Anotācija (ex-ante)

23-TA-1637: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma "Saulīšumājas" Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, daļu pirkšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Zemes pārvaldības likuma 8.panta septītā daļa un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9.panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz no nekustamā īpašuma īpašnieces atsavināt nekustamā īpašuma daļas, kas nepieciešamas transporta infrastruktūrai – valsts vietējā autoceļa V459 “Pleševa – Čilipīne - Kudreva” uzturēšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Zemes reformas laikā privātpersonām tika dota iespēja privatizēt zemi lauku apvidos. Zemes reforma tika īstenota, balstoties uz 1990.gada 21.novembra Latvijas Republikas Augstākās padomes pieņemto likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”, kura viens no pamatmērķiem tika noteikts – pakāpeniskas privatizācijas laikā pārkārtot zemes lietošanas un īpašumu tiesiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības laukos. Patreizējā situācija liecina, ka ir aptuveni 50 gadījumi, kuros valstij piekrītošā zeme, kas atrodas zem valsts autoceļiem, nodota privātpersonu lietojumā un īpašumtiesības korroborētas zemesgrāmatā uz privātpersonas vārda.
Nekustamā īpašuma “Saulīšumājas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0311) 0,09 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0314) 0,09 ha platībā – Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atrodas zem valsts vietējā autoceļa V459 “Pleševa – Čilipīne - Kudreva”, un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” ir iekļauts valsts autoceļu posmu sarakstā. Likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmā daļa noteic, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm, ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums “Saulīšumājas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004) ir ierakstīts Rēzeknes tiesas Šķilbēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 14.
Nekustamā īpašuma “Saulīšumājas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004) atsavināmajām zemes vienībām ir noteikti šādi apgrūtinājumi (saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem):
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0311:
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0100 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0036 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0,0900 ha platībā;
- pierobeža – 0,0900 ha platībā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0314:
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0100 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem autoceļiem lauku apvidos – 0,0900 ha platībā;
- pierobeža  - 0,0900 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0400 ha platībā
Nekustamā īpašuma īpašniece ir piekritusi nekustamā īpašuma “Saulīšumājas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0311) 0,09 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0314) 0,09 ha platībā – Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanai atbilstoši aprēķinātajam atlīdzības apmēram, informējot par to telefoniski.
Pamatojoties uz Likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr.204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.1.apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2023.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.03.1-14/1204 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma “Saulīšumājas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004) daļām – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0311) 0,09 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0314) 0,09 ha platībā – Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosakot to 1 476,00 euro.
Nekustamā īpašuma “Saulīšumājas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0311) 0,09 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0314) 0,09 ha platībā – Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.panta septīto daļu.
Saskaņā ar Likuma 27.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto īpašniecei ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.  
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamā īpašuma “Saulīšumājas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0311) 0,09 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0314) 0,09 ha platībā – Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Minētās nekustamā īpašuma daļas tiek atsavinātas transporta infrastruktūras uzturēšanai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Tiek sakārtoti jautājumi ar valstij piekrītošo īpašumu īpašuma tiesībām, nodrošinot būves un nekustamā īpašuma vienotības principu.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi tiešā veidā skar nekustamā īpašuma īpašnieku.
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi netiešā veidā skar autoceļu lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi tiešā veidā skar nekustamā īpašuma īpašnieku.
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi netiešā veidā skar autoceļu lietotājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, jo, plānojot un veicot autoceļu būvniecību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.
Papildus tiek sakārtots valsts īpašums, nodrošinot būves un zemes vienotības principu.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
1 476
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
1 476
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
1 476
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
1 476
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Projekts šo jomu neskar.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Projekts šo jomu neskar.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Projekts šo jomu neskar.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumi, kas saistīti ar nepieciešamā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu, tiks segti no valsts budžetā 2023.gadam Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" paredzētajiem līdzekļiem.
Izdevumi, kas saistīti nepieciešamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un zaudējumu kompensēšanu tiks segti no valsts budžetā 2023.gadam Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Ministru kabineta rīkojuma projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Ministru kabineta rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Transporta infrastruktūras uzturēšana un attīstība

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi