Anotācija (ex-ante)

23-TA-295: Likumprojekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV) 18.¹ panta pirmajā daļā noteikto finanšu ministrs nodrošina, ka katru gadu tiek izstrādāts valsts budžeta likumprojekts, un iesniedz to Ministru kabinetam saskaņā ar budžeta sagatavošanas grafiku.

Atbilstoši LBFV Pārejas noteikumu 98. punktam Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu un gadskārtējo valsts budžeta likumprojektu sagatavo kā vienu likumprojektu (par valsts budžetu), sākot ar likumprojektu par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam.

Likumprojekts ietver divas nodaļas: I nodaļa “Budžeta ietvars 2023., 2024. un 2025. gadam” un II nodaļa “Valsts budžets 2023. gadam”.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Vidēja termiņa valsts budžeta plānošana ir process, kurā tiek noteikti pieejamie resursi vidējam termiņam un nodrošināta šo resursu izlietošana atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm, savukārt, budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laika posmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi.
Spēkā stāšanās termiņš
Nākamā diena pēc izsludināšanas (likumprojektam)
Pamatojums
Likumprojekts “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” (turpmāk – Likumprojekts) jāpieņem iespējami ātrāk, lai nodrošinātu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm saimnieciskā gada pieejamā finansējuma apjomu, jo tās valsts budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt tikai ar valsts budžeta likumā paredzētu apropriāciju.
Šā likuma darbība attiecināma uz visu saimniecisko gadu.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Sakarā ar 2022. gada 1. oktobrī notikušajām Saeimas vēlēšanām un valdības ilgās veidošanas dēļ nav pieņemts gadskārtējais valsts budžeta likums.

Saskaņā ar LBFV 21. panta trešo daļu Saeimas vēlēšanu gadā valsts budžeta likuma (budžeta likumprojektu paketes) projekts iesniedzams Saeimai ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi Ministru kabinetam savu uzticību. Savukārt LBFV 15. pantā noteikts, ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā valsts budžeta likums, finanšu ministrs apstiprina valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus, aizdevumu un aizņēmumu limitus. Pilnvarojumi, kas piešķirti saskaņā ar šo pantu, izbeidzas, stājoties spēkā valsts budžeta likumam, un visi izdevumi no saimnieciskā gada sākuma tiek reģistrēti saskaņā ar jauno valsts budžeta likumu.

Lai 2023. gadā tiktu nodrošināti valsts darbībai nepieciešamie valsts budžeta izdevumi, nodrošinot īstenojamo funkciju un sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību, 2022. gada 23. decembrī tika izdots Finanšu ministrijas rīkojums Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr.794 “Par Pamatprincipiem valsts pagaidu budžeta 2023. gadam sagatavošanai un izpildei”.

Pagaidu budžets ir tehniskais budžets, kas paredz izpildīt līdzšinējo politiku, nemainot to. Pagaidu budžets neparedz politikas izmaiņas, jaunas iniciatīvas un jaunus risinājumus.

Sākotnēji Likumprojekta sagatavošana tika veikta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 18. marta rīkojumā Nr.169 “Par likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” sagatavošanas grafiku” (turpmāk – MK rīkojums Nr.169) apstiprinātajam grafikam, kura vietā saskaņā ar pielikuma 14. punktā noteikto Finanšu ministrija divu nedēļu laikā pēc jaunievēlētās Saeimas uzticības izteikšanas Ministru kabinetam sagatavoja un iesniedza Ministru kabinetā aktualizēto budžeta sagatavošanas grafiku. Tādējādi, Likumprojekta sagatavošana tika veikta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojumā Nr.964 “Par likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas grafiku” (turpmāk – MK rīkojums Nr.964) apstiprinātajam grafikam, saskaņā ar kuru Likumprojekts, pavadošie likumprojekti (budžeta likumprojektu paketes) un paskaidrojumi Ministru kabinetā tiek izskatīti 2023. gada 7. februārī, savukārt Saeimā iesniegti 2023. gada 9. februārī.

Atbilstoši LBFV regulējumam, lai efektīvāk un ekonomiskāk īstenotu valsts politiku, kā arī regulāri optimizētu budžeta izdevumus un izvērtētu to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem, Ministru kabinets nodrošina pastāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu. Tādējādi Ministru kabinets pieņem lēmumu par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērumu vienlaikus ar budžeta sagatavošanas grafika apstiprināšanu. Savukārt finanšu ministrs budžeta sagatavošanas grafikā noteiktajā termiņā iesniedz Ministru kabinetam valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātus un priekšlikumus par šo rezultātu izmantošanu valsts budžeta likumprojekta izstrādes procesā.

Ar MK rīkojumu Nr.169 tika apstiprināts izdevumu pārskatīšanas tvērums, izstrādājot Likumprojektu. Izdevumu pārskatīšanas procesā tika iesaistītas visas ministrijas, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Banka un Valsts kontrole. Izdevumu pārskatīšanas rezultāti tika apkopoti informatīvajā ziņojumā “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” izstrādes procesā”, kas tika skatīts Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdē (prot. Nr.52  5.§).


Lai nodrošinātu Likumprojekta sagatavošanu:

1. Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par Latvijas Stabilitātes programmu 2022. - 2025. gadam” (prot. Nr.20  45.§).

2. Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2023., 2024. un 2025. gadam” (prot. Nr.52  3.§).

3. Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā” (prot. Nr.52  4.§).

4. Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdē tika izskatīts Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2023. gadam (prot. Nr.52  6.§).

5. Ministru kabineta 2022. gada 22. decembra sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par aktualizētām makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā” (prot. Nr.67  1.§).

6. Ministru kabineta 2022. gada 22. decembra sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam” (prot. Nr.67  2.§).

7. Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. - 2025. gadam” (prot. Nr.2  1.§).

Apstiprināšanai Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra sēdē tiek virzīts arī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) ikgadēja ekonomikas politikas koordinēšanas cikla jeb “Eiropas semestra” ietvaros sagatavotais precizētais Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2023. gadam. Budžeta plāna projekts pēc būtības ietver to pašu informāciju attiecībā uz 2023. gadu, kas ir pamatā Likumprojektam. Precizētais budžeta plāns tiks iesniegts Eiropas Komisijai, kas izvērtēs iesniegto dokumentu un sniegs savu novērtējumu par atbilstību ES tiesību normām fiskālās disciplīnas jomā. Eiropas Komisijas novērtējums nacionāliem parlamentiem būs jāņem vērā, pieņemot valsts budžetu galīgajā lasījumā.

Izstrādājot Likumprojekta I nodaļu “Budžeta ietvars 2023., 2024. un 2025. gadam”, tajā ir iekļauti dati un informācija atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) 5. panta trešajai un ceturtajai daļai, kā arī LBFV 18.¹ panta noteiktai informācijai.

Augstā inflācija un Covid-19 pandēmijas mazināšanās Eiropā un ar to saistīto ierobežojumu atcelšana atceļ nepieciešamību pēc vispārējas ekonomikas stimulēšanas ar fiskālās politikas instrumentiem. Lai arī 2023. gadā saglabājas ES vispārējā izņēmuma klauzula, tas nenozīmē dalībvalstu pilnu rīcības brīvību attiecībā uz budžeta deficītu. Rīcības brīvību ierobežo ES dalībvalstīm adresētās Padomes specifiskās rekomendācijas. Saskaņā ar rekomendāciju Latvijai 2023. gadā ir jānodrošina kopumā neitrāla fiskālā pozīcija.

Likumprojekts tiek sagatavots laikā, kad Eiropā notiek karš. Lai arī Covid-19 pandēmija Latvijā pašlaik ir mazinājusies, globāli tā joprojām negatīvi ietekmē pasaules ekonomiku it īpaši ar slimības uzliesmojumu Ķīnā. Šie faktori negatīvi ietekmē Latvijas ekonomiku un publiskās finanses (strauji augošās enerģijas cenas, inflācija, sankcijas, izejvielu trūkums, piegādes ķēžu pārrāvumi u.c.). Attiecīgi 2023. - 2025. gadu periodā ir pamatoti uz deficīta finansēt mērķētus pasākumus, kas tieši risina pašreizējās krīzes izpausmes. Pārējie izdevumi ir jāfinansē fiskālās disciplīnas noteikumu ietvaros.

Atbilstoši jaunajiem apstākļiem pārskatīta Latvijas fiskālās politikas stratēģija, kas Covid-19 pandēmijas laikā balstījās uz FDL normu apturēšanu un vispārējās izņēmuma klauzulas izmantošanu bez tvēruma ierobežojuma.

Jaunā fiskālās politikas stratēģija tika apstiprināta Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa sēdē (prot. Nr.20  45.§) kopā ar Latvijas Stabilitātes programmu 2022.-2025. gadam. Stratēģijas būtība ir atgriešanās pie FDL normu piemērošanas no 2023. gada, paredzot pārejas kārtību vispārējās valdības strukturālās bilances mērķa sasniegšanā. Otrs būtisks stratēģijas elements ir vienreizējo pasākumu tvēruma noteikšana. Tā pamatā ir nostāja, ka ar krīzi saistītie izdevumi ir vienreizēji un ārkārtas izdevumi, tie ir jāveic tādā apmērā un laikā kāds nepieciešams, lai mazinātu krīzes negatīvo ietekmi uz sabiedrību un tautsaimniecību. Šie izdevumi tiek izslēgti no strukturālās bilances aprēķina un tāpēc neietekmē strukturālās bilances mērķi, kas ir definēti Likumprojekta I nodaļas “Budžeta ietvars 2023., 2024. un 2025. gadam” 4. pantā.

Vienreizējie pasākumi ir atrunāti Likumprojekta I nodaļas “Budžeta ietvars 2023., 2024. un 2025. gadam” 5. pantā. Šajā pantā ir atrunāts arī algoritms, saskaņā ar kuru valsts aizsardzības finansējuma pieaugums pret iepriekšējā gada izdevumu līmeni tiek atzīts par vienreizēju piecu gadu laikā, kas ļauj būtiski palielināt aizsardzības finansējumu vienā gadā, fiskālo šoku amortizējot pakāpeniski piecu gadu laikā.
Sakarā ar nepieciešamību finansēt vienreizējos pasākumus, kas atrunāti 5. pantā, Likumprojekta I nodaļas “Budžeta ietvars 2023., 2024. un 2025. gadam” 15. pantā ir atrunātas Ministru kabineta tiesības attiecīgajos gadījumos pārsniegt koriģētos maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus.

Atbilstoši FDL 15. panta nosacījumiem, līdztekus citiem fiskālajiem rādītājiem, vidēja termiņa budžeta ietvara veidošanas ietvaros ir nepieciešams aprēķināt koriģētos maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus. Likumprojekta I nodaļas “Budžeta ietvars 2023., 2024. un 2025. gadam” 9. pants paredz, ka izlīdzinātie izdevumi 2023. – 2025. gadiem tiek noteikti faktiski prognozēto izdevumu apjomā.

Fiskālās politikas stratēģija formulē arī fiskālās politikas vispārējo mērķi un fiskālās politikas specifiskos mērķus, jeb vidēja termiņa budžeta politikas prioritāros attīstības virzienus, kas atrunāti Likumprojekta I nodaļas “Budžeta ietvars 2023., 2024. un 2025. gadam” 1. pantā.


Līdzīgi iepriekšējiem vidēja termiņa budžeta ietvara likumiem, arī Likumprojekta I nodaļā “Budžeta ietvars 2023., 2024. un 2025. gadam” ir ietverti papildu panti, kas nav paredzēti FDL vai LBFV, bet fiksē būtiskus fiskālus lēmumus vidējam termiņam:

- pants, kas nosaka ikgadējo pašvaldību kopējo aizņēmumu pieļaujamo palielinājumu vidējā termiņā, par prioritāti nosakot aizņēmumus ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai, aizņēmumus ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros īstenojamiem projektiem, un aizņēmumus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu pašvaldībā reģistrēto bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs;

- pants, kurā tiek noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 2023. gadam, 2024. gadam un 2025. gadam ir šāds: pašvaldību budžetiem – 75 procentu apmērā un valsts budžetam – 25 procentu apmērā;

- pants, kurā tiek paredzēts, ka vispārējās valdības sektorā iekļautās valsts kapitālsabiedrības negatīvā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2024. un 2025. gadā drīkst pārsniegt 5 000 000 euro tikai tad, ja ir saņemta Ministru kabineta piekrišana;

- pants, kas nosaka, ka vispārējās valdības sektorā iekļautās pašvaldību kapitālsabiedrības negatīvā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2024. un 2025. gadā drīkst pārsniegt 5 000 000 euro tad, ja ir saņemta Ministru kabineta piekrišana, ja vien attiecīgā pašvaldība nenodrošina, ka tās un visu tās institūciju, kas iekļautas vispārējās valdības sektorā, kopējā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci tiek prognozēta neitrāla vai pozitīva;

- pants, kas nosaka, ka informācija par vispārējās valdības sektorā iekļauto kapitālsabiedrību faktisko un prognozēto ietekmi uz vispārējās valdības izdevumiem, ieņēmumiem, budžeta bilanci un parādu ir publiski pieejama;

- pants, kas paredz fiskālās neitralitātes principa nodrošināšanu attiecībā uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros uzņemto virssaistību ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci;

- pants, kas nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu akciju sabiedrībai “Latvenergo”;

- pants, kas nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”;

- pants, kas nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu akciju sabiedrībai “Augstsprieguma tīkls”;

- pants, kas nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu akciju sabiedrībai “Latvijas Loto”;

- pants, kas nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Likumprojektā ietverts 49. pants, kas paredz atļaut finanšu ministram 2023. gadā palielināt apropriāciju Klimata un enerģētikas ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem 2023. gadā sagaidāmo elektroenerģijas cenas ārkārtas pieaugumu kompensēšanai atbilstoši valsts pamatbudžeta ieņēmumos papildu ieskaitāmajam akciju sabiedrības “Latvenergo” dividenžu maksājumu (par 2022. pārskata gadu) apmēram, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.

AS “Latvenergo” dividenžu palielināšanas mērķis ir nodrošināt valsts budžeta finansējumu, ar kuru sniegt valsts atbalstu:

1) elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls” un pārvades sistēmas operatoram AS “Augstsprieguma tīkls”, lai kompensētu elektroenerģijas cenu pieaugumu. Elektroenerģijas cenu pieaugums skar abus operatorus, jo tie patērē elektroenerģiju tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai un fizikālo zudumu kompensēšanai (gadā kopumā aptuveni 450 GWh). Valsts atbalsts paredz nodrošināt abiem elektroenerģijas sistēmas operatoriem elektroenerģijas cenu griestus 160 euro/MWh apmērā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim. Šāds periods izvēlēts, jo šis ir ārkārtas un vienreizējs mehānisms un tas ir piemērots potenciāli augstas elektroenerģijas cenas periodam. Saskaņā ar AS “Latvenergo” sniegto informāciju, šī brīža elektroenerģijas tirgus cenas prognoze attiecīgajam periodam ir 180 euro/MWh. Tādējādi prognozēts, ka elektroenerģijas cenu kompensēšanai 2023. gadā otrajā pusgadā būs nepieciešami līdz 4,8 milj. euro (2,7 milj. euro AS “Sadales tīkls” 2,1 milj. euro AS “Augstsprieguma tīkls”). Vienlaikus, gadījumā, ja elektroenerģijas cena ir zemāka, būtu vēlams paredzēt iespēju minēto atbalstu izmantot tarifu pieaugumu stabilizācijai ilgākam periodam;

2) elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram AS “Augstsprieguma tīkls”, lai ierobežotu cenu pieaugumu tā nodrošinātam aizsardzības palīgpakalpojumam, kas paredz maksājumu par jaudas pieejamību sistēmas darbības nodrošināšanai 100 MW apmērā. Lai gan pakalpojuma faktiskās izmaksas nav tieši piesaistītas elektroenerģijas cenai, jaudas pieejamības nodrošināšana ir saistāma ar ierobežojumiem dalībai vairumtirgū un attiecīgi potenciālo ieņēmumu negūšanu. Šī iemesla dēļ sagaidāms, ka minētā pakalpojuma izmaksas svārstās līdz ar vairumtirgus izmaksām. Ņemot vērā, ka šobrīd nav paredzams, kurā brīdī notiks sinhronizācija ar Kontinentālo Eiropu, ir pamats noteikt pakalpojuma cenas stabilizēšanu spēkā esošā tarifa līmenī (4,65 euro/MW/h) no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. decembrim, valstij kompensējot starpību. Maksājuma apmērs tiek noteikts balstoties uz aktuālo elektroenerģijas cenas prognozi. Tiek prognozēts, ka kompensējamais apmērs par pakalpojumu no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. decembrim var sasniegt 6,7 milj. euro, no kuriem viena trešdaļa jeb 2,3 milj. euro ir jāparedz 2023. gadā, bet divas trešdaļas jeb 4,4 milj. euro būs jāparedz 2024. gadā.

Likumprojektā ietverts 58. pants, kas paredz speciālu kārtību valsts nekustamo īpašumu atsavināšanā iegūto līdzekļu tālākai izmantošanai valsts nekustamo īpašumu uzlabošanas darbu veikšanai, vidi degradējošo objektu sakārtošanai un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
Atbilstoši vispārējam regulējumam, kas noteikts Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu veic VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un atsevišķos gadījumos SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” un atsavināšanā iegūtie līdzekļi pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas tiek ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas, ievērojot Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 36. un 37. punktā noteikto. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 36. punktu, atsavinot valsts nekustamos īpašumus, atsavināšanas izdevumi procentos no realizācijas cenas ir 50%, bet ne mazāk kā 1 300 euro no realizācijas cenas, pārdodot apbūvētus zemesgabalus, un 50%, bet ne mazāk kā 2 130 euro no realizācijas cenas, pārdodot citu nekustamo īpašumu.
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” praksē ir konstatēts, ka minētie atsavināšanas izdevumi ir nepietiekami, lai segtu visus ar to pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu saistītos izdevumus. Attiecīgi normas mērķis ir pēc iespējas ātrāk rast risinājumu to valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas izdevumu segšanai, kuru pārvaldīšanu nodrošina atsavināšanu organizējošās institūcijas (VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”), un kuru pārvaldīšanas laikā ieņēmumi nav gūti vai gūti tādā apmērā, kas nesedz ar to pārvaldīšanu saistītos izdevumus.

Ar likumprojekta 58. pantu tiks nodrošināts, ka VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas neieskaitīs valsts budžetā, bet gan novirzīs to pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai (izņemot netiešo izmaksu segšanai), kas ietver arī nekustamā īpašuma uzlabošanas darbu veikšanu, t.sk. valsts īpašumā esošu vidi degradējošo objektu sakārtošanas vai nojaukšanas pasākumus, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, šos līdzekļus atbilstoši uzskaitot grāmatvedības sistēmā. Minētos līdzekļus, kas 2023. gadā nav izlietoti valsts īpašumā un tās pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai, līdz 2023. gada 31. decembrim ieskaita valsts budžetā.
Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra sēdes protokola Nr.51 33.§ “Informatīvais ziņojums “Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem”” 10. punktam VAS “Valsts nekustamie īpašumi” uzdots nodrošināt objekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu 659 494 euro (ar PVN) segšanu no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem pēc atsavināšanas izdevumu segšanas – 2022. gadā 260 150 euro (ar PVN) un 2023. gadā 339 344 euro (ar PVN), ja šāds regulējums tiek iekļauts likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam”. Tādējādi, ietverot attiecīgo normu likumprojektā, 2023. gadā valsts nekustamo īpašumu atsavināšanā iegūtos līdzekļus (pēc atsavināšanas izdevumu segšanas) paredzēts izmantot arī objekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu segšanai.

Ņemot vērā, ka praksē var būt gadījumi, kad līdz 2022. gada 31. decembrim atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 40. pantam Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu, ka valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē ministrija vai cita centrālā valsts iestāde, kuras valdījumā ir attiecīgais valsts nekustamais īpašums, Likumprojekta 58. panta otrajā daļā ietverama norma, kas paredz finanšu ministram tiesības palielināt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei apropriāciju resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem 50 procentu apmērā no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā valsts budžetā ieskaitītajiem līdzekļiem atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu (pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas), lai sasniegtu mērķi, kura sasniegšanai ministrija vai cita centrālā valsts iestāde pati uzņēmusies organizēt valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu. Apropriāciju palielina, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par finansējuma summu un to, kādam mērķim atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi piešķirami apropriācijas palielināšanai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem, un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu. Apropriāciju atļauts piešķirt kapitālieguldījumiem vai neatliekamiem pasākumiem ar pozitīvu sociālekonomisku efektu.

Likumprojektā ietverts 59. pants, kas paredz, ka papildus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16. pantā noteiktajam un atbilstoši institūcijā noteiktajai prēmēšanas kārtībai un kritērijiem var prēmēt, ja Valsts ieņēmumu dienesta, prokuratūras, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Finanšu izlūkošanas dienesta, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu (darbinieku) tiešas darbības rezultātā atklāti un novērsti liela apjoma noziedzīgi nodarījumi valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā, kā arī valsts institūciju dienestā, kuri radījuši vai varēja radīt būtisku kaitējumu un kurus izdarījušas valsts amatpersonas, aizturētas kontrabandas kravas un aizliegtu priekšmetu ievešana un izvešana, novērsta būtiska noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un tā rezultātā ir palielinājušies valsts budžeta ieņēmumi vai tiek prognozēts būtisks šo ieņēmumu palielinājums, Ministru kabinets pieņem lēmumu par attiecīgo institūciju konkrēto amatpersonu (darbinieku) motivēšanu un apropriācijas palielinājumam novirzāmo finansējuma apjomu. Finanšu ministram ir tiesības palielināt apropriāciju izdevumiem, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu. 
Salīdzinot ar likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 42. panta redakciju, tajā tiek aizstāti vārdi “amatpersonas, kas ieņem atbildīgu stāvokli” ar vārdiem “valsts amatpersonas”.
Amatpersonas, kas ieņem atbildīgu stāvokli, ir noteiktas Krimināllikuma 316. panta otrajā daļā. Saglabājot esošo redakciju, aizturot amatpersonas un sasniedzot likumā noteiktos rezultatīvos rādītājus (“ir palielinājušies valsts budžeta ieņēmumi vai tiek prognozēts būtisks šo ieņēmumu palielinājums”), tiek izslēgta prēmēšanas iespēja vairākām tiesību aizsardzības iestādēm, jo lielākā daļa augstākā līmeņa valsts amatpersonu, kuriem ir ietekme uz valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomu, neietilpst to amatpersonu lokā, kas ieņem atbildīgu stāvokli. Piemēram, muitas amatpersonas ir valsts amatpersonas, bet neieņem atbildīgu stāvokli. 
Problēmas un risinājumi
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija


Likumprojekta izstrādē iesaistītas visas ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, sagatavojot savus budžeta pieprasījumus un paskaidrojumus.

Lai nodrošinātu LBFV Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi attiecībā uz neatkarīgo institūciju viedokļa uzklausīšanu, kā arī šā viedokļa un Ministru kabineta lēmuma pamatojuma iekļaušanu Ministru kabineta sēdes protokollēmumā, lemjot par attiecīgo iestāžu budžeta projektiem, neatkarīgo institūciju pārstāvji tika uzaicināti piedalīties Ministru kabineta sēdēs, kurās tika izskatīti jautājumi saistībā ar Likumprojekta sagatavošanu. Līdz ar to Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tieslietu padomes, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, Ģenerālprokuratūras, Centrālās vēlēšanu komisijas, Konkurences padomes un Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem bija dota iespēja Ministru kabineta sēdē paust savu viedokli par Likumprojekta sagatavošanu. Tieslietu padome ar 2023. gada 25. janvāra lēmumu Nr.4 “Par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2023. gadam”, pamatojoties uz likuma “Par tiesu varu” 50.² panta trešo daļu un 89.¹¹ panta pirmo daļu, nolēma atbalstīt rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2023. gadam. Tāpat Tieslietu padome ar 2023. gada 25. janvāra lēmumu Nr.3 “Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2023. gadam”, pamatojoties uz likuma “Par tiesu varu” 50.² panta ceturto daļu un 89.¹¹ panta pirmo daļu, nolēma atbalstīt Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2023. gadam.

Ministru kabinets 2022. gada 22. decembra sēdē (prot. Nr.67  2.§) un 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr.2  1.§) atbalstīja papildu finansējuma piešķiršanu prioritāro pasākumu īstenošanai 2023. - 2025. gadam. Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.

Sākotnējais vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenārijs 2022. ‑ 2025. gadam tika izstrādāts 2022. gada augustā. Tomēr mainoties 2023. gada valsts budžeta sagatavošanas grafikam, 2022. gada decembrī Finanšu ministrija aktualizēja makroekonomisko rādītāju prognozes 2022. ‑ 2025. gadam, ņemot vērā Latvijas iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP) dinamiku trešajā ceturksnī, kā arī prognozēto ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos Latvijas galvenajās ārējās tirdzniecības partnervalstīs. Arī ģeopolitiskā situācija ir pasliktinājusies, tiek noteikti arvien jauni ierobežojumi tirdzniecībai ar Krieviju, veicinot enerģijas resursu cenu strauju pieaugumu globāli. Vienlaikus pamata scenārijā pieņemts, ka ģeopolitiskā situācija turpmāk būtiski nepasliktinās. Savukārt Covid‑19 ietekme tiek uzskatīta par nenozīmīgu, kas neskars visu ekonomiku tādā mērā kā iepriekšējos gados. Makroekonomisko rādītāju prognozes ir saskaņotas ar Latvijas Banku un Ekonomikas ministriju, kā arī 2022. gada 2. decembrī tās ir apstiprinājusi Fiskālās disciplīnas padome.

Atbilstoši jaunajam scenārijam Latvijas IKP pieauguma prognoze 2022. gadam samazināta līdz 1,6% (par 1,2 procentpunktiem). 2022. gada sākumā bija vērojama vēl strauja ekonomikas izaugsme (gada pirmajā pusē sasniedza 4,1%), ko noteica spēcīgs privātā patēriņa pieaugums pēc Covid‑19 ierobežojumiem. Savukārt jau gada otrajā pusē augsto cenu un pirktspējas krituma ietekmē patēriņa pieauguma temps būtiski saruka, kā arī pasliktinoties Latvijas ražotāju situācijai un saglabājoties zemiem investīciju apjomiem, trešajā ceturksnī Latvijas IKP samazinājās par 0,6% un ekonomikas lejupslīde prognozēta arī gada pēdējā ceturksnī, iespaidojot arī nākamo gadu.

2023. gadā tiek prognozēts IKP kritums par 0,6%  (jeb par 1,6 procentpunktiem mazāk, nekā 2022. gada augusta prognozēs). Augstās energoresursu cenas, ražošanas izmaksu pieaugums un pieprasījuma vājināšanās ārējos tirgos turpinās negatīvi ietekmēt Latvijas ekonomiku arī 2023. gada pirmajā pusē, bet no gada vidus ekonomikas izaugsme sāks atjaunoties. Tāpēc vidējā termiņā atkal gaidāma izaugsmes tempu palielināšanās līdz potenciālā IKP izaugsmes tempam, IKP pieaugumam 2025. gadā sasniedzot 3%.

2022. gada beigās un 2023. gada sākumā, apkures sezonas laikā, privāto patēriņu mazinās iedzīvotāju pirktspējas samazināšanās augstās inflācijas dēļ, kā arī iedzīvotājiem vairāk līdzekļu novirzot ar mājokli saistīto izdevumu segšanai. Līdz ar to privātā patēriņa pieaugums 2022. gadā vēl prognozēts 7,9% apmērā, pateicoties spēcīgam pieaugumam gada sākumā, bet 2023. gadā jau gaidāms kritums par 3%. Savukārt 2023. un 2024. gadā privātā patēriņa gada pieaugums atjaunosies attiecīgi 3,6% un 4,1% apmērā.

2022. un 2023. gadā vispārējās valdības patēriņa pieaugums salīdzināmajās cenās prognozēts mērens, attiecīgi 1,9% un 1,2%. Valdības patēriņa prognoze ir veikta, balstoties uz nemainīgas politikas pieņēmumu, ietverot tikai jau apstiprinātus izdevumu pasākumus. Mērenu izaugsmi nosaka pieaugušās cenas, proti, vairāk resursu būs jānovirza esošā patēriņa uzturēšanai.

Investīciju (bruto pamatkapitāla veidošanas) pieaugums 2022. gadā prognozēts 0,6% apmērā (jeb par 1,3 procentpunktiem mazāk nekā prognozēts augustā). Lēnāku izaugsmi noteikušas strauji pieaugušās izmaksas, kas ietekmēs arī investīciju dinamiku 2023. gadā – investīciju apjoms saruks par 1%. Ņemot vērā lielo nenoteiktību, t.sk., no ģeopolitiskās situācijas izrietošo, nākamajā gadā investīciju katalizators būs ES fondu finansējums, Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma pieejamība, kā arī RailBaltica projekta realizācija. Savukārt vidējā termiņā investīciju pieaugums atjaunosies un būs ap 5% gadā.

Jūtama pozitīva ietekme uz ekonomikas izaugsmi 2022. gadā bijusi eksporta pieaugumam, kas 2022. gadā prognozēts 10,7% apmērā, jo eksportu veicina pieaugušais ārējais pieprasījums un augušās cenas. Savukārt 2023. gadā, pasliktinoties ārējai videi un samazinoties pieprasījumam, eksportētāji varētu vairāk izjust grūtības, tādējādi eksports pieaugtu vien par 0,2%. Savukārt turpmākajos gados scenārijā pieņemts, ka eksportētāji būs pielāgojušies jaunajiem apstākļiem, un eksports varēs augt ap 4% gadā.

Salīdzinot ar augustā izstrādātajām prognozēm, atjaunotajā makroekonomisko rādītāju scenārijā arī nedaudz tika paaugstināta inflācijas prognoze 2022. un 2023. gadam. Inflācijas prognozes paaugstināšana ir saistīta ar nelielu dabasgāzes un ar to saistīto siltumenerģijas cenu kāpumu, kā arī spēcīgākiem otrās kārtas efektiem. Tāpēc patēriņa cenu pieaugums 2022. gadā prognozēts 17,3%, bet 2023. gadā 8,5% apmērā, kas ir attiecīgi par 0,8 un 2,0 procentpunktiem vairāk, nekā tika prognozēts augusta sākumā. Nākamajos divos gados inflācijas spiediens mazināsies, pieņemot, ka ES tiks galā ar šo izaicinājumu un pasākumi, kas vērsti uz enerģētisko neatkarību, būs veiksmīgi, kas varētu izraisīt arī enerģijas resursu cenas samazinājumu, līdz 2025. gadam tai stabilizējoties 2,0% līmenī.

Darba tirgū Krievijas uzsāktā kara, tirdzniecības ierobežojumu un straujā cenu kāpuma negatīvā ietekme līdz šim praktiski nav bijusi jūtama un varētu izpausties ar lielāku laika nobīdi, nekā prognozēts iepriekš. Attiecīgi 2022. gada bezdarba līmeņa prognoze tika samazināta līdz 7,0% jeb par 0,1 procentpunktu, bet 2023. gadā bezdarba līmenis varētu paaugstināties līdz 7,3%, kas ir par 0,2 procentpunktiem vairāk nekā prognozēts augustā. 2024. gadā gaidāma bezdarba samazināšanās līdz 7,0%, tomēr tas būtu par 0,3 procentpunktiem augstāks, nekā prognozēts augustā.

Darba samaksas pieauguma prognoze 2022. gadam netika mainīta, bet 2023. un 2024. gadam ir paaugstināta attiecīgi līdz 7,5% un 6,2%, ņemot vērā minimālās mēneša darba samaksas paaugstinājumu līdz 620 un 700 euro attiecīgi no 2023. un 2024. gada 1. janvāra, kā arī nedaudz straujāku prognozēto patēriņa cenu pieaugumu. Salīdzinājumā ar augusta prognozēm, 2023. gada vidējās darba samaksas prognoze ir paaugstināta par 1,5 procentpunktiem un 2024. gada prognoze – par 0,9 procentpunktiem.

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes budžeta pieprasījumus Likumprojektam sagatavoja piešķirto līdzekļu ietvaros.

Likumprojekts nodrošina valsts budžeta plānošanu atbilstoši pieejamiem resursiem vidējā termiņā un nodrošina šo resursu izlietošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prioritātēm.

Saskaņā ar FDL 5. panta piekto daļu, Likumprojektam tiek pievienots Fiskālās disciplīnas padomes sagatavotais fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums.

Fiskālo risku deklarācija, kas pievienojama Likumprojektam, tiek virzīta apstiprināšanai Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra sēdē.

Likumprojektam ir pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmums, kas paredz noteikt, ka finanšu ministrs Likumprojektu, tā paskaidrojumus, Fiskālo risku deklarāciju un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniedz Saeimai 2023. gada 9. februārī un, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Tieši vai pastarpināti Likumprojekts ietekmē visas sabiedrības mērķgrupas, t.sk. sabiedrības grupas, kas tieši vai pastarpināti saņem finansējumu no valsts budžeta, veic obligātos maksājumus budžetā saskaņā ar likumdošanā noteikto.
 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Tieši vai pastarpināti Likumprojekts ietekmē visas sabiedrības mērķgrupas, t.sk. sabiedrības grupas, kas tieši vai pastarpināti saņem finansējumu no valsts budžeta, veic obligātos maksājumus budžetā saskaņā ar likumdošanā noteikto.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Tieši vai pastarpināti var ietekmēt lielāko daļu sabiedrības.

Likumprojekts nodrošina valsts fiskālās politikas īstenošanu un valsts budžeta izdevumus.
2023. gadā valsts konsolidētā budžeta (valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta summa, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem) ieņēmumi prognozēti 12 721,1 milj. euro, bet izdevumi – 14 672,5 milj. euro.
Salīdzinājumā ar 2022. gada plānu Likumprojektā 2023. gadam paredzēts ieņēmumu palielinājums 2 025,0 milj. euro apmērā un izdevumu palielinājums 2 233,4 milj. euro apmērā.
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadā prognozēti 8 795,9 milj. euro un izdevumi plānoti 10 861,1 milj. euro apmērā (bruto). Valsts pamatbudžeta izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2022. gada plānu ir 1 563,5 milj. euro jeb 16,8%. Izdevumu palielinājums 1 382,5 milj. euro apmērā paredzēts izdevumiem valsts pamatfunkciju finansēšanai. Savukārt ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzēts finansējuma palielinājums 181,1 milj. euro apmērā.
Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi prognozēti attiecīgi 4 197,0 milj. euro un 4 083,3 milj. euro apmērā (bruto). Valsts speciālā budžeta izdevumu palielinājums pret 2022. gada plānu ir 697,9 milj. euro jeb 20,6%.


Likumprojekta paketē tiek virzīti likumprojekta izstrādes gaitā Ministru kabinetā atbalstītie pasākumi ar ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem:

- Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu administrēšanas uzlabošanas un efektivitātes paaugstināšanas pasākumi;

- minimālā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta palielināšana, ņemot vērā izmaiņas minimālai mēneša darba algai 2023. gadā tā tiek palielināta no 500 līdz 620 euro un 2024. gadā no 620 līdz 700 euro;

- atgriezeniskais efekts no izdevumu palielināšanas atlīdzībai;

- ieņēmumu palielinājums dažādām nenodokļu pozīcijām, tostarp valsts kapitālsabiedrību dividenžu maksājumu palielināšana.


Papildus minētajam nodokļu ieņēmumus ietekmēs arī iepriekš pieņemtie nodokļu pasākumi:

- dabas resursu nodokļa likmju paaugstināšana atsevišķiem objektiem;

- akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana cigaretēm, cigāriem, cigarillām, smēķējamai tabakai, tabakas lapām, karsējamai tabakai, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un to sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem;

- uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides ziedojumiem intensitātes palielināšana;

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu atsākšana saimnieciskās darbības veicējiem.


Visi maksājumi, kas saskaņā ar likumu vai citu normatīvo aktu vai līgumu ieskaitāmi valsts budžeta ieņēmumos, ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar valsts budžeta likumā noteiktu apropriāciju var apropriēt valsts mērķim.

Valsts budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt vienīgi ar valsts budžeta likumā paredzētu apropriāciju. Valsts budžeta izdevumi sastāv no apropriācijām, kas noteiktas konkrētām valsts vajadzībām saskaņā ar valsts budžeta likumu.
 

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

-

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

-

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

-

2.2.5. uz konkurenci:

-

2.2.6. uz nodarbinātību:

-

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
10 696 143 884
2 024 955 958
12 721 099 842
942 134 599
13 839 431 931
1 817 631 458
1 498 785 020
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
7 502 449 930
1 293 476 954
8 795 926 884
446 949 894
9 656 795 693
1 228 956 317
702 948 230
1.2. valsts speciālais budžets
3 193 693 954
731 479 004
3 925 172 958
495 184 705
4 182 636 238
588 675 141
795 836 790
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
12 439 076 224
2 233 444 067
14 672 520 291
2 584 338 268
14 660 302 240
2 335 862 284
2 601 075 451
2.1. valsts pamatbudžets
9 053 687 483
1 535 532 370
10 589 219 853
2 039 098 627
10 340 923 391
1 784 157 370
1 799 256 409
2.2. valsts speciālais budžets
3 385 388 741
697 911 697
4 083 300 438
545 239 641
4 319 378 849
551 704 914
801 819 042
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-1 742 932 340
-208 488 109
-1 951 420 449
-1 642 203 669
-820 870 309
-518 230 826
-1 102 290 431
3.1. valsts pamatbudžets
-1 551 237 553
-242 055 416
-1 793 292 969
-1 592 148 733
-684 127 698
-555 201 053
-1 096 308 179
3.2. speciālais budžets
-191 694 787
33 567 307
-158 127 480
-50 054 936
-136 742 611
36 970 227
-5 982 252
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-208 488 109
-1 642 203 669
-518 230 826
-1 102 290 431
5.1. valsts pamatbudžets
-242 055 416
-1 592 148 733
-555 201 053
-1 096 308 179
5.2. speciālais budžets
33 567 307
-50 054 936
36 970 227
-5 982 252
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
2. ailē parādīti likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” apstiprinātie dati, 3. ailē parādītas izmaiņas – 2023. gada budžeta projekts pret 2022. gada plānu, 4. ailē – 2023. gada budžeta projekts, 5. ailē parādītas izmaiņas – 2023. gada budžeta projekts pret vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam (atbilstoši likumam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”), 6. ailē – 2024. gada budžeta projekts, 7. ailē parādītas izmaiņas – 2024. gada budžeta projekts pret vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024. gadam (atbilstoši likumam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”) un 8. ailē – 2025. gada budžeta projekts pret vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024. gadam (atbilstoši likumam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”). Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi norādīti neto summās, izslēdzot savstarpējos transfertus.
 

4.1.1. Likumprojekts “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā”

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija

4.1.2. Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija

4.1.3. Likumprojekts “Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā”

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Iekšlietu ministrija

4.1.4. Likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā”

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

4.1.5. Likumprojekts “Grozījums Pasta likumā”

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija

4.1.6. Likumprojekts “Grozījums likumā “Par sociālo drošību””

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija

4.1.7. Likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija

4.1.8. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija

4.1.9. Likumprojekts “Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām””

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija

4.1.10. Likumprojekts “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija

4.1.11. Likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija

4.1.12. Likumprojekts “Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā”

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Kultūras ministrija

4.1.13. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu””

Pamatojums un apraksts
Detalizētu informāciju skat. Likumprojekta paskaidrojumos.
Atbildīgā institūcija
Klimata un enerģētikas ministrija

4.1.14. Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā 2023. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim”

Pamatojums un apraksts
Likumprojekta 31. panta 2. punkts.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija

4.1.15. Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošo pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektus, un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektus”

Pamatojums un apraksts
Likumprojekta 36. panta pirmās daļas 4. punkta “c” apakšpunkts.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

4.1.16. Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē izglītības iestādes investīciju projektus ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkcijas īstenošanai, kā arī skolu tīkla sakārtošanai”

Pamatojums un apraksts
Likumprojekta 36. panta pirmās daļas 5. punkta “c” apakšpunkts.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

4.1.17. Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim”

Pamatojums un apraksts
Likumprojekta 47. pants.
Atbildīgā institūcija
Kultūras ministrija

4.1.18. Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība un nosacījumi, kādā Rīgas valstspilsēta emitē obligācijas lietderīgu un ilgtspējīgu investīciju projektu finansēšanai"

Pamatojums un apraksts
Likumprojekta 17. panta trešā daļa.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija
Augstāk minēto Ministru kabineta noteikumu projektu izdošanas pamatojums ir likums “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, kas vēl nav spēkā esošs. Savukārt Ministru kabineta noteikumiem ir jāatbilst spēkā esošajiem likumiem. Līdz ar to paredzēts, ka noteikumi tiks izstrādāti un stāsies spēkā 2023. gadā, pēc Likumprojekta pieņemšanas Saeimā.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts

Likumprojektā finansējums Latvijas iemaksām ES budžetā 2023. gadam paredzēts 384,34 milj. euro apmērā, savukārt 2024. gadam 382,11 milj. euro apmērā un 2025. gadam 436,07 milj. euro apmērā.
ES dalībvalstu saistības veikt iemaksas nosaka Līgums par ES darbību, kā arī 2003. gada maijā parakstītais Pievienošanās ES līgums, kas paredz visu pilntiesīgas dalībvalsts saistību, pienākumu un tiesību pārņemšanu līdz ar iestāšanās brīdi ES, kā rezultātā šādas dalībvalsts iemaksas veicamas katru gadu – ik mēnesi.
Iemaksu kārtību nosaka Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmums (ES, Euratom) 2020/2053 par ES pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom, Padomes 2021. gada 30. aprīļa Regula (ES, Euratom) 2021/768, ar ko nosaka ES pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr.608/2014, Padomes 2014. gada 26. maija Regula (ES, Euratom) Nr.609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, kas grozīta ar Padomes 2016. gada 17. maija Regulu 2016/804 un Padomes 2022. gada 5. aprīļa Regulu 2022/615, Padomes 2021. gada 30. aprīļa Regula (ES, Euratom) 2021/769, ar ko atceļ Regulu (EEK, Euratom) Nr.1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi. Ar 2021. gadu ES pašu resursu sistēmas regulējošo tiesību aktu kopumu papildina Padomes 2021. gada 30. aprīļa Regula (ES, Euratom) 2021/770 par pašu resursa aprēķināšanu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamu minēto pašu resursu, par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, un par dažiem aspektiem attiecībā uz pašu resursu, kas pamatojas uz nacionālo kopienākumu.

Institūcijām, kurām ir noslēgti līgumi par dalību starptautiskajās organizācijās, Likumprojektā ir paredzēts nepieciešamais finansējums dalības maksai.

Budžeta likumprojektu paketē iekļauto likumprojektu atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām norādīta tiem pievienotajās anotācijās.
 
Skaidrojums

Ar masu mediju starpniecību sabiedrība ir informēta par Likumprojekta izstrādes gaitu, svarīgākajiem prognozējamiem makroekonomiskajiem un fiskālajiem rādītājiem.
Ministru kabineta sēdēs, kurās tika izskatīti jautājumi saistībā ar Likumprojekta sagatavošanu, tika uzaicināti piedalīties sociālie partneri.
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2022. gada 21. aprīļa sēdē tika izskatīts jautājums par Latvijas Stabilitātes programmu 2022. - 2025. gadam, savukārt 2023. gada 5. janvāra sēdē par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā.


Sagatavots Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekts par 2023. gada budžetu un budžeta ietvaru 2023. - 2025. gadam (turpmāk – protokola projekts), kurš jāiekļauj vienotā Likumprojekta paketē. Protokola projekts tiks izskatīts Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra sēdē.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumi par aktuālajiem jautājumiem Likumprojekta izstrādes procesā ir izskatīti un šobrīd panāktas šādas vienošanās, kuras iekļautas protokola projektā:

- par iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izpildes garantiju 100% apmērā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes sadalījumu pa ceturkšņiem, kā arī par avansa pārskaitījumiem pašvaldībām sabalansētas naudas plūsmas nodrošināšanai;

- par pašvaldību ikgadējā pieļaujamā aizņēmuma palielinājumu;

- par galvojumu mērķu saglabāšanu pašvaldību kapitālsabiedrībām;

- par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu 2023. gadam;

- par valsts atbalstu energoresursu sadārdzinājumam un Ukrainas civiliedzīvotājiem;

- par pašvaldībām atsevišķiem svarīgiem nozaru ministriju jautājumiem.
 

6.4. Cita informācija


Finanšu ministrija, izstrādājot makroekonomisko rādītāju prognozes, ir konsultējusies ar Starptautiskā Valūtas fonda un EK ekspertiem. Izstrādātās makroekonomisko rādītāju prognozes ir saskaņotas ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Banku, kā arī tās 2022. gada 2. decembrī ir apstiprinājusi Fiskālās disciplīnas padome.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Visas ministrijas un citas centrālās valsts iestādes.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
-
8. Cita informācija
-
-

7.5. Cita informācija


Budžeta finansētu institūciju – budžeta iestāžu, pilnīgi vai daļēji no budžeta finansētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītāji (budžeta izpildītāji) var veikt valsts budžeta izdevumus vai uzņemties saistības tikai likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” noteikto apropriāciju ietvaros saskaņā ar finansēšanas plānos noteiktajiem asignējumu apjomiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija rīkojumu Nr.528 (prot. Nr.36  84.§) “Par sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” likvidāciju” ar 2022. gada 1. oktobri tika likvidēta Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošā valsts izglītības iestāde – sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” (turpmāk – izglītības iestāde). Izglītības iestādes tiesību, saistību, mantas un uz laiku glabājamo dokumentu pārņēmējs ar 2022. gada 1. oktobri ir Valmieras tehnikums, savukārt finanšu līdzekļu pārņēmēja ar 2022. gada 1. oktobri ir Izglītības un zinātnes ministrija.

2022. gada 13. decembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā, kas nosaka izveidot jaunu – klimata un enerģētikas ministra – amatu. Ministra darbības nodrošināšanai izveidota jauna Klimata un enerģētikas ministrija, reorganizējot Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nododot Klimata un enerģētikas ministrijai enerģētikas politikas funkciju un klimata politikas funkciju. Likumprojektā ir iestrādātas nepieciešamās finansējuma pārdales Klimata un enerģētikas ministrijas darbības nodrošināšanai.

Likums “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pēc izsludināšanas tas tiks ievietots Finanšu ministrijas mājaslapā.

Likumprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā indivīda intereses. Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Latvijas Republikas Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi