Anotācija (ex-ante)

23-TA-3200: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 116 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Valdības rīcības plāns birokrātijas mazināšanā, atsakoties no ēku kadastrālās uzmērīšanas apvidū - vienkāršojot viena dzīvokļa dzīvojamo ēku jaunbūvju kadastrālās uzmērīšanas procesu, vienlaikus samazinot administratīvo slogu personai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Mērķis ir vienkāršot un paātrināt viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas jaunbūves ar vienu telpu grupu (turpmāk - viena dzīvokļa ēka) kadastrālās uzmērīšanas un datu reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma) procesu. Projekts paredz visu reģistrācijai nepieciešamo informāciju iegūt, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS) pieejamos dokumentus un ierosinātāja sniegto informāciju. Rezultātā personām samazinātos ēkas kadastrālās uzmērīšanas procesa izmaksas un izpildes laiks.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 529) 163.1. apakšpunkts nosaka, ka pirms ierosina pieņemt ekspluatācijā ēku, ēkai veic ēkas kadastrālo uzmērīšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumu Nr. 116 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 116) 4. punktu būves kadastrālā uzmērīšana iedalās: ēkas un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana apvidū un būves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbībās, lai aktualizētu atsevišķus datus par ēku vai telpu grupu vai reģistrētu inženierbūvi bez tās apsekošanas apvidū. Minētie būves kadastrālās uzmērīšanas veidi atšķiras arī ar pakalpojuma izpildes termiņu. Noteikumu Nr. 116  22.1. apakšpunkts nosaka, ka ēkas kadastrālo uzmērīšanu apvidū ēkai ar kopējo būvtilpumu līdz 5000 m3 (ieskaitot) izpilda 15 darbdienu laikā rindas kārtībā, bet ēkām ar kopējo būvtilpumu virs 5000 m3 izpilda 22 darbdienu laikā. Līdz ar to atbilstoši Noteikumu Nr. 116 22. un 23. punktam un Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 7. punktam būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījuma kopējais izpildes termiņš (iekļaujot būvju kadastrālās uzmērīšanas darbības un kadastra datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā) ir no 25 līdz 32 darba dienām. Savukārt būves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības bez apsekošanas apvidū Valsts zemes dienests (turpmāk - Dienests) izpilda 10 darbdienu laikā. 
Lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu viena dzīvokļa ēku, Dienests pirms tās pieņemšanas ekspluatācijā veic ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū, uzmērot ēkas apjoma rādītājus – apbūves laukumu, telpu platības, ēkas un telpu augstumu, sienu garumus, logu un durvju ailu izmērus un atbilstoši iegūtajai informācijai sagatavo ēkas stāvu plānu un apbūves plānu, kā arī nosaka ēkas materiālus, tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu, ēkas labiekārtojumus, veic ēkas fotografēšanu, reģistrē minētos datus Kadastra informācijas sistēmā un sagatavo ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.
Laika periodā no 2020. gada sākuma līdz 2023. gada novembrim Kadastra informācijas sistēmā būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu izpildes ietvaros no visām reģistrētajām ēkām, izņemot citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 65 % bija viena dzīvokļa ēkas.  Palīgēkas aprēķinā nav iekļautas, jo kopš 2023. gada tās pārsvarā Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas no būvniecības dokumentiem (paskaidrojuma raksta un paziņojuma par būvniecību), neveicot ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū.
Ņemot vērā, ka Noteikumi Nr. 116 paredz informāciju par ēku iegūt, veicot ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū, tas Dienestam ir laikietilpīgs process, kas paildzina viena dzīvokļa ēkas pieņemšanas ekspluatācijā kopējo laiku.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos viena dzīvokļa ēkai ir atvieglota kārtība attiecībā uz ēkas būvniecības dokumentācijas ar būvatļauju izstrādi un būvniecību, salīdzinot ar ēku grupām, kurām noteikts cits ēku galvenais lietošanas veids. Savukārt, visām ēkām, kuru būvniecībai izsniegta būvatļauja, neatkarīgi no ēkas galvenā lietošanas veida jāveic ēkas kadastrālā uzmērīšana ar apsekošanu apvidū. Šobrīd spēkā esošais būvju kadastrālās uzmērīšanas regulējums viena dzīvokļa ēkai neparedz atvieglotu un ātrāku būves kadastrālās uzmērīšanas procesu. Noteikumos Nr. 116 nav noteikts regulējums, kritēriji, iesniedzamie dokumenti un kārtība, kādā veikt viena dzīvokļa ēkas kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā kā atsevišķu kadastrālās uzmērīšanas darbību bez ēkas apsekošanas apvidū, tādējādi panākot kadastrālās uzmērīšanas izpildes laika un izmaksu samazinājumu.
Risinājuma apraksts
Noteikumi Nr. 529 nosaka, ka viena dzīvokļa ēkas būvniecības ieceres realizācijai nepieciešama būvatļauja un būvprojekts, vienlaikus būvniecības procesā paredzot atvieglojumus šai ēku kategorijai. Piemēram, būvētājs bez prakses vietas būvniecībā savām vajadzībām var būvēt viena dzīvokļa māju, kā arī būvprojekta risinājumu atbilstoši tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un būvnormatīvu prasībām var izstrādāt viens būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā, nepiesaistot citus būvspeciālistus.
Viena dzīvokļa ēkas sastāvā ir tikai viena telpu grupa, šāda ēka nevar tikt sadalīta dzīvokļa īpašumos, ēkā nav jāizdala koplietošanas telpas un jānosaka kopīpašuma domājamo daļu apmērs, līdz ar to nepastāv risks par strīdiem dzīvokļa īpašnieku vai kopīpašnieku starpā saistībā ar iekšējo telpu platību aprēķinu.
Analizējot Kadastra informācijas sistēmā reģistrējamos datus par viena dzīvokļa ēkām, secināms, ka visu informāciju, ko Dienests iegūst ēkas kadastrālajā uzmērīšanā ar apsekošanu apvidū, var iegūt no BIS pieejamiem un ierosinātāja iesniegtajiem dokumentiem (būvniecības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināta būvprojekta, būvprojekta stāva plāna datnes DWG vai DGN datņu formātā, izpildmērījuma plāna un fotoattēliem), ja ierosinātājs dokumentus iesniedz attiecīgajā formātā.
Ņemot vērā to, ka normatīvie akti būvniecības jomā paredz atvieglotu viena dzīvokļa ēkas būvniecības procesu attiecībā uz ēkas projektēšanu un būvēšanu, kā arī to, ka šādā ēkā ir tikai viena telpu grupa, un datus iespējams iegūt no BIS vai ierosinātāja sniegtās informācijas, projekts paredz vienkāršotu un paātrinātu šādu ēku reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, tādējādi paātrinot personas iespējas ēku nodot ekspluatācijā.
Projekts nosaka, ka gadījumos, kad tiks ierosināta viena dzīvokļa ēkas kadastrālā uzmērīšana un BIS būs pieejami vai tiks iesniegti projektā noteiktie dokumenti, Dienests ēku apvidū neapsekos, datu reģistrācijas pakalpojumu izpildīs kā atsevišķu kadastrālās uzmērīšanas darbību un visu informāciju par viena dzīvokļa ēku, kas nepieciešama datu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā, iegūs no BIS pieejamās informācijas un ierosinātāja iesniegtajiem dokumentiem (būvniecības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināta būvprojekta, būvprojekta stāva plāna datnes DWG vai DGN datņu formātā, izpildmērījuma plāna un fotoattēliem). Dienestā vai no BIS saņemot minētos dokumentus, uzskatāms, ka ierosinātājs apliecina, ka iesniegtie dati atbilst faktiskajai situācijai apvidū.
Minētais regulējums attieksies arī uz uzbūvētu palīgēku, ja palīgēka un viena dzīvokļa  ēka ir iekļauta vienā būvniecības iecerē.      
Lai veiktu ēkas atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības, nepieciešams, lai BIS būtu pieejams vai Dienestā iesniegts:
1) faktiskajai situācijai apvidū atbilstošs izpildmērījuma plāns DGN vai DWG datņu formātā, pēc kura nosakāms un kadastra kartē attēlojams uzbūvētās viena dzīvokļa ēkas izvietojums zemes vienībā, ēkas kontūra un apbūves laukums. 
2) būvprojekta izstrādātāja parakstīts un faktiskajai situācijai apvidū atbilstošs visas ēkas stāva plāns un telpu eksplikācija DGN vai DWG datņu formātā, lai Dienests varētu sagatavot ēkas stāva plānu, apbūves plānu un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu telpu platības un apbūves laukumu. Reģistrācijas procesā nav pieļaujams, ka faktiskajai situācijai apvidū precizētais būvprojekta stāva plāns DGN vai DWG datņu formātā ir iesniegts tikai Dienestā vai ir pretrunā ar BIS pieejamo stāva plānu. 
3) ēkas visu fasāžu fotoattēli (piemēram, JPG un tamlīdzīgos datņu formātos), ja tos tehniski iespējams iegūt. Tas kalpos Dienestam par kontroles mehānismu iesniegtajām stāva plāna datnēm, lai pārbaudītu ēkas fasādes risinājuma atbilstību BIS pieejamās vektordatnes saturam;
4) ierosinātāja parakstītu dokumentu ar informāciju par ēkas labiekārtojumiem un konstruktīvo elementu materiāliem, ja šāda informācija nav pieejama vai atšķiras no BIS esošās informācijas. 
Ja, ierosinot viena dzīvokļa ēkas kadastrālo uzmērīšanu, BIS būs pieejami vai Dienestā būs iesniegti visi minēti dokumenti, Dienests viena dzīvokļa ēkai veiks atsevišķo kadastrālās uzmērīšanas darbību, Kadastra informācijas sistēmā reģistrējot viena dzīvokļa ēku bez apsekošanas apvidū.  
Ja, ierosinot viena dzīvokļa ēkas kadastrālo uzmērīšanu, BIS nebūs pieejams vai Dienestā nebūs iesniegts kāds no minētajiem dokumentiem, Dienests veiks viena dzīvokļa ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū. Tādā veidā visos gadījumos tiks nodrošināta viena dzīvokļa ēkas kadastrālā uzmērīšana un datu reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem kadastra datiem par visām valsts teritorijā esošām ēkām. Lai nodrošinātu precīzu un faktiskajai situācijai atbilstošu datu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, Dienests datus reģistrē atbilstoši būvprojekta izstrādātāja parakstītam stāva plānam DGN vai DWG datņu formātā, kas atbilst faktiskajai situācijai apvidū, izpildmērījuma plānam DGN vai DWG datņu formātā, kurā norādīta un uzmērīta faktiskajai situācijai apvidū atbilstoša uzbūvētas ēkas kontūra, un ēkas fotogrāfijām, kurās attēlotas visas ēkas fasādes. Projekts paredz, ka Dienests, veicot atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības, salīdzina BIS pieejamā stāva plāna atbilstību iesniegtajām fotogrāfijām, proti, izvērtē, vai stāva plānā norādītie logi, durvis un ārtelpas atbilst fotogrāfijās norādītajai informācijai, kā arī pārbauda, vai izpildmērījuma plānā, kas veikts, apsekojot viena dzīvokļa ēku apvidū pirms tās pieņemšanas ekspluatācijā, apbūves kopējais laukums neatšķiras vairāk par 2 % no būvprojekta stāva plānā norādītā. Izpildmērījuma plāns atspoguļo faktisko ēkas novietojumu zemes vienībā, ēkas augstumu un kontūru, pēc kuras nosakāms faktiskais ēkas apbūves laukums apvidū. Datu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā ir pieļaujams, ka būvniecības procesa gaitā persona ir nedaudz atkāpusies no sākotnējās būvniecības ieceres, piemēram, vēloties panākt energoefektīvāku ēkas risinājumu ir uzstādīts biezāks siltumizolācijas slānis vai uzstādīts cits ēkas fasādes apdares materiāls, nekā paredzēts sākotnējā būvniecības iecerē, kā rezultātā ēkas ārsienu izmēri palielinās par dažiem centimetriem. Ja izmaiņas iekļaujas 2% robežās attiecībā uz ēkas apbūves laukumu, salīdzinot ar būvprojektu, Dienests veiks ēkas datu reģistrāciju, veicot atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības bez viena dzīvokļa ēkas apsekošanas apvidū.
Ja Dienests konstatē, ka ēkas apbūves laukums atšķiras vairāk par 2% vai arī fotogrāfijās ir redzami logi, durvis, ārtelpas vai stāvs, kas nav attēlots būvprojekta stāva plānos, Dienests aptur būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma izpildi, norādot, ka iesniegtajos dokumentos konstatēta pretrunīga informācija. Ja pakalpojuma apturēšanas perioda laikā netiek iesniegta precizēta būvprojekta izstrādātāja parakstīta stāva plāna datne DGN vai DWG datņu formātā, Dienests veiks viena dzīvokļa ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū.
Projekta mērķis ir izslēgt viena dzīvokļa ēku reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā uz tādas būvprojektā norādītās informācijas pamata, kas neatbilst faktiskajai situācijai apvidū. Tas ir, nav ievērots būvniecības iecerē paredzētais risinājums attiecībā uz ēkas fasādi vai būvapjomu, piemēram, uzbūvējot lielākus ēkas pamatus, būvprojektā neparedzētas ārtelpas vai stāvu.
Ņemot vērā, ka projekts attiecas uz viena dzīvokļa ēku jaunbūvēm, kas nav pieņemtas ekspluatācijā, ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā "Teicams". Ja ēka pieņemta ekspluatācijā, veicot minētās ēkas atjaunošanu vai pārbūvi, kurai saskaņā ar būvniecības regulējošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešama kadastrālā uzmērīšana, Dienests veiks viena dzīvokļa ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū, lai papildus noteiktu faktiskajai situācijai apvidū atbilstošu ēkas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu.
Lai identificētu gadījumus, kad dati Kadastra informācijas sistēmā reģistrēti no būvniecības dokumenta, kadastrālās uzmērīšanas lietas sastāvā esošajos stāva plānos un apbūves plānā tiks iekļauta pazīme - sagatavots no būvniecības dokumentiem bez apsekošanas apvidū.
Viena dzīvokļa ēku kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumi, kas pieņemti Dienestā līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim, var tikt izpildīti saskaņā ar projektā ietvertajiem nosacījumiem bez ēkas apsekošanas apvidū, ja Dienestā tiks iesniegts ierosinātāja rakstisks iesniegums par minētās atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības veikšanu un BIS būs pieejami vai Dienestā iesniegti nepieciešamie dokumenti.
Minētā pakalpojuma ieviešana attiecībā uz viena dzīvokļa ēkām paātrinās pasūtījuma izpildes laiku un būtiski samazinās pakalpojuma izmaksas. Jauno pakalpojumu attiecībā uz viena dzīvokļa ēkām Dienests veiks kā atsevišķo kadastrālās uzmērīšanas darbību 10 darbdienu laikā. Šajā laikā neieskaita laiku, kas nepieciešams attiecīgo datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju.  Salīdzinot ar pakalpojumu, kad Dienests veic ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū, ierosinātājam tiks ietaupītas piecas darbdienas.
Papildus ierosinātājam tiek saglabāta iespēja ierosināt viena dzīvokļa ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū, ja ēkas īpašniekam nav iespējas iesniegt norādītos dokumentus vai ir nepieciešamība, lai Dienests veic ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū. Abu ēkas kadastrālās uzmērīšanas procesu ietvaros Dienests sagatavo ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, kas nepieciešama ēkas pieņemšanai ekspluatācijā.
Efektīvākai pakalpojuma sniegšanai nepieciešami BIS funkcionalitātes uzlabojumi. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Visi zemes un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
Ietekmes apraksts
Projekta izmaiņas paredz vienkāršotu samaksas piemērošanu, zemākas izmaksas par pakalpojumiem noteikta veida būvēm un ātrāku pakalpojuma izpildi.
Juridiskās personas
  • Visi zemes un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
Ietekmes apraksts
Projekta izmaiņas paredz vienkāršotu samaksas piemērošanu, zemākas izmaksas par pakalpojumiem noteikta veida būvēm un ātrāku pakalpojuma izpildi. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
-9 330,00
Visi zemes un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
samazinās
Vērtības nozīme:
9,33
Vidējā stundas likme euro
2,00
stundas
500
skaits
1
vienreizēji
-9 330,00
Aplēse - klientam samazināsies laika patēriņš, aptuveni 2h, lai piedalītos ēkas kadastrālajā uzmērīšanā. Vidējā alga 2023. gada 3. ceturksnī - 1549 euro, 1h = 9,33 euro.
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
0,00
Visi zemes un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
samazinās
Vērtības nozīme:
Aprēķinu skatīt augstāk, jo nav iespējams izdalīt fiziskās un juridiskās personas.
Kopā
-9 330,00

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
12 895 940
0
12 895 940
0
12 895 940
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
12 895 940
0
12 895 940
0
12 895 940
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
12 895 940
0
12 895 940
0
12 895 940
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
12 895 940
0
12 895 940
0
12 895 940
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk - Cenrādis) privātmāja, vidējā lielumā ap 200m 2, šobrīd ēkas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojums izmaksā 764 euro, saskaņā ar Cenrāža Pielikuma 1.1. apakšpunktu "Sākotnējo datu un dokumentu izvērtēšana" 72,67 euro, 1.2. apakšpunktu "Ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 56,37 euro par ēku" 0,37 euro par vienu apbūves laukuma kvadrātmetru, 1.3. apakšpunktu "Telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 12,05 euro un ne vairāk kā 607,84 euro par telpu" 2,62 euro par vienu kopējās platības kvadrātmetru, 1.4. apakšpunktu "Ēkas neesības vai nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā" 11,45 euro par vienu ēku, 5.1. apakšpunktu "Jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa)" 52,04 euro par vienu kadastra objektu, 17. punktu "Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana" 29,95 euro par vienu lietu. Papildus piemēro maksu par izbraukumu uz objektu, kas atrodas līdz/tālāk par 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas, ko nosaka Cenrāža 28. punkts 19,63 euro vai 39,67 euro par viena objekta apsekošanu. Projekts paredz, turpmāk privātmāju reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā maksu 274 euro apmērā saskaņā ar Cenrāža 7. punktu "Informācijas izvērtēšana un būves vai telpu grupas teksta un grafisko datu reģistrācija vai aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū" 106,78 euro par vienu ēku, 26. punktu "Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā" 34,29 euro/h, piemērojot minimālo maksu par četrām stundām un 17. punktu "Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana" 29,95 euro par vienu lietu. Projekta ietekmē, aptuveni 500 pasūtījumos gadā, par privātmāju kadastrālo uzmērīšanu maksas pakalpojuma izmaksas var samazināties vidēji par 490 euro, ja tiks izpildīti Projektā paredzētie nosacījumi. Projekta izmaiņu ietekmē netiek plānots maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums, jo samazinot resursu patēriņu privātmāju reģistrācijai, Dienests varēs lielākā apjomā izpildīt lielu objektu, piemēram, lielu dzīvojamo ēku un citu objektu kadastrālo uzmērīšanu.

6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)

Projekta izpildi Dienests nodrošinās ar esošajām amata vietām.

Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts zemes dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/a24fa316-27d3-4419-9dec-fae23bded591

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Saņemts priekšlikums no Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" minētā projekta ietvaros izteikt 5.pielikuma 1., 2. un 3. punktu citā redakcijā, paredzot citus ceļa platuma un laukuma noteikšanas kritērijus.
Priekšlikums nav ņemts vērā.
Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumu Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 5. pielikumā ir norādīti Kadastra informācijas sistēmā reģistrējamie inženierbūves apjoma rādītāji, kā arī definēti šo apjoma rādītāju noteikšanas kritēriji. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteiktas prasības, ka ceļa vai ielas izpildmērījuma plānā ir jābūt informācijai par ceļa laukumu un brauktuves platumu. Abos normatīvajos aktos ir definēti vienādi ceļa laukuma un platuma norādīšanas kritēriji, proti, ceļa laukums ir brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu, bet ceļa platums ir brauktuves platums. Šie kritēriji attiecināmi uz visiem ceļiem un ielām, neatkarīgi no ceļa, ielas vai laukuma seguma.
Ņemot vērā, ka abos minētajos  normatīvajos aktos nepastāv atšķirīgas prasības apjoma rādītāju noteikšanā, Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" arguments, ka izpildmērījuma plāna sagatavotājam ir jāgatavo dubulti izpildmērījuma plāni būvniecības procesam un reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā, nav pamatots.
Ņemot vērā, ka apmale, nomale un nogāze ir pilnīgi dažādi jēdzieni, no iebildumu sniedzēja minētās problēmas apraksta secināms, ka ceļiem ar cieto segumu brauktuves daļa ir nosakāma, līdz ar to platumā iekļauj tikai asfalta daļu, neiekļaujot nomales, savukārt ceļam vai ielai ar mīksto segumu  brauktuves daļa apvidū nav nosakāma, līdz ar to ceļa vai ielas platumā tiek iekļautas arī nomales. Atšķirīgā pieeja divu dažādu seguma ceļu platuma un kontūras attēlošanā kadastra kartē un izpildmērījuma plānā praksē rada situāciju, ka vienāda platuma ceļi, bet ar atšķirīgu segumu, tiek attēloti izpildmērījuma plānā un reģistrēti kadastra kartē ar dažādu ceļa platumu un kontūru, it sevišķi vietās, kur jāatspoguļo abu segumu saskaršanās vieta, šādās vietās ceļš kļūst būtiski šaurāks vai platāks. No minētā secināms, ka Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" priekšlikums ir interpretējams tā, ka visu segumu ceļiem un ielām laukums ir nosakāms pa ceļa klātni, tajā iekļaujot ceļa brauktuves, apmales un nomales laukumu, izņemot nogāzes laukumu, bet platums nosakāms pa ceļa klātni, tajā ieskaitot ceļa brauktuves, apmales un nomales platumu, bet neieskaitot nogāzes platumu.
Konceptuāli Valsts zemes dienests neiebilst priekšlikumam, ka ceļa laukums un platums būtu nosakāms pa ceļa klātni, platībā un platumā iekļaujot brauktuves daļu, apmales un nomales, pie nosacījuma, ja šādi apjoma rādītāju noteikšanas kritēriji tiks paredzēti arī normatīvajos aktos būvniecības jomā.
Ņemot vērā, ka ielu, ceļu un laukumu izpildmērījuma plānā norādītos apjoma rādītājus ņem vērā gan inženierbūvi pieņemot ekspluatācijā, gan reģistrējot būves datus Kadastra informācijas sistēmā, kas seko pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, nebūtu pamatoti veikt grozījumus tikai būves kadastrālās uzmērīšanas noteikumos un datu reģistrācijai noteikt citus būves apjoma rādītāju noteikšanas kritērijus, kas atšķirtos no regulējuma būvniecības jomā, tādējādi radot papildus slogu būves īpašniekam, izpildmērījuma sagatavotājam un radot datu neatbilstību divās informācijas sistēmās – Kadastra informācijas sistēmā un Būvniecības informācijas sistēmā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts zemes dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Tiks paplašināts ēku loks, kurām iespējama būvju datu reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā no dokumentiem bez Dienesta veiktas apsekošanas apvidū, turklāt šādā veidā reģistrētie kadastra dati būs pietiekami būves pieņemšanai ekspluatācijā un ierakstīšanai zemesgrāmatā.
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts paredz paplašināt ēku loku, kurām iespējama būvju datu reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā no dokumentiem bez Dienesta veiktas apsekošanas apvidū, turklāt šādā veidā reģistrētie kadastra dati būs pietiekami būves pieņemšanai ekspluatācijā un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts paredz jaunu (lētāku) veidu, kā reģistrēt viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas kadastrālās uzmērīšanas datus bez apsekošanas apvidū.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi