Anotācija (ex-ante)

21-TA-1663: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par apropriācijas pārdali” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz
- Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta 13. daļas 1.punktu

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt finansējumu 460 000 euro apmērā budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ietvaros, samazinot finansējumu precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus atlīdzībai.
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts pamatbudžeta izdevumu prognozētā neapguve:
Budžeta apakšprogrammā 06.01.00 “Valsts policija”  460 000 euro.
Finanšu līdzekļi plānotajā apmērā netiks apgūti:
- saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un to ierobežojošo pasākumu dēļ samazinājās ārvalstu komandējumu skaits un izdevumi, kā rezultātā tiek prognozēta neapguve 20 530 euro apmērā (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”);
- ņemot vērā, ka rēķinu apmaksas termiņi ļauj apmaksu veikt 2022.gadā, veidosies ekonomija sakaru pakalpojumu izdevumiem 50 000 euro apmērā (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”);
- sakarā ar epidemioloģiskās drošības prasībām klātienē nenotika vairākas sabiedriskās aktivitātes un semināri, kā rezultātā izveidojusies finansējuma ekonomija sabiedrisko aktivitāšu un tulku pakalpojumiem plānotajiem izdevumiem kopumā 155 000 euro apmērā, kā arī preču iegādēm, kas paredzētas iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 11 000 euro apmērā (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”);
- ārvalstīs nodarbināto sakaru virsnieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijai izdevumi nesasniedz plānoto, jo īres līgums noslēgts par zemāku mēneša maksu. Izdevumi tiek plānoti atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 “Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību” noteiktajam apmēram. Atsaucoties uz iepriekš minēto, veidojas finansējuma ekonomija 25 000 euro apmērā (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”);
- prognozēta ekonomija iestādes remonta un uzturēšanas izdevumos 6 000 euro apmērā (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”);
- telpu īres izdevumi nesasniegs sākotnēji plānoto 3 000 euro apmērā (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”);
- sakarā ar attālinātā darba organizēšanu, samazinājās biroja preču iegāde. Prognozēts, ka izveidosies finansējuma neapguve 49 000 euro apmērā (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”);
- kriminālistikas ekspertīžu veikšanai nepieciešamo ķimikāliju iegādes atsevišķu rēķinu apmaksa paredzēta 2022.gadā, kā rezultātā 2021.gadā netiks apgūts finansējums 47 470 euro apmērā (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”);
- prognozēta sākotnēji plānotā finansējuma neapguve 85 000 euro apmērā īslaicīgās aizturēšanas vietās (turpmāk - ĪAV) ievietoto personu ēdināšanas izdevumos, jo vidēji viena ĪAV ievietotā persona ir pavadījusi mazāku diennakšu skaitu kā iepriekšējā gadā, saskaņā ar ko tiek plānoti izdevumi (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”);
- iestādes nodokļu un nodevu maksājumu ekonomija pēc aplēsēm sastādīs 8 000 euro, ņemot vērā, ka daļai transportlīdzekļu, kuriem bija plānots ekspluatācijas nodokli maksāt 2021.gada beigās, tas tiks maksāts 2022.gada sākumā, kā arī valsts nodevu maksājumi par prasības pieteikumu iesniegšanu nesastāda sākotnēji plānoto apmēru (EKK2000 “Preces un pakalpojumi”).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Priekšlikumi finansējuma pārdalei
Iekšlietu ministrijas ietvaros nepieciešams finansējums budžeta apakšprogrammā 06.01.00 “Valsts policija” 460 000 euro apmērā, tajā skaitā:
Papildu izdevumu (vidējās izpeļņas pieaugums), kas radušies,  nosakot  atlīdzību par virsstundu un nakts stundu darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu, kompensēšanai nepieciešams finansējums 460 000 euro apmērā (detalizēts aprēķins anotācijas pielikumā). 2021.gadā tika piešķirts finansējums vidējās izpeļņas pieauguma kompesēšanai 941 305 euro apmērā, tai skaitā 175 958 euro no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un 765 347 euro no finansējuma neapguves citiem pasākumiem. Tomēr minētā pārdale nenodrošina visu radušos ietekmi. 

Virsstundu un nakts stundu apmaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, kas piešķirta no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”,  rada ietekmi uz atlīdzības izdevumiem. Nepieciešams finansējums, lai segtu ietekmi saistībā ar vidējās izpeļņas pieaugumu uz samaksu par atvaļinājuma laiku un ietekmi uz slimības naudu. 
 
Risinājuma apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta 13. daļas 1.punkts  nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, informējot par to Saeimu, veikt apropriāciju pārdales  ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

Ņemot vērā minēto, Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz:
1. Atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt finansējumu 460 000 euro apmērā budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ietvaros, samazinot finansējumu precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus atlīdzībai, lai kompensētu papildu izdevumus (vidējās izpeļņas pieaugums), kas radušies, nodrošinot virsstundu un nakts stundu apmaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanu;
2. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
460 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
460 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-460 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-460 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
460 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Finansējuma pārdale 460 000 euro apmērā Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija” ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Detalizēta informācija un aprēķini iekļauti anotācijas pielikumā.
Projektam nav ietekmes uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts attiecas uz Iekšlietu ministriju un Valsts policiju.
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Valsts policija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Anotācijas pielikums