Anotācija (ex-ante)

21-TA-1155: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (turpmāk – likums) 31.2 pantu un Pārejas noteikumu 18. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 10. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 2.novembra sēdē atbalstītā likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" 4.2 pantu un Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts ar mērķi piešķirt finansējumu Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), kas saistīts ar piemaksu (par š.g. oktobri un novembri) izmaksu VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām (turpmāk – VID amatpersonas) par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu un VID informācijas sistēmu izmaiņu veikšanu nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma tiesiskā regulējuma ieviešanai.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saistībā ar Covid-19 krīzes apstākļiem valstī saglabājās dažāda veida ierobežojumi, kas kopumā kavēja tautsaimniecības attīstību un ekonomikas atveseļošanos, līdz ar to tiek īstenoti atbalsta pasākumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai. VID amatpersonas līdzīgi kā Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonas šobrīd tiešā veidā ir iesaistīti darbā ar Covid – 19 riska grupām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
VID Muitas pārvaldes amatpersonas, kuras pilda amata pienākumus robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējām robežām, atrodas ciešā un laika ziņā ilgā saskarē ar robežšķērsotājiem, jo muitas kontroles procesā tiek pārbaudītas robežšķērsotāju personīgās mantas, transportlīdzeklis, kravas saturs, dzīvnieku izcelsmes produkti personīgajā bagāžā, tiek veikta personas aplūkošana. Minētās VID Muitas pārvaldes amatpersonas ir tiešā saskarē ar personas pasi, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, pilnu kravas pavaddokumentu paketi, ar kuriem ir bijusi saskare arī citu valstu muitas amatpersonām, kravu nosūtītāju, deklarētāju pārstāvjiem.
VID Nodokļu un muitas policijas amatpersonas veic pasažieru un to bagāžas kontroli (vizuālās un padziļinātās kontroles), transporta līdzekļu un kravu kontroli uz valsts iekšējām un ārējām robežām, noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu gan muitas jomā, gan valsts ieņēmumu jomā, kas tieši saistīta ar valsts iekšējo robežu uzraudzību un kontroli, kur Muitas pārvalde savus amata pienākumus neveic, kā arī skaidras naudas pārvietošanas kontroli un uzraudzību uz valsts iekšējām robežām, t.sk. prāmju satiksmē un lidostās, kā arī administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu atbilstoši likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 21. un 22. pantam. Tādējādi tās atrodas ciešā saskarē ar, iespējams, inficētām trešajām personām, apstrādā šo personu dokumentus, kas arī paaugstina risku inficēties pašai VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonai.
Ministru kabineta 2021. gada 2.novembra sēdē atbalstīti likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā". Saskaņā ar šī likuma grozījumu 4.2 pantu, nodokļu maksātājam, kurš no 2021.gada 11.oktobra nevar veikt savu saimnieciskās darbības pamatdarbību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas noteikto aizliegumu dēļ, būs tiesības lūgt VID sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 2023.gada 30.jūnijam VID administrēto nodokļu maksājumu samaksu. Lai nodrošinātu likuma grozījumu izpildi, VID nepieciešams ieviest nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma tiesisko regulējumu.
 
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar likuma 31.2 pantu VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un seku novēršanu 75% apmērā no stundas algas likmes. Likums paredz ar piemaksām saistītos izdevumus segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
2021. gada oktobrī tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām VID amatpersonas nostrādāja  35 464 darba stundas, kas kopumā izmaksāja 177 837,32 euro (samaksa par stundu darbu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksas par š.g. oktobri izmaksu, VID amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” VID ir nepieciešams papildu finansējums 177 838  euro apmērā.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ārkārtējā situācija noteikta līdz 2022.gada 11.janvārim, tiek prognozēts, ka VID amatpersonu loks, kas veica darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laika periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.oktobrim, nemainīsies un amatpersonas veiks darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā un attiecīgi saņems piemaksas arī par š.g. gada novembri.
Tā kā VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu par š.g. novembri tiks izmaksāta decembrī, lai VID varētu segt izdevumus, kas saistīti ar piemaksu izmaksu, tad VID papildus nepieciešamais finansējums tiek prognozēts pamatojoties uz faktiskajiem izpildes rādītājiem š.g. oktobrī.
Indikatīvi nepieciešamais finansējums 2021.gadā laika periodā no 1.novembra līdz 30.novembrim ir 193 374 euro.
Lai nodrošinātu nepieciešamo izmaiņu veikšanu VID informācijas sistēmās saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma tiesiskā regulējuma ieviešanu, VID ir nepieciešams papildu finansējums 38 875 euro apmērā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nav alternatīvu risinājumu
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
410 087
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
410 087
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-410 087
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-410 087
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
410 087
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Papildus nepieciešamā finansējuma aprēķini:

VID nodarbināto darbs tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām 2021.gada oktobrī
Patstāvīgā
struktūrvienība
Nodarbināto skaits Nostrādātās stundas Summa, EUR Summa ar DD VSAOI, EUR
Muitas pārvalde 494 34677 139964,62 172982,27
Nodokļu un muitas policijas pārvalde (no 25.oktobra) 52 787 3928,35 4855,05
Kopā 546 35464 143892,97 177837,32

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darba prognoze tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām 2021.gada novembrī
20 391 euro = 971 euro (vidējā izmaksa dienā laika periodā no 2021. gada 25.oktobra līdz 31.oktobrim) x 21 (darba dienu skaits 2021. gada novembrī)

VID Muitas pārvaldes darba prognoze tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām 2021.gada novembrī
172 983 euro = 172 983 euro (izmaksa par 2021. gada oktobri)

Izmaiņu veikšanai VID informāciju sistēmās papildus nepieciešamais finansējums Elektroniskā deklarēšanas sistēmā (41 c/d *490,05=20 092,05 EUR) un Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (39,1 c/d *480,37=18 782,47 EUR). Kopumā izmaiņu veikšanai VID informāciju sistēmās papildus nepieciešamais finansējums ir 38 874,52 EUR.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi