Anotācija (ex-ante)

21-TA-619: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojuma Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt."" atzīšanu par spēku zaudējušu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
2021. gada 8. septembrī Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu Nr. 32.6/8.71/27780 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu biedrībai “Neatkarība Balt.” (turpmāk - Biedrība) saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 14. panta pirmās daļas 1., 2. un 4. punktu un 14.panta ceturto daļu par konstatētajiem būtiskiem normatīvo aktu un Sabiedriskā labuma organizāciju likuma pārkāpumiem sabiedriskā labuma organizācijas darbībā. Lēmums stājies spēkā tā parakstīšanas brīdī.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtajam lēmumam un saskaņā ar 2020.gada 27.jūlijā starp Veselības ministriju un sabiedriskā labuma organizāciju biedrību “Neatkarība Balt.” noslēgtā līguma Nr.01-31/4.3 “Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (turpmāk - Līgums) 5.4.2. punktu, ar šā gada 19.oktobri Veselības ministrija vienpusēji izbeidz Līgumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 2.jūlija rīkojumu Nr. 370 “Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Neatkarība Balt.", starp Latvijas Republikas Veselības ministriju (turpmāk -Ministrija) un Sabiedriskā labuma organizāciju biedrību “Neatkarība Balt.” (turpmāk - Biedrība) 2020.gada 27.jūlijā tika noslēgts līgums Nr.01-31/4.3 “Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (turpmāk - Līgums) ar mērķi Veselības ministrijas nekustamo īpašumu Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā (turpmāk - Īpašums) izmantot sabiedriskā labuma darbībai - labdarībai un veselības veicināšanai, lai atbalstītu centra "Rindzele" darbību – palīdzības sniegšanu no narkotikām un alkohola atkarīgām pieaugušām personām. Līguma termiņš tika noteikts - kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem.
Šā gada 17.septembrī Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) rakstiski informēja Veselības ministriju (turpmāk - Ministrija), ka ņemot vērā, ka Sabiedriskā labuma organizācijai aizliegts sadalīt savu mantu un finanšu līdzekļus starp dibinātājiem, valdes vai citu pārvaldes institūciju (ja tādas izveidotas) locekļiem, kā arī, izmantot tā, lai tieši vai netieši gūtu labumu (galvojumus, aizdevumus, vekseļus, kā arī citus materiālus labumus, 2021. gada 8. septembrī VID saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 14. panta pirmās daļas 1., 2. un 4. punktu un 14.panta ceturto daļu un likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 2.panta 8.punktu un 10.panta 2.2 daļu ir pieņēmis lēmumu Nr. 32.6/8.71/27780 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu Biedrībai par konstatētajiem būtiskiem normatīvo aktu un Sabiedriskā labuma organizāciju likuma pārkāpumiem sabiedriskā labuma organizācijas darbībā. Lēmums stājies spēkā 2021.gada 17.septembrī. 
Atbilstoši VID pieņemtajam lēmumam un saskaņā ar Līguma 5.4.2. punktu, Veselības ministrija 2021.gada 20.septembrī Biedrībai ir nosūtījusi rakstisku paziņojumu, ka ar šā gada 19.oktobri Veselības ministrija vienpusēji izbeidz Līgumu un ir uzdevusi Biedrībai atbrīvot Īpašumu no Biedrības kustamās mantas un to sakārtot nodošanai Veselības ministrijai šā gada 19.oktobrī.
Šā gada 19.oktobrī Veselības ministrija nepieņēma Īpašumu no Biedrības un starp abām pusēm tika sastādīts akts par konstatētajiem trūkumiem, kas Biedrībai bija jānovērš līdz šā gada 31.oktobrim.
Šā gada 1.novembrī Veselības ministrija pieņēma Īpašumu par to sastādot un abām pusēm parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
īpašums netiek izmantots tā nodošanas mērķim un Biedrībai ir atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2020.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt."".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • No narkotikām un alkohola atkarīgas pieaugušas personas
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
Sabiedriskā labuma organizācija biedrība “Neatkarība Balt.”, kurai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, dēļ kā nav iespējams turpināt palīdzības sniegšanu no narkotikām un alkohola atkarīgām pieaugušām personām.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv .

7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Veselības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Veselības ministrija
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi