Anotācija (ex-ante)

22-TA-1588: Noteikumu projekts (Groza manuāli)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešamība precizēt vīzu pieteikumu uzglabāšanas termiņu, nodrošināt iespēju vīzu pieteikumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniegt elektroniski vai pa pastu, kā arī paredzēt Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto piezīmju iekļaušanu vīzas uzlīmēs.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Optimizēt ar vīzu pieteikumu uzglabāšanu saistītās procedūras un izmaksas, samazināt administratīvo slogu personām, nodrošinot iespēju vīzu pieteikumus iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē elektroniski vai pa pastu, kā arī precizēt vīzu uzlīmēs iekļaujamās piezīmes atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1) Šobrīd normatīvais akts paredz, ka vīzas pieteikuma anketu un tai pievienotos dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde glabā piecus gadus. 
2) Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas likuma 32.pantā noteikto uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanas kārtību Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc analoģijas bija noteikusi arī vīzu pieteikumu iesniegšanas kārtību, dokumentus atsūtot pa pastu.
3) 2022.gada 2.jūnijā pieņemts likums "Grozījumi Imigrācijas likumā", kas paredz ieviest jaunu ilgtermiņa vīzas pieprasīšanas pamatu - vīzu attālināta darba veikšanai pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrēta darba devēja vai, ja persona ir šādā valstī reģistrēta pašnodarbinātā persona, bet normatīvajā aktā nav noteikts, kādi dokumenti jāiesniedz šīs vīzas pieprasītājiem;
4) Ilgtermiņa vīzu gadījumos, kad persona ieceļo Latvijas Republikā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, izsniedz uz 30 dienām, savukārt gadījumos, kad persona ieceļo, lai iesniegtu dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai - uz 90 dienām;
5) Izsniedzot vīzas pētniekiem un studentiem saistībā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvu 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā, vīzas uzlīmēs tika iekļautas piezīmes, tieši piemērojot direktīvā noteikto, bet šie nosacījumi jāpārņem arī nacionālajā normatīvajā aktā;
6) Normatīvā akta 4.pielikumā - veidlapā lēmumam par atteikumu izsniegt ilgtermiņa vīzu vai lēmumam par ilgtermiņa vīzas anulēšanu vai atcelšanu norādīts lēmumu pieņēmušās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1) Strauji pieaugot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzglabājamam arhīvam, normatīvajā aktā noteiktais vīzas pieteikuma anketu un tām pievienoto dokumentu uzglabāšanas piecu gadu termiņš rada papildu izmaksas un nepieciešamību īrēt papildu telpas arhīva dokumentu novietošanai. 2022.gadā Ukrainas civiliedzīvotāju vīzu pieteikumu skaita pieaugums ir sevišķi būtisks (2022.gada pirmajos četros mēnešos izsniegti aptuveni 24 000 vīzu). 2009.gada 13.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 810/2009/EK, ar ko izveido Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) 37.panta 3.punktā noteikts, ka konsulātiem vai centrālajām iestādēm ir pieteikumu arhīvi papīra un elektroniskā formātā un ka vīzu pieteikumu lietas glabā vismaz vienu gadu no dienas, kad par vīzas pieteikumu pieņemts lēmums.
Izvērtējot lielo vīzu pieteikumu lietu apjomu un salīdzinoši nelielo nepieciešamību izmantot šos arhīvā glabājamos dokumentus, būtu lietderīgi dokumentu glabāšanai noteikt divu gadu termiņu, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas.
Informācija par vīzas pieteikumu un izsniegto vai pagarināto vīzu nepieciešamības gadījumā ir pieejama nacionālajā vīzu informācijas sistēmā (NVIS), kur dati tiek glabāti piecus gadus.
2) Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas likuma 32.pantā noteikto uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanas kārtību Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc analoģijas bija noteikusi arī vīzu pieteikumu iesniegšanas kārtību, dokumentus atsūtot pa pastu, bet tā kā minētajā normatīvajā aktā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam, būtu nepieciešams šādu kārtību īstenot arī turpmāk, lai samazinātu apmeklējumu skaitu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Papildus pieteikuma iesniegšanai pa pastu paredzēta iespēja dokumentus iesniegt elektroniski, ja personai ir drošs elektroniskais paraksts. Lai personām, kuras vēlētos iesniegt pieteikumu, izmantojot elektronisko adresi, atvieglotu pieteikuma iesniegšanas procedūru, paredzēts izstrādāt elektronisko pieteikuma anketas veidlapu, kas pieejama e-adresē. Sagatavoto lēmumu saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12. panta 1. daļu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde prioritāri paziņos e-adresē, ja personai tāda būs izveidota;
3) Spēkā esošajā normatīvajā aktā nav noteikts, kādi dokumenti jāiesniedz attālinātā darba veicējiem, kas vēlas pieprasīt vīzu atbilstoši 2022.gada 2.jūnijā pieņemtajā likumā "Grozījumi Imigrācijas likumā" paredzētajam jaunajam ilgtermiņa vīzas pieprasīšanas pamatam - attālināta darba veikšanai pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrēta darba devēja vai kā šādā valstī reģistrētai pašnodarbinātai personai;
4) Pašreiz spēkā esošais regulējums nosaka gadījumos, kad personai izsniedz ilgtermiņa vīzu, lai viņa ieceļotu Latvijas Republikā un iesniegtu dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, vīzu izsniegt uz 90 dienām, bet, ja ieceļo, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, šo vīzu izsniegt uz 30 dienām. Minētie termiņi ir neelastīgi, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ierobežotās administratīvās kapacitātes dēļ personai var nebūt iespējams noformēt eID karti tik īsā termiņā;
5) Spēkā esošais normatīvais akts neparedz vīzas uzlīmēs iekļaut piezīmes, kādas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvā 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā. 
6) Spēkā esošajā normatīvajā aktā netiek lietots Valsts drošības dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pašreizējais nosaukums;
7) Normatīvā akta 4.pielikumā - veidlapā lēmumam par atteikumu izsniegt ilgtermiņa vīzu vai lēmumam par ilgtermiņa vīzas anulēšanu vai atcelšanu paredzēts norādīt lēmumu pieņēmušās amatpersonas vārdu, uzvārdu un parakstu, kamēr līdzvērtīgā gadījumā - ja lēmums tiek pieņemts par īstermiņa vīzu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulu Nr. 810/2009/EK, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss), šāda informācija nav jānorāda, iekļaujot tikai lēmumu pieņēmušās institūcijas nosaukumu. 
Risinājuma apraksts
1) Vīzu pieteikumu dokumentu glabāšanai noteikts divu gadu termiņš, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas.
2) Noteikts, ka vīzu pieteikumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz, dokumentus atsūtot pa pastu vai elektroniski. Lai personām, kuras vēlētos iesniegt pieteikumu, izmantojot elektronisko adresi, atvieglotu pieteikuma iesniegšanas procedūru, paredzēts izstrādāt elektronisko pieteikuma anketas veidlapu, kas pieejama e-adresē. Sagatavoto lēmumu saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12. panta 1. daļu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde prioritāri paziņos e-adresē, ja personai tāda būs izveidota;  
3) Normatīvajā aktā iekļauta informācija par dokumentiem, kādi ārzemniekam jāiesniedz, ja viņš vēlas pieprasīt ilgtermiņa vīzu attālinātā darba veikšanai Latvijas Republikā, nosakot, ka jāpierāda vismaz sešus mēnešus ilga nodarbinātība pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrēta darba devēja vai kā pašnodarbinātai personai, apliecinot to ar attiecīgās valsts nodokļu administrācijas vai sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegtu izziņu, kā arī jāapliecina iespēja strādāt attālināti (proti, darba pienākumiem jābūt tādiem, ko var veikt attālināti) un tas, ka darba samaksa ārzemniekam atbilst strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 2,5 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju), kā tas noteikts likuma "Grozījumi Imigrācijas likumā" anotācijā. Pašnodarbinātām personām jāpierāda attiecīgā apmērā (atbilstoši strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 2,5 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju)) gūtie ienākumi pēdējo sešu mēnešu laikā, iesniedzot attiecīgās valsts nodokļu administrācijas vai sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegtu izziņu, kā arī jāiesniedz brīvas formas iesniegums, kurā sniegts skaidrojums par veicamā darba jomu un iespējām šo darbu veikt attālināti.
4) Projektā precizēts vīzas izsniegšanas termiņš gadījumā, ja personai jāieceļo Latvijas Republikā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju vai, ja persona gatavojas iesniegt uzturēšanās atļaujas pieprasījumu, uzturoties Latvijas Republikā, paredzot, ka vīzu šādos gadījumos izsniedz uz laiku līdz 90 dienām. Neraugoties uz to, ka pašreiz spēkā esošais normatīvais akts nosaka vīzas izsniegšanu uz konkrētu dienu skaitu - 90 dienām, ja persona ieceļo, lai iesniegtu dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, projektā izmantotais formulējums "uz laiku līdz 90 dienām" ir noteikts elastīgāks, lai konsulārās amatpersonas varētu izvērtēt, uz kādu termiņu vīzu izsniegt, to ierobežojot atsevišķos gadījumos, kad vīzas izsniegšanai uz 90 dienām nav pamata. Piemēram, ja  persona vīzas saņemšanai nebūs vērsusies nekavējoties pēc pozitīva lēmuma par uzturēšanās tiesību piešķiršanu pieņemšanas, vīzu uz termiņu, kas pārsniedz lēmuma derīguma termiņu, izsniegt nebūtu lietderīgi, kā arī dažkārt vīzas derīguma termiņš varētu tikt ierobežots citu apsvērumu dēļ (piemēram, personas iegādātā apdrošināšanas polise nesedz nepieciešamo laika periodu). Termiņš "līdz 90 dienām" gadījumos, kad persona ieceļo, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, par kuras piešķiršanu jau pieņemts lēmums, samazinās iespējamu personas nelikumīgu eID kartes (uzturēšanās atļaujas) noformēšanas procedūras laikā, jo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ierobežotās administratīvās kapacitātes dēļ ne vienmēr iespējams nodrošināt personas pieņemšanas laiku biometrijas datu nodošanai tūlīt pēc ierašanās, līdz ar to paaugstinās personas nelikumīgas uzturēšanās risks. Nosakot vīzas termiņu 90 dienu ietvaros, personai tiks nodrošināta iespēja savlaicīgi saņemt eID karti. Par 90 dienām garāku vīzas izsniegšanas termiņu noteikt nav lietderīgi, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" punktu lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu ir derīgs trīs mēnešus. 90 dienu termiņš iekļauts arī noteikumu 24.punktā, kurā norādīts, ka uz laiku līdz 90 dienām ilgtermiņa vīzu izsniedz pārstāvniecība gadījumos, ja persona, uzturoties ārvalstī, pazaudējusi savu uzturēšanās atļaujas karti. Redakcionāli precizējumi veikti arī tiesību akta 19. un 23.punktā, atsauces uz noteikumu precizēto 20.punktu aizstājot ar informāciju par personas ieceļošanas mērķi, bet saturiskas izmaiņas 19.9. apakšpunktā un 23. punktā neveicot.
5) Normatīvais akts paredz vīzas uzlīmēs iekļaut piezīmes, kādas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvā 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā, kā arī ievieš piezīmi vīzai, kas tiks izsniegta attālinātā darba veikšanai. 
6) Normatīvajā aktā precizēts Valsts drošības dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pašreizējais nosaukums.
7) No normatīvā akta 4.pielikuma - veidlapas lēmumam par atteikumu izsniegt ilgtermiņa vīzu vai lēmumam par ilgtermiņa vīzas anulēšanu vai atcelšanu paredzēts izslēgt informāciju par lēmumu pieņēmušās amatpersonas vārdu, uzvārdu un parakstu, lai veidlapā tiktu iekļauta tāda pati informācija, kā līdzvērtīgā gadījumā - ja lēmums tiek pieņemts par īstermiņa vīzu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulu Nr. 810/2009/EK, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss). Amatpersonas nenorādīšana samazinās iespējamos draudus amatpersonām, jo īpaši valstīs, kur ir nestabila drošības un ģeopolitiskā situācija, vienlaikus saglabājot ārzemniekiem pilnvērtīgas iespējas apstrīdēt un pārsūdzēt pieņemtos lēmumus, jo veidlapā joprojām tiktu iekļauta gan informācija par lēmumu pieņēmušo organizāciju, gan norādīta precīza lēmuma apstrīdēšanas kārtība. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumu "Vīzu noteikumi" 31.1punktā minētajam veidlapa pati par sevi nav lēmums par vīzas atteikumu, anulēšanu vai atcelšanu, bet tikai informācija par Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā pieņemto lēmumu. Informācija par amatpersonu, kas pieņēmusi lēmumu, tiek uzglabāta Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā. 
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Ievērojot to, ka Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 57.punktā paredzēts, ka Ministru kabinets līdz 2022. gada 1. septembrim iesniedz Saeimai grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar kuriem paredz samazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi uz vienu gadu ārzemniekam, kas saņēmis ilgtermiņa vīzu, pamatojoties uz šā likuma 11. panta piekto daļu, un ir pārcēlis savu nodokļu rezidenci uz Latvijas Republiku, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Valsts ieņēmumu dienestam būs nepieciešams vienoties par datu nodošanu (datus reizi ceturksnī sagatavotu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde FTPS datnes veidā) Valsts ieņēmumu dienestam no Nacionālās vīzu informācijas sistēmas, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu veikt nodokļu aprēķinu. 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Personas, kas pieprasa vīzas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Personas, kas pieprasa ilgtermiņa vīzas, lai saņemtu uzturēšanās atļauju vai iesniegtu pieteikumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
Ietekmes apraksts
Samazinās nepieciešamais klātienes apmeklējumu skaits Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, pieprasot vīzu Latvijas Republikas teritorijā, jo dokumentus var iesniegt attālināti (pa pastu vai elektroniski). Personām, kas pieprasa vīzu Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, lai ieceļotu Latvijā un saņemtu uzturēšanās atļauju, samazinās iespējamais nelikumīgās uzturēšanās risks gadījumā, ja nav iespējams operatīvi pierakstīties uz apmeklējumu biometrijas datu iesniegšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.  
Personām būs iespēja saņemt ilgtermiņa vīzu uz ilgāku termiņu - līdz 90 dienām, ja viņu ieceļošanas mērķis Latvijā ir uzturēšanās atļaujas saņemšana. 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
-11 775,00
Personas, kas pieprasa vīzas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Personas, kas pieprasa ilgtermiņa vīzas, lai saņemtu uzturēšanās atļauju vai iesniegtu pieteikumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
samazinās
Vērtības nozīme:
7,85
Vidējā stundas likme privātajā sektorā atbilstoši CSB publicētajai informācijai par 2021.gadu
1,50
Viens Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apmeklējums pieteikuma iesniegšanai
1 000
Vidējais vienā gadā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsniedzamo vīzu skaits
1
Projektā paredzēts atteikties no viena klātienes apmeklējuma gadā - pieprasot vīzu
-11 775,00
Administratīvo izmaksu samazinājums veidojas, samazinoties nepieciešamajam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klātienes apmeklējumu skaitam
Kopā
-11 775,00

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32016L0801
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
2016. gada 11. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā
Apraksts
Direktīva nosaka procedūras, kādas jāveic trešo valstu pētniekiem, studentiem, brīvprātīgajiem un skolēniem, lai uzturētos Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
2016. gada 11. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
17.panta 2.,3. un 4.punkts
9.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav attiecināms
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav attiecināms
Cita informācija
Citas Eiropas Savienības tiesību akta normas pārņemtas Imigrācijas likumā.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/bec34d0a-cbca-4c1f-b31c-fe85bbc7eb67 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Komentāri nav saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Saīsinot vīzu pieteikumu dokumentu uzglabāšanas termiņu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs iespēja optimālāk izmantot arhīvam pieejamo platību. Citi grozījumi neietekmē valsts pārvaldes iestāžu funkcijas.
 
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Projektā paredzētie nosacījumi attiecībā uz attālinātā darba veikšanai izsniedzamo vīzu nerada jaunus uzdevumus un nepaplašina funkcijas, jo regulējums par attālinātā darba vīzas izsniegšanu noteikts Imigrācijas likumā, un stājies spēkā jau 2022.gada 29.jūnijā. 
Funkciju paplašinājums nav saskatāms arī regulējumā, kas paredz ilgtermiņa vīzas termiņu, kas tiek izsniegta uzturēšanās atļaujas saņemšanai, noteikt uz laiku līdz 90 dienām, jo termiņš, uz kādu izsniedzama vīza, nemaina to, ka institūcijai jebkurā gadījumā jāizskata vīzas pieprasījums.  
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts samazina administratīvo slogu vīzu pieprasītājiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, samazinot klātienes apmeklējumu skaitu.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi