Anotācija (ex-ante)

23-TA-1236: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 27. jūnija rīkojumā Nr. 461 "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta 2022. gada 27. jūnija rīkojuma Nr. 461 "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi" 1. punktā noteiktā termiņa beigas.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir sakarā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, noteikt 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā ar rezidences vietu Ukrainā, Kijivā, ģimenes locekļiem noteiktās dzīves vietas Moldovas Republikā termiņa pagarinājumu līdz karadarbības beigām.
Spēkā stāšanās termiņš
01.07.2023.
Pamatojums
Sakarā ar Krievijas iebrukuma Ukrainā turpināšanos saglabājušies nedrošie sadzīves apstākļi 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā ar rezidences vietu Ukrainā, Kijivā, ģimenes locekļiem atašeja dienesta vietā.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Joprojām turpinās Krievijas Federācijas karaspēka 2022. gada 24. februārī uzsāktais iebrukums Ukrainā, kā rezultātā saglabājas reāli draudi cilvēku dzīvībai un veselībai 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā ar rezidences vietu Ukrainā, Kijivā, dienesta vietā, kas nosaka nepieciešamību pagarināt atašeja ģimenes locekļu uzturēšanos iespējami tuvu atašeja dienesta vietai, bet ārpus karadarbības teritorijas, proti, atašeja dienesta vietai tuvākajā kaimiņvalstī Moldovas Republikā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kopš 2022. gada 1. jūlija, lai nodrošinātu ģimenes apvienošanos un vienlaikus nepakļautu aizsardzības atašeja ģimenes locekļus karadarbības draudiem, ar Ministru kabineta 2022. gada 27. jūnija rīkojumu Nr. 461 tika noteikts, ka aizsardzības atašeja ģimenes locekļu uzturēšanās vieta no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam ir Moldovas Republika. Tā kā karadarbība Ukrainas teritorijā joprojām turpinās, nepieciešams šī termiņa pagarinājums.
Risinājuma apraksts
Ģimenes locekļu uzturēšanās Moldovas Republikā termiņa pagarinājums nodrošinātu ģimenes apvienošanos un vienlaikus nepakļautu aizsardzības atašeja ģimenes locekļus karadarbības draudiem. Pabalsti un kompensācijas atašejam un tā ģimenes locekļiem tiek maksāti saskaņā ar Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumiem Nr. 602 “Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ņemot vērā karadarbības turpināšanos un aviosatiksmes neesamību, nepastāv alternatīvie risinājumi, kas nodrošinātu ģimenes apvienošanos.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Izmaksu apmērs nepārsniedz Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību" paredzēto pabalstu un izdevumu apmēru.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Rīkojuma projekta izpildi AM nodrošinās atbilstoši tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem budžeta programmas 22.00.00 “Nacionālie bruņotie spēki” ietvaros no pabalstiem un kompensācijām karavīriem par dienestu ārvalstīs, paredzētajiem līdzekļiem.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi