Anotācija (ex-ante)

21-TA-1290: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, lai precizētu Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra noteikumus Nr.78 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim” (turpmāk – Noteikumi) saistībā ar iespējamā finansējuma atlikuma, ko izglītības iestāžu dibinātāji norādīs pārskatos par programmas “Latvijas skolas soma” (turpmāk – programma) īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021.gadā, turpmāko izlietojumu, kā arī precizētu Noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā norādīto finansējuma apmēru programmas īstenošanai un izglītības iestāžu dibinātāju sarakstu, ņemot vērā izglītības iestāžu dibinātāju sniegto informāciju līgumu noslēgšanas procesā un iesniegtos pārskatus, Satversmes tiesas 2021.gada 28.maija spriedumu par Varakļānu novadu un administratīvi teritoriālās reformas ietvaros veiktās izmaiņas izglītības iestāžu sadalījumā.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir precizēt Noteikumus saistībā ar finansējuma atlikuma, ko izglītības iestāžu dibinātāji norādīs pārskatos par programmas īstenošanai izlietoto finansējumu 2021.gadā, turpmāko izlietojumu un Noteikumu pielikumos norādīto finansējuma apmēru programmas īstenošanai un izglītības iestāžu dibinātāju sarakstu, ņemot vērā sniegto informāciju līgumu noslēgšanas procesā un iesniegtos pārskatus, Satversmes tiesas spriedumu par Varakļānu novadu un administratīvi teritoriālās reformas ietvaros veiktās izmaiņas izglītības iestāžu sadalījumā.
Spēkā stāšanās termiņš
26.11.2021.
Pamatojums
Projekts sagatavots un tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par apropriācijas pārdali” un Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 „Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu””.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim to izglītības iestāžu dibinātājiem, kurās klātienē tiek īstenotas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības iestādēs un pamata un vidējās profesionālās izglītības programma. Noteikumu 1.pielikumā noteikts programmas īstenošanai paredzētā finansējuma sadalījums privāto izglītības iestāžu dibinātājiem, ministrijām un augstskolām, kuru padotībā ir programmai atbilstošas izglītības iestādes, no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim, Noteikumu 2.pielikumā noteikts programmas īstenošanai paredzētā finansējuma sadalījums pašvaldībām no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam un Noteikumu 3.pielikumā noteikts programmas īstenošanai paredzētā finansējuma sadalījums pašvaldībām pēc administratīvi teritoriālās reformas no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā Satversmes tiesas 2021.gada 28.maija spriedumu par Varakļānu nepievienošanu Rēzeknei, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros precizēto izglītības iestāžu sadalījumu pa novadiem, līgumu slēgšanas procesā saņemto informāciju no izglītības iestāžu dibinātājiem, kā arī iesniegtos pārskatus par programmas īstenošanu 2021.gada pirmajā pusgadā, nepieciešams aktualizēt Noteikumu pielikumos norādīto programmas īstenošanai paredzētā finansējuma apmēru, to samazinot par 299 912 euro, un sadalījumu izglītības iestāžu dibinātājiem.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā izglītības iestāžu dibinātāju sniegto informāciju par programmas īstenošanu 2021.gada pirmajā pusgadā un iesniegtajos pārskatos norādīto par neapgūtā finansējuma apmēru, kas kopā veido 299 912 euro, Projekts paredz programmas īstenošanai 2021.gadā samazināt finansējuma apmēru par 299 912 euro. Tāpat Projekts paredz veikt izmaiņas Noteikumu pielikumos noteiktajā valsts budžeta finansējuma sadalījumā, precizējot finansējuma saņēmējus un finansējuma saņēmējiem paredzētās finansējuma summas.
Ņemot vērā līguma slēgšanas procesā saņemto informāciju no Habad-Ļubavič draudzes par dalības pārtraukšanu programmā, Projekts paredz to svītrot no Noteikumu 1.pielikumā norādītā izglītības iestāžu dibinātāju saraksta. Tāpat Noteikumu 1.pielikumā precizētas finansējuma saņēmējiem paredzētās finansējuma summas, ņemot vērā faktiski izlietoto finansējumu 2021.gada pirmajā pusgadā.
Noteikumu 2.pielikumā precizētas finansējuma saņēmējiem paredzētās finansējuma summas, ņemot vērā faktiski izlietoto finansējumu 2021.gada pirmajā pusgadā.
Ņemot vērā Satversmes tiesas 2021.gada 28.maija spriedumu, Varakļānu novads netiek pievienots Rēzeknes novadam. Līdz ar to Projekts paredz precizēt Noteikumu 3.pielikumu, to papildinot ar Varakļānu novadu un precizējot finansējuma apmēru Rēzeknes novadam. Vienlaikus, ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros veiktās izmaiņas izglītības iestāžu sadalījumā pa novadiem, precizētas finansējuma summas Krāslavas un Ludzas novadiem.
Ņemot vērā šogad radušos situāciju ar programmas īstenošanai plānotā finansējuma neapguvi pilnā apmērā un šobrīd Saeimā izskatīšanā un pieņemšanā esošā likumprojekta “Par valsts budžetu 2022.gadam” 39.pantu, kas nosaka, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir finansējumu programmas īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim izglītības iestāžu, kuras īsteno klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas, dibinātājiem, kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus, Projekts paredz Noteikumu 12.punktu papildināt ar otru teikumu, nosakot, ka finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021.gadā, neveicot grozījumus 2021.gada finansēšanas līgumos, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 21.jūnijam. Minētais regulējums paredzēs šogad neapgūto finansējumu izmantot nākamajā periodā, izslēdzot  lieku naudas pārskaitīšanu no finansējuma saņēmēja norēķinu konta uz finansējuma piešķīrēja kontu un atpakaļ, kā arī ļaus lietderīgi izmantot programmas īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus. Vienlaikus minētais regulējums neattieksies uz valsts budžeta iestādēm, ņemot vērā, ka Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta ceturtā daļa nosaka, ka visas apropriācijas zaudē spēku saimnieciskā gada beigās.
Izmaiņas, kas skar kopējo finansējuma summu Projektā, tiks iekļautas Ministru kabineta rīkojuma projektā “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu”” un Ministru kabineta rīkojuma projektā „Par apropriācijas pārdali”, kas tiks izskatīti Ministru kabinetā vienlaicīgi ar Projektu. Neapgūtais finansējums tiks novirzīts citu resora aktuālo jautājumu un problēmu risināšanai 2021.gadā, veicot līdzekļu pārdali uz Kultūras ministrijas valsts budžeta programmu 20.00.00 “Kultūrizglītība”, valsts budžeta programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums”, valsts budžeta apakšprogrammu 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” un valsts budžeta programmu 24.00.00 “Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Kultūras ministrija, izglītības iestāžu dibinātāji.
Ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
3 500 000
-299 912
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
3 500 000
-299 912
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
3 500 000
-299 912
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
3 500 000
-299 912
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Projekta ietvaros tiks veiktas nepieciešamās izmaiņas, samazinot finansējumu 299 912 euro apmērā un novirzot no valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00 „Latvijas valsts simtgades programma” uz Kultūras ministrijas valsts budžeta programmu 20.00.00 “Kultūrizglītība”, valsts budžeta programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums”, valsts budžeta apakšprogrammu 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” un valsts budžeta programmu 24.00.00 “Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē”, lai nodrošinātu resora aktuālo jautājumu un problēmu risināšanu 2021.gadā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Projekts sagatavots un tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par apropriācijas pārdali” un Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 „Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu””.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Kultūras ministrija
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi