Anotācija (ex-ante)

21-TA-1712: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Attīstības plānošanas dokuments
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai īstenotu ar Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra protokollēmumu Nr. 74 49. § “Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”” dotos uzdevumus, proti, centralizēti iegādātos SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testus izglītības sistēmā izglītojamo un nodarbināto, kā arī publiskā sektora prioritārajās jomās nodarbināto skrīninga testēšanai.
Ārējos normatīvajos aktos šāda skrīninga testēšana jau šobrīd ir paredzēta:
1.) Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1.5. apakšpunktā, kas nosaka, ka lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (amatpersonu), tai skaitā darbinieku (amatpersonu) ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu, testēšanu (tai skaitā ar Covid-19 antigēna skrīninga testu). Šādā gadījuma testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja līdzekļiem;
2.) Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662) 2.20. apakšpunktā, 105. un 175. punktā.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir precizēt Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumu Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” aktuālo regulējumu, iekļaujot tajos jaunu resursu kategoriju - SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testi, norādot apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra protokollēmumā Nr. 74 49. § “Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”” noteikto. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd, atbilstoši MK noteikumu Nr. 662 174. punkta regulējumam, ārstniecības iestāde nodrošina izmeklējumus Covid-19 infekcijas diagnostikai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajiem un tīmekļvietnē publicētajiem noteikumiem attiecībā uz Covid-19 infekcijas izmeklēšanu un diagnostiku (turpmāk – Testēšanas algoritms). Vienlaikus arī MK noteikumu Nr. 662 2.20. apakšpunktā noteikts, ka par rutīnas skrīninga testu uzskatāms – individuāli vai kolektīvā regulāri veikts Covid-19 tests vietās ar augstu Covid-19 izplatības risku, atbilstoši Testēšanas algoritmam. Šobrīd Testēšanas algoritms aptver dažādu iedzīvotāju grupu testēšanu, paredzot arī rutīnas skrīninga testēšanu, tādējādi radot lielas testēšanas izmaksas un noslodzi laboratorijām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā lielo noslodzi, nepieciešams uzlabot testēšanas pakalpojumu pieejamība, lai mazinātu situācijas, kad laboratorijas ir noslogotas ar rutīnas asimptomatisko personu testēšanu, tādējādi pakalpojums kļūst grūtāk pieejams personai ar Covid-19 simptomiem, kurai pozitīvs laboratorijā veikts Covid-19 tests ļauj noteikt papildus epidemioloģiskās drošības prasības, mazinot slimības izplatību sabiedrībā, un uzsākt atbilstošu ārstēšanu.
Risinājuma apraksts
Lai uzlabotu testēšanas pakalpojumu pieejamību, nodrošinātu epidemioloģiski drošu primāri nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu un nepārtrauktu sabiedrībai kritiski svarīgo nozaru darbu, vienlaikus arī mazinot slimības izplatību sabiedrībā, ieviests jauns valsts apmaksāts testēšanas pakalpojums rutīnas asimptomātisko personu testēšanai, izmeklējumam izmantojot ātros SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testus. Šīs testēšanas metodes ietvaros parauga paņemšanai un rezultātu interpretācijai nav nepieciešams piesaistīt ārstniecības personu (materiāla parauga paņemšanu un rezultātu interpretāciju veic pati persona).
Būtiski ir paredzēt arī turpmāko rīcību pozitīva pašpārbaudes testa gadījumā. Jau šobrīd ir noteikta nepieciešamība veikt apstiprinošo SARS-CoV-2 noteikšanu ar SARS-CoV-2 vīrusa RNS testu, ja Covid-19 diagnostikai sākotnēji izmantots maksas, izglītības iestādes vai darba devēja organizētais SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas skrīninga tests (t.sk. paštests), kas uzrāda pozitīvu rezultātu (veicot atkārtotu testu laboratorijā, persona informē par iepriekš veikto pozitīvo antigēna testu, ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams).[1]
Vienlaikus, lai skaidrotu nodarbināto testēšanas kārtību, Testēšanas algoritms ir papildināts ar sadaļu “Nodarbināto testēšana - pakalpojumu sniegšanas un darba vietās”.[2] Saskaņā ar izstrādāto kārtību darba devējs apmāca darbiniekus veikt pašpārbaudes testus,  darbinieki paši veic testēšanu darba devēja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā. Papildus darbinieku testēšanas rezultāti tiek reģistrēti un apstiprināti ar darbinieka parakstu, lai būtu iespējams paštestu veikšanas faktu apliecināt, uzskaitīt un uzrādīt kontrolējošām iestādēm. Ņemot vērā, ka nodarbināto darba organizācija var būt ļoti atšķirīga (piemēram, maiņu grafiks), nav iespējam precīzāk aprakstīt vienoto pašpārbaudes testu veikšanas kārtību (piemēram, izstrādāt ieteikumus, kurās dienās paštests veicams).  Vienlaikus Veselības inspekcija ir izstrādājusi infografiku “AG PAŠTESTU SKRĪNINGA PROCEDŪRAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”, lai skaidrotu pašpārbaudes testu veikšanas kārtību un skaidrotu rīcību pozitīva paštesta gadījumā. Līdzvērtīga rīcība pozitīva pašpābaudes testa gadījumā piemērojama arī nodarbinātajiem.[3]
Tā pat Veselības inspekcija ir izstrādājusi rekomendācijas izglītības iestādēm “Lietotu Covid-19 ātro antigēna testu utilizācija”.[4] Ņemot vērā, ka visās nozarēs izmantotie pašpārbaudes testi ir līdzvērtīgi, arī citās nozarēs to utilizācijai ir piemērojamas minētās rekomendācijas.

Saskaņā ar Veselības ministrijas izstrādātā informatīvajā ziņojumā “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms” (turpmāk – Ziņojums), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra protokollēmumu Nr. 74 49. § “Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms””, noteikto ātrie SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas pašpārbaudes testi paredzēti noteiktu iedzīvotāju grupu testēšanai divas reizes nedēļā:
1. Izglītības sektorā:
1.1.Vispārizglītojošo skolu  jaunāko klašu (1.-3.klases) audzēkņi - 58 796 personas;
1.2. Vispārizglītojošo skolu (4.-12.klases) un profesionālās izglītības audzēkņi - 177 345 personas;
1.3. Vispārizglītojošo, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības, pirmskolu izglītības iestāžu pedagogi un atbalsta personāls (t.sk. KM), kā arī pakalpojumu sniedzēji, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu sniedzēji) - 92 346 personas;
1.4. Rezerves paštesti kļūdu gadījumos, aizdomu gadījumos, vakcinēto kontaktpersonu karantīnas aizstāšanai - 20% gadījumi.

Lai nodrošināšu testēšanu izglītības sektorā, nepieciešami 788 369 paštesti vienai nedēļai.

2. Publiskā sektora prioritārajās jomās
2.1.Sociālās aprūpes centri, sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji, t.sk. pašvaldības, klienti - 27 063 personas;
2.2. Iekšlietu resors (Valsts Policija, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Iekšējās drošības birojs, Finanšu izlūkošanas dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, IeM informācijas centrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Veselības un sporta centrs, Iekšlietu ministrija) - 12 113 personas;
2.3. Pašvaldības policija - 3 200 personas;
2.4. Kultūras institūciju darbiniekiem, kuriem darba pienākumu veikšana ir saistīta ar epidemioloģisku risku (piemēram, profesionālie  teātri, orķestri, kori, dejotāji) - 2 294 personas;
2.5. Ieslodzījuma vietu pārvalde (darbinieki, ieslodzītie), Valsts probācijas dienests - 5 947 personas;
2.6. Nacionālie bruņotie spēki, aizsardzības sektors - 3 700 personas;
2.7. Valsts ieņēmumu dienests, muita - 1 474 personas;
2.8. VAS “Latvijas Pasts” - 2 921 personas;
2.9. Starptautiskā lidosta “Rīga”, AS “Air Baltic Corporation”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, AS "Pasažieru vilciens" - 1 801 personas;
2.10. Inspekcijas ar nelielu darbinieku skaitu, t.sk. Valsts vides inspektori, patvēruma meklētāji, zvēraudzētavas, braukšanas instruktori - 4 872 personas;
2.11. Rezerves paštesti kļūdu gadījumos, simptomu gadījumos, vakcinēto kontaktpersonu karantīnas aizstāšanai - 20% gadījumi.

Lai nodrošināšu testēšanu publiskā sektora prioritārajās jomās, nepieciešami 156 924 paštesti vienai nedēļai.

Līdz ar to Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumu Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 308) 4. punkts papildināms ar jaunu apakšpunktu, tajā iekļaujot jaunu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu kategoriju - SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testi, kā arī nosakot to šī brīža iegādes nepieciešamo apjomu 8 (astoņu) nedēļu testēšanai - 7 562 344 vienības.

Atsevišķi resori SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu nodrošināšanu plāno īstenot atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  25. panta ceturtajai daļai, papildinot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  25. panta otrajā daļā minēto prioritāro institūciju un vajadzību sarakstu. Savukārt citi - atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  25. panta 4.1 un 4.2 daļai.
Līdz ar to, atbilstoši iesaistīto ministriju sniegtajai informācijai, lai nodrošinātu to Ziņojumā minēto personu grupu pašpārbaudes testu nodošanu bez atlīdzības, kuras nav plānots iekļaut Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  25. panta otrajā daļā minēto prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā, bet pašpārbaudes testu izdali plānots nodrošināt atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  25. panta 4.1 un 4.2 daļai, papildināma arī MK noteikumu Nr. 308 2.5. apakšpunktā noteiktais fizisko personu grupu saraksts.
Atbilstoši Labklājības ministrijas sniegtajai informācijai, tās resorā norādītās 27 063 personas ietver ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klientus, sociālo pakalpojumu sniedzējus (patversmēs, krīžu audžu ģimenēs, asistentus, aprūpe mājās pakalpojumu sniedzējus, grupu mājas/ dzīvokļus, krīžu centrus), labklājības nozares institūcijas (Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija, Labklājības ministrija), pašvaldību sociālo dienestu darbiniekus, dienas centru un krīzes centru darbiniekus.

Savukārt, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajai informācijai pašpārbaudes testu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  25. panta 4.1 un 4.2 daļai, plānots nodrošināt vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības (tostarp profesionālās ievirzes izglītības), arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības (tostarp profesionālās ievirzes izglītības) programmu izglītojamiem, izglītības iestāžu, kas īsteno minētās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmas, nodarbinātajiem, bērnu un sporta nometņu darbiniekiem un dalībniekiem, augstas klases sportistiem un treneriem. Izglītojamie minētajās izglītības programmās un nodarbinātie, kas nodrošina to īstenošanu, ir ietverti Ziņojuma 1.tabulā.
Attiecībā uz bērnu un sporta nometņu darbiniekiem un dalībniekiem, augstas klases sportistiem un treneriem noteikumu projektā ietverts plašāks tvērums. Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajai informācijai, pašpārbaudes testi nepieciešami kopumā 4 600 augstas klases sportistiem un treneriem. Ņemot vērā to, ka nodarbināto testēšana, izmantojot pašpārbaudes testus, nav noteikta kā obligāta prasība (rekomendēta), un noteikumu projektā ietverto papildus grupu testēšanai nepieciešamais apjoms ir salīdzinoši neliels, paredzams, ka papildus iekļauto grupu testēšanai nepieciešamais pašpārbaudes testu apjoms iekļausies kopējā Ziņojumā minētajā apjomā. Vienlaikus atzīmējams, ka ieguvums epidemioloģiskās drošības risku mazināšanai, izmantojot SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testus bērnu un sporta nometnēs, tā pat arī profesionālajā sportā, vērtējams kā būtisks.

Ņemot vērā minēto papildināms MK noteikumu Nr. 308 2.5. apakšpunktā noteiktais fizisko personu grupu saraksts medicīnisko ierīču (SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu) saņemšanai, to papildinot ar šādām jaunām fizisko personu grupām -  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji, citu sociālo pakalpojumu un tiem pielīdzināto pakalpojumu sniedzēji, kā arī bērnu un sporta nometņu darbinieki un dalībnieki, augstas klases sportisti un treneri, papildus precizējot profesionālās pamatizglītības (tostarp profesionālās ievirzes izglītības) un profesionālās vidējās izglītības (tostarp profesionālās ievirzes izglītības) grupās iekļautās personas. Fizisko personu grupā iekļaujami arī izglītības iestāžu, kas īsteno noteiktās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmas, nodarbinātie.

Aizsardzības ministrija paštestu iegādei un daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādei nepieciešamo izdevumu segšanu līdz 2021. gada decembra beigām nodrošinās, primāri novirzot ar Ministru kabineta 2021.gada 11. janvāra rīkojumu Nr. 18 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus (ne vairāk kā 4 589 847 euro) un ar Ministru kabineta 2021. gada 24. februāra rīkojumu Nr. 114 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus (ne vairāk kā 636 616 euro).

Savukārt, lai nodrošinātu pašpārbaudes testu iegādi laika periodā no 2022. gada 1. janvāra, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 7 124 688 euro apmērā, Aizsardzības ministrija sagatavos un normatīvaos aktos noteiktā kārtībā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", ja piegādes un maksājumi tiks veikti 2022. gadā.


[1] Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā pieejamā testēšanas algoritma 4.punkts – pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/16158/download

[2] Pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/16158/download

[3] Pieejams: https://www.vi.gov.lv/lv/media/5742/download

[4] Pieejams: https://www.vi.gov.lv/lv/izglitibas-iestazu-skrinings
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • skolēni
  • Publiskā sektora prioritārajās jomās nodarbinātie
Ietekmes apraksts
Regulāra testēšanās, izmantojot ātros SARS-CoV-2 antigēna paštestus
Juridiskās personas
  • Izglītības iestādes
  • Iestādes publiskā sektora prioritārajās jomās
  • Pašvaldības
Ietekmes apraksts
Ātros SARS-CoV-2 antigēna paštestu loģistika, izdale, testēšanas organizēšana

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
7 124 688
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
7 124 688
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-7 124 688
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-7 124 688
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
7 124 688
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Projekts paredz nodrošināt 7 562 344 gab. ātro SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas pašpārbaudes testus iegādi, lai nodrošinātu to izmantošanu izglītības iestādēs un publiskā sektora prioritārajās jomās laika periodā no 2021. gada 22. novembra līdz 2022. gada 17. janvārim.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Pamatojoties uz Ministru kabinetā 2021. gada 9.novembra sēdē (21-TA-1043) apstiprināto  informatīvo ziņojumu “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 14.decembra sēdē  (21-TA-1621) apstiprinātos grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.18 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem””, Aizsardzības ministrija paštestu iegādei nepieciešamo izdevumu segšanu līdz 2021.gada decembra beigām nodrošinās, primāri novirzot atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 11. janvāra rīkojumam Nr. 18 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” un Ministru kabineta 2021.gada 24. februāra rīkojumam Nr. 114 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” Aizsardzības ministrijai piešķirto finansējumu – veicot samaksu par 4 000 000 gab. ātro SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu iegādi par kopējo summu 4 160 000 eur apmērā.
Atbilstoši Ministru kabinetā 2021. gada 9.novembra sēdē (21-TA-1043) apstiprinātajam  informatīvajam ziņojumam “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”, lai nodrošinātu atlikušo 3 562 344 gab. SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu iegādi laika periodā no 2022. gada 1. janvāra, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 7 124 688 euro apmērā Aizsardzības ministrijai sagatavos un noteiktā kārtībā pieprasīs, iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Aizsardzības ministrija sagatavos Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2022. gadam. Atbilstoši šīs sadaļas 6.2. apakšpunktā veiktajam aprēķinam, plānots, ka 2022. gadā nepieciešamais finansējums SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu iegādei nepārsniegs 7 124 688 euro.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Aizsardzības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
  • Pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Noteikumu projekta izpilde neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru un cilvēkresursus.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Regulāra asimptomatisko personu skrīninga testēšana ļauj samazināt Covid-19 izplatību valstī.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi