Anotācija (ex-ante)

23-TA-319: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pantu un Finanšu ministrijas 2022.gada 23.decembra rīkojumu Nr.866 „Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam”. Projekts paredz noteikt valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas „Latvijas skolas soma” (turpmāk – programma) īstenošanai 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī izglītības iestāžu dibinātājiem, kuri īsteno klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas (tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālajās izglītības iestādēs) dibinātājiem (turpmāk – izglītības iestāžu dibinātāji), kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus, tādējādi 2023.gadā turpinot Latvijas valsts simtgadē uzsākto programmu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts paredz noteikt valsts budžeta finansējuma sadalījumu izglītības iestāžu dibinātājiem programmas īstenošanai 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī, lai nodrošinātu iespēju izglītojamiem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Sākoties 2023.gadam, vēl nav stājies spēkā ikgadējais valsts budžeta likums un pašlaik, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums, tiek nodrošināta iepriekšējā saimnieciskā gada valsts budžeta likumā noteikto budžeta politiku un nosacījumu izpilde nemainīgā līmenī, izņemot terminētus pasākumus, ja izdevumi nepārsniedz vidēja termiņa budžeta ietvara likumā attiecīgajam gadam noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei. Ar Finanšu ministrijas 2022.gada 23.decembra rīkojumu Nr.866 „Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam” ir apstiprināts 2023.gada pagaidu budžets un tā 2.pielikumā apstiprināts Kultūras ministrijas valsts budžeta programmā 21.00.00. „Kultūras mantojums” plānotais finansējums, tai skaitā programmas īstenošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.931 „Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums” 4.19.1 punktu Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – centrs) īsteno programmu, nodrošinot iespēju vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamiem apmeklēt mākslas un kultūras norises mācību un audzināšanas darba ietvaros.

Programmas mērķis ir nodrošināt, ka katrā mācību gada semestrī valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros katrs izglītojamais piedalās vismaz vienā kultūras norisē (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek īstenota kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, mazinātu sociālo nevienlīdzību. Programma integrē izglītības saturā daudzveidīgu kultūras nozaru iepazīšanu un kultūrizglītības kompetenču attīstību, sniedzot būtisku ieguldījumu valsts izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanā, tostarp dažādojot mācību organizācijas formas. Kultūras pieredzes apguve līdz ar programmas īstenošanu kļūst par neatņemamu pamata un vidējās izglītības satura komponenti, samazinot nevienlīdzības riskus kultūrizglītības pieejamībā, kā arī attīstot kultūras kapitālu kā vērtību jaunajā paaudzē.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu programmas īstenošanas nepārtrauktību un nodrošinātu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu (katra izglītojamā dalība vismaz vienā programmas pasākumā katra mācību semestra laikā), ir nepieciešams apstiprināt valsts budžeta līdzekļu sadalījumu programmas īstenošanai, kas atbilst šobrīd pagaidu budžetā 2023.gadam pieejamam finansējumam, to sadalot izglītības iestāžu dibinātājiem un nosakot attiecināmo izmaksu periodu no 2022./2023. mācību gada otrā semestra sākuma – 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam. Finansējuma saņēmējiem, lai nodrošinātu programmas mērķa sasniegšanu, savlaicīgi jāveic norišu plānošana un biļešu rezervācija izglītības iestāžu vajadzībām, sākot ar 2023.gada 1.janvāri. Lai izglītības iestādes un to dibinātāji varētu segt uzņemtās saistības un lai neradītu pārrāvumu kultūras norišu izmantošanā izglītības procesā, būtiski pēc iespējas ātrāk 2022./2023. mācību gada otrā semestra sākumā darīt pieejamu programmas vajadzībām piešķirto finansējumu.
Risinājuma apraksts
Projekts nosaka finansējuma sadalījumu izglītības iestāžu dibinātājiem programmas īstenošanai 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī. Projekta 1.pielikumā noteikts piešķirtā valsts budžeta finansējuma apmērs un norādīts faktiski pārskaitāmais finansējums katram izglītības iestāžu dibinātājam programmas īstenošanai, ņemot vērā iepriekšējā programmas īstenošanas pārskata perioda atlikumus, kā to paredz Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumu Nr.133 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim” (turpmāk – MK noteikumi Nr.133) 12.punkts.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus un skaidrus finansējuma sadalīšanas nosacījumus, programmas finansējuma sadalījumam 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī, pēc būtības ir saglabāti līdzšinējie finansējuma piešķiršanas principi un aprēķina formulas. Finansējuma apmērs attiecīgajam finansējuma saņēmējam aprēķināts, izmantojot šādu formulu:
D = S x K, kur
D – programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam;
S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits uz 2022.gada 1.septembri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas (tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālajās izglītības iestādēs), un izglītojamo skaits uz 2022.gada 1.oktobri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas;
K –no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam 7 euro.

Finansējums aprēķināts, izmantojot datus par izglītojamo skaitu, uz kuriem attiecināts programmas finansējums, ko sniedza Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaitu attiecīgajās izglītības programmās:
1) vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo skaits noteikts uz 2022.gada 1.septembri;
2) profesionālās izglītības iestādēs izglītojamo skaits noteikts uz 2022.gada 1.oktobri, lai ņemtu vērā, ka septembrī profesionālās izglītības iestādēs notiek izglītojamo papildus uzņemšana.

Tiek saglabāts arī MK noteikumos Nr.133 noteiktie principi attiecībā uz programmas attiecināmajām izmaksām. Paredzams, ka programmas attiecināmās izmaksas tiks noteiktas savstarpēji parakstītajā līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu.
Programmas ietvaros attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas radušās laikposmā no 2023.gada 1.janvāra līdz 21.jūnijam:
1) pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.oktobra noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”);
2) maksa pakalpojuma sniedzējam par pasākuma norises nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);
3) pasākuma piekļuves (ieejas) maksa vai maksa par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu;
4) transporta izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.

Finansējuma saņēmēji līdz 2023.gada 15.jūlijam sagatavo un iesniedz pārskatu par finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (Projekta 2.pielikums) laikposmā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam. Pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus. Divu nedēļu laikā pēc pārskata saņemšanas centrs, izmantojot ePārskatus, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai.

Finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam, centrs izmanto programmas īstenošanai 2023./2024. mācību gada pirmajam semestrī – no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.133 12.punktam Finansējuma atlikumu pēc pārskata izlietojuma apstiprināšanas drīkst izmantot nākamajam programmas īstenošanas pārskata periodam. Finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2022.gadā, neveicot grozījumus 2022.gada finansēšanas līgumos, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam.

Saskaņā ar finansējuma saņēmēju iesniegtajiem pārskatiem par finansējuma izlietojumu 2022./2023. mācību gada pirmajā semestrī, t.i. periodam no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim, daļa no finansējuma saņēmējiem nebija izlietojuši piešķirto finansējumu pilnā apmērā. Pēc iesniegto atskaišu pārbaudes un apstiprināšanas ir izveidojies atlikums 81 699,48 euro apmērā. Pamatojoties uz savstarpēji noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu un MK noteikumu Nr.133 12.punktu, finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatā par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2022.gadā, centrs ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam. Ņemot vērā minēto, Projekta 1.pielikumā esošajā sadalījumā ir norādīts valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam (3.kolonna), kas ir noteikts, ņemot vērā aprēķina formulu un 4.kolonnā norādīts faktiski pārskaitāmais valsts budžeta finansējums (euro) no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam (ņemot vērā 2022.gada atlikumu).

Atlikumi par periodu no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim veidojušies tāpēc, ka joprojām jūtama Covid-19 ietekme – piesardzība saskarsmē ar lielām cilvēku grupām, nepilnības norišu plānošanā skolas un pašvaldības līmenī, kā arī vēlā papildus finansējumam nonākšana pie lietotājiem, jo MK noteikumu Nr.133 grozījumi stājās spēkā 2022.gada 2.decembrī.

Centrs programmas kapacitātes ietvaros veic metodiskā atbalsta sniegšanu skolām, un šis darbs tiks īpaši fokusēts uz tiem, kuriem veidojas atlikumi.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Lai nodrošinātu Projekta izpildi, centrs slēgs līgumus ar izglītības iestāžu dibinātājiem par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu un izmantošanas nosacījumiem, iekļaujot šādas būtiskās sastāvdaļas:
1. līgumslēdzējpuses un to rekvizītus;
2. valsts budžeta valsts budžeta finansējuma apmēru (atbilstoši Projekta 1.pielikumam;
3. valsts budžeta finansējuma piešķiršanas mērķi, attiecināmās izmaksas un izlietošanas termiņus;
4. pārskatu (saskaņā ar Projekta 2.pielikumu) par izlietoto finansējumu iesniegšanas termiņu un kārtību;
5. nosacījumu finansējuma saņēmējam, ka izdevumu pozīcijas, kas saistītas ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmas;
6. nosacījumu finansējuma saņēmējam, ka tas nodrošina regulāru informācijas izplatīšanu par programmas īstenošanu;
7. citus nosacījumus, kas nepieciešami programmas sekmīgai īstenošanai.

Lai nodrošinātu programmas mērķim atbilstošu norišu izvēli un attiecināmu izmaksu veikšanu, centrs nodrošina regulāri atjaunotu informāciju par ieteicamajām kultūras norisēm, kas šobrīd pieejama centra tīmekļvietnē: https://www.lnkc.gov.lv/lv/latvijas-skolas-soma-kulturas-norisu-piedavajums un Kultūras ministrijas tīmekļvietnē: https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem, kā arī metodiskos ieteikumus sekmīgai programmas norisei.

Programmas ietvaros var finansēt arī programmas mērķim atbilstošas aktuālās izstādes, koncertus u.c. kultūras norises, kas nenotiek regulāri un tādēļ nav iekļautas kultūras norišu apkopojumā. Pašvaldību deleģētie programmas koordinatori, kā arī programmas koordinatori privātajās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs regulāri saņem vēstkopu ar aktualitātēm un ieteikumiem kvalitatīvai, efektīvai un jēgpilnai programmas īstenošanai.

Papildu informācija par programmas īstenošanu, tai skaitā izglītības iestāžu pieredze un aktualitātes, pieejama: https://www.lsm.lv/temas/latvijas-skolas-soma/.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Pedagogi
  • Kultūras nozarē strādājošie
Ietekmes apraksts
Izglītojamie un pedagogi izglītības iestādēs, kas īsteno klātienes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības iestādēs, un pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas, kuriem pieejamas mūsdienīgas metodes izglītības kvalitātes nodrošināšanai.
Kultūras nozares profesionāļi, kuriem paplašinās nodarbinātības iespējas.
Juridiskās personas
  • Izglītības iestāžu dibinātāji
Ietekmes apraksts
Nodrošinot izglītojamiem iespēju iepazīt Latvijas kultūru un mākslu, tiek sekmēta izglītības un kultūras nozaru sadarbība.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Programma veicina pieprasījumu pēc mobilām, kvalitatīvām un mūsdienīgām kultūras norisēm, kas veicina uzņēmējdarbību kultūras nozarē.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Programma nodrošinās Latvijas vērtību un mūsdienīgo aspektu iepazīšanu klātienē, jēgpilnā un interaktīvā procesā, sniegs ieguldījumu arī 21.gadsimta pasaulei atbilstošas nodarbinātības sekmēšanā, tai skaitā radošajās industrijās, starpnozaru un zināšanu pārneses projektos u.tml.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
3 500 000
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
3 500 000
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
3 500 000
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
3 500 000
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo Projekts tiek īstenots esošā budžeta ietvaros.

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pantu un Finanšu ministrijas 2022.gada 23.decembra rīkojumu Nr.866 „Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam”, Kultūras ministrijas budžeta programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums” plānots  finansējums 3 500 000 euro apmērā Latvijas valsts simtgadē uzsākto iniciatīvu ilgtspēja – Latvijas skolas soma, no tiem atbalsts programmas aktivitātēm izglītojamiem ir 3 336 000 euro. Savukārt 1 657 929 euro paredzēti programmas aktivitātēm izglītojamiem no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam.

Projekta 1.pielikumā:
1)  3.kolonā norādīts finansējuma saņēmējiem 2023.gadā no 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam piešķirtais finansējums ar kopējo summu 1 657 929 euro (K – no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam 7 euro);
2) 4.kolonā norādīta faktiski pārskaitāmā summa, kas veidojas atrēķinot finansējuma saņēmēja rīcībā esošo iepriekšējā perioda atlikumu ar kopējo summu 1 576 229,52 euro.

Finansējuma apmērs finansējuma saņēmējiem periodam no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam aprēķināts pēc Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto un apstiprināto izglītojamo skaitu atbilstošajās izglītības programmās izglītības iestādēs uz 2022.gada 1.septembri (vispārizglītojošās izglītības programmas) un 2022.gada 1.oktobri (profesionālās izglītības programmas) 236 847 reizinot ar koeficientu – 7 euro.

Līdzekļu atlikums finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos par finansējuma izlietojumu 2022./2023. mācību gada pirmajā semestrī ir 81 699,48 euro, par kuru attiecīgi samazināts pārskaitāmais finansējums par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 21.jūnijam, kā rezultātā faktiskā pārskaitāma summa ir 1 576 229,52 euro (piešķirtais finansējums 1 657 929 euro – atlikums 81 699,48 euro).

2023.gadā programmas administrēšanai paredzēti 164 000 euro, tai skaitā centra darbinieku, kas atbildīgi par programmas īstenošanu, atlīdzībām (1000.kods) 98 720 euro un projekta īstenošanas izmaksu segšanai (precēm un pakalpojumiem (2000.kods)) 65 280 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts būtiski nemaina esošo regulējumu un neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Izglītības iestāžu dibinātāji
  • Valsts un nevalstiskās kultūras institūcijas

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Programma attīsta kultūras pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru reģionos, kā arī nodrošina kultūras norišu pieejamību izglītojamajiem neatkarīgi no dzīvesvietas, jo īpaši piedāvājot kvalitatīvas digitālās norises.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Programma veido ieradumu sistemātiski pieredzēt kultūru un palīdz izmantot gūto pieredzi savai personīgajai, profesionālajai un pilsoniskajai izaugsmei, kā arī veicina kultūras pieejamību un mazina sociālās atstumtības riskus.

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi