Anotācija (ex-ante)

21-TA-1435: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” Taurupes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Zemes pārvaldības likuma 8.panta septītā daļa un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9.panta pirmā daļa.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz no nekustamā īpašuma īpašnieka atsavināt nekustamā īpašuma "Liepiņas" daļu, kas nepieciešama transporta infrastruktūras – valsts vietējā autoceļa V997 Plātere-Lakstene - uzturēšanai.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Zemes reformas laikā privātpersonām tika dota iespēja privatizēt zemi lauku apvidos. Zemes reforma tika īstenota, balstoties uz 1990.gada 21.novembra Latvijas Republikas Augstākās padomes pieņemto likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”, kura viens no pamatmērķiem tika noteikts – pakāpeniskas privatizācijas laikā pārkārtot zemes lietošanas un īpašumu tiesiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības laukos. Patreizējā situācija liecina, ka ir aptuveni 50 gadījumi, kuros valstij piekrītošā zeme, kas atrodas zem valsts autoceļiem, nodota privātpersonu lietojumā un īpašumtiesības koroborētas zemesgrāmatā uz privātpersonas vārda.
Nekustamā  īpašuma “Liepiņas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7492 008 0034) daļa – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 008 0150) 0,3789 ha platībā – Taurupes pagastā, Ogres novadā, atrodas zem valsts vietējā autoceļa V997 Plātere-Lakstene. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” valsts vietējais autoceļš V997 ir iekļauts valsts autoceļu posmu sarakstā. Likuma „Par autoceļiem” 4.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm, ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums “Liepiņas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7492 008 0034) ir ierakstīts Zemgales rajona tiesas Taurupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.58.
Nekustamā īpašuma “Liepiņas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7492 008 0034) daļai – zemes  vienībai ar kadastra apzīmējumu 7492 008 0150 - ir noteikts apgrūtinājums (saskaņā ar  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem) – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0,3789 ha platībā.
Nekustamā īpašuma īpašniece ir piekritusi nekustamā īpašuma “Liepiņas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7492 008 0034) daļas – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7492 008 0150 - atsavināšanai atbilstoši aprēķinātajam atlīdzības apmēram, informējot par to telefoniski.
Pamatojoties uz Likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr.204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.1.apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2021.gada 5. novembra lēmumu Nr.03.1-14/4369 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma “Liepiņas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7492 008 0034) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 008 0150) 0,3789 ha platībā – Taurupes pagastā, Ogres novadā, nosakot to 2 400,00 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2 258,00 euro un kompensējamie zaudējumi 142,00 euro. Kompensējamie zaudējumi ir paredzēti par nocērtamajiem kokiem.
Nekustamā īpašuma “Liepiņas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7492 008 0034) daļa – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 008 0150) 0,3789 ha platībā – Taurupes pagastā, Ogres novadā tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.panta septīto daļu.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma daļu tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamā īpašuma  “Liepiņas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7492 008 0034) daļu – zemes  vienību ar kadastra apzīmējumu 7492 008 0150
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Minētā nekustamā īpašuma daļa tiek atsavinātas transporta infrastruktūras uzturēšanai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
autoceļa lietotāji, nekustamā īpašuma īpašnieks
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, jo, plānojot un veicot autoceļu būvniecību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.
Papildus tiek sakārtots valsts īpašums, nodrošinot būves un zemes vienotības principu.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
2 400
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 400
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
2 400
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
2 400
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Projekts šo jomu neskar.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Projekts šo jomu neskar.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Projekts šo jomu neskar.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumi, kas saistīti ar nepieciešamā nekustamā īpašuma pirkšanu, tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2021. gadam paredzētajiem līdzekļiem
Izdevumi, kas saistīti ar tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz minēto nekustamo īpašumu tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana"  2021. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
  • Satiksmes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
transporta infrastruktūras uzturtēšana un attīstība
 

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
uzturot un veicot autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.
 

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi