Anotācija (ex-ante)

22-TA-2898: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 251 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir papildināt attiecināmās izmaksas un iekļaut papildu nosacījumu, kas nosaka izmaksu kategorijas, kur darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" projekta ietvaros gūtos biļešu ieņēmumus var ieguldīt, lai projektu iesniedzējs nodrošinātu savu darbību.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Tā kā Covid-19 pandēmijas izraisītā ārkārtējā situācija un ar tās izplatības ierobežošanu saistītie pasākumi Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, ir būtiski ietekmējuši kultūras un radošās nozares, kur strādājošo radošo personu un organizāciju darbība tikusi pilnībā apturēta, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" noteiktā prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" (turpmāk – 13.1.4.SAM) ietvaros paredzēts sniegt atbalstu kultūras un radošajām nozarēm krīzes seku pārvarēšanai gan tās laikā, gan arī pēc tās.

2022.gada 19.aprīlī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.251 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr.251), kuru ietvaros ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā tika paredzēts piešķirt atbalstu šādiem projektu iesniedzējiem: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes koncertzāle", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes filharmonija", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumlatvijas koncertzāle", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars", Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas teātris" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle".

2022.gada 13.jūnijā noslēdzās 13.1.4.SAM otrās atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" (turpmāk ­– otrā atlases kārta) projektu iesniegšana sadarbības iestādē. Un šobrīd ir apstiprināti visi projektu iesniedzēji.

13.1.4.SAM otrās atlases kārtas finansējuma saņēmējiem netiks sniegts komercdarbības atbalsts. Analizējot kultūras institūciju kopējo pašu ieņēmumu un izdevumu sadalījumu saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegtajām norādēm, Kultūras ministrija ir secinājusi, ka lielākai daļai no valsts budžeta finansētajām kultūras iestādēm pašu ieņēmumi (tai skaitā ieņēmumi no biļešu tirdzniecības un maksas pakalpojumiem) nepārsniedz 50% robežvērtību pret iestādes kopējiem izdevumiem, līdz ar to šo iestāžu organizētajiem kultūras pasākumiem nav saimnieciska rakstura un tām nav jāpiemēro komercdarbības atbalsta saņemšanas nosacījumi.

Attiecībā uz projekta iesniegumu un tā īstenošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti ar projekta īstenošanu saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem un sadarbības iestāde saskaņā ar Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (turpmāk – Komisijas regula Nr.1303/2013) 65.panta 8.punktu uzraudzīs, vai projektā nav gūti neto ieņēmumi, t.i., vai projekta finansējums kopā ar finansējuma saņēmēja ieņēmumiem no biļešu pārdošanas nepārsniedz mākslinieciskā pasākumu plāna kopējos izdevumus un attiecīgi neveidojas atlikums, kas būtu atskaitāms no noslēguma maksājuma pieprasījuma.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoši Noteikumu Nr.251 29., 30. un 31.punktam Kultūras ministrijā tika iesniegti projektu iesniedzēju māksliniecisko pasākumu plāni 2022.gadam. Darba grupa, kas izveidota ar Kultūras ministrijas 2022.gada 2.maija rīkojumu Nr.2.5-22-1, izskatīja un apstiprināja māksliniecisko pasākumu plānus. Tomēr vērtējot māksliniecisko pasākumu plānus un projektu iesniegumus sadarbības iestādē, tika konstatēts, ka atsevišķas attiecināmās izmaksu pozīcijas ir jāpapildina, lai nodrošinātu kvalitatīvu mākslinieciskā pasākuma plāna īstenošanu tādā apmērā, kā to paredz apstiprinātie mākslinieciskie pasākuma plāni.

Vienlaikus tika konstatēts, ka nepieciešams skaidrot Noteikumu Nr.251 32.punkta nosacījumu, kas paredz, ka, ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas rezultātā gūst neto ieņēmumus, saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1303/2013 65.panta 8.punktu, sadarbības iestāde tos atskaita no noslēguma maksājuma.

Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējam 13.1.4.SAM otrās atlases kārtas projekta ietvaros gūtos ieņēmumus, kas rodas īstenojot mākslinieciskā pasākuma plāna pasākumus, nepieciešams ieguldīt atpakaļ ar projekta īstenošanu saistītās darbībās, kas nepieciešamas reģionālo daudzfunkcionālo centru darbības un daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai, Kultūras ministrija ierosina veikt grozījumus Noteikumos Nr.251, papildinot Noteikumos Nr.251 ar punktu, kas nosaka, ka projekta īstenošanas rezultātā gūto neto ieņēmumu aprēķinā ņem vērā finansējuma saņēmēja izdevumus, kas rodas finansējuma saņēmējam nodrošinot māksliniecisko pasākumu plānu izpildi un daudzfunkcionālā centra darbību.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz papildināt Noteikumu Nr.251 attiecināmās izmaksas atbilstoši Kultūras ministrijā apstiprinātajos mākslinieciskajos pasākumu plānos norādītajai daudzfunkcionālo centru darbībai.

Tāpat Projekts paredz noteikt izmaksu kategorijas, kurās projekta iesniedzējs ieguldīs 13.1.4.SAM otrās atlases kārtas projekta ietvaros gūtos biļešu ieņēmumus, Noteikumus Nr.251 papildinot ar 32.1 punktu, kas nosaka, ka projekta ietvaros gūtos ieņēmumus var novirzīt ar projekta īstenošanu saistītām darbībām, kas nepieciešamas reģionālo daudzfunkcionālo centru darbības un daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai, īstenojot māksliniecisko pasākuma plānu, tai skaitā pārējo Noteikumu Nr.251 20.punktā minēto tiešo attiecināmo izmaksu segšanai un pamatlīdzekļu amortizācijas izmaksām proporcionāli projekta īstenošanas periodam, ja pamatlīdzekļi nav iegādāti par publisko finansējumu un daudzfunkcionālo centru infrastruktūras uzturēšanas izmaksām.

Dažu finansējuma saņēmēju infrastruktūra ir uzbūvēta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.1.aktivitāte "Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide" ietvaros, un attiecīgi tiek lietota jau septiņus (piemēram, koncertzāle "Lielais Dzintars") līdz deviņus gadus (piemēram, Daugavpils Marka Rotko centrs, Latgales vēstniecība "Gors") un saskaņā ar Price Waterhouse Cooper aplēsēm, kas balstītas līdzīgu projektu sagatavošanā un attīstīšanā, infrastruktūras uzturēšanas izmaksas veido 1,5% no būvniecības izmaksām un infrastruktūras dzīvescikla izmaksām (iekārtu un inventāra atjaunošana), savukārt būtiskāki atjaunošanas darbi ir veicami vismaz reizi 10 gados un tie, attiecīgi, veido 7% no būvniecības izmaksām.

Līdz ar to Projekts nosaka, ka finansējuma saņēmējs projekta ieņēmumus var novirzīt daudzfunkcionālo centru infrastruktūras uzturēšanas izmaksām, lai finansējuma saņēmējs varētu atbilstošā kvalitātē nodrošināt mākslinieciskā pasākuma plāna īstenošanu jeb pakalpojumu sniegšanu. Šajās izmaksu kategorijās ietilps nelieli infrastruktūras uzturēšanas darbi, piemēram, sienu krāsošana, grīdas seguma atjaunošanas darbi, remontmateriāli, bojātu detaļu labošana vai nomaiņa u.c. darbi.

13.1.4.SAM otrās atlases kārtas projekta ietvaros finansējuma saņēmējs var izmantot netiešo attiecināmo izmaksu vienoto likmi 15% apmērā no finansējuma saņēmēja tiešajām attiecināmajām projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Netiešo attiecināmo izmaksu likmē ir attiecināmas visas tās izdevumu kategorijas, kas ir atbilstošas Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām Nr.2.1. "Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" (turpmāk – Vadlīnijas Nr.2.1.).

Atbilstoši Vadlīnijās Nr.2.1. noteiktajam 15% vienotajā likmē ietilpst arī finansējuma saņēmēja izdevumi par telpu nomu, komunāliem maksājumiem un telpu uzturēšanu, tomēr ņemot vērā, ka faktiskās izmaksas, kas saistītas ar ēku un telpu apsaimniekošanu un uzturēšanu, piemēram, 2021.gada ietvaros finansējuma saņēmējam bija ap 67 000 euro un elektrības izmaksas finansējuma saņēmējiem veido līdz pat 25 000 euro gadā, kas vairākkārt pārsniedz Noteikumos Nr.251 noteikto likmes apmēru, līdz ar to ar Projektu Noteikumi Nr.251 tiek papildināti ar apakšpunktu, kas nosaka, ka finansējuma saņēmēja ēkas un telpu nomas, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksas Noteikumu Nr.251 ietvaros nav uzskatāmas par netiešajām attiecināmajām izmaksām. Tāpat Projekts papildināts ar nosacījumu, ja projekta īstenošanā tiek izmantota Noteikumos Nr.251 19.punktā noteiktā netiešo attiecināmo izmaksu vienotā likme, projekta ieņēmumus nevar novirzīt netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju segšanai.

Attiecīgi ar Projektu un Projekta anotāciju skaidrojam, ka ēkas un telpu nomas, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksas 13.1.4.SAM otrās atlases kārtas ietvaros nav uzskatāmas kā netiešās attiecināmās izmaksas un tās nevar tikt segtas no netiešo attiecināmo izmaksu vienotās likmes, ar Projektu nosakot, ka šo izdevumu segšanai var novirzīt biļešu ieņēmumus proporcionāli laika periodam, kad telpas netiek iznomātas par maksu citām juridiskām personām.

Finansējuma saņēmēji, kas neizmantos netiešo attiecināmo vienoto likmi, biļešu ieņēmumus var novirzīt visu netiešo attiecināmo izmaksu kategoriju segšanai atbilstoši Vadlīnijās Nr.2.1. skaidrotajam.

Ar Projektu tiek papildinātas Noteikumu Nr.251 attiecināmās izmaksas:
1. tā kā šobrīd Noteikumos Nr.251 nav paredzētas ārvalstu komandējumu izmaksas kā tiešās attiecināmās izmaksas, lai pilnvērtīgi varētu īstenot mākslinieciskos pasākumu plānus, ar Projektu tiek papildinātas Noteikumu Nr.251 attiecināmās izmaksas ar projekta vadītāja un īstenošanas personāla ārvalstu komandējumu un darba braucienu izmaksām;

2. ar finansējuma saņēmēja darbinieku apmācību izmaksām, kas uzskatāmas par tiešajām attiecināmajām izmaksām, jo projekta vadības un projekta īstenošanas personāla apmācības ir tieši saistītas ar 13.1.4.SAM otrās atlases kārtas mērķa sasniegšanu, kas cita starpā paredz arī paātrināt kultūras nozares organizāciju pielāgošanos jaunajiem apstākļiem;

3. pasākuma tehniskā nodrošinājuma izmaksām, kas nepieciešamas vides pieejamības nodrošināšanai un mākslinieciskā pasākuma plāna apmeklētāju ērtībai, drošībai un higiēnai;

4. Noteikumu Nr.251 20.4.6.apakšpunkts papildināts ar iekārtu, aprīkojuma un transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksām, kas nepieciešamas mākslinieciskā pasākuma plāna tehniskā nodrošinājuma uzturēšanai. Šajās izmaksās ietilps, piemēram, transportlīdzekļu tehniskās apkopes izmaksas, lifta tehniskie uzlabojumi, skatuves inženiertehniskais aprīkojums un iekārtu izmaksas, inventāra un aparatūras remonta izmaksas, materiālu izmaksas, tai skaitā, rezerves daļas, kinolampas, lampas un spuldzes. Šīm izmaksām var tikt novirzīti arī biļešu ieņēmumi. Izmaksas uzskatāmas par tiešajām attiecināmajām izmaksām un ir tieši saistītas ar 13.1.4.SAM otrās atlases kārtas mērķa sasniegšanu, kas cita starpā paredz arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un rezultātu sasniegšanu, jo materiāltehniskā nodrošinājuma pieejamība un funkcionēšana ir tieši saistīta ar mākslinieciskā pasākuma plāna īstenošanas nodrošināšanu.

Tā kā no ar projektu saistītiem ieņēmumiem var tik segtas tikai tās projekta vadības personāla un īstenošanas personāla amatu kategorijas, kas atbilstoši Noteikumu Nr.251 anotācijā noteiktajam nav noteiktas kā Noteikumu Nr.251 20.1.apakšpunkta personāla atlīdzības vienotās likmes amata kategorijas, nepieciešams arī sašaurināt 20% vienotās likmes amata kategoriju sarakstu atbilstoši apstiprinātajos projekta iesniegumos plānotajām faktiskajām vajadzībām, tādējādi nodrošinot iespēju finansējuma saņēmējiem segt visu pārējo amatu kategoriju atalgojumu, kas nav iekļautas personāla atalgojuma vienotajā likmē, no biļešu ieņēmumiem.

Projekta vadības personāla un īstenošanas personāla vienotā likme 20% apmērā piemērojama no 2022.gada 1.janvāra šādām amatu kategorijām: projekta vadītājs (13.1.4.SAM otrā atlases kārta), mākslinieciskais vadītājs, mārketinga speciālists/vadītājs, tehniskais direktors/vadītājs, finanšu vadītājs/grāmatvedis/ekonomists un juristi. Projekta vadības un īstenošanas personāla vienotās likmes amata kategorijas var būt piesaistītas uz darba līguma pamata vai ārpakalpojuma ietvaros.

Lai novērstu dubultā finansējuma risku, tiem finansējuma saņēmējiem, kas izmanto 20% vienoto personāla atlīdzības likmi, jāņem vērā, ka projekta vadības un īstenošanas personāla vienotās likmes amata kategorijas:
1. nevar apmaksāt kā Noteikumu Nr.251 20.4.apakšpunktā noteiktās izmaksas, kas saistītas ar kultūras institūciju māksliniecisko pasākumu plāna īstenošanu;
2. nevar apmaksāt no biļešu ieņēmumiem;
3. kamēr personāla vienotās likmes amata kategorijas iekļautas 13.1.4.SAM otrās atlases kārtas projektā, tās nevar apmaksāt no citiem finanšu avotiem, piemēram, pašvaldības finansējuma.

Pārējās amatu kategorijas, kas nav iekļautas projekta vadības un īstenošanas personāla vienotās likmes amata kategoriju sarakstā, finansējuma saņēmēji var apmaksāt gan ārpakalpojuma ietvaros, gan no biļešu ieņēmumiem, neatkarīgi no tā, vai personāls piesaistīts uz darba līguma pamata vai ārpakalpojumā. Finansējuma saņēmējs, kas neizmanto 20% vienoto personāla atlīdzības likmi, likmē ietvertās amata kategorijas var apmaksāt gan no biļešu ieņēmumiem, gan citiem finanšu avotiem, neatkarīgi no tā, vai personāls piesaistīts uz darba līguma pamata vai ārpakalpojumā.
Likmes apmērs un amata kategoriju saraksts saskaņots ar Finanšu ministriju kā vadošo iestādi. Par īstenošanas personālu tiek uzskatīts viss personāls, kas ir iesaistīts mākslinieciskā pasākuma plāna īstenošanā, tai skaitā personāls, kas nodrošina reģionālo daudzfunkcionālo centru darbību, tai skaitā tehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, lai mākslinieciskā plāna īstenošana būtu iespējama.

Projektam nav ietekmes uz 13.1.4.SAM otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlasi. Projektam nav ietekmes uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" intervences kodiem. Pēc Projekta spēkā stāšanās nepieciešams izvērtēt grozījumu veikšanu līgumos par projektu īstenošanu. Tāpat plānotie grozījumi Noteikumos Nr.251 nav uzskatāmi par būtiskiem Regulas Nr.1303/2013 71.panta izpratnē, tādējādi neietekmējot īstenošanā esošos projektus (grozījumus līgumā par projekta īstenošanu).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • 13.1.4.SAM projektu iesniedzēji
Ietekmes apraksts
Vērtējot Projekta īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, ir identificējams administratīvā sloga palielinājums papildus noteiktajiem potenciālajiem finansējuma saņēmējiem un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta Ministru kabineta 2022.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.251 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi" izstrādes laikā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi