Anotācija (ex-ante)

21-TA-1277: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
2021.gada 4.novembrī Saeimā pieņemtais likums “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” pārejas noteikumu 55. un 56. punkts.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pants.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt laikposmā no 2021. gada 6. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tā ir saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, slimības pabalsta izmaksu:
no pirmās darbnespējas dienas, ja persona saslimusi ar Covid-19 vai atrodas mājas karantīnā;
par laiku no darbnespējas pirmās līdz darbnespējas trešajai dienai, ja izsniegta darbnespēja lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši 2021.gada 4.novembrī Saeimā pieņemtajam likumam  “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” paredzēts, ka personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kura ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, un kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā no 2021. gada 6.novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no pirmās darbnespējas dienas.
Vienlaikus grozījums arī paredz, ka, ja personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kura ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 ir izsniegta darbnespēja lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ, par laiku no darbnespējas pirmās līdz darbnespējas trešajai dienai izsniegs darbnespējas lapu B un par šo periodu piešķirams un izmaksājams slimības pabalsts.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Līdz ar to, ir izstrādāts MK rīkojuma projekts par līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai, lai personām  ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, izmaksātu slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas. ja tām izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā no 2021. gada 6.novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, vai akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai.
 
Risinājuma apraksts
MK rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) finansējumu 2021.gadā 6 991 811 euro, veicot valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets”, lai atbilstoši likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pārejas noteikumu 55. un 56. punktam izmaksātu slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, ja tām izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā no 2021. gada 6.novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, vai izsniegta darbnespējas lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ par laiku no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai.  
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Sociāli apdrošinātās personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras ir saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 un kurām izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā no 2021. gada 6.novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, vai izsniegta darbnespēja lapa akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ par laiku no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai.
Ietekmes apraksts
Minētajām personām būs tiesības
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
264 647 099
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
264 647 099
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
264 647 099
6 991 811
0
5 593 449
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
264 647 099
6 991 811
0
5 593 449
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-6 991 811
0
-5 593 449
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
-6 991 811
0
-5 593 449
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
6 991 811
0
5 593 449
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Detalizēta tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu 

 

 
Rādītāji Saskaņā ar valsts budžetu              2021.gadam*, euro Izmaiņas 2021.gadā, salīdzinot ar            valsts budžetu 2021.gadam,                                   euro
1. Budžeta ieņēmumi 264 647 099 0
1.1. valsts pamatbudžets 0 0
1.2. valsts speciālais budžets 264 647 099 6 991 811
04.04.00  “Invaliditātes, maternitātes un slimības  speciālais budžets", t.sk. 264 647 099 6 991 811
valsts speciālajā budžetā saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta 67 939 305 6 991 811 (konsolidējamā pozīcija)
2. Budžeta izdevumi 264 647 099 6 991 811
2.1. valsts pamatbudžets 0 6 991 811
99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums", t.sk. 0 6 991 811
valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 0 6 991 811 (konsolidējamā pozīcija)
2.2. valsts speciālais budžets 264 647 099 6 991 811
04.04.00  “Invaliditātes, maternitātes un slimības  speciālais budžets", t.sk. 264 647 099 6 991 811
slimības pabalsts 264 647 099 6 991 811
3. Finansiālā ietekme 0 -6 991 811
3.1. valsts pamatbudžets 0 -6 991 811
3.2. valsts speciālais budžets 0 0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) X 6 991 811
5. Precizēta finansiālā ietekme X 0
5.1. valsts pamatbudžets 0
5.2. valsts speciālais budžets 0

* Saskaņā ar MK 01.06.2021.rīkojumu Nr.364 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un FM 09.06.2021. rīkojumu Nr. 338 "Par līdzekļu piešķiršanu”.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Atbilstoši budžeta izpildes datiem uz 2021.gada 10.oktobri slimības pabalstiem ar cēloni "Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)" no Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļiem izlietoti 25 424 672 euro. 
Tāpat slimības pabalsta izmaksām,  lai nodrošinātu slimības pabalsta izmaksas saistībā ar Covid-19 izplatības sekām, atbilstoši Ministru kabineta 01.06.2021. rīkojumam Nr.364 “Par līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”, veikts valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” 34 812 470 euro apmērā. Līdz ar ko 2021.gadā kopā slimības pabalstu "Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” nodrošināšanai izlietoti 60 237 142 euro. Vidēji mēnesī t.i. 8 605 306 euro (pabalstu piešķir par periodu līdz 2021. gada 30. jūnijam un, ņemot vērā, ka tā izmaksa var būt par iepriekšējo mēnesi, izlietojums dalīts uz septiņiem mēnešiem).
Turpmākās slimības pabalsta "Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)" skaita tendences lielā mērā atkarīgas no Covid-19 saslimstības, cilvēku uzvedības, valdības noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem. Ņemot vērā, ka  cilvēku uzvedība un vakcinācijas temps precīzi nav prognozējams, veikts pieņēmums – 2021.gada pēdējā ceturksnī no iedzīvotājiem darbspējas vecumā vakcinēti 65% iedzīvotāji.
Provizoriskie izdevumi slimības pabalstiem "Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)”, kas piešķirts personām. ja tām izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 no 2021. gada 6.novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, vai akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ, 5 593 449 euro vidēji mēnesī (8 605 306 euro x 65%).
Papildus pieņemts, ka sakarā ar atrašanos karantīnā kopumā attiecināmi 25% no 5 593 449 euro, t.i., 1 398 362 euro.
Kopumā pabalstu izmaksām par laikposmu 06.11.2021. – 31.12.2021. izdevumi prognozēti 12 585 260 euro (izdevumi slimības pabalstiem “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” 5 593 449 x 2 mēn. un ar atrašanos karantīnā 1 398 362 euro), tajā skaitā:
- 2021.gadā - 6 991 811 euro (ņemot vērā, ka pabalsta izmaksas var tikt veiktas, sākot no novembra par novembra mēnesi un decembrī par novembri un daļēji decembri);
2022.gadā - 5 593 449 euro (daļējai izmaksai par 2021.gada decembri).
MK rīkojuma projekts paredz FM no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” veikt līdzekļu pārdali uz LM pamatbudžeta programmu 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 6 991 811 euro apmērā, vienlaikus veicot  valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets”, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem.
Savukārt, lai segtu izdevumus 2022. gadā, kas radīsies par 2021. gada decembrī piešķirtajiem slimības pabalsta izdevumiem, būs nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  ne vairāk kā 5 593 449 euro apmērā.


 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas neizteiks iebildumus, veiks apropriācijas izmaiņas.
Izdevumi 2021.gadā  6 991 811 euro apmērā tiks veikti LM pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Vienlaikus no LM pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” veicot valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 6 991 811 euro apmērā, par atbilstošo summu palielinot speciālā budžeta apakšprogrammas 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” ieņēmumus no valsts speciālajā budžetā saņemtajiem transfertiem no valsts pamatbudžeta un attiecīgi izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām (izdevumus slimības pabalstam), lai nodrošinātu slimības pabalsta izmaksas.
Ņemot vērā, ka slimības pabalstu personai izmaksā par iepriekšējo mēnesi vai noslēgto periodu,  līdz ar to faktiskie izdevumi slimības pabalstam par 2021.gada decembri var tikt segti arī 2022.gadā. Līdz ar to Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs  Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” slimības pabalsta izmaksu nodrošināšanai 2022. gadā personām  ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, ja tām izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā no 2021. gada 6.novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, vai akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai.
2021.gada 20.oktobrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas paredz, ka mājas karantīnas laikā pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām ir tiesības saņemt darba nespējas lapu (MK rīkojuma 5.49.42. punkts). Tā kā likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” Ministru kabinetā tika pieņemts šā gada 19.oktobrī, Labklājības ministrija uz likumprojekta II lasījumu Saeimā iesniedza priekšlikumu, papildinot attiecīgā likumprojekta normas ar nosacījumu, ka slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kura ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, piešķir ne tikai saslimšanas ar Covid-19 gadījumā, bet arī tad, ja persona atrodas mājas karantīnā.
Ņemot vērā minēto, pastāv risks, ka ievērojami pieaugot personu lokam (uz vienu saslimušo ar Covid-19 var būt vairākas kontaktpersonas), nepieciešamo finanšu līdzekļu apjoms varētu pārsniegt prognozēto.
Ja likuma īstenošanai būs nepieciešams papildus finansējums, LM izvērtēs iespējamību to nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu ietvaros, vai nepieciešamības gadījumā, papildus finansējums tiks pieprasīts atbilstoši “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 24. un 25.pantam, kas nosaka, ka Ministru kabinets pēc pamatota ministriju pieprasījuma var pieņemt lēmumu par valsts apdraudējuma seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, kā arī par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas izmaiņas, tai skaitā apropriācijas samazināšanu vai pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi, kā arī veikt apropriācijas pārdali ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Pabalsta izmaksu nodrošina VSAA.

 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi