Anotācija (ex-ante)

Name
Anotācija (ex-ante)
Apvienotās anotācijas (ex-ante) saistītie tiesību aktu projekti
21-TA-1424: Noteikumu projekts (Grozījumi). "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi""
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekti “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”” (turpmāk – noteikumu projekti) ir saskaņoti Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā 25.11.2021. un ir saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu, uz kura pamata noteikumu projektiem jāstājas spēkā.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projektu mērķis ir paredzēt normas, kas nosaka farmaceitu tiesības veikt vakcināciju pret Covid-19.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021. gada 11. oktobrī Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības un tai sekojošās veselības aprūpes iestāžu pārslodzes dēļ. Iedzīvotāji, kuriem vēl nav vakcinācijas sertifikāta, var pieteikties vakcinācijai pret Covid-19 šādos veidos: tīmekļvietnē manavakcina.lv; pa tālruni 8989 (t.sk. gadījumos, ja nepieciešama personas vakcinācija mājās, jo persona medicīnisku iemeslu dēl nevar ilgstoši atstāt savu dzīves vietu); sazinoties ārstniecības iestādēm, kas nodrošina vakcināciju pret Covid-19 un sazinoties ar savu ģimenes ārstu. Vakcinācijas punktos cilvēki nereti ir spiesti gaidīt savu vakcinēšanās kārtu garās rindās, kā arī ne vienmēr iespējams pierakstīties sev vēlamā datumā, lai saņemtu vakcīnas devu ārstniecības iestādēs pašreizējā pieprasījuma pēc vakcinācijas dēļ. Lai farmaceitu resurss tiktu lietderīgi izmantos, ir jāparedz, ka farmaceits veiktu vakcināciju pret Covid-19 infekciju. Farmaceiti, kas ir pieejamākie veselības aprūpes speciālisti, kuri var daudz vairāk laika veltīt pacientam ērtākā laikā, tos izglītojot, var ievērojami mazināt pacientu bažas un dezinformāciju par vakcināciju. Līdz ar to, lai palielinātu iedzīvotāju vakcinācijas aptveri un palīdzētu novērst vilcināšanos vakcinēties, ir būtiski izmantot farmaceitu sniegtos vakcinācijas pakalpojumus kā valsts vakcinācijas programmu neatņemamu sastāvdaļu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Covid-19 slimības izraisošā vīrusa (SARS-CoV-2) infekcijas izplatīšanās turpinās. Pieaug arī pieprasījums pēc Covid-19 testēšanas un vakcinācijas, ņemot vērā, ka no š.g. 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to kapitālsabiedrību darbiniekiem, kā arī privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuri darba pienākumus veic klātienē un nonāk tiešā saskarsmē ar klientiem, ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savukārt no š.g. 15. decembra šī prasība attiecas uz visiem pārējiem privātajā sektorā klātienē strādājošajiem, tai skaitā brīvprātīgajiem un arī ārpakalpojuma sniedzējiem. Ņemot vērā, ka lielai daļai iedzīvotāju darba veikšanai nepieciešams sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, kā arī to, ka vairums pakalpojumu ir pieejami ar digitālo sertifikātu, tiek prognozēts augsts pieprasījums pēc vakcinācijas pret Covid-19, kas ir nepieciešams sadarbspējīga sertifikāta iegūšanai.

Sabiedrība šobrīd vairāk nekā jebkad ir atkarīga no spēcīga un vienota veselības aprūpes darbaspēka, kas palīdzētu cīnīties ar jautājumiem, kas saistīti ar zemu uzticēšanos vakcinācijai, dezinformāciju un šķēršļiem ērtai piekļuvei vakcinācijai. Kopienas[1] farmaceiti vienmēr ir konsultējuši pacientus par imunizācijas nozīmīgumu un piemērotību, identificējuši un atgādinājuši vakcinācijas mērķa grupas, un izsnieguši un konsultējuši par vakcīnām. Pēdējos gados ir attīstījies farmaceitu sniegts vakcinācijas pakalpojums, jo farmaceiti paši veic vakcināciju aptiekā kā papildu pakalpojumu esošajiem vakcinācijas pakalpojumiem. Farmaceita veiktai vakcinācijai aptiekā ir būtiska ietekme uz vakcinācijas aptveres rādītājiem, jo vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu var piekļūt aptiekai piecu minūšu laikā, un konsultēties ar farmaceitu bez iepriekšējas vizītes pieteikšanas.[2]
Pirms Covid-19 infekcijas izplatības, sezonālā gripa bija galvenais iemesls pārmērīgam nāves gadījumu skaitam ziemas sezonā un pieaugošajai hospitalizācijai. Eiropas pieredze parādīja, ka atļaujot farmaceitiem veikt iedzīvotāju vakcināciju pret gripu, tiek palielināta vakcinācijas aptvere.[3] Pēc vairāku valstu pieredzes farmaceitu iesaistei vakcinācijā ir novēroti ieguvumi gan pacientam, gan veselības aprūpes sistēmai.
Valstīs, kur farmaceiti jau šobrīd ir tiesīgi aptiekā vakcinēt, tiek ievēroti nosacījumi, ka viņi ir izgājuši nepieciešamo apmācības programmu, un, ka aptiekā ir atbilstošas ​​telpas un aprīkojums, lai nodrošinātu privātu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Farmaceitu loma veselības aprūpē tiek sistemātiski palielināta, ņemot vērā pieaugošās veselības aprūpes izmaksas, ko izraisa iedzīvotāju novecošanās, hronisku slimību biežuma palielināšanās un veselības aprūpes speciālistu trūkums. Infekcijas slimību, jo īpaši Covid-19 uzliesmojums 2020. gadā ir bijis izaicinājums veselības aprūpes sistēmām visā pasaulē, parādot, cik svarīgi ir izstrādāt efektīvas infekcijas slimību apkarošanas metodes.[4]

[1] Kopienas aptieka ir visizplatītākais aptieku veids, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu vietējā reģiona iedzīvotājiem, tostarp recepšu zāļu apvienošanu, konsultēšanu, recepšu medikamentu pārbaudi un izsniegšana pacientiem.
[2] Byliniak M. Vaccination in Pharmacies, 2019 https://www.europeanfiles.eu/health/vaccination-in-pharmacies
[3] C.L.Kirkdalea G.NeboutbF. MegerlincT. Thornleyd. Benefits of pharmacist-led flu vaccination services in community pharmacy, 2017 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003450916300542
[4] Czech M., Balcerzak M., Antczak A., Byliniak M., Piotrowska-Rutkowska E., Drozd M, Juszczyk G., Religioni U., Vaillancourt R., Merks P. Flu Vaccinations in Pharmacies—A Review of Pharmacists Fighting Pandemics and Infectious Diseases, 2020 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/7945/htm
Risinājuma apraksts
Lai uzlabotu pieejamību vakcinācijai pret Covid-19, tādējādi palielinot arī vakcinācijas aptveres rādītājus, paredzēta farmaceitu piesaiste minētā pakalpojumu veikšanai aptiekās. Par farmaceitu tiesībām veikt vakcināciju pret Covid-19, ir veiktas konsultācijas ar aptieku un farmaceitu pārstāvošajām organizācijām. Farmaceitu iesaiste vakcinācijas nodrošināšanā ir analizēta un paredzēta Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā “Par Covid-19 vakcinācijas plānu”. Farmaceiti var uzlabot piekļuvi ticamai un uz pierādījumiem balstītai informācijai par vakcināciju, kā arī nodrošināt papildu vakcinācijas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Nodrošinot farmaceita veiktu vakcinācijas iespēju aptiekās pret Covid-19 infekciju, tiktu mazināts minētās infekcijas slimības uzliesmojums, atvieglojot arī ģimenes ārstu darbu un mazinot slimnīcu noslodzi, ko rada resursu patēriņš ar Covid-19 infekciju slimojošo pacientu ārstēšanu.
Aptiekas pašas brīvi noteiks, vai tās vēlēsies sniegt vakcinācijas pakalpojumus. Latvijas Farmaceitu biedrība, veicot farmaceitu aptauju ir noskaidrojusi, ka šobrīd vismaz 100 farmaceiti ir apliecinājuši, ka vēlas sniegt vakcinācijas pakalpojumu. Vakcinācijas veikšana aptiekā nedrīkst traucēt zāļu izsniegšanai. Veselības inspekcija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu, esošā finansējuma ietvarā, veiks visas nepieciešamās tehniskās darbības, lai nodrošinātu, ka farmaceita veiktas vakcinācijas pret Covid-19 infekciju fakts, var tikt no aptieku puses ievadīts vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā. Nacionālais veselības dienests informāciju par farmaceitiem un aptiekām iegūst no Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra, izmantojot esošos neklātienes kanālus.

Ministru kabinetam ir deleģējums noteikt profesionālās kompetences prasības farmaceitiem, kuri veic vakcināciju. Piemēram, farmaceits prasmi vakcinēt var iegūt augstākas izglītības iestādes ierobežotās izvēles vai izvēles daļas studiju kursā vai studiju modulī. Rīgas Stradiņa universitātes līguma ar Veselības ministriju ietvarā nodrošinās farmaceitu apmācību, kuras laikā tiks iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par vakcinācijas veikšanu (vakcinācijas organizēšanas kārtību, vakcīnas injicēšanas tehniku, vakcīnu darbības principiem, kontrindikācijām, rīcību blakusparādību gadījumā).
Studiju moduļa vai studiju kursa par iepriekšminēto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi apliecina augstskolas izsniegta apliecība. Farmaceits ir tiesīgs veikt vakcināciju, ja viņa profesionālo kompetenci vakcinācijas veikšanā apliecina šī augstskolā izsniegtā apliecība.  Veselības inspekcija no Rīgas Stradiņa universitātes 5 darba dienu laikā saņem informāciju (sarakstu) par farmaceitiem, kuriem ir izsniegtas apliecības par tiesībām veikt vakcināciju pret Covid-19 aptiekās. Sarakstā norādot farmaceita vārdu, uzvārdu, personas kodu, farmaceita reģistrācijas Nr., aptieku, tās filiāli, kurā farmaceits veiks Covid-19 vakcināciju, apliecības izsniegšanas datumu, numuru. Informācija par farmaceita reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā Veselības inspekcijas tīmekļvietnē netiek publiskota.

Noteikumu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi” precizētas prasības aptieku telpām, kurās var veikt vakcināciju (grozījumu 1.3., 1.4. punkts), kā arī citi tehniski grozījumi saistībā ar vakcinācijas veikšanu aptiekās (grozījumu 1.1., 1.2., 1.5., 1.6., 1.7. punkts).
Noteikumu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”” precizētas normas par farmaceitu piekļuvi datiem, kas nepieciešami vakcinācijas veikšanai (grozījumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. punkts).
Veikti grozījumi arī Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” saistībā ar veiktajiem grozījumiem par vakcināciju aptiekās, kuros norādītas farmaceitam izvirzāmās prasības, lai veiktu vakcināciju aptiekās, norādot arī personas, kuras farmaceiti ir tiesīgi vakcinēt. Vienlaikus norādīts, ka veicot vakcināciju, farmaceitam jāievēro aktuālās Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatas prasības, tai skaitā, kas attiecas arī uz vakcinācijas vietas aprīkojumu.

Ar Ministru kabineta 2021. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 99 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Veselības ministrijai tika piešķirts finansējums 48 400 euro apmērā, lai nodrošinātu teorētiskās un praktiskās mācības ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19. Tika prognozēts sagatavot 100-500 ārstniecības personas (māsas, ārstus, ārstu palīgus, vecmātes un citas personas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un vakcinācijas plāna īstenošanai). Veselības ministrijai ir spēkā esošs līgums (līdz 2021. gada beigām) ar Rīgas Stradiņa universitāti par teorētiskajām un praktiskajām mācībām ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19.

Izdevumi saistībā ar vakcinācijas procesa nodrošināšanu 2022. gadā tiks iekļauti vakcinācijas tāmē, kā ar vakcināciju pret Covid-19 saistīti pasākumi.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Ar Ministru kabineta 2021.gada 19.februāra rīkojumu Nr.99 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Veselības ministrijai tika piešķirts finansējums 48 400 euro apmērā, lai nodrošinātu teorētiskās un praktiskās mācības ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19. Tika prognozēts sagatavot 100-500 ārstniecības personas (māsas, ārstus, ārstu palīgus, vecmātes un citas personas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un vakcinācijas plāna īstenošanai). Veselības ministrijai ir spēkā esošs līgums (līdz šī gada beigām) ar Rīgas Stradiņa universitāti par teorētiskajām un praktiskajām mācībām ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid-19.

Uz 25.11.2021 no iepriekš minētā esoša finansējuma ir izlietoti finanšu līdzekļi 15 875,2 euro apmērā, tādejādi veidojas atlikums (ekonomija) 32 524,8 euro apmērā. Saskaņā ar vakcinācijas iestāžu pieprasījumu trīs mēnešu periodā (marts, aprīlis un maijs) mācības apguva 164 ārstniecības personas (96,8 euro (ar PVN) x 164 ārstniecības personas). Šobrīd no vakcinācijas iestādēm nav liels pieprasījums nodrošināt ārstniecības personām mācības vakcinācijas veikšanai.

Līdz ar to, atbilstoši likumprojekta „Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” ( Nr.1217/Lp13) anotācijas 3.punktā noteiktajam, daļa no neizlietotā finansējuma būtu izmantojama farmaceitu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei, realizējot mācības 100 farmaceitiem (96,8 euro (ar PVN) x 100 ārstniecības personas) 9 680 euro apmērā.

Atlikušo neizlietoto finansējumu 22 844 euro apmērā Veselības ministrija plāno pārdalīt no Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" uz budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Veselības ministrija  sagatavos un iesniegs izskatīšanai MK rīkojuma projektus “Par apropriācijas pārdali no Veselības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Par farmaceitu tiesībām veikt vakcināciju ir veiktas konsultācijas ar aptieku un farmaceitu pārstāvošajām organizācijām. Farmaceitu iesaiste vakcinācijas nodrošināšanā ir analizēta un paredzēta Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā "Par Covid-19 vakcinācijas plānu".

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi