Anotācija (ex-ante)

21-TA-970: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts  "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – noteikumu projekts) sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu un Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumu Nr. 796 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – MK rīkojums). Noteikumu projekts sagatavots pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) iniciatīvas.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts šo jomu neskar.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 460) Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk – ESF projekts) sadarbībā ar šādiem sadarbības partneriem: 1) ar republikas pilsētu un novadu pašvaldībām; 2) ar valsts un valsts augstskolu dibinātām profesionālās izglītības iestādēm, kā prioritāti nosakot profesionālās izglītības kompetences centru iesaisti projektā; 3) ar valsts vispārējās izglītības iestādēm. 8.3.4. specifiskā atbalsta (turpmāk – specifiskais atbalsts) mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (turpmāk – PMP), īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.
Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas. Mērķa grupā neietilpst profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu izglītojamie. 
Līdzās citām individuālā atbalsta darbībām (tostarp paredzot arī ekonomisku atbalstu PMP riska izglītojamiem) ESF projekts kopš 2017. gada saskaņā ar MK noteikumu Nr. 460 23.1.2. apakšpunktu nodrošina individuālās konsultācijas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri ir pakļauti PMP riskam.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi izglītojamo labizjūtu mācību procesā. Ir pieaudzis pieprasījums pēc individuālām konsultācijām, jo ne visi izglītojamie spēj un prot mācību vielu apgūt attālināti. Attālinātais mācību process ir veicinājis situāciju, kad mācību viela ir apgūta daļēji vai izglītojamam ir problēmas to apgūt patstāvīgi, aizvien vairāk izglītojamie lūdz papildu individuālas konsultācijas un atbalstu mācību procesā, lai sasniegtu mācību mērķus.
ESF projekta atbalsta pasākumu uzskaite liecina, ka sniegto mācību priekšmetu un atbalsta personāla konsultāciju apjoms projekta ietvaros vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā kopā ir pieaudzis par 14 % salīdzinājumā ar īstenoto konsultāciju apjomu 2019./2020. mācību gadā. Īpaši strauji pieprasījums pēc konsultācijām palielinājās 2020./2021. mācību gada 2. semestrī – pieaugot vairāk nekā par vienu trešdaļu, salīdzinot ar atbalstu, kas īstenots tajā pašā semestrī 2019./2020. un 2018./2019. mācību gadā.
Risinājuma apraksts
Lai sniegtu atbalstu izglītojamiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanā izglītības ieguves procesā un nodrošinātu individuālās konsultācijas nepieciešamā apjomā 2021. gadā, tiek plānots valsts budžeta finansējums 1 151 038 euro apmērā, paredzot 83 478 papildu darba stundas. Papildu finansējums plānots saskaņā ar MK rīkojumu – no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 02.00.00 programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Valsts budžeta finansējums 1 151 038 euro apmērā plānots pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un pašvaldību un valsts vispārējās izglītības iestāžu 1.–12. klases izglītojamo atbalstam 2021. gada novembrī un decembrī.
Valsts budžeta finansējums individuālo konsultāciju īstenošanai izglītības iestādēs tiks novirzīts IKVD ESF projekta īstenošanai, ņemot vērā tā pieredzi un praksi šāda atbalsta sniegšanā un nodrošināšanā. Ņemot vērā, ka ne visas pašvaldības ir iesaistītas ESF projektā, valsts budžeta finansējums sniegs iespēju saņemt atbalstu izglītības iestādēm visās pašvaldībās – kopā indikatīvi 625 (tai skaitā – 575 ESF projektā iesaistītās izglītības iestādēs un 50 izglītības iestādēs, kas nav iesaistītas ESF projektā). Finansējuma nodrošināšanai IKVD slēgs līgumu par konsultāciju īstenošanu ar pašvaldībām, kuras kā sadarbības partneri nepiedalās ESF projekta īstenošanā.
Individuālo konsultāciju plānošana un uzskaite tiks organizēta saskaņā ar IKVD izstrādātiem metodiskajiem norādījumiem un pārraugot izmaksu nepārklāšanos un darbību papildinātību ar ESF projekta darbībām. Valsts budžeta finansējuma konsultāciju uzskaitei tiks nodrošināta atsevišķa īstenotā darba uzskaite, kurā ievāktie dati ļaus pārliecināties, vai īstenotais darbs notiek pēc budžeta īstenošanas plāna un budžeta īstenošanai paredzētajā termiņā. Individuālo konsultāciju (gan no valsts budžeta finansējuma, gan no ESF projekta līdzekļiem) uzskaitē tiek identificēti konkrēti izglītojamie, tādējādi ļaujot pārliecināties, vai finansējums netiek īstenots no vairākiem finansēšanas avotiem. Plānots, ka 2021. gada novembrī un decembrī individuālās konsultācijas gan ESF projektā iesaistītās, gan ESF projektā neiesaistītās pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs un pašvaldību un valsts vispārējās izglītības iestādēs ne vairāk kā 1 151 038 euro apmērā, kas nodrošinās maksimāli 83 478 darba stundas, tiks nodrošinātas no valsts budžeta finansējuma. Individuālās konsultācijas valsts profesionālās izglītības iestādēs tiks nodrošinātas ESF projekta finansējuma ietvaros. Papildu finansējums ESF projektā plānots kā neattiecināmās projekta izmaksas. Līdzīgi kā ESF projekta attiecināmajām izmaksām, arī neattiecināmajām izmaksām piemēro tos pašus principus, kas noteikti MK noteikumu Nr. 460 28.1 punktā minētajā  vienas vienības izmaksu metodikā pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām un MK noteikumu  Nr. 460 27. punktā noteikto netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām. Vienota pieeja atlīdzības noteikšanai ESF projektā mazinās administratīvo slogu sadarbības partneriem, kā arī veicinās pašvaldību un izglītības iestāžu, kas nav iesaistītas ESF projektā, interesi iesaistīties ESF projektā un izmantot visu tajā pieejamo atbalstu. Minētās vienkāršoto izmaksu metodikas tika izmantotas papildu piešķirtā valsts budžeta finansējuma aprēķinā.
Lai nodrošinātu ātru reaģēšanu uz izglītības vajadzībām Covid-19 laikā 2021. gada rudenī, ir veikti šādi priekšdarbi:
1. ESF projekts ir organizējis vairākus seminārus par iespēju saņemt papildu atbalstu saskaņā ar MK rīkojumu:
1.1. 2021. gada 3. novembrī – semināru sadarbības partneru koordinatoriem, kurā informēja par iespēju izglītojamiem sniegt papildu atbalstu (seminārā tika sniegta informācija par individuālo konsultāciju uzskaiti, atskaitīšanās kārtību un dubultā finansēšanas riska novēršanu; sadarbības partneri tika informēti par tiem piešķirtajām kvotām (10 % no izglītojamo skaita)).
1.2. 2021. gada 10. novembrī – semināru sadarbības partneru finansistiem un grāmatvežiem (lai informētu par sniegtā atbalsta no papildus piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem uzskaiti, grāmatojumu un atskaitīšanās kārtību).
2. Sadarbības partneri ESF projekta finansistiem ir iesnieguši plānoto individuālo konsultāciju, kuras tiks īstenotas no papildus piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, skaitu (lai varētu racionāli plānot finansējuma izlietojumu).
3. Izveidota elektroniska atskaitīšanās sistēma (lai nodrošinātu precīzu no papildus piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem sniegtā atbalsta (individuālu konsultāciju) uzskaiti un novērstu dubultā finansējuma iespējamību).
Ņemot vērā veiktos priekšdarbus, kā arī to, ka tiks izmantots ESF projekta līdzšinējais ieviešanas un sadarbības mehānisms ar sadarbības partneriem, atbalsta sniegšana ESF projektā IKVD neradīs būtisku papildu administratīvo slogu un papildu riskus ESF projekta īstenošanā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ietekme uz ESF projektu, ja netiktu piešķirts papildu finansējums no valsts budžeta:
a) tiek nodrošināti atbalsta pakalpojumi ierobežotā apmērā ESF projektā iesaistītajās izglītības iestādēs 2021./2022. un 2022./2023. mācību gadā, t.sk. neņemot vērā 2021. gada rudens karantīnu, pašizolāciju un attālināto mācību ietekmi;
b) tiek nodrošināts atbalsts ārkārtējās situācijas laikā no ESF projekta līdzekļiem visiem pieprasītajā apmērā, taču atbalsta pakalpojumu sniegšana tiek īstenota līdz 2022. gada beigām un 2023. gadā neturpinās (kā to paredz sadarbības līgumi ar pašvaldībām un profesionālās izglītības iestādēm).
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nepieciešami grozījumi finansējuma saņēmēja noslēgtajā vienošanās par projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA).
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
 • skolēni
 • pedagogi
 • atbalsta personāls
Ietekmes apraksts
Tiesiskais regulējums ietekmēs izglītojamos kā individuālo konsultāciju saņēmējus un pedagogus un atbalsta personālu kā individuālo konsultāciju sniedzējus.
Juridiskās personas
 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests
 • Pašvaldības
 • Vispārējās izglītības iestādes
 • Profesionālās izglītības iestādes
Ietekmes apraksts
Tiesiskais regulējums ietekmē atbildīgo iestādi – ministriju, sadarbības iestādi – CFLA, projekta finansējuma saņēmēju – IKVD, un tā sadarbības partnerus (pašvaldības, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes). Sabiedrības grupām un institūcijām noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
1 151 038
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
1 151 038
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-1 151 038
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-1 151 038
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
1 151 038
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Lai nodrošinātu papildu individuālās konsultācijas izglītojamiem 2021. gada novembrī un decembrī, ESF projektam nepieciešams finansējums 1 151 038 euro apmērā. Finansējums plānots kā ESF projekta neattiecināmās izmaksas, nodrošinot individuālās konsultācijas 83 478 darba stundu apjomā pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs un pašvaldību un valsts vispārējās izglītības iestādēs.
Finansējums tiks piešķirts ar MK rīkojumu no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 02.00.00 programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem."
Nepieciešamo finansējumu, līdzīgi kā ESF projekta attiecināmajās izmaksās, veido šādas izmaksu pozīcijas:
1) individuālo konsultāciju īstenošanai paredzēto stundu apjoms – maksimāli 83 478 pedagogu darba stundas, kas, piemērojot tos pašus principus, kas noteikti MK noteikumu Nr. 460 28.1 punktā minētajā vienas vienības izmaksu likmē, ir 1 000 902 euro;
2) atbilstoši MK noteikumu Nr. 460 27. punktam piemērojamās netiešās izmaksas jeb 150 136 euro, kas izmantojamas izglītības iestāžu atbalsta pasākumu plānošanā, metodiskajā un satura atbalstā, un kuras paredzēts pārdalīt pašvaldībām.
Finansējums plānots visām pašvaldībām, aprēķinu balstot uz IKVD ESF projekta pieredzi, ka PMP risks skar 10 % izglītojamo. Lai nodrošinātu vienādas iespējas saņemt atbalstu, finansējuma piešķiršanai pašvaldībām plānotas kvotas atbilstoši tajās esošajam izglītojamo skaitam. Kvotas, proporcionāli izglītojamo skaitam pašvaldībā, tiks aprēķinātas kā īstenojamo darba stundu skaits, kuras īstenot varēs visās pašvaldības izglītības iestādēs attiecīgajā teritorijā. Saskaņā ar iesniegtajiem kvotu izlietojuma plāniem un balstoties uz faktisko izlietojumu, tiks veikta individuālo konsultāciju kvotas izlietojuma uzraudzība. Ja konsultāciju kvota kādā pašvaldības teritorijā netiks izlietota vai nebūs iespējams sasniegt tās apjomu, tā tiks novirzīta atkārtotai pārdalei proporcionāli visām iesaistītajām pašvaldībām. Sadarbības partneriem, kas nav pašvaldība, var tikt piemērots pašvaldībām izstrādātais risinājums aprēķinā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Noteikumu projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai tiks rasti no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 02.00.00 programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" saskaņā ar MK rīkojumu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts (grozījumi) izstrādāti, ņemot vērā MK rīkojumu. Finansējuma saņēmējs IKVD nodrošinās informāciju atbalsta mērķa grupām, izmantojot sociālos medijus; IKVD un ESF projekta mājaslapas; rīkojot informatīvos seminārus projekta koordinatoriem, finansistiem, izglītības pārvalžu vadītājiem, kā arī nodrošinot metodiskos materiālus.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests
 • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
Izglītības un zinātnes ministrija (pilda atbildīgās iestādes funkcijas),  Izglītības kvalitātes valsts dienests (finansējuma saņēmējs) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (pilda sadarbības iestādes funkcijas). Nav plānota jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija. Noteikumu projekta izpildei nav ietekmes uz iesaistīto institūciju cilvēkresursiem, funkcijām un uzdevumiem.

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izglītojamiem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas, kas paaugstinās viņu iespējas sekmīgi iekļauties izglītības procesā un mazinās PMP riskus. ESF projektā atbalstu saņem viena no sabiedrības riska grupām - PMP riska izglītojamie.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
MK noteikumu Nr. 460 23.1.2. apakšpunkts tostarp paredz speciālistu (piemēram, surdotulka, ergoterapeita) konsultācijas un atbalstu; ESF projekta ietvaros saskaņā ar MK noteikumu Nr. 460 23.1.1.6. apakšpunktu paredzēta speciālā transporta nodrošināšana izglītojamiem ar invaliditāti, izņemot gadījumu, ja to nodrošina no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi