Anotācija (ex-ante)

22-TA-3841: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra  mākoņdatošanas pakalpojumi valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros" attīstības plāna apstiprināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.2.i. “"Latvijas nacionālais federētais mākonis" projekta “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros”  pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra  mākoņdatošanas pakalpojumi valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros” attīstības plāna apstiprināšanu"  (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija  noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 435) nosacījumiem. Rīkojuma projektu (projekta pasi un koplietošanas pakalpojuma attīstības plānu) ir sagatavojis finansējuma saņēmējs Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – IeM IC).
Projekts “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros” (turpmāk – projekts) tiks īstenots MK noteikumu Nr. 435  4. pielikumā "Reformu un investīciju virziena īstenošanas atbildības sadalījums" iekļautā nolūka "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" ietvaros.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Iekšlietu ministrija (turpmāk – IeM) Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virzienā "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi centralizētu IeM rīcībā esošo datu centru infrastruktūras un saistīto mākoņdatošanas pakalpojumu attīstību. Lai šis mērķis tiktu sasniegts, ir plānots īstenot projektu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar MK 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 490 "Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam"[1] valsts pārvaldes skaitļošanas infrastruktūras attīstība ir izvirzīta par vienu svarīgākajiem sasniedzamiem mērķiem. Lai veicinātu Atveseļošanās un noturības mehānisma rādītāju sasniegšanu, panāktu straujākus valsts pārvaldes skaitļošanas infrastruktūras kvalitātes, sadarbspējas un resursu konsolidācijas uzlabojumus ir plānotas investīcijas Latvijas nacionālā federētā mākoņa izveidē, nodrošinot koplietošanas skaitļošanas un datu pārvaldības infrastruktūru un tās pakalpojumus valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, iestāžu un publiskā sektora (augstākās izglītības institūcijas, zinātniskie institūti) vajadzībām, attīstot glabāšanas un skaitļošanas IKT infrastruktūras kompetenču centrus (Latvijas nacionālā federētā mākoņa mezglpunktus). Latvijas nacionālā federētā mākoņa izveidei ir paredzētas investīcijas IeM IC, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas pārziņā esošo Latvijas nacionālā federētā mākoņa mezglpunktu skaitļošanas un datu pārvaldības spēju attīstībai.
IeM apzinoties resora mērogu, atbildību, veicamo uzdevumu nozīmību un strādājošo skaitu mērķtiecīgi īsteno pasākumus, kuri ir vērsti uz iestāžu iekšējo procesu digitalizāciju un pārnešanu uz elektronisko vidi. Minētie pasākumi ir vērsti uz kopējas efektivitātes paaugstināšu, resursu trūkuma ietekmes mazināšanu, IKT infrastruktūras noturības nodrošināšanu, pakalpojumu kvalitātes uzbalošanu. Svarīgs priekšnosacījums minēto pasākumu īstenošanai ir IKT infrastruktūras pārvaldības konsolidācija un optimizācija, kura tiek veikta nodrošinot plānveidīgu informācijas sistēmu, veicot tajās būtiskus ieguldījumus un uzlabojumus, konsolidācija IeM IC uzturētajos datu centros. Vienlaicīgi veicot arī datu centra resursu – skaitļošanas, tīklošanas,  datu uzglabāšanas, virtualizācijas u.c. resursu homogēnu kapacitātes palielināšanu un pārvaldības risinājumu attīstību. Esošajos IeM IC datu centros ir izmitināts visas IeM iestāžu pārziņā esošās informācijas sistēmas – piem., Vienota kontaktu centra platforma, eLietas platforma, Robežsardzes elektroniskā informācijas sistēma, Fizisko personu reģistrs, Biometrijas datu apstrādes sistēma, virkne IeM infrastruktūras pārvaldības un drošības risinājum u.c., Valsts kancelejas pārziņā esošās platformas - Tiesību aktu portāls (TAP) un Tīmekļvietņu vienotā platforma (TVP), kā arī Prokuratūras informācijas sistēma (ProIS).
Latvijas nacionālā federētā mākoņa izveide un IeM IC dalība ar to saistītajās aktivitātēs dos iespēju veikt nākamo soli IKT infrastruktūras attīstībā, nodrošinot modernu un noturīgu platformu esošo informācijas sistēmu attīstībai un plānoto informācijas sistēmu izveidošanai nākotnē. IeM IC, kā viens no iecerētā Latvijas nacionālā federētā mākoņa infrastruktūras mezglpunktiem plāno pieteikt un īstenot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projektu.


[1] https://likumi.lv/ta/id/324715
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd notiek acīmredzama valsts pārvaldes iestāžu, tostarp IeM resora, procesu digitalizācija, jo sevišķi attīstoties eLietas platformai, kā arī ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. Ekspluatācijā ieviestos sistēmu kapacitāte strauji palielinās, jo līdz ar ieviesto drošo kvalificēto elektroniskās identifikācijas līdzekli un tā straujo izmantošanas intensitātes pieaugumu, kā arī pandēmijas iespaidā, kļuva daudz intensīvāka IKT risinājumu izmantošana, elektroniskā formāta radīto dokumentu izmantošana, digitālo fiksēto pierādījumu iegūšanas iespējas, kas strauji un būtiski palielināja un tuvākajos gados vēl būtiski palielinās elektroniskā formātā apstrādājamās informācijas intensitāti un uzkrājamo datu apjomu. Šādi apstākļi prasa gan atbilstošu datu centru kapacitātes pieaugumu, gan tajos izmantojamo tehnisko risinājumu unifikāciju, gan integrācijas iespējas ar citiem infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem efektīvai datu rezerves kopiju veikšanai vai infrastruktūras resursu koplietošanai, lai pastāvošās ģeopolitiskās situācijas iespaidā mazinātu attiecīgos datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības apdraudējumus.  Kā piemērus straujajai procesu digitalizācijai un pieprasījumam pēc atbilstošu datu centru infrastruktūras kapacitāšu pieauguma var minēt plānoto informācijas sistēmu attīstības projektus – t.sk. Videonovērošanas un kontroles sistēmas attīstība (turpmāk – ViedX)[1], , Vienota civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platforma (turpmāk – VUCAP)[3], Kriminālprocesa informācijas sistēma, TVP.


[1] plānotais ANM fonda projekts “Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai”


[2] plānotais ANM fonda projekts “Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana”
Risinājuma apraksts
Projekta ietvaros ir paredzēts paplašināt datu centru kapacitāti, vismaz tādā apjomā, lai varētu izmitināt ViedX, VUCAP, sistēmās un apmierināt strauji attīstošās platformas eLieta un TVP. Paredzams, ka pilnvērtīgai sistēmu drošībai vērtējot to radīto slodzi būs jāpaplašina un jāatjauno datu centru skaitļošanas, datu uzglabāšanas un arhivēšanas tehniskie risinājumi. Lai garantētu stabilu datu centru darbību vienlaicīgi tiks nodrošināta esošās ražotāja neatbalstītu infrastruktūras elementu un datu centru aprīkojuma nomaiņa un aizstāšana ar aktuālajiem modeļiem, kas dos būtiskus pieejamības, veiktspējas un kapacitātes pienesumus datu centrā. Papildu projekta ietvaros paredzēts iegādāties arī datu centru resursu pārvaldības ražotāja sērijveida programmatūru un veikta atbilstošu konfigurācija, lai nodrošinātu IKT infrastruktūras līmeņa pakalpojumu sadarbspēju ar valsts datu apstrādes mākoni, vienlaicīgi attīstot unificētos pakalpojumus.
Tiks nodrošināti mākoņdatošanas pakalpojumi valsts pārvaldes informācijas sistēmu izmitināšanai, nodrošinot infrastruktūras līmeņa pakalpojumus (virtualizēti serveri, datu glabātuves, tīkli un tīkla drošības risinājumi) tostarp konteinerizētu risinājumu izmitināšanā, kā arī nodrošinot IeM iestāžu  pārziņā esošu IKT risinājumu pilnu tehnoloģisko atbalstu.

2. Pēc Rīkojuma projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā IeM IC kā finansējuma saņēmējs saskaņā  MK noteikumu Nr. 435 13.2.apakšpunktu pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemtā uzaicinājuma par projekta iesnieguma iesniegšanu, to sniegs, ievadot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā projekta iesnieguma datus.

3. Par projekta iesnieguma iesniegšanu un projekta īstenošanu, un projekta pasē plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu atbildīgs ir IeM IC kā finansējuma saņēmējs. 

4. Atbalsts IeM IC projekta ietvaros tiks sniegts to valsts deleģēto funkciju ietvaros šo funkciju veikšanai. Projekta ietvaros komercdarbības atbalsts netiks sniegts.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 435 4.pielikumā "Reformu un investīciju virziena īstenošanas atbildības sadalījums" norādīto IeM IC atbildībā ir investīcijas 2.1.2.2. nolūks "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federēta mākoņa ietvaros", tā kopējais finansējums bez PVN ir 2 520 000 euro, minētais nolūks ir atzīmēts ka stratēģiski svarīgs projekts.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projektam būs labvēlīga ietekme, jo tiks sniegts ieguldījums publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības risinājumos, kas atbilst modernas pārvaldes principiem un kas ir būtiski sabiedrībai. IKT infrastruktūras attīstība kopumā rezultējas ar sabiedrībai sniedzamo pakalpojumu un valsts funkciju kvalitātes un efektivitātes pieaugumu, IeM resora gadījumā tiek sniegts tiešais ieguldījums valsts iekšējās drošības uzlabošanā un kontroles līmeņa paaugstināšanā.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projektam būs labvēlīga ietekme, jo tiks sniegts ieguldījums publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības risinājumos, kas atbilst modernas pārvaldes principiem un kas ir būtiski sabiedrībai. IKT infrastruktūras attīstība kopumā rezultējas ar sabiedrībai sniedzamo pakalpojumu un valsts funkciju kvalitātes un efektivitātes pieaugumu, IeM resora gadījumā tiek sniegts tiešai ieguldījums valsts iekšējās drošības uzlabošanā un kontroles līmeņa paaugstināšanā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
274 000
0
528 000
0
1 698 000
20 000
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
274 000
0
528 000
0
1 698 000
20 000
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
326 500
0
622 500
0
2 038 200
20 000
2.1. valsts pamatbudžets
0
326 500
0
622 500
0
2 038 200
20 000
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-52 500
0
-94 500
0
-340 200
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-52 500
0
-94 500
0
-340 200
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-52 500
-94 500
-340 200
0
5.1. valsts pamatbudžets
-52 500
-94 500
-340 200
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Projektu plānots īstenot no 2023. gada 3. ceturkšņa līdz 2026. gada 1. ceturksnim.
Kopējais projekta īstenošanas izdevumu apmērs no Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma plānots 2 520 000 euro apmērā, bet valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) izmaksu segšanai plānots  487 200  euro apmērā ((Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējums - Projekta vadības un īstenošanas personāla (darbinieku) izmaksas)*0,21=(2 520 000 – 200 000) * 0,21=487 200 euro).

Projekta izstrādes izmaksu sadalījums pa gadiem (provizoriski):

 
Pozīcija Finansējuma pa gadiem, EUR Finansējums kopā
2023. 2024. 2025. 2026.
IKT infrastruktūras papildināšana un Centra pakalpojumu pielāgošana un ieviešana valsts federētā mākoņa ietvarā Bez PVN (EKK 5000, Kapitālie ieguldījumi) 250 000 450 000 1 620 000 0 2 320 000
 
PVN 21% (valsts budžeta finansējums) 52 500 94 500 340 200 0 487 200
Kopā ar PVN 302 500 544 500 1 960 200 0 2 807 200
Projekta vadības un īstenošanas personāla (darbinieku)
izmaksas (EKK 1000, Atalgojums)
24 000 78 000 78 000 20 000 200 000
Kopā Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums 274 000 528 000 1 698 000 20 000 2 520 000
Valsts budžeta finansējums (PVN 21%) 52 500 94 500 340 200 0 487 200
Projekta finansējums kopā 326 500 622 500 2 038 200 20 000 3 007 200


Ņemot vērā, ka projekta mērķis ir paplašināt IeM datu centru kapacitāti, tiks iegādāta papildu aparatūras un programmatūras komponentes, lai spētu izmitināt saistīto projektu rezultātā izstrādātās informācijas sistēmas, paredzams, ka pēc projekta pabeigšanas ik gadu (no 2027. gada 1. janvāra) provizoriski būs nepieciešams finansējums projekta rezultātu uzturēšanas izdevumu segšanai līdz 300 720 euro gadā, pieņemot, ka ik gadu nepieciešami līdz 10% no projekta kopējām izmaksām. Pēc projekta beigām tiks iesniegts ekonomiski izvērtēts pieprasījums nepieciešamajam papildu uzturēšanas finansējumam.
 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav attiecināms.
Cita informācija
Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums, tai skaitā PVN izmaksu segšanai, IeM IC budžetā tiks pārdalīts no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” noteiktajam.

Par projekta pases 4. sadaļā “Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem” norādīto maksimālo izmaksu apmēru 4.3.2. un 4.3.3. projekta ietvaros paredzētajai darbībai sniedzam skaidrojumu, ka:
1) 4.3.2. projekta ietvaros paredzētajai darbībai izmaksu apmērs, kas pārsniedz indikatīvo izmaksu apmēru, nepārsniedzot norādīto maksimālo izmaksu apmēru, ir  pieļaujams tikai gadījumā, ja 4.3.3. projekta ietvaros paredzētajai darbībai  izmaksu apmērs projekta īstenošanas gaitā attiecīgi ir zemāks par indikatīvo, joprojām nepārsniedzot kopējo 4.3.2. un 4.3.3. apakšpunktā plānoto izmaksu apmēru  2 320 000 euro.
2) 4.3.3. projekta ietvaros paredzētajai darbībai izmaksu apmērs, kas pārsniedz indikatīvo izmaksu apmēru, nepārsniedzot norādīto maksimālo izmaksu apmēru, ir  pieļaujams tikai gadījumā, ja 4.3.2. projekta ietvaros paredzētajai darbībai  izmaksu apmērs projekta īstenošanas gaitā attiecīgi ir zemāks par indikatīvo, joprojām nepārsniedzot kopējo 4.3.2. un 4.3.3. apakšpunktā plānoto izmaksu apmēru  2 320 000 euro.

Papildus nepieciešamais finansējums projekta rezultātu uzturēšanai tiks pieprasīts saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumu Nr.15 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 9.4. apakšpunktu, ņemot vērā izmaiņas izdevumos pabeigto Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzturēšanai, ja projekts vai tā posms ir pilnībā pabeigts, nodots ekspluatācijā, par to ir veikts galīgā norēķina maksājums un tas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem.

PVN izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts regulē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saistības ar projekta īstenotāju IeM IC kā finansējuma saņēmēju.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Projekta ietvaros ir plānots veikt IKT infrastruktūras pārvaldības procesu efektivitātes paaugstināšanu, ka arī modernizēt IKT infrastruktūru.
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Projekta ietvaros ir plānots veikt homogēnu IKT infrastruktūras resursu – skaitļošanas, tīklošanas, datu uzglabāšanas, virtualizācijas u.c. resursu kapacitātes palielināšanu un šo jaudu izmantošanu unificētos valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu ietvaros.   
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Īstenojot projektu tiks veikta Latvijas nacionālā federētā mākoņa izveide, nodrošinot koplietošanas skaitļošanas un datu pārvaldības infrastruktūru un tās pakalpojumus valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, iestāžu un publiskā sektora (augstākās izglītības institūcijas, zinātniskie institūti) vajadzībām.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts veicinās Latvijas nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam[1] uzdevuma Nr. 316 “Mūsdienu tehnoloģiju un racionālas, resursu efektīvas, lietotājorientētas un atvērtas pārvaldības ieviešana, lai kvalitatīvi nodrošinātu publiskos pakalpojumus, ievērojot “primāri digitāls”, proaktīvas pakalpojumu sniegšanas un vienreizes principu, t. sk. pārrobežu, kā arī veiktu valsts pārvaldes un pašvaldību IKT infrastruktūras un atbalsta procesu optimizāciju un centralizāciju” izpildi. Izveidojot nacionāla mēroga federētā mākoņa infrastruktūras risinājumu tiks panākta valsts IKT resursu homogēna attīstība, modernizācija un centralizācija. 


[1] Saeimas 2020. gada 2. jūlija paziņojums "Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027. gadam (NAP2027)". https://likumi.lv/ta/id/315879

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta īstenotājam jānodrošina, ka projekts izpilda principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” prasības atbilstoši Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā, Eiropas Savienībā un Latvijā noteiktajiem vides tiesību aktiem.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projektu īstenotāji aicināti ievērot zaļā publiskā iepirkuma prasības.

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta ietvaros tiks veikta valsts pārvaldes iestāžu IKT infrastruktūras modernizācija un attīstība, attiecīgi tiks pilnveidoti arī infrastruktūras līmeņa datu aizsardzības risinājumi.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi