Anotācija (ex-ante)

21-TA-807: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (turpmāk – likums) 31.2 pantu un Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts ar mērķi piešķirt finansējumu Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksu (par š.g. septembri) izmaksu VID Muitas pārvaldes amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ņemot vērā to, ka VID Muitas pārvaldes amatpersonas, kuras pilda amata pienākumus robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējām robežām, atrodas ciešā un laika ziņā ilgā saskarē ar robežšķērsotājiem, kuri potenciāli var apdraudēt amatpersonu veselību (ar Covid-19 saslimšanas risks), ir plānotas piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
VID Muitas pārvaldes amatpersonas, pilda amata pienākumus robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējām robežām un atrodas ciešā un laika ziņā ilgā saskarē ar robežšķērsotājiem, jo muitas kontroles procesā tiek pārbaudītas robežšķērsotāju personīgās mantas, transportlīdzeklis, kravas saturs, dzīvnieku izcelsmes produkti personīgajā bagāžā, tiek veikta personas aplūkošana.
Minētās VID Muitas pārvaldes amatpersonas ir tiešā saskarē ar personas pasi, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, pilnu kravas pavaddokumentu paketi, ar kuriem ir bijusi saskare arī citu valstu muitas amatpersonām, kravu nosūtītāju, deklarētāju pārstāvjiem.
Saskaņā ar likuma 31.2 pantu VID Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un seku novēršanu 75% apmērā no stundas algas likmes. Likums paredz ar piemaksām saistītos izdevumus segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
Risinājuma apraksts
2021. gada septembrī tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām VID Muitas pārvaldes amatpersonas nostrādāja 35 542 darba stundas, kas kopumā izmaksāja 177 395,24 euro (samaksa par stundu darbu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Rīkojuma projektā paredzēts piešķirt papildu finansējumu, lai segtu VID radušos papildus izdevumus (atvaļinājuma naudas pieaugumu par papildatvaļinājuma laiku), kas saistīti ar VID amatpersonām izmaksāto piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 30. septembrim. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.1 pantu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un apmaksātā papildatvaļinājuma laiku samaksu aprēķina darba dienu vai stundu skaitu reizinot ar darba dienas vai stundas vidējo izpeļņu, kuru aprēķina no darba samaksas par pēdējiem sešiem mēnešiem. VID amatpersonām ir izmaksāta piemaksa par darbu paaugstināta riska apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā par laikposmu no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 30. septembrim, kas veido finansiālu ietekmi 79 048 euro apmērā uz VID atlīdzības izmaksai 2021.gadam piešķirto finansējumu.
Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar papildatvaļinājuma naudas pieaugumu, no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” VID ir nepieciešams papildu finansējums 79 048 euro apmērā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nav alternatīvu risinājumu
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
256 444
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
256 444
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-256 444
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-256 444
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
256 444
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
VID nodarbināto darbs tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām 2021.gada septembrī
Patstāvīgā
struktūrvienība
                                                   Septembris
Nodarbināto skaits Nostrādātās stundas Summa, EUR Summa ar DD VSAOI, EUR
Muitas pārvalde 491 35 542 143 535,27 177 395,24
Kopā: 491 35 542 143 535,27 177 395,24

Finansiālā ietekme no VID nodarbinātajiem izmaksātās piemaksas par darbu tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām 2021.gadā
79 048 euro = 1 308 688 euro (izmaksa par martu līdz septembri)  / 149 (darba dienu skaits no marta līdz septembrim) * 9 (vidējais papildatvaļinājuma darba dienu skaits)
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar
Cita informācija
Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi