri programmētas instrukcijas, tā vietā paļaujoties uz paraugiem un secinājumiem), piemēram, mašīntulkošana;
d. blokķēde (tehnoloģija, lai sinhronizētu datus, kas tiek glabāti dažādos datoros vai serveros jebkurā pasaules vietā, izmantojot tīklu tādā veidā, kas ļauj šiem datiem palikt nemainīgiem), piemēram, blokķēdes tehnoloģijā balstītas sistēmas izveide;
e. lielie dati (savākto datu kopas, kas ir tik lielas un sarežģītas, ka to apstrādei nepieciešamas jaudīgas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts), piemēram, risinājums, kas ļauj izmantot lielos datus un iegūt vērtīgu informācija produktivitātes paaugstināšanai, jaunu produktu attīstīšanai, izaugsmei;
f. mākoņdatošana (internetā bāzēta skaitļošana, kurā datori un citas ierīces tiek nodrošinātas ar koplietojamiem resursiem, programmatūru un informāciju pēc pieprasījuma), piemēram, uzņēmuma datubāžu pārcelšana uz mākoņdatošanas pakalpojumiem.
g. augstas veiktspējas datošana (spēja apstrādāt datus un veikt sarežģītus aprēķinus lielā ātrumā);
h. virtuālā realitāte (mākslīga vide, kas tiek veidota ar programmatūru un tiek demonstrēta lietotājam tādā veidā, ka lietotājs to uztver kā reālu vidi); 
i. paplašinātā realitāte (esošās un papildinātās realitātes kombinācija, kas tiek panākta papildinot reālo pasauli ar dažādiem vizuāliem, skaņas vai citu maņu stimulējošiem efektiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas).  
(3) 5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegādei;
(4) datu uzglabāšanas risinājumiem, piemēram, modernizēt savu datu uzglabāšanas risinājumu vai pāriet uz datu uzglabāšanu kā ārpakalpojumu;
(5) uzņēmējdarbības procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošanai un efektivizēšanai un jaunu iekārtu iegādei;
(6) jaunu iekārtu iegādei informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) jomā, kas saistīts ar IKT produktu lietošanu ražošanas procesā;
(7) vienā platformā darbojošos risinājumu vai sistēmu darbību izveidei un nodrošināšanai (platformu ekonomika).

2.2.1.4i. investīcijas ietvaros atbilstoši MK Noteikumu projektam ir paredzēts, ka ar nemateriālo aktīvu lietošanas tiesību iegūšanu saistītās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 4. punkta a apakšpunktam. Nemateriālie aktīvi, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu, ir aktīvi, kas nav konkretizēti fiziskā vai finanšu formā, piemēram, patenti, licences, zinātība vai cits intelektuālais īpašums.
2.2.1.4i. investīcijas ietvaros plānotās aktivitātes attiecas uz investīciju kodu 010 (MVU digitalizācija (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā, digitālās inovācijas centri, "dzīvās laboratorijas", tīmekļa uzņēmēji un IKT jaunuzņēmumi, B2B)), kurš sniedz 100% pienesumu digitalizācijas mērķu sasniegšanai.

Principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana
ANM plāna 1. pielikumā “Principa Nenodarīt būtisku kaitējumu novērtējums” ietvertajā novērtējumā 2.2.1.4i. investīcijas ietvaros paredzētajām atbalstāmajām darbībām ir nebūtiska vai neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā.

Lai nodrošinātu, ka  atbalstāmās darbības nerada būtisku ietekmi uz vides mērķiem, atbalstam kvalificētā saņēmēja līgumā tiks iekļauta informācija par būtiska kaitējuma nodarošo iniciatīvu neatbalstīšanu. Komersantam, iesniedzot pieteikumu sabiedrībā “Altum” būs jāiesniedz apliecinājums par DT projektā paredzēto darbību atbilstību gan nenodarīt būtisku kaitējumu principiem, gan ES un nacionālajiem tiesību aktiem vides jomā.

2.2.1.4.i. investīcijas ietvaros netiks atbalstīti ieguldījumi:
(1) atkritumu apglabāšanai un atkritumu apglabāšanas poligoniem, mehāniski bioloģiskajai apstrādei vai atkritumu sadedzināšanai un mehāniskās bioloģiskās attīrīšanas un atkritumu sadedzināšanas iekārtām, izņemot:
a. iekārtām, kas paredzētas vienīgi nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei;
b. esošām iekārtām, kur ieguldījums ir paredzēts energoefektivitātes paaugstināšanai, izplūdes gāzu uztveršanai uzglabāšanai vai izmantošanai, vai materiālu iegūšanai no sadedzināšanas pelniem, ar nosacījumu, ka šādi ieguldījumi nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu vai nepagarina rūpnīcas ekonomisko dzīves ciklu.
(2) darbībām, kurās ilgstoša atkritumu apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi;
(3) saistībā ar fosilo kurināmo (ieskaitot pārkārtoto izmantošanu);
(4) darbībām saskaņā ar ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (turpmāk – ETS), lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās CO2 emisijas, kas nav būtiski zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem, ir jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kuru dēļ tas nav iespējams. Bezmaksas kvotu piešķiršanas kritēriji ETS ietvaros ir noteikti Komisijas 2021. gada 12. marta īstenošanas regulā (ES) 2021/447, ar ko nosaka pārskatītās līmeņatzīmju vērtības bezmaksas emisijas kvotu iedalei 2021. – 2025. gada periodam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10. a panta 2. punktu.

2.2.1.4i. investīcijas ietvaros sasniedzamie ANM plāna radītāji
2.2.1.4i.  investīcijas īstenošanas laikā Eiropas Komisija sekos līdzi īstenošanas progresam, tādēļ saskaņā ar ANM plānu Latvijai ir noteikti konkrēti rādītāji, kuriem Latvijas un Eiropas Komisijas darbības kārtībā (Operational Arrangements) un tās pavadošajos pielikumos ir noteikti starpposma mērķi un mērķi. Starpposma mērķi (“milestones”) ir svarīgi, lai sekotu līdzi 2.2.1.4i. investīcijas ieviešanas progresam un par tiem būs regulāri jāziņo Eiropas Komisijai, taču to sasniegšana vai nesasniegšana nerada nekādu ietekmi un sekas. Savukārt mērķu (“targets”) sasniegšana ir ļoti būtiska, jo AF finansējuma daļas Latvijai tiks pārskaitītas atbilstoši progresam un, proti, ja kāds rādītājs netiks sasniegts, tas negatīvi ietekmēs visa Latvijai paredzētā AF finansējuma saņemšanu.

2.2.1.4i investīcijas rādītāji ir:
(1) izsniegto aizdevumu skaits. Latvijas mērķi ir līdz 2024. gada 30. jūnijam izsniegt 51 aizdevumu, bet līdz 2026. gada 30. jūnijam izsniegt 133 aizdevumus, tādējādi 2.2.1.4i. investīcijas laikā kopumā atbalstot vismaz 133 komersantus. 
(2) DT projektiem piesaistītais privātais līdzfinansējums. Latvijas mērķis ir panākt, ka piesaistītais līdzfinansējums DT projektiem, kuriem izsniegts aizdevums līdz 2026. gada 30. jūnijam, ir 37 000 000 euro.

Visu rādītāju sasniegšanu apliecinošais dokuments ir aizdevuma līgums, kas tiek slēgts starp komersantu un sabiedrību “Altum”. Aizdevuma līgums satur informāciju par komersantu, kurš saņem atbalstu DT projekta īstenošanai un kopējo DT projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu, t.sk. piesaistīto privāto līdzfinansējumu, kas ir brīvs no jebkāda publiskā atbalsta. Privātā finansējuma rādītāja sasniegšanā tiktu ņemts vērā: (1) paša komersanta sniegtais līdzfinansējums DT projektam, (2) finansējums, ko sabiedrības “Altum” paralēlā aizdevuma gadījumā DT projektam piešķīris cits finansētājs un (3) finansējums, ko sabiedrība “Altum” ir piesaistījusi finanšu instrumenta līmenī, piemēram, valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā vai piesaistot finansējumu tirgū, tai skaitā aizņemoties finansējumu no starptautiskajām finanšu institūcijām.

2.2.1.4i. investīcijas ieviešanas termiņi
2.2.1.4i. investīcijas ieviešanas termiņš ir 2026. gada 30.jūnijs, taču sabiedrība “Altum” lēmumu par atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz 2025. gada 31. decembrim, ja attiecīgi tiek pagarinātas valsts atbalsta regulas. DT projekta īstenošanas termiņš tiek noteikts aizdevuma līgumā, taču tas nedrīkst pārsniegt aizdevuma termiņu.

Jāņem vērā, ka atbalsta piešķiršanas termiņus ietekmē citu tiesību aktu darbības laiks. Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr. 786 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2021. gadam” nosaka, ka reģionālās attīstības atbalsts piešķirams līdz 2021. gada 31. decembrim, taču ir apstiprināti Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumi Nr. 729 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam”, bet tie stāsies spēkā no 2022. gada 1. janvāra, ja tiks saņemts Eiropas Komisijas pozitīvs lēmums par Latvijas Republikas reģionālā atbalsta karti 2022. – 2027. gadam.

Pie nosacījuma, ka no Eiropas Komisijas tiek saņemts pozitīvs lēmums par Latvijas Republikas reģionālā atbalsta karti 2022. – 2027. gadam, reģionālo atbalstu 2.2.1.4i. investīcijas ietvaros saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu varēs piešķirt no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, jo tas ir šobrīd noteiktais Komisijas regulas Nr.651/2014 darbības laiks. Tiek pieņemts, ka Komisijas regula Nr. 651/2014 varētu tikt pagarināta līdz 2027. gadam, tādējādi neierobežojot 2.2.1.4i. investīcijas ieviešanas termiņu, taču, kamēr tas nav noticis, MK Noteikumu projekts ir veidots, balstoties uz zināmo Komisijas regulas Nr.651/2014 darbības laiku.
Eiropas  Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) darbības laiks šobrīd ir noteikts 2023. gada 31. decembris, taču tajā ir paredzēts sešu mēnešu pielāgošanās laiks, kas dod iespēju pieņemt lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu līdz 2024. gada 30. jūnijam. Taču arī attiecībā uz Komisijas regulu Nr.1407/2013 tiek pieņemts, ka tās darbības laiks varētu tikt pagarināts, tādējādi neierobežojot 2.2.1.4i. investīcijas ieviešanas termiņu, taču, kamēr tas nav noticis, MK noteikumu projekts ir veidots, balstoties uz zināmo Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības laiku.

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, juridiskās skaidrības dēļ esošā MK noteikumu redakcija ir formulēta tā, lai, ja tiek veikti grozījumi attiecībā uz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 un Komisijas regulas Nr.651/2014 darbības termiņiem, tie iekļautos 2.2.1.4. investīcijas ieviešanas termiņā, bet nepārsniegtu to (skatīt MK Noteikumu projekta sadaļu “Noslēguma jautājumi”).

Atbalsta sniegšana saistībā ar ES regulējumu
Atbalstu primāri sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014, taču, lai nodrošinātu zināmu elastību 2.2.1.4i, investīcijas īstenošanā, gadījumos, ja komersantam nav iespēja saņemt sabiedrības “Altum” aizdevumu saskaņā ar šo regulējumu, tad ir iespējams atbalstu sniegt saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, ja komersants nav pārsniedzis tajā noteiktos limitus atbalsta saņemšanai, piemēram, šādos gadījumos: 
(1) tā kā paralēlo aizdevumu gadījumā, klienta pamatpartneris darījuma sagatavošanā ir cits finansētājs un Altum piesaiste var notikt vēlāk - projekta strukturēšanas laikā, var būt gadījumi, kad projekts ir uzsākts Komisijas regulas (ES) Nr.651/2014 izpratnē;
(2) tiem investīciju projektiem, kuriem finansējuma struktūrā nav iespējams izpildīt nosacījumu, ka vismaz 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām jābūt tādam finansējumam, kas ir brīvs no jebkāda publiskā atbalsta.

Tāpat, ja komersantam nepieciešams PVN priekšfinansējums, vai ja komersants ir saņēmis aizdevumu, taču vēlāk iesniedz sabiedrībā “Altum” pieprasījumu pēc aizdevuma pagarinājuma, tad atsevišķos gadījumos aizdevuma pagarinājums ir iespējams tikai saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013 ar mērķi “uzlabot uzņēmuma naudas plūsmu/likviditātes pozīciju”. Jauns
atbalsts ar mērķi ‘uzlabot uzņēmuma naudas plūsmu/likviditātes pozīciju’ nebūtu kumulējams ar atbalstu, kas sniegts par projekta attiecināmām izmaksām ar mērķi ‘īstenot digitalizācijas projektu. 

Jāņem vērā, ka arī kapitāla atlaide var netikt piešķirta, ja tās apmērs pārsniedz Komisijas regulas Nr.1407/2013 noteiktos limitus vai maksimālās atbalsta intensitātes saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014 , tātad, ja komersants sasniedz maksimālo atbalsta apmēru jau ar aizdevuma saņemšanu, tad viņam vairs nebūs iespēju saņemt kapitāla atlaidi. Ievērojot iepriekš minēto, jānorāda, ka MK Noteikumu projekts paredz, ka nosacījums par aizdevuma izsniegšanu vismaz kapitāla atlaides apmērā attiecas uz aizdevuma minimālās summas noteikšanu, nevis uz visu kombinētā finanšu instrumenta komponenšu obligātu piešķiršanu, t.i. iespēju piemērot kapitāla atlaidi.

Jānorāda, ka atbalsta sniegšanai 2.2.1.4i. investīcijas ietvaros netiek piemērotas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai prasības.

Datu ievade Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā
Sabiedrība “Altum” ir atbildīga par informācijas un saistošo datu ievadi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – KPVIS), kas ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) administrēta sistēma. Līgumā, kas tiks slēgts starp Ekonomikas ministriju un sabiedrību “Altum” par 2.2.1.4i. investīcijas īstenošanu, tiks noteiks:
(1) Informācijas ievades apjoms, t.sk. vai nepieciešams uzkrāt datus par atbalstu saņēmušiem komersantiem;
(2) Datu ievades regularitāte, kas ir nepieciešama, lai uzraudzītu ANM plāna ieviešanas progresu un nodrošinātu datu pieejamību un to apstrādi atbilstoši ANM plāna īstenošanas uzraudzības kārtībā noteiktajam;
(3) Atbildības sadalījums starp CFLA, Ekonomikas ministriju un sabiedrību “Altum” datu ievadē. EM un CFLA vienojas par atbildības sadalījumu datu ievadē, nepieciešamības gadījumā slēdzot starpresoru vienošanās par sadarbību datu ievadē KPVIS.
(4) Nepieciešamo pamatojošo dokumentu par 2.2.1.4i. investīcijas starpposma mērķu un mērķu sasniegšanu augšupielādes apjomu un regularitāti KPVIS.

Kad būs pieejama informācija par konkrētiem iespējamajiem datu laukiem un to apjomu, informācija par to tiks iekļauta līgumā starp EM un sabiedrību “Altum”.

Biedrību un nodibinājumu iesaiste investīcijas ieviešanā
2.2.14i. investīcijas ieviešana notiks sadarbībā ar biedrību “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris”, jo paredzēts, ka tās paspārnē darbosies EDIC, kurš piedāvās komersantiem veikt testus un izstrādās digitālās attīstības ceļa kartes. MK Noteikumu projekta izstrādes laikā notika atsevišķas konsultācijas arī ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī Latvijas Darba devēju konfederāciju, kuras pārstāv arī to komersantu intereses, kuri varēs saņemt aizdevumu DT projekta īstenošanai.

Dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principu ievērošana
Ņemot vērā, ka 2.2.1.4.i. investīcijas mērķis ir veikt uzņēmuma pāreju no tradicionāla vai novecojuša procesa uz vispārēju automatizāciju un robotizāciju caur digitālu risinājumu ieviešanu, tad tas veicinātu uzņēmumu pieejamību un sociālo iekļaušanu, neatkarīgi no dzimuma un īpašām vajadzībām. Izsniedzot ceļa karti un tajā iekļautās rekomendācijas, EDIC ir jāizvērtē to atbilstība dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principiem. Komersantiem, veicot projekta izstrādi, ir jāpārliecinās, ka projektā paredzētās iekārtas, risinājumi, procesu digitalizācijas darbības, programmatūra un citas darbības neierobežo šo principu īstenošanu.

2.2.1.4i. investīcijas sasaiste, sinerģija un demarkācija ar citām investīcijām
ANM plānā paredzētās investīcijas nosedz pilnu atbalsta ciklu komersantu digitālajai transformācijai un katrai no investīcijām ir definēta konkrēta mērķa grupa un veicamās darbības. 2.2.1.4i. investīcijas ietvaros galvenais fokuss ir digitalizācijas risinājumu ieviešana uzņēmējdarbības automatizācijai un robotizācijai, ar mērķi vairot produktivitāti un konkurētspēju. 2.2.1.4i. investīcijas atbalstāmās darbības lielākoties ir vērstas uz infrastruktūras investīciju vajadzībām līdz ar to tās ietvaros nevarēs saņemt aizdevumu izmaksām, kas nosegtu, piemēram, jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu vai digitālo prasmju attīstītībai. 2.2.1.4i. investīcijas nosacījumi (atbalsts pieejams aizdevumu veidā, kam nepieciešams piesaistīt līdzfinansējumu, un tas ir pieejams sākot no 100 000 euro), nepārklājas un nav līdzīgi citām ANM investīcijām digitālajā transformācijā.

Tāpat, demarkācija paredzēta EDIC līmenī, izstrādājot komersantiem Digitālās attīstības ceļa karti, tajā nosakot gan darbības, kas komersantam ir jāīsteno, lai varētu saņemt atbalstu, gan investīcijas, kuru ietvaros komersants var saņemt atbalstu šo darbību īstenošanai. EDIC specializācija būs kā faktors, kas ļaus īstenot demarkāciju atbilstoši katra komersanta specifiskajām vajadzībām, proti, EDIC rekomendēs komersantam pieteikties tam atbalstam konkrētā investīcijā, kurš vistiešāk atbildīs viņa vajadzībām.

Dubultfinansējuma riska mazināšana
Lai novērstu pārkompensācijas riskus tiks ievēroti Eiropas Komisijas 2015. gada 9. jūnija lēmumā Nr. SA.36904 (2014/N) “LHZB attīstības (programmu) daļa un Latvijas vienotās attīstības finanšu institūcijas izveide”  norādītais. Tāpat, Ekonomikas ministrija un sabiedrība “Altum” veiks darbības, lai 2.2.1.4i. investīcijas ieviešanas laikā novērstu interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu.
2.2.1.4i. investīcijas administrēšanas izmaksas.

Ekonomikas ministrija slēgs līgumu ar sabiedrību “Altum” par AF finansējuma izmantošanu atbalsta sniegšanai komersantiem un ieguldīšanu ilgtermiņa saistībās, tāpēc lēmumā norādītie kapitāla limiti netiks pārsniegti. AF finansējums tiks izmantots aizdevumu un paralēlo aizdevumu finansēšanai, kā arī  sabiedrības “Altum” sagaidāmo kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem) un kapitāla atlaides segšanai. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas rādītāju novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības “Altum” pašu finansējuma, t.i. attiecinātā pašu kapitāla un aizdevuma ieņēmumiem, kas veidojas no klientu maksājumiem. Sabiedrībai “Altum” ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
ANM plāna komponentes “Digitālā transformācija” ietvaros Ekonomikas ministrija ir paredzējusi mērķi sniegt pilna atbalsta ciklu, sākot no uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas, komersantu un to darbinieku digitālo prasmju attīstīšanas līdz industrijas 4.0. risinājumiem un jauniem produktiem un pakalpojumiem. 2.2.1.4i. investīcija ir integrēta kā pilna atbalsta cikla sastāvdaļa, kas fokusējas tieši uz komersantu digitālās transformācijas veicināšanu. Pārējās atbalsta aktivitātes, piemēram,  darbinieku digitālo prasmju attīstīšana notiks citu ANM plāna investīciju ietvaros un tām nevarēs saņemt aizdevumu 2.2.1.4i. investīcijas ietvaros.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
MK Noteikumu projektā paredzētā kārtība ļauj pārliecināties, ka ieguldījumi tiek veikti pārdomāti un atbilstoši komersanta individuālajām vajadzībām. Tāpat, prasības ļauj nodrošināties, ka ieguldījumu rezultātā tiks sasniegti 2.2.1.4.i investīcijas mērķi un komersants būs veicis digitālo transformāciju. Turklāt, pat, ja digitālās transformācijas projekts netiek veikts noteiktajā laika posmā un tāpēc komersants nesaņem kapitāla atlaidi, ieguldījumi tiek veikti un pozitīvais efekts uz komersanta pamatdarbību tiek saglabāts.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr.490 “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam”
Apraksts
-
Nosaukums
Ekonomiksās sadarbības un attīstības organizācijas 2021. gada 10. februāra ziņojums “Digitālās transformācijas izvērtējums “Going Digital in Latvia”
Apraksts
-
Nosaukums
Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 2018. un 2020. gada pārskati;
Apraksts
-
Nosaukums
Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un Ekonomikas fakultātes Produktivitātes zinātniskā institūta “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK” veiktais pētījums “Latvijas produktivitātes ziņojums 2020”
Apraksts
-
Nosaukums
Pasaules Ekonomikas foruma veidotais “Globālais konkurētspējas indekss”
Apraksts
-

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Ņemot vērā, ka no AF finansējuma nav attiecināmas PVN izmaksas, taču projektu īstenotājiem nepieciešams finansējums, lai segtu PVN, šīs izmaksas projektos tiks iekļautas kā neattiecināmās izmaksas. Ja komersantam būs nepieciešams PVN priekšfinansējums sabiedrība “Altum” var izvērtēt tā piešķiršanu šīs programmas ietvaros, taču to finansēšanā netiks izmantots RRF resursu pamatpiešķīrums. PVN priekšfinansēšanai tiks var tikt izmantots sabiedrības “Altum” aizņemtais finansējums, pašu finansējums un AF atmaksas.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • mikrouzņēmumi
  • mazie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
  • lielie uzņēmumi
  • jaunuzņēmumi
Ietekmes apraksts
Komersanti, kas vēlas veikt digitalizācijas transformāciju savā saimnieciskajā darbībā. Plānots, ka aizdevumu saņems vismaz 133 komersanti. MK Noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. Noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs tautsaimniecību, jo ar 2.2.1.4.i. investīcijas īstenošanu, tiek nodrošinātas uz produktivitāti vērstas darbības, kas kāpinās komersantu ražošanas un sniegto pakalpojumu jaudu un veicinās konkurētspējīgākus uzņēmumus starptautiskajā tirgū. 
Nozare
Visas nozares
Nozaru ietekmes apraksts
Uzlabota produktivitāte, darba ražīgums, konkurētspēja

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Sagaidāms, ka MK Noteikumu projektā paredzētās investīcijas īstenošanas rezultātā uzņēmējdarbībā palielināsies produktivitāte, konkurētspēja un eksportspēja.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Automatizētas, robotizētas un digitalizētas darbības palīdzēs samazināt ražošanas izmaksas, palielināt uzņēmuma pamatdarbības ekonomisko labumu, padarīt efektīvākus ar pamatdarbību nesaistītus procesus, kā arī mazinās atkarību no ierobežotajiem darbaspēka resursiem.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Veicinās mazo un vidējo uzņēmumu produktivitāti, darba ražīgumu un konkurētspēju. 

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Investīcijas digitālajā transformācijā pozitīvi ietekmēs konkurenci un mudinās veikt ieguldījumus attīstībā arī citus komersantus. 

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
2 446 409
0
8 089 285
13 416 727
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
2 446 409
0
8 089 285
13 416 727
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-2 446 409
0
-8 089 285
-13 416 727
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-2 446 409
0
-8 089 285
-13 416 727
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-2 446 409
-8 089 285
-13 416 727
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pasākumam plānotais kopējais publiskais finansējums ir 45 143 000 euro, ko 100 % apmērā sastāda AF finansējums.
Lielākais investīciju apjoms un aktivitāte plānota 2024. un 2025. gadā un sadalījums pa gadiem indikatīvi ir šāds:
2022. gads- 2 446 409 euro
2023. gads – 8 089 285 euro
2024. gads - 13 416 727 euro
2025.gads - 13 842 922 euro
2026.gads - 7 347 657 euro
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0651
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R1407
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 1407/2013 ( 2013. gada 18. decembris ) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R0241
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
13. panta “a” un “b” punkts
MK Noteikumu projekta 51.3 apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14.panta 17.punkts
MK Noteikumu projekta 51.4 apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Vispārīga atsauce uz Komisijas regulu Nr.  651/2014 
MK Noteikumu projekta 52. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
6. panta 2.punktais
MK Noteikumu projekta 2.12. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
 14. pants
MK Noteikumu projekta 17. punkts
 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 16. punktā
MK Noteikumu projekta 22.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 17. punktā
MK Noteikumu projekta 22.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 18. punkta “c” apakšpunkts
MK Noteikumu projekta 22.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 13. punkts
MK Noteikumu projekta 28. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 52. punkts
MK Noteikumu projekta 28. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 14. punkts
MK Noteikumu projekta 29.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 7. punkts
MK Noteikumu projekta 29.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 24. punkts
MK Noteikumu projekta 30.2. apakšpunkts
 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
I pielikuma 2. panta 1., 2., un 3. punkts
MK Noteikumu projekta 30.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 18. punkts
MK Noteikumu projekta 30.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
1. panta 4. punkta “a” apakšpunkts
MK Noteikumu projekta 30.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 29. punktā
MK Noteikumu projekta 31. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 30. punkts
MK Noteikumu projekta 31. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 49. punkta “a” apakšpunkts
MK Noteikumu projekta 31.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 6. punkts
MK Noteikumu projekta 31.2. un 31.3.  apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 8. punkts
MK Noteikumu projekta 31.5.  apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
6. panta 2. punkts
MK Noteikumu projekta 32.1.  apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 5. punkts
MK Noteikumu projekta 32.2.  apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
12. pants
MK Noteikumu projekta 49.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
9. panta 1. un 4. punkts
MK Noteikumu projekta 49.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. pants
MK Noteikumu projekta 50.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
1. panta 3. punkts
MK Noteikumu projekta 50.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunkts
MK Noteikumu projekta 51.1 apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekts šo jomu neskar. 
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Ņemot vērā, ka 2.2.1.4i. investīcija tiks ieviesta saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta nosacījumiem, tad Finanšu ministrijai kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1299/2013 21. pantā noteiktajai vadošajai iestādei, izmantojot Komisijas elektroniskās paziņošanas sistēmu, 20 darbdienu laikā no 2.2.1.4.i. investīcijas stāšanās spēkā jānosūta kopsavilkuma informāciju par katru atbalsta pasākumu, kam saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 piešķirts atbrīvojums, kopā ar saiti, kura nodrošina piekļuvi atbalsta pasākuma pilnam tekstam, tostarp tā grozījumiem.
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 1407/2013 ( 2013. gada 18. decembris ) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regula Nr.1407/2013 2. panta 2.punktā
MK Noteikumu projekta 2.13. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Vispārīga atsauce uz Komisijas regulu Nr. 1407/2013
MK Noteikumu projekta 35. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pants
MK Noteikumu projekta 36.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punkts
MK Noteikumu projekta 36.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Vispārīga atsauce uz Komisijas regulu Nr. 1407/2013
MK Noteikumu projekta 36.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2.punktā
MK Noteikumu projekta 36.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. un 2. punkts
MK Noteikumu projekta 48. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Vispārēja atsauce uz Komisijas regulu Nr.  1407/2013
MK Noteikumu projekta 49.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Vispārēja atsauce uz Komisijas regulu Nr.  1407/2013
MK Noteikumu projekta 50.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Vispārīga atsauce uz Komisijas regulu Nr. 1407/2013 
MK Noteikumu projekta 53.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekts šo jomu neskar. 
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Noteikumu projekts šo jomu neskar. 
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārīga atsauce uz Komisijas regulu Nr. 2021/241
MK Noteikumu projekta 45. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekts šo jomu neskar. 
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Noteikumu projekts šo jomu neskar. 
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
"Attīstības finanšu institūcija Altum" AS, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera", Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Komercdarbības digitalizācijas veicināšana ir viens no Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam īstenošanas rīcības virzieniem ar mērķi līdz 2027.gadam izveidot labvēlīgu un modernu uzņēmējdarbības vidi, kas balstīta inovācijās, mūsdienīgu tehnoloģiju pilnvērtīgā izmantošanā, proaktīvu un dzīves situācijām pielāgotu ar uzņēmējdarbību saistītu pakalpojumu pieejamībā, ceļot uzņēmumu produktivitāti un veicinot konkurētspēju gan vietējā, gan Eiropas un globālā mērogā. Plānots, ka pamatnostādņu pasākumu rezultātā līdz 2027.gadam 70% Latvijas uzņēmumiem jāsasniedz digitālās intensitātes pamata līmenis, bet 35% uzņēmumu – paaugstināts digitālās intensitātes līmenis.

2.2.1.4.i. investīcija ir būtisks ieguldījums, lai sasniegtu pamatnostādnēs izvirzīto mērķi – izveidot uzņēmēju digitālās transformācijas inovāciju ekosistēmu, nodrošināt atbalsta instrumentus komersantu digitālajai transformācijai.

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība ir viena no Nacionālā attīstības plāna prioritātēm un tajā definētais rīcības virziens “Produktivitāte un inovācija” paredz, ka Globālajā inovācijas indeksā kategorijā “Zināšanu un tehnoloģiju izlaide” Latvija no 2019. gada 45. vietas sasniedz 39. vietu 2027. gadā. Tāpat, Nacionālās attīstības plānā paredzēts, ka šī indeksa kategorija “Uzņēmējdarbības izsmalcinātība” no 41. vietas 2019. gadā pakāpjas uz 30. vietu 2027. gadā. 2.2.1.4.i. investīcijas īstenošanai ir būtiska nozīme šo rādītāju uzlabošanai.  

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ņemot vērā 2.2.1.4i. investīcijas būtību, tai ir nebūtiska vai neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem (Klimata pārmaiņu mazināšana, Pielāgošanas klimata pārmaiņām, Ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība, Aprites ekonomika, tostarp atkritumu rašanās novēršana un pārstrāde, Piesārņojuma novēršana un to kontrole gaisā, ūdenī vai zemē, Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana).
2.2.1.4i. investīcija nerada siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas;  neizraisa pašreizējā klimata un gaidāmā klimata nelabvēlīgās ietekmes palielināšanos uz pašu darbību vai uz cilvēkiem, dabu vai aktīviem; nekaitē ūdensobjektu labam stāvoklim vai to labam ekoloģiskajam potenciālam, ieskaitot virszemes ūdeņus un gruntsūdeņus, vai jūras ūdeņu labam vides stāvoklim; nerada būtisku neefektivitāti materiālu izmantošanā vai dabas resursu tiešā vai netiešā izmantošanā. 2.2.14i. investīcija būtiski nepalielina atkritumu rašanos, sadedzināšanu vai apglabāšanu; būtiski nepieaugs piesārņotāju emisijas gaisā, ūdenī vai zemē; nekaitē ekosistēmu labam stāvoklim un izturētspējai vai dzīvotņu un sugu, t. sk. Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu un sugu, aizsardzības statusam.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi