Anotācija (ex-ante)

23-TA-763: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 3 "Nacionālais radiofrekvenču plāns"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 3 "Nacionālais radiofrekvenču plāns" (turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts, lai pārņemtu aktuālos Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumus radiofrekvenču spektra jomā un aktualizētu citu ar radiofrekvenču spektra izmantošanu saistītu informāciju.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir pārņemt aktuālos Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumus radiofrekvenču spektra jomā un aktualizēt citu ar radiofrekvenču spektra izmantošanu saistītu informāciju.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmu iedalījumu, radiofrekvenču un radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus nosaka Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 3 "Nacionālais radiofrekvenču plāns" (turpmāk - Nacionālais radiofrekvenču plāns) un tā satura aktualizēšanai izstrādāts Noteikumu projekts.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Stājušies spēkā Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumi radiofrekvenču spektra harmonizētai izmantošanai, un to pielikumi ar pakalpojumos piemērojamiem saskaņotiem tehniskajiem nosacījumiem ir jāpārņem Nacionālajā radiofrekvenču plānā, un jāveic izmaiņas Nacionālā radiofrekvenču plāna tekstā, 1. , 2. , 3. un 4. pielikumā.
Vienlaikus, jāaktualizē 2.pielikuma radiosaskarne LM-2300, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas 2300-2370MHz joslā.
Risinājuma apraksts
Nacionālajā radiofrekvenču plānā tiek harmonizēti tehniskie nosacījumi diviem Komisijas lēmumiem:
1) Komisijas 2022. gada 23. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2307, ar ko saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem tehniskajiem nosacījumiem Īstenošanas lēmumā (ES) 2022/179 groza to, kā paredz un dara pieejamas 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz frekvenču joslas (turpmāk - Lēmums (ES) 2022/2307).
Pamatlēmums - Komisijas 2022. gada 8. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2022/179, jau saskaņoja radiofrekvenču spektra izmantošanu 5 GHz joslā (5 150–5 350 MHz un 5 470–5 725MHz) bezvadu piekļuves sistēmām, ieskaitot lokālos radiotīklus. Pamatojoties uz Eiropas autobūves nozares lūgumu Komisijai apstiprināt Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/179 dažu noteikumu interpretāciju, kas skar WAS/RLAN izmantošanas gadījumus 5 GHz frekvenču joslā autotransporta līdzekļos, Komisija pilnvaroja Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferenci (CEPT) veikt tehniskus pētījumus. Tika ierosinātas izmaiņas tehniskajos nosacījumos 5 470–5 725 MHz joslai, lai būtu iespējams WAS/RLAN ierīces izmantot autotransporta līdzekļos, proti, kad tādas ierīces darbojas sekotājrežīmā un tās vada stacionāra ierīce, kas darbojas vedējrežīmā, un atrod radara signālus, izmantojot traucējumu mazināšanas paņēmienu, kas ir frekvences dinamiskā izvēle (DFS). Uzstādīto WAS/RLAN ierīču ekspluatācija sekotājrežīmā būtu atļaujama autotransporta līdzekļos ar nosacījumu, ka tās raida tikai tad, ja tās vada ar frekvences dinamiskā izvēles (DFS) funkciju apgādāta stacionāra WAS/RLAN ierīce, kas darbojas vedējrežīmā. WAS/RLAN iekārtu ekspluatācija autotransporta līdzekļos 5 250–5 350 MHz joslā nav atļaujama, un tās izmantošanai būtu jāpaliek ar nosacījumu “tikai telpās”, lai novērstu risku radīt kaitīgus traucējumus dienestiem, kuri izveidojušies vēsturiski.
Lēmuma (ES) 2022/2307 pielikums nosaka izmaiņas, kuras atspoguļotas Noteikumu projekta 1. pielikuma 341.-343.puntā un 346.-348.punktā, tāpat Noteikumu projekta 3.pielikuma II. sadaļas "Tehniskās prasības, frekvenču joslu izmantošanas nosacījumi un ierobežojumi" 16.punkta “Bezvadu piekļuves sistēmas, ieskaitot lokālos tīklus (WAS/RLAN)” 16.2.apakšpunktā "Harmonizēti tehniskie nosacījumi WAS/RLAN izmantošanai 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz un 5470–5725 MHz frekvenču joslās".  Informācija par saistošo  Lēmumu (ES) 2022/2307 ietverta Noteikumu projekta 4. pielikuma 1.45. apakšpunktā. 

2) Komisijas 2022. gada 23. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2324, ar ko groza Lēmumu 2008/294/EK, lai tajā iekļautu piekļuves papildu tehnoloģijas un pasākumus mobilo sakaru pakalpojumu gaisa kuģos (MCA pakalpojumu) darbībai Savienībā (turpmāk - Lēmums (ES) 2022/2324).
Spēkā esošajos tiesību aktos jau ir noteikts, ka gaisa kuģī MCA aprīkojuma sastāvā jābūt tīkla vadības blokam (NCU), kas novērš gaisa kuģī esošo mobilo galiekārtu mēģinājumus reģistrēties UMTS zemes mobilo sakaru tīklos. CEPT veicis tehniskus pētījumus par 5G tehnoloģijas iespējamu izmantošanu gaisa kuģī un to, vai tīkla vadības bloka izmantošana ar MCA aprīkotā gaisa kuģī ir jāpadara neobligāta.
Pētījumos secināts, ka NCU izmantošanai MCA darbībās 900 MHz joslas lejuplīnijas daļā (925–960 MHz) patlaban jāpaliek obligātai, lai novērstu pieslēgšanos uz zemes bāzētiem 3G UMTS tīkliem. Tāpat secināts, ka tuvākajā nākotnē kā fakultatīvu varētu padarīt NCU izmantošanu MCA darbībās zemes 2 GHz sapārotās joslas 3G lejuplīnijas daļā (2 110–2 170 MHz). Jaunu tehnikas sasniegumu dēļ vairs nav nepieciešams ar NCU novērst mobilo galiekārtu pieslēgšanos zemes mobilajiem tīkliem, kas darbojas UMTS 1 800 MHz frekvenču joslā. NCU izmantošanai ar MCA apgādātos gaisa kuģos 900 MHz un zemes 2 GHz sapārotajās joslās no 2026. gada 1. janvāra vairs nevajadzētu būt obligātai, ņemot vērā pašreizējo tempu tīklu modernizēšanā līdz 4G un 5G un 3G UMTS tīklu pakāpeniskā izbeigšanā.
Ņemot vērā Lēmuma (ES) 2022/2324 pielikuma nosacījumus, veiktas izmaiņas Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikuma II. sadaļas "Tehniskās prasības, frekvenču joslu izmantošanas nosacījumi un ierobežojumi" 13. punktā “Mobilie sakari gaisa kuģī” un noslēguma jautājumos. Tāpat veiktas izmaiņas Nacionālā radiofrekvenču plāna 1. pielikuma 306.-308.punktā un 312.-314.punktā. Informācija par saistošo Lēmumu (ES) 2022/2324 ietverta Noteikumu projekta 4. pielikuma 1.46. apakšpunktā. 
 
Papildus tiek aktualizēta atsauce uz Starptautiskās Telekomunikāciju savienības (ITU) Rekomendāciju Nacionālā radiofrekvenču plāna 1. pielikumā par Ciparu RRL: 57-  66 GHz, un izmaiņas veicamas Nacionālā radiofrekvenču plāna 2. pielikuma 58. punktā radiosaskarnei “FX-60G-PP”, attiecīgi jāpapildina Nacionālā radiofrekvenču plāna 4. pielikuma 4. tabulas informācija par ITU-R rekomendāciju un atbilstību starptautiskiem radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem. Proti, Noteikumu projekta 1.pielikuma 485., 486., 487., 488. punktos par Ciparu RRL: 57-  66 GHz aktualizēta atbilstība Starptautiskās Telekomunikāciju savienības ITU 2014.gada 18.februāra Rekomendācija ITU-R F.1497-2 "Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētām bezvadu sistēmām, kas darbojas 55.78-66 GHz joslā", līdz ar to ietverta atsauce uz 4.pielikuma 4.tabulu "ITU-R rekomendācija, ITU rezolūcija", un tas papildināts ar 4.6.apakšpunktu. Attiecīgi Noteikumu projektā svītrots  4. pielikuma 3.tabulas "CEPT ECC (ERC) rekomendācija vai ziņojums" 3.27. apakšpunkts ar neaktuālo rekomendāciju. 

Aktualizēta informācija par 17.7-19.7 GHz diapazonu ESOMP sistēmām Noteikumu projekta 1.pielikumā un 3.pielikumā. Tiek nodrošināta pakalpojumu iespēja Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP), kuras darbojas GSO un NGSO FSS satelītu sistēmās saskaņā ar CEPT ECC (ERC) lēmumiem: ECC/DEC/(13)01  – ECC 2013. gada 8. marta Lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām 17.3-20.2 GHz un 27.5-30.0 GHz radiofrekvenču joslās (2021. gada 2. jūlija redakcijā) un ECC/DEC/(15)04 – ECC 2015. gada 3. jūlija Lēmums par sauszemes, jūras un gaisa kuģniecības Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) darbību ar NGSO FSS satelītu sistēmām 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz un 29.5-30.0 GHz radiofrekvenču joslās (2020. gada 20. novembra redakcijā), lietošanas iespēja Latvijā 17,7-19,7 GHz frekvenču joslā (Izplatījums – Zeme). Proti, tiek noteikti izmantošanas nosacījumi un tiek grozīts Nacionālā radiofrekvenču plāna 1. pielikuma 414. - 422. punkts un papildināts Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikuma II sadaļas 9.punkts "Izplatījuma sakaru radioiekārtas" 9.4.1. un 9.4.2. apakšpunkti. Nacionālā radiofrekvenču plāna 1. pielikuma 421., 422., 445. un 446. punktos, veiktas izmaiņas, lai uzskaitītu sistēmas vienādā secībā. Tāpat lietotie saīsinājumi papildināti ar terminu "BSS" (Broadcasting-Satellite Service) - "apraides satelītu dienests", un to pielietojot attiecīgi tiek precizēts Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikuma II sadaļas 9.2. punkts. Papildus aktualizēts Nacionālā radiofrekvenču plāna 4.pielikuma 2. tabulas "CEPT ECC (ERC) lēmumi" 2.7.apakšpunkts, kur nosaukta ERC/DEC lēmuma aktuālā redakcija (ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta Lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu 2023. gada 10. marta redakcijā.

Tiek aktualizēta Nacionālā radiofrekvenču plāna 2.pielikuma 25.punkta radiosaskarne: LM-2300 frekvenču joslā 2300-2370MHz. Izmaiņas skar 5G, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas joslā, proti, tiek paredzētas aktīvās antenu sistēmas. Radiosaskarnē precizētas bloka maskas, ko nosaka Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) Eiropas Elektronisko sakaru komitejas (ECC, iepriekš vēsturiski - ERC) lēmums: CEPT ECC/DEC/(14)02 – ECC 2014. gada 27. jūnija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem un normatīvajiem nosacījumiem 2300–2400 MHz joslas izmantošanai mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN). Nacionālā radiofrekvenču plānā minētais lēmums ir pārņemts daļēji, jo ir ņemtas vērā dažādu Latvijas radiofrekvenču spektra lietotāju intereses, piemēram, ERC/REC 25-10 – Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem (2021. gada 28. maija redakcijā) - šajā joslā paredz video PMSE lietojumus. 2300–2400 MHz radiofrekvenču josla Eiropā nav harmonizēta starptautiskiem mobiliem telesakariem (IMT). Atbilstoši ECC/DEC/(14)02,  MFCN lietojumiem Latvijā noteikta tikai daļa no 2300–2400 MHz frekvenču joslas. Nacionālā radiofrekvenču plāna 4.pielikuma 2.tabulas 2.54.apakšpunktā precizēta atsauce uz CEPT ECC (ERC) attiecīgā Lēmuma aktuālo 2023. gada 10. marta redakciju, t.i. informācija par atbilstību starptautiskajiem radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem.

Noteikumu projekta 4. pielikumā norādītā informācija nav tieši saistoša privātpersonām. Tāpat privātpersonām nav saistoša noteikumu projekta pārējos pielikumos dotās atsaucas uz 4.pielikumu un tām ir informatīvs raksturs. Privātpersonai saistoši dati tiek izdoti VAS "Elektroniskie sakari" radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā (radioatļauja) un tā satur radioiekārtas darbības nosacījumus, un to lietošanas ierobežojumus un citus raksturlielumus. Noteikumu projekta 4.pielikumā uzskaitīto CEPT lēmumu, ECC, (ERC) lēmumu informācija var būt noderīga privātpersonām uzstādot nepieciešamās iekārtas privātos elektronisko sakaru tīklos. Tomēr šī specifiskā informācija skar šauru interesentu un ekspertu loku. 
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Elektronisko sakaru operatori
Ietekmes apraksts
Elektronisko sakaru komersanti kas izmanto radiofrekvenču spektru attiecīgajās spektra joslās pakalpojumu sniegšanai. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
2022/2307
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2022. gada 23. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2307, ar ko saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem tehniskajiem nosacījumiem Īstenošanas lēmumā (ES) 2022/179 groza to, kā paredz un dara pieejamas 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz frekvenču joslas;
Apraksts
Pamatlēmums - Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/179, jau saskaņoja radiofrekvenču spektra izmantošanu 5 GHz joslā (5 150–5 350 MHz un 5 470–5 725MHz) bezvadu piekļuves sistēmām, ieskaitot lokālos radiotīklus. Pamatojoties uz Eiropas autobūves nozares lūgumu Komisijai, apstiprināt dažu Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/179 noteikumu interpretāciju, kas skar WAS/RLAN izmantošanas gadījumus 5 GHz frekvenču joslā autotransporta līdzekļos, CEPT veica attiecīgus pētījumus. Tika ierosinātas izmaiņas tehniskajos nosacījumos 5 470–5 725 MHz joslai, lai būtu iespējams WAS/RLAN ierīces ierobežoti izmantot autotransporta līdzekļos, proti, kad tādas ierīces darbojas sekotājrežīmā un tās vada stacionāra ierīce, kas darbojas vedējrežīmā un atrod radara signālus, izmantojot traucējumu mazināšanas paņēmienu, kas ir frekvences dinamiskā izvēle (DFS).

Uzstādīto WAS/RLAN ierīču ekspluatācija sekotājrežīmā būtu atļaujama autotransporta līdzekļos ar nosacījumu, ka tās raida tikai tad, ja tās vada ar frekvences dinamiskā izvēles (DFS) funkciju apgādāta stacionāra WAS/RLAN ierīce, kas darbojas vedējrežīmā.

Netiek ierosinātas izmaiņas WAS/RLAN tehniskajos nosacījumos 5 250–5 350 MHz joslai un WAS/RLAN iekārtu ekspluatācija autotransporta līdzekļos šai joslā nav atļauta, tai jāpaliek ar nosacījumu “tikai telpās”, lai novērstu risku radīt kaitīgus traucējumus dienestiem, kuri izveidojušies vēsturiski.
 
ES tiesību akta CELEX numurs
2022/2324
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2022. gada 23. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2324, ar ko groza Lēmumu 2008/294/EK, lai tajā iekļautu piekļuves papildu tehnoloģijas un pasākumus mobilo sakaru pakalpojumu gaisa kuģos (MCA pakalpojumu) darbībai Savienībā
Apraksts
Nacionālais radiofrekvenču plāns jau nosaka, ka ar mobiliem sakariem aprīkotā gaisa kuģa (MCA) aprīkojumā jābūt īpašam tīkla vadības blokam (NCA), kas novērš gaisa kuģī esošo mobilo galiekārtu mēģinājumus reģistrēties UMTS zemes mobilo sakaru tīklos. 

Veiktajos pētījumos par 5G tehnoloģijas iespējamu izmantošanu gaisa kuģī secināts, ka NCU izmantošanai MCA darbībās 900 MHz joslas lejuplīnijas daļā (925–960 MHz) patlaban jāpaliek obligātai, lai novērstu pieslēgšanos uz zemes bāzētiem 3G UMTS tīkliem.

Tāpat secināts, ka tuvākajā nākotnē kā fakultatīvu varētu padarīt NCU izmantošanu MCA darbībās zemes 2 GHz sapārotās joslas 3G lejuplīnijas daļā (2 110–2 170 MHz). Jaunu tehnikas sasniegumu dēļ vairs nav nepieciešams ar NCU novērst mobilo galiekārtu pieslēgšanos zemes mobilajiem tīkliem, kas darbojas UMTS 1 800 MHz frekvenču joslā. NCU izmantošanai ar MCA apgādātos gaisa kuģos 900 MHz un zemes 2 GHz sapārotajās joslās no 2026. gada 1. janvāra vairs nevajadzētu būt obligātai, ņemot vērā pašreizējo tempu tīklu modernizēšanā līdz 4G un 5G un 3G UMTS tīklu pakāpeniskā izbeigšanā.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
1)Noteikumu projekta 4.pielikumā ietvertā informācijā par atbilstību starptautiskajiem radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem 3.tabulā "CEPT ECC (ERC) rekomendācijas vai ziņojumi" svītrota Rekomendācija: ECC/REC/(09)01 – Par 57–64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts–punkts bezvadu sistēmām uz ko netiek veidota atsauce Nacionālajā radiofrekvenču plānā.

Noteikta atsauce uz Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) ITU-R F.636-5 Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētām bezvadu sistēmām, kas darbojas 55.78-66 GHz joslā rekomendāciju, Nacionālā radiofrekvenču plāna 4.pielikuma 4.tabulā "ITU-R rekomendācija, ITU rezolūcija" par radiofrekvenču kanālu plānojumu fiksētām bezvadu sistēmām, kas darbojas 55.78-66 GHz joslā.

2)CEPT ECC/DEC/(14)02 – ECC 2014. gada 27. jūnija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem un normatīvajiem nosacījumiem 2300–2400 MHz joslas izmantošanai mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) - Nacionālajā radiofrekvenču plānā ir pārņemts daļēji, jo ir ņemtas vērā dažādu Latvijas radiofrekvenču spektra lietotāju intereses, piemēram, ERC/REC 25-10 – Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem (2021. gada 28. maija redakcijā) 
šajā joslā paredz video PMSE lietojumus. Tāpat, 2300–2400 MHz radiofrekvenču josla Eiropā nav harmonizēta starptautiskiem mobiliem telesakariem (IMT). Līdz ar to MFCN lietojumiem Latvijā noteikta tikai daļa no 2300–2400 MHz frekvenču joslas.

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2022. gada 23. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2307, ar ko saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem tehniskajiem nosacījumiem Īstenošanas lēmumā (ES) 2022/179 groza to, kā paredz un dara pieejamas 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz frekvenču joslas;
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1.pants, pielikums 
 
noteikumu projekta 3.punkts un 5.punkts (1.pielikuma 341.-343.punts un 346.-348.punkts;
3.pielikuma 16.1.apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
nav noteiktas papildus prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
nav attiecināms
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) ministrija informēs Eiropas Komisijas Radiofrekvenču spektra komiteju par Eiropas Komisijas lēmuma pārņemšanu valsts tiesību aktos.
Cita informācija
nav.
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2022. gada 23. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2324, ar ko groza Lēmumu 2008/294/EK, lai tajā iekļautu piekļuves papildu tehnoloģijas un pasākumus mobilo sakaru pakalpojumu gaisa kuģos (MCA pakalpojumu) darbībai Savienībā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
2.pants, pielikuma 1.punkts 
noteikumu projekta 5.punkts (3.pielikuma 13.1.apakšpunkts) 

 
Pārņemtas pilnībā
nav noteiktas papildus prasības
pielikums 2.punkts
noteikumu projekta 2.punkts un 5.punkts (Noslēguma jautājumu 43.punkts; 3.pielikuma 13.2.apakšpunkts)


 
Pārņemtas pilnībā
nav noteiktas papildus prasības
pielikums 3.punkts
noteikumu projekta 5.punkts (3.pielikuma 13.3.apakšpunkts)
 
Pārņemtas pilnībā
nav noteiktas papildus prasības
pielikums
noteikumu projekta 3.punkts (1. pielikuma 306.-308.punkts un 312.-314.punkts)
Pārņemtas pilnībā
nav noteiktas papildus prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
nav attiecināms
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) ministrija informēs Eiropas Komisijas Radiofrekvenču spektra komiteju par Eiropas Komisijas lēmuma pārņemšanu valsts tiesību aktos.
Cita informācija
nav.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija", Biedrība "Latvijas Telekomunikāciju asociācija", Biedrība "Latvijas Interneta asociācija"
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Noteikumu projekts publicēts sabiedrības apspriešanai.

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības līdzdalībai noteikumu projekts publicēts no 2023.gada 19.jūnija līdz 4.jūlijam.
Viedokļi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

Projekta izstrādē tika iesaistīta Radiofrekvenču spektra resursu izmantošanas koordinācijas darba grupa, saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 22. novembra rīkojumu Nr. 1-2/158 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas radiofrekvenču spektra resursu izmantošanas koordinācijas darba grupas izveidi”.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • VAS "Elektroniskie sakari"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi