Anotācija (ex-ante)

23-TA-2725: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 779) nepieciešams papildināt esošo rezerves karavīra veselības stāvokļa pārbaudes kārtību un pārbaudes termiņu pirms militārajām mācībām, nosakot iespēju noteiktos gadījumos veselības stāvokļa pārbaudi neveikt, tā vienkāršojot rezerves karavīra iesaukšanu uz militārajām mācībām.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši noteikumu Nr. 779 27. punktam uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamā rezerves karavīra veselības stāvokļa pārbaudi nodrošina Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība 15 - 30 dienas pirms rezerves karavīra iesaukšanas. Rezerves karavīra veselības stāvokļa pārbaudes dienu un vietu Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība saskaņo ar rezerves uzskaites struktūrvienību.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Daudzi rezerves karavīri dzīvo ārzemēs vai viņu darbs ir saistīts ar komandējumiem, tādēļ ir problemātiski nodrošināt veselības stāvokļa pārbaudi 15-30 dienas pirms iesaukšanas, kā to paredz noteikumu Nr. 779 27.punkts.
Risinājuma apraksts
Lai rezerves karavīram nodrošinātu plašāku izvēles iespēju attiecībā uz veselības pārbaudes veikšanas laiku un dotu iespēju Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecībai elastīgāk plānot medicīniskās pārbaudes komisijas darba grafiku,  tiek pagarināts laika periods veselības stāvokļa pārbaudei no 15 līdz 90 dienām pirms iesaukšanas.
Problēmas apraksts
Militāro mācību pieredze rāda, ka bieži ir gadījumi, kad rezerves karavīrs mācību laikā netiek iesaistīts lauka taktiskajās mācībās, bet pilda dažādus mācību uzdevumus, piemēram,  štābā. Šādos gadījumos rezerves karavīrs netiek pakļauts fiziskai slodzei, tādēļ ir iespēja vienkāršot rezerves karavīra iesaukšanai nepieciešamās darbības un būtiski mazināt administratīvo slogu.
Turklāt, attīstoties mūsdienu tehnoloģijām, palielinās iespējas organizēt rezerves karavīram nepieciešamo iemaņu un zināšanu atjaunošanu un uzturēšanu attālināti, piemēram, noklausīties lekcijas, apgūt teorētiskas zināšanas, izpildīt zināšanu pārbaudes testus. Šādos gadījumos veikt veselības stāvokļa pārbaudi nav nepieciešams, tā ietaupot gan rezerves karavīra laiku, gan medicīniskās pārbaudes komisijas resursus. 
Risinājuma apraksts
Militārā dienesta likuma 66. panta astotās daļas 1. punkts noteic, ka rezerves karavīru uz kārtējām vai pārbaudes mācībām neiesauc veselības stāvokļa dēļ.
Rezerves karavīra veselības stāvokļa atbilstība pirms iesaukšanas uz mācībām tiek pārbaudīta divos posmos. Sākotnēji Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienība pārbauda Invaliditātes informatīvajā sistēmā un ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā iekļauto informāciju par rezerves karavīru, kā arī pieprasa informāciju no Nacionālā veselības dienesta. Uz veselības stāvokļa pārbaudēm, ko veic medicīniskās pārbaudes komisijas (noteikumu Nr.779 27. punktā noteiktajā kartībā), netiek sūtīti tie rezerves karavīri, kam jau sākotnēji tiek konstatēta neatbilstība veselības stāvokļa prasībām.
Izstrādājot noteikumu projektu, tiek ņemts vērā, ka rezerves karavīru apmācības princips turpmāk pakāpeniski tiks mainīts no individuālas rezerves karavīra iesaukšanu uz rezerves vienības iesaukšanu, kā arī tiek plānots rezerves karavīrus iesaistīt mācībās štābā un veikt rezerves karavīru apmācību attālināti. Šāda rezerves karavīru dalība militārajās mācībās neradīs fizisko slodzi, līdz ar to paredzēts atteikties no medicīnisko pārbaužu komisiju veiktām veselības stāvokļa pārbaudēm, ja rezerves karavīram nav plānota dalība lauka taktiskajās mācībās un nodarbībās ar paaugstinātu fizisku slodzi vai ja rezerves karavīrs militārajās mācībās piedalās attālināti.
Tādējādi iepriekšminētajos gadījumos tiks pārbaudīta uz mācībām iesaucamo rezerves karavīru veselības stāvokļa pirmšķietamā atbilstība prasībām un, nekonstatējot šķēršus iesaukšanai, rezerves karavīrs netiks nosūtīts uz padziļinātu veselības pārbaudi.
Rezerves karavīrus, kuriem netiks veikta veselības stāvokļa pārbaude, tajā skaitā psihiatriskā pārbaude, būs aizliegts iesaistīt lauka taktiskajās mācībās un uz mācību uzdevumu izpildes laiku viņiem netiks izsniegts dienesta šaujamierocis. Viņus varēs iesaistīt mācībās (aizsardzības plānošanā, militāro spēku attīstībā utt.), atrodoties vienību telpās (štābā).
Noteikumu Nr.779 27. punktā noteikto veselības pārbaužu veikšanas izņēmumi būs attiecināmi tikai uz tiem Militārā dienesta likuma 63. panta otrās daļas 1.punktā minētajiem rezerves karavīriem, kuru militārā izglītība, kvalifikācija un dienesta laikā iegūtā pieredze atbilst prasībām, kādas ir dienestam vienības štābā, līdz ar to tie būs rezerves karavīri ar virsnieku un instruktoru pakāpēm un aktīvā dienesta pieredzi attiecīgā līmeņa štābos. Atsevišķos gadījumos šīs izmaiņas veselības pārbaužu veikšanā būs attiecināmas arī uz rezerves karavīriem – bijušajiem militārajiem darbiniekiem, kuri kā militārie darbinieki strādāja vienību štābos un kuriem ir nepieciešamās prasmes un zināšanas.
Mācībās (apmācībā) attālināti rezerves karavīri pamatā piedalīsies kā klausītāji, lai atjaunotu teorētiskās zināšanas, kuru atjaunošanai nav nepieciešamas klātienes nodarbības. Tādā veidā tiks ietaupīts rezerves karavīru laiks, viņi netiks atrauti no civilās dzīves (darba), tā būs vieglāk ieplānot laiku dalībai rezerves karavīru mācībās. Šāda veida mācībās būs iespējams iesaistīt rezerves karavīrus, dalot viņus grupās, ņemot vērā viņu pakāpi, militāro izglītību, specialitāti un pieredzi. Plānots, ka, beidzot attālinātu apmācības kursu, būs attālināti jākārto noslēguma tests. Savukārt vecākos un augstākos virsniekus varēs iesaistīt attālinātajās mācībās kā lektorus, atbilstoši viņu zināšanām un militārai specializācijai. Attālinātas mācības būs iespējams sasaistīt ar militārajām mācībām klātienē, tā lietderīgāk izmantojot militāro mācību laiku klātienē – rezerves karavīri attālināti atsvaidzina teorētiskās zināšanas, klātienē tās nostiprina praksē. 
Papildus Aizsardzības ministrijas 21.08.2007. gada noteikumu Nr. 63-NOT 107. punkts noteic, ka karavīriem medicīniskās komisijas lēmums ir spēkā vienu gadu (ja nav noteikts citādi) no tā apstiprināšanas dienas Nacionālo bruņoto spēku Centrālajā medicīniskās ekspertīzes komisijā.
Ievērojot minēto, veselības stāvokļa pārbaudi atkārtoti paredzēts neveikt arī gadījumos, ja uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamajam rezerves karavīram pēdējā gada laikā jau veikta noteikumu Nr.779 27. punktā minētā veselības stāvokļa pārbaude.
Vienlaikus noteikumu projekts paredz veselības stāvokļa pārbaudes veikšanu arī iepriekš uzskaitītajos gadījumos, ja to lūdzis uz mācībām iesaucamais rezerves karavīrs.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Rezerves karavīri
Ietekmes apraksts
Tiks atvieglota rezerves karavīru iesaiste mācībās.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts skar tikai rezerves karavīrus.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Nacionālie bruņotie spēki

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Nosakot gadījumus, kad veselības stāvokļa pārbaude nav veicama, tiks mazināts administratīvais slogs Nacionālajos bruņotajos spēkos.
8. Cita informācija
-
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi