Anotācija (ex-ante)

21-TA-751: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktu, kas paredz, ka Ministru kabinets nosaka mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” mērķis ir noteikt mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašreiz ir spēkā Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 157 “Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”, kas nosaka 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.
Ministru kabineta noteikumi, kas noteiktu 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku, nav izdoti.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nav regulējumu par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.
Risinājuma apraksts
Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”, ievērojot Vispārējās izglītības likuma 36. un 46. pantā ietverto regulējumu par mācību gada ilgumu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • skolēni
  • vecāki
  • izglītības iestāžu personāls, t.sk. pedagogi
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts attiecas uz izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā un nodrošināšanā iesaistīto izglītības iestāžu personālu, t.sk. pedagogiem, 1.-12. klašu izglītojamajiem (~ 217500 izglītojamie pēc datiem uz 2021. gada 1. septembri) un viņu vecākiem.
Juridiskās personas
  • izglītības iestāžu dibinātāji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts attiecas uz izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, dibinātājiem (pašvaldībām un privāto tiesību juridiskajām personām, kā arī augstskolām).  

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts izglītības satura centrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/325a6e26-69d0-47c4-ac4b-caaaf96e9bec

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Pēc noteikumu projekta nodošanas publiskajā apspriešanā iebildumi no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem, arodbiedrības “Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Privātskolu asociācijas un citiem sabiedrības pārstāvjiem netika saņemti. 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izteica priekšlikumus:
-  1. semestris ilgst līdz 2022. gada 23. decembrim. Pamatojot, ka pirms brīvdienām izglītojamie mācās pilnu darba nedēļu, kas skolām dod iespēju daudz vienmērīgāk saplānot 1. semestra tēmu noslēguma pārbaudes darbus, kā arī pašvaldībām plānot skolu un sabiedrisko transportu, kura maršruti saistīti ar skolu brīvlaikiem;
- Noteikt, ka 2. semestris sākas 9. janvārī. 2. semestris sāktos ar pirmdienu, nevis ar ceturtdienu, kā plānots projektā. Tas arī vairāk saistīts ar braucējiem no citām pašvaldībām, sabiedrisko un skolu transportu, kā arī bērniem būt kopā ar ģimeni visu pilnu nedēļu;
- Noteikt, ka ziemas brīvdienas ilgst no 2022. gada 24. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim.
1. semestris beigtos piektdienā, un 2. semestris sāktos pirmdienā, kas ir pilnas mācību nedēļas un 2 pilnas brīvdienu nedēļas.
Priekšlikumi ir ņemti vērā, precizējot noteikumu projektu. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. Projekta izpilde neatstās ietekmi uz to institūciju, kuras piedalīsies projekta izpildē, funkcijām un uzdevumiem
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi