Anotācija (ex-ante)

21-TA-31: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts ir sagatavots atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta  6.5 daļai.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai”” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir precizēt termiņu, līdz kuram Lauku atbalsta dienests var pieņemt lēmumu par marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanu zvejniekiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumu Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai” 26.5.apakšpunktu Lauku atbalsta dienests lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu pieņem līdz 2021.gada 30.jūnijam.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumu Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai” 26.5.apakšpunktu Lauku atbalsta dienests lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu pieņem līdz 2021.gada 30.jūnijam.
Ņemot vērā to, ka Komisijas 2020. gada 8. decembra Regulā (ES) 2020/2008, ar kuru attiecībā uz to piemērošanas periodu un citiem attiecīgiem pielāgojumiem groza Regulu (ES) Nr. 702/2014, (ES) Nr. 717/2014 un (ES) Nr. 1388/2014, ir precizēts termiņš, līdz kuram Lauku atbalsta dienests var pieņemt lēmumu par dīzeļdegvielas ar samazināto akcīzes nodokļa likmi piešķiršanu, nepieciešams veikt grozījumus noteikumu 26.5.apakšpunktā.
Risinājuma apraksts
Tiek grozīts noteikumu 26.5.apakšpunkts, paredzot, ka Lauku atbalsta dienests lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu pieņem attiecīgi līdz regulas Nr. 1388/2014 46. panta 4. punktā un 47. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nav alternatīvu risinājumu
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Nav papildu prasības un nav papildu izmaksas

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Tiesiskais regulējums ietekmē iekšējo un piekrastes ūdeņu zvejniekus. Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas, 2020.gadā marķēto dīzeļdegvielu saņēma 10 zvejnieki.
Nozare
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Nozaru ietekmes apraksts
Tiesiskais regulējums ietekmē iekšējo un piekrastes ūdeņu zvejniekus. Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas, 2020.gadā marķēto dīzeļdegvielu saņēma 10 zvejnieki.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R1388
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L369).
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L369).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regulas Nr. 1388/2014 46. panta 4. punkts
Noteikumu projektā izteiktais noteikumu Nr. 173 26.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekta vienības neparedz stingrākas prasības kā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.
 
Komisijas regulas Nr. 1388/2014 47. pants
Noteikumu projektā izteiktais noteikumu Nr. 173 26.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekta vienības neparedz stingrākas prasības kā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
 
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
 
Cita informācija
Projekts sagatavots, ievērojot Eiropas Savienības normatīvajos aktos un Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktās prasības.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauku atbalsta dienests
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība “Latvijas Zvejnieku federācija”
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/arhivetas-apspriesanas/grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-31-marta-noteikumos-nr-173-notei?id=1057

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Nav saņemti iebildumi vai priekšlikumi

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Projekta izpilde paredzēta esošo funkciju un cilvēkresursu ietvaros. Jaunas institūcijas netiek veidotas, kā arī netiek paredzēta esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi