Anotācija (ex-ante)

24-TA-303: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" (turpmāk – Rail Baltica projekts) īstenošanas vajadzībām atsavināt īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā (kadastra Nr. 4052 004 0003) sastāvā esošo zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 004 0811) 0,19 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 004 0812) 0,15 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 004 0813) 0,5 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 004 0814) 0,21 ha platībā  – Codes pagastā, Bauskas novadā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Īstenojot Rail Baltica projektu, nepieciešams atsavināt īpašniekam piederoša nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0003) (turpmāk – Nekustamais īpašums), sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0811) 0,19 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0812) 0,15 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0813) 0,5 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0814) 0,21 ha platībā,  (turpmāk – Zemes vienības vai Nekustamā īpašuma daļa).
Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu". Ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" noteikts nacionālo interešu objekta statuss.
Saskaņā ar pilnsabiedrības "RB Latvija" veiktās izpētes "Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums" tehniskajiem risinājumiem un to detalizāciju būvprojektā Rail Baltica trases robeža skar Nekustamā īpašuma daļu.
Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešams atsavināt Nekustamā īpašuma daļu 1,05 ha platībā:
Zemes vienība (kadastra apzīmējums 4052 004 0812) 0,15 ha platībā nepieciešama valstij piederoša pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem (ceļa nodalījuma josla);
Zemes vienība (kadastra apzīmējums 4052 004 0813) 0,5 ha platībā  nepieciešama Rail Baltica projekta dzelzceļa infrastruktūras publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā izbūvei;
Zemes vienība (kadastra apzīmējums 4052 004 0814) 0,21 ha platībā nepieciešama valstij piederoša pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem (ceļa nodalījuma josla).
Zemes vienība (kadastra apzīmējums 4052 004 0811) 0,19 ha platībā nav nepieciešama Rail Baltica izbūvei, bet atsavināma saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 6.panta pirmās daļas nosacījumiem.
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta publiskās lietošanas dzelzceļa transporta infrastruktūras projekta attīstībai un atbilstoši akciju sabiedrības RB Rail sniegtajai informācijai par būvprojekta tehniskajiem risinājumiem un projektēto autoceļu nozīmi, atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai, ievērojot Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļā noteikto, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums, un likuma "Par autoceļiem" 4.panta regulējumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3. Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas fiziskai personai (turpmāk – Nekustamā īpašuma īpašnieks).
Atbilstoši aktuālajiem ierakstiem zemesgrāmatas nodalījumā, Nekustamais īpašums sastāv no:
1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0004, platība 4 ha;
2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0810, platība 25,05 ha;
3) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0811, platība 0,19 ha;
4) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0812, platība 0,15 ha;
5) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0813, platība 0,5 ha;
6) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0814, platība 0,21 ha;
7) dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4052 004 003 001) ar apbūves platību 118,5 m².
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) aktuālajiem datu ierakstiem, Nekustamais īpašums sastāv no sešām zemes vienībām ar kopplatību 30,1 ha platībā: 1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0004, platība 4 ha;
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0810, platība 25,05 ha un uz zemes vienības esošas būves (būves kadastra apzīmējums 4052 004 0003 001);
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0811, platība 0,19 ha;
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0812, platība 0,15 ha;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0813, platība 0,5 ha;
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0814, platība 0,21 ha.
Zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 0040 003) sadales rezultātā izveidotas jaunas piecas zemes vienības:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0810, platība 25,05 ha;
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0811, platība 0,19 ha;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0812, platība 0,15 ha;
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0813, platība 0,50 ha;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0814, platība 0,21 ha.
Nekustamajam īpašumam zemesgrāmatā nav reģistrētas ķīlas tiesības vai hipotēkas, piedziņas atzīmes, nomas un apbūves tiesības. Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām.
Kadastra informācijas sistēmā atsavināmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4052 004 0811, 4052 004 0812, 4052 004 0813 un 4052 0040 814 nav reģistrēti apgrūtinājumi.
Saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem:
- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0811 (platība – 0,19 ha) lietošanas mērķis ir "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101), platību sadalījums pa lietošanas veidiem – 1) lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība 0,17 ha; 2) ūdens objektu zeme – 0,02 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0812 (platība – 0,15 ha) lietošanas mērķis ir "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101), platību sadalījums pa lietošanas veidiem – 1) lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība – 0,14 ha; 2) ūdens objektu zeme – 0,01 ha.
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0813 (platība – 0,5 ha) lietošanas mērķis ir "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101), platību sadalījums pa lietošanas veidiem – 1) lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība – 0,48 ha; 2) ūdens objektu zeme – 0,02 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0814 (platība – 0,21 ha) lietošanas mērķis ir "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101), platību sadalījums pa lietošanas veidiem – 1) lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība – 0,2 ha; 2) ūdens objektu zeme – 0,01 ha.
Nodalot Rail Baltica projektam nepieciešamo Nekustamā īpašuma daļu, atlikumā paliek zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4052 004 0810 un 4052 004 0811. Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra atzinumam Nr. BNP/2023/4.7/201/N, atlikusī zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0810) 25,05 ha platībā turpmāk izmantojama patstāvīgi, savukārt atlikusī zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0811) 0,19 ha platībā turpmāk nav izmantojama patstāvīgi, tāpēc tiek papildus atsavināta saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 6. panta pirmās daļas nosacījumiem.
Nekustamā īpašuma īpašnieks nav pieteicis zaudējumus, atbildē uz atsavināšanas paziņojumu informē, ka piekrīt Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanai, tai skaitā papildus atsavināmās zemes vienības daļas (uz šo brīdi zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0811, platība 0,19 ha) atsavināšanai, kā arī norāda uz meliorācijas sistēmas darbības iespējamo pārtraukumu un pieprasa garantētu kompensāciju applūšanas un pārmērīga mitruma dēļ.
Pamatojoties uz Likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.1. apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2024. gada 6. februāra lēmumu Nr. 03.1-14/426 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 004 0003, daļu 12 810,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti desmit euro), ko veido:
- Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamās nekustamā "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 004 0003, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0812, 0,15 ha platībā, tirgus vērtība 1 830,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit euro) jeb 1,22 EUR par vienu kv.m. zemes platības;
- Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamās nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 004 0003, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0813, 0,5 ha platībā, tirgus vērtība 6 100,00 EUR (seši tūkstoši viens simts euro) jeb 1,22 EUR par vienu kv.m. zemes platības;
- Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamās nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 004 0003, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0814, 0,21 ha platībā tirgus vērtība 2 562,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro) jeb 1,22 EUR par vienu kv.m. zemes platības;
-papildus atsavināmās nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 004 0003, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0811, 0,19 ha platībā, tirgus vērtība 2 318,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro) jeb 1,22 EUR par vienu kv.m. zemes platības.
Jautājumā par meliorācijas sistēmas funkcionalitātes saglabāšanu Nekustamā īpašuma īpašniekam skaidrots atbilstoši par projektēšanu atbildīgās akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai, ka Rail Baltica projekta būvniecības procesa ietvaros tiks saglabātas Nekustamā īpašuma sastāvā esošajā neatsavināmajā zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0810) 25,05 ha platībā esošās Meliorācijas sistēmas kadastra sistēmā reģistrētās likumīgi izbūvētās meliorācijas sistēmas, atbilstoši apstiprinātajiem būvprojekta risinājumiem, kas izstrādāti atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Tā kā pārbūve tiks veikta atsavināmo zemes vienību robežās, īpašnieka saskaņojums pārbūvei nav nepieciešams.
No Nekustamā īpašuma īpašnieka ir saņemta piekrišana Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanai un atlīdzības apmēram.
Saskaņā ar Likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto Nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Ja netiks noslēgts pirkuma līgums par Nekustamā īpašuma daļas labprātīgu atsavināšanu, tiks virzīts likumprojekts par Nekustamā īpašuma daļas piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Pēc Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās īpašuma tiesības uz Nekustamā īpašuma daļu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53. punktu Satiksmes ministrija atsavināto Nekustamā īpašuma daļu nodos Rail Baltica projekta īstenotājam pārvaldīšanā tā pienācīgai apsaimniekošanai līdz būvdarbu uzsākšanai.
Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros pēc būvdarbu pabeigšanas un inženierbūves nodošanas ekspluatācijā plānots attiecīgo izveidoto nekustamo īpašumu – zemes vienību un uz tās izbūvēto pašvaldības nozīmes autoceļu – nodot pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta un likuma "Par autoceļiem" 4.panta trešās daļas noteikumiem.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0003) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0811) 0,19 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0812) 0,15 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0813) 0,5 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0814) 0,21 ha platībā  – Codes pagastā, Bauskas novadā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļā noteic, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums. Likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmā daļa noteic, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, savukārt šā panta trešā daļa noteic, ka pašvaldību ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ir attiecīgo pašvaldību īpašums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Taisnīga atlīdzība par Nekustamā īpašuma daļu aprēķināta un apstiprināta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
-
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļas nepieciešamība sabiedrības vajadzībām konstatēta Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros izstrādātajos detalizētajos tehniskajos risinājumos būvprojektā.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi tiešā veidā skar Nekustamā īpašuma īpašnieku, kurai piederošā Nekustamā īpašum daļa atsavināma sabiedrības vajadzībām.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama  transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, piemēram, pārvadātājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai, kas labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palielināt eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma sadalīšanu un pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no finansēšanas līgumā, kas noslēgts 2015. gada 24. novembrī starp akciju sabiedrību "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas – Satiksmes ministrija un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Dzelzceļa līnijas".

6.4. Cita informācija


Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa un autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi