Anotācija (ex-ante)

23-TA-891: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Atbilstoši  Informatīvajam ziņojumam “Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas reformas ieviešanas gaitu”” (23-TA-652, iesniegts Valsts kancelejā) pievienotajam protokollēmuma projektam  Iekšlietu ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajai informācijai līdz 2023. gada 1. jūnijam sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Informatīvā ziņojuma projektu un likumprojektu plānots virzīt vienlaikus izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Ministru kabineta 2022. gada 10. februāra rīkojums Nr.83 “Par konceptuālo ziņojumu "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”, ar kuru tika atbalstīta konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” izveidošana speciālistu sagatavošanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un citu tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām. Tiek paplašināts tiesībaizsardzības iestāžu, kuras var nosūtīt nodarbināto uz izglītības iestādi, lai nodarbinātais iegūtu attiecīgu dienesta (darba) pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību, loks. Izglītības ieguve šajā gadījumā tiek finansēta par valsts budžeta līdzekļiem.  

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Paplašināt tiesībaizsardzības iestāžu, kuras var nosūtīt nodarbināto dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai uz izglītības iestādi, loku ar Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldi un Iekšējās drošības pārvaldi, prokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Paredzēt tiesībaizsardzības iestāžu nodarbinātajiem, kuri izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, ceļa izdevumu kompensāciju nokļūšanai uz / no izglītības iestādi un naktsmītnes izdevumu kompensāciju.
Spēkā stāšanās termiņš
01.08.2023.
Pamatojums
Saistīts ar to, ka pirmo studējošo uzņemšanu konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" augstākās izglītības programmās plānots uzsākt 2023. gada 1. septembrī.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar Ministru kabineta 2022. gada 10. februāra rīkojumu Nr.83 “Par konceptuālo ziņojumu "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi” tika atbalstīts konceptuālajā ziņojumā "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi" ietvertais risinājums par konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" (turpmāk – konsorcijs) izveidošanu starp Iekšlietu ministriju, Valsts policijas koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti. Paredzēts, ka  tiesībaizsardzības iestādes (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde un Iekšējās drošības pārvalde, prokuratūra un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs) varēs nosūtīt attiecīgajā iestādē nodarbinātos uz konsorcija augstākās izglītības iestādēm, lai nodarbinātais iegūtu attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību. Izglītības ieguves mērķis ir uzlabot tiesībaizsardzības iestāžu funkciju un uzdevumu izpildes kvalitāti, veicinot arī pielāgošanos pārmaiņām un straujām tehnoloģiju un drošības situācijas izmaiņām. Izglītības ieguve tiesībaizsardzības iestāžu nodarbinātajiem – amatpersonām un darbiniekiem tiks finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, un pirmo studējošo uzņemšanu konsorcija augstākās izglītības programmās plānots uzsākt 2023. gada 1. septembrī.
Vienlaikus, lai motivētu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas (darbiniekus) iegūt dienestam nepieciešamās zināšanas, sekmējot karjeras izaugsmi, plānots paredzēt jaunus atlīdzības veidus. Ja tiesībaizsardzības iestādes nodarbinātais izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, paredzēts kompensēt ceļa izdevumus, kas nodarbinātajam radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, kā arī kompensēt izdevumus par naktsmītni.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likums) 28.pants “Mācību izdevumu segšana” paredz iespēju nosūtīt uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi, valsts drošības iestādes amatpersonu un karavīru. Atlīdzības likuma 28. pants šajā gadījumā, kā arī gadījumā, ja minētie nodarbinātie izglītību iegūst Ministru kabineta noteiktajās izglītības iestādēs, nosaka, ka mācību izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Atlīdzības likums nosaka arī deleģējumu Ministru kabinetam reglamentēt nosacījumus nodarbinātā nosūtīšanai uz izglītības iestādi, kā arī nosacījumus attiecībā uz mācību izdevumiem – to tvērumu, kā arī atmaksas nosacījumus.
Saistībā ar konsorcija izveidi tiek paplašināts tiesībaizsardzības iestāžu loks, kuras varēs nosūtīt attiecīgajā iestādē nodarbinātos izglītības iegūšanai uz izglītības iestādi, lai nodarbinātais iegūtu attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību par valsts budžeta līdzekļiem. Šāda iespēja turpmāk bez Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm  un Ieslodzījuma vietu pārvaldes būs arī Valsts ieņēmumu dienestam attiecībā uz Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vai Iekšējās drošības pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdni, prokuratūrai – attiecībā uz tajā nodarbināto amatpersonu (darbinieku), un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam - attiecībā uz tajā nodarbināto amatpersonu.
Vienlaikus, lai motivētu izglītības iegūšanai tiesībaizsardzības iestādēs nodarbinātās amatpersonas (darbiniekus), kuras izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi,  nepieciešams paredzē jaunus atlīdzības veidus – kompensāciju ceļa izdevumu, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atgrieztos no tās, segšanai un kompensāciju izdevumu par naktsmītni segšanai.
Risinājuma apraksts
Ir izstrādāts likumprojekts, kas  paredz grozīt Atlīdzības likuma 28. pantu:
1) izsakot tā pirmo daļu jaunā redakcijā un paredzot, ka valsts institūcija, izvērtējusi dienesta (darba) nepieciešamību, var nosūtīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vai Iekšējās drošības pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdni, prokuratūrā nodarbināto amatpersonu (darbinieku), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu (turpmāk – tiesībaizsardzības iestādes amatpersona), vai valsts drošības iestādes amatpersonu, vai karavīru uz izglītības iestādi, lai šī tiesībaizsardzības iestādes amatpersona, valsts drošības iestādes amatpersona vai karavīrs iegūtu attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību. Ja tiesībaizsardzības iestādes amatpersona, valsts drošības iestādes amatpersona vai karavīrs minēto izglītību iegūst, pārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, tam šajā laikā saglabā mēnešalgu, piemaksu par speciālo dienesta pakāpi, piemaksu par izdienu un uzturdevas kompensāciju;
2) precizējot otrajā daļā terminoloģiju un aizstājot  vārdus “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem “tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām”;
3) precizējot trešajā daļā terminoloģiju un aizstājot  vārdus “amatpersona vai karavīrs tiek nosūtīts uz izglītības iestādi attiecīgu dienesta” ar vārdiem “tiesībaizsardzības iestādes  amatpersona vai karavīrs tiek nosūtīts uz izglītības iestādi attiecīgu dienesta (amata, darba)”;
4) papildinot pantu ar ceturto daļu, kas paredz, ka, ja tiesībaizsardzības iestādes amatpersona šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, amatpersonai kompensē ceļa izdevumus, kas tai radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, un izdevumus par naktsmītni. Ceļa izdevumu un izdevumu par naktsmītni kompensēšanas kārtību un apmēru nosaka Ministru kabinets.
Minēto grozījumu rezultātā:
1) tiek paplašināts tiesībaizsardzības iestāžu, kuras var nosūtīt savus nodarbinātos izglītības iegūšanai uz izglītības iestādi, lai nodarbinātais iegūtu attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību par valsts budžeta līdzekļiem, loks ar Valsts ieņēmumu dienestu (attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vai Iekšējās drošības pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdni), prokuratūru (attiecībā uz amatpersonu (darbinieku)) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (attiecībā uz amatpersonu);
2) tiek paredzēti jauni atlīdzības veidi tiesībaizsardzības iestādēs nodarbināto,  kuri izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi,  motivēšanai, tas ir, kompensācija ceļa izdevumu, kas nodarbinātajam radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, segšanai, un kompensācija izdevumu par naktsmītni segšanai. Kārtību, kādā tiks kompensēti minētie izdevumi, un kompensāciju apmēru noteiks Ministru kabinets. Plānots, ka nodarbinātajam attiecīgā iestāde kompensēs ceļa izdevumus nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ uz dzīvesvietu, izmantojot sabiedrisko transportu (izņemot taksometru), pilnā apmērā, ņemot vērā sabiedriskā transporta biļešu cenu attiecīgajā maršrutā. Ja amatpersona izmantos savā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli, ceļa izdevumus kompensēs atbilstoši minimālajai braukšanas cenai (tarifam) sabiedriskajā transportā attiecīgajā maršrutā. Savukārt izdevumus par naktsmītni plānots kompensēt faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 20 euro par diennakti.  Naktsmītnes izdevumu kompensācijas maksimālais apmērs noteikts, izvērtējot naktsmītnes izdevumus dienesta viesnīcās, piemēram, saskaņā ar  Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumiem Nr. 56 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis": dienesta viesnīcā Ezermalas ielā 8A, Rīgā, standarta vienvietīgai istabai ar papildu ērtībām noteikta maksa 8,83 euro diennaktī,  123,58 euro mēnesī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, Krustpils ielā 10, Rīgā, vienvietīgai istabai  - 3,25 euro diennaktī, 45,47 euro mēnesī; atbilstoši informācijai tīmekļvietnē https://www.lu.lv/studijas/studentu-sadzive/dienesta-viesnicas/ Latvijas Universitātē, Buļļu ielā 5, Rīgā, D1 istabai noteikta maksa: LU studējošajiem 190 euro mēnesī, citu izglītības iestāžu studējošajiem – 218 euro mēnesī, pārējiem klientiem – 244 euro mēnesī.
Paredzēto grozījumu Atlīdzības likumā īstenošanai papildu valsts budžeta finansējums nav nepieciešams.
Izdevumi tiesībaizsardzības iestāžu nodarbināto dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei attiecīgās nepieciešamās izglītības iegūšanai tiks segti Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 44.00.00 “Iekšējās drošības akadēmija” piešķirtā finansējuma ietvaros.
Izdevumi tiesībaizsardzības iestādēs nodarbināto, kuri izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, kompensācijām (ceļa izdevumu, kas nodarbinātajam radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, segšanai un izdevumu par naktsmītni segšanai) sedzami attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros (bāzes izdevumu ietvaros, nepieprasot papildu finansējumu no valsts budžeta).
    Ievērojot to, ka grozījumu Atlīdzības likuma 28. pantā rezultātā būs jāizdod jauni Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām, likumprojekts papildina Atlīdzības likuma pārejas noteikumus ar 57. punktu, kas paredz Ministru kabinetam līdz 2023. gada 1. septembrim izdod Atlīdzības likuma 28. panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām. Kā arī paredzēts, ka līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. septembrim piemēro  Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr. 257  “Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Tiesībaizsardzības iestāžu nodarbinātie, kas tiek nosūtīti uz izglītības iestādi, lai iegūtu attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību.
Ietekmes apraksts
Iestāžu, ar kurām papildināts tiesībaizsardzības iestāžu loks, nodarbinātajiem jaunas iespējas un labvēlīgi nosacījumi dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai. Kā arī attiecībā uz tiem tiesībaizsardzības iestāžu nodarbinātajiem, kuri izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, jauni  motivācijas veidi – kompensācija ceļa izdevumu, kas nodarbinātajam radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, segšanai, kā arī kompensācija izdevumu par naktsmītni segšanai.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1.  Ministru kabineta noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā tiesībaizsardzības iestāžu amatpersona tiek nosūtīta uz izglītības iestādi attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumi un kārtība

Pamatojums un apraksts
Ievērojot, ka tiek paredzēta tiesībaizsardzības iestāžu, kuras var nosūtīt nodarbināto uz izglītības iestādi, lai nodarbinātais iegūtu attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību, loka paplašināšana ar Valsts ieņēmumu dienestu, prokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, nepieciešami jauni  Ministru kabineta noteikumi šobrīd esošo Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.257  “Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību” vietā.
Jaunie Ministru kabineta noteikumi noteiks nosacījumus un kārtību, kādā tiesībaizsardzības iestāžu amatpersona tiek nosūtīta uz izglītības iestādi attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai, kā arī to, kādi izdevumi uzskatāmi par mācību izdevumiem, šo izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī gadījumus, kad amatpersona neatmaksā attiecīgos izdevumus, vienlaikus atzīstot par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumus Nr.257 “Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību”.
Atbildīgā institūcija
Iekšlietu ministrija

4.1.2. Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

Pamatojums un apraksts
Likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību un apmēru, kādā tiesībaizsardzības iestādes amatpersonai, kura izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, kompensē ceļa izdevumus, kas tai radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, kā arī kompensē izdevumus par naktsmītni. Paredzēts, ka Ministru kabineta noteikumi noteiks, ka amatpersonai un darbiniekam attiecīgā iestāde kompensēs ceļa izdevumus nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ uz dzīvesvietu, izmantojot sabiedrisko transportu (izņemot taksometru), pilnā apmērā, ņemot vērā sabiedriskā transporta biļešu cenu attiecīgajā maršrutā. Ja amatpersona izmantos savā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli, ceļa izdevumus kompensēs atbilstoši minimālajai braukšanas cenai (tarifam) sabiedriskajā transportā attiecīgajā maršrutā. Savukārt izdevumus par naktsmītni kompensēs faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 20 euro par diennakti. Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros (bāzes izdevumu ietvaros, nepieprasot papildu finansējumu no valsts budžeta).
Atbildīgā institūcija
Iekšlietu ministrija
Ievērojot to, ka grozījumu Atlīdzības likuma 28. pantā rezultātā būs jāizdod jauni Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām, likumprojekts papildina Atlīdzības likuma pārejas noteikumus ar 57. punktu, kas paredz Ministru kabinetam līdz 2023. gada 1. septembrim izdod Atlīdzības likuma 28. panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām. Kā arī paredzēts, ka līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. septembrim piemēro  Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr. 257  “Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību”.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Likumprojektā iekļautie jautājumi ir skatīti 2022.gadā, kad tika pieņemts Ministru kabineta 2022. gada 10. februāra rīkojums Nr.83 “Par konceptuālo ziņojumu "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”, ar kuru  tika atbalstīta konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” izveidošana speciālistu sagatavošanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un citu tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
  • Valsts ieņēmumu dienests
  • Latvijas Republikas prokuratūra
  • Iekšlietu ministrija
  • Ieslodzījuma vietu pārvalde
  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi