Anotācija (ex-ante)

21-TA-765: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24., 25. pants.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 34.pants.
Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmuma (Prot. Nr. 31., 46.§) 4.punkts.
Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43.punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz piešķirt Satiksmes ministrijai 1 16 532 euro, lai kompensētu mobilo operatoru izdevumus, kas radušies sakarā ar valstī noteiktajiem drošības  pasākumiem, nosūtot personai -viesabonentam, kurš ir reģistrējies Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā, automātisko paziņojumu (turpmāk – SMS paziņojums) laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa  līdz 2021.gada 30.septembrim.
Finanšu līdzekļi piešķirami no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Rīkojums stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
        Kopš infekcijas Covid-19 izplatīšanās sākuma Latvija ir centusies būt elastīga un pieņemt konstruktīvus lēmumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai, īstenojot vadības pieņemto stratēģiju  un veicot izmaiņas normatīvajos aktos, kas reglamentē Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldību[1] un epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai[2], savlaicīgi veicot prognozes par iespējamo infekcijas Covid-19 izplatīšanos un tās ierobežošanas iespējām. Kopš 2020.gada 28.septembra mobilo sakaru operatori (SIA „Latvijas Mobilais telefons (turpmāk- LMT), SIA „Tele2” (turpmāk- Tele2) un SIA „BITE Latvija” (turpmāk- Bite)  ir snieguši būtisku ieguldījumu personu, kas atgriezušies vai ieceļojuši (viesabonenti) Latvijā apziņošanā par Latvijā noteiktiem drošības pasākumiem, tādējādi veicinot personu informētību.


[1] Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums // https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums

[2] Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” // https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai  
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
       Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 34.pantā elektronisko sakaru komersantiem, kas nodrošina  publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu, noteikts pienākums nosūtīt personai (viesabonentam, kurš ir reģistrējies Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā, un Latvijas mobilo sakaru operatora balss pakalpojuma galalietotājam, kurš ir reģistrējies sava operatora tīklā pēc viesabonēšanas) SMS paziņojumu.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24.pantu pasākumus ar Covid-19 izplatību saistīto valsts apdraudējumu un tā seku novēršanu un pārvarēšanu finansē no budžeta finansētajiem institūcijām iedalītajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem. Ministru kabinets pēc pamatota ministriju pieprasījuma var pieņemt lēmumu par valsts apdraudējuma seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, kā arī par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
       Ministru kabinets vairākkārtīgi ir atbalstījis izdevumu, kas radušies mobilo sakaru operatoriem par SMS paziņojumu nosūtīšanu, informējot viesabonentus, kas ieceļo Latvijā  no ārvalstīm par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kompensēšanu. Valsts, Satiksmes ministrijas personā  ir kompensējusi mobilo sakaru operatoriem   izmaksas par viesabonentam nosūtītajiem SMS paziņojumiem periodā no 2020.gada 28.septembra līdz 2021.gada 31.martam. Savukārt izdevumus par SMS nosūtīšanu Latvijas mobilo sakaru operatoru galalietotājiem, kas atgriežas Latvijā, mobilie operatori sedz no saviem līdzekļiem.
Risinājuma apraksts
         Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas (izveidota ar Ministru prezidenta 2020.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-84)  2021.gada 31.marta sēdē tika pieņemts lēmums  atbalstīt  Krīzes vadības padomes sekretariāta priekšlikumu turpināt veikt SMS apziņošanu vēl sešus mēnešus, kā arī aicināt Ministru kabinetu lemt par SMS apziņošanas turpināšanu, jo SMS apziņošana tika atzīta par efektīvāko veidu Latvijā ieceļojošo personu informēšanai (piemēram, 2021.gada februārī mobilie operatori ir izsūtījuši SMS automātiskos paziņojumus 42 546 iebraukušajiem abonentiem un 295 914 iebraukušajiem viesabonentiem), vienlaikus virzot Ministru kabinetam apstiprināšanai pieprasījumu par mobilajiem operatoriem radušos izdevumu  kompensēšanu par SMS paziņojumu nosūtīšanu  personai periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.septembrim, ja persona kā viesabonents ir reģistrējusies attiecīgā Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā.  
       Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa sēdē (Prot. Nr. 31., 46.§) tika atbalstīts informatīvajā ziņojumā ietvertais piedāvājums turpināt personu SMS apziņošanu, kas ieceļo vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm. Ar minētā protokollēmuma 4.punktu Satiksmes ministrijai dots uzdevums, apkopojot un izvērtējot mobilo operatoru iesniegto informāciju, noteiktā kārtībā sagatavot un ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” mobilo operatoru izdevumu, kas radušies nosūtot SMS paziņojumus, kompensēšanai periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.septembrim.
       Uzdevuma izpildei Satiksmes ministrija ir pieprasījusi mobilo sakaru komersantiem informāciju  par faktiskajiem izdevumiem,  kas ir radušies saistībā ar viesabonentu apziņošanu laika posmā no 2021.gada 1.aprīļa  līdz 2021.gada 30.septembrim. Atbilstoši  Satiksmes ministrijas pieprasījumam, mobilo sakaru operatori ir snieguši informāciju par SMS paziņojumu izsūtīšanas izdevumu apmēru un tā pamatojumu, daļai no informācijas sadaļām nosakot ierobežotas pieejamības statusu,  pamatojoties uz  Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantu un 6.panta pirmo daļu un Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu.
     SIA "Latvijas Mobilais telefons" norāda, ka laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim ir nosūtīti 1 555 116 SMS paziņojumi, kas radījis izdevumus 36 056.00 euro.
      SIA "Tele2" norāda, ka laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim ir nosūtīti 1 285 398 SMS paziņojumi, kas radījis izdevumus 53 110.00  euro.
     SIA "BITE Latvija" norāda, ka laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim ir nosūtīti 1 276 976 SMS paziņojumi, kas radījis izdevumus 27 366 .00 euro.
       Lai kompensētu izdevumus, kas radušies, nosūtot viesabonentiem,  kuri ir reģistrējušies Latvijas mobilo sakaru operatoru tīklā SMS paziņojumus laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa  līdz 2021.gada 30.septembrim, mobilo operatoru izdevumu  kompensācijai nepieciešamā summa ir 1 16 532 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Izsūtot SMS paziņojumus, persona, kas atgriežas vai ieceļo Latvijā, (viesabonents) tiek informēta par Latvijā noteiktiem drošības pasākumiem, kas veicina personu informētību, tādējādi ierobežojot infekcijas slimības Covid-19 izplatību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Mobilo sakaru operatori
Ietekmes apraksts
Mobilo sakaru operatori saņems atlīdzību par SMS paziņojumu izsūtīšanu

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
116 532
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
116 532
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-116 532
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-116 532
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
116 532
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24.pantu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirams finansējums 116 532, 00 euro, lai kompensētu mobilo operatoru izdevumus, kas radušies, nosūtot viesabonentiem,  kuri ir reģistrējušies Latvijas mobilo sakaru operatoru tīklā SMS paziņojumu laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.septembrim, tostarp:
1) 36 056.00 euro-  SIA „Latvijas Mobilais telefons”;
2) 53 110.00  euro-  SIA „Tele2”;
3)  27 366 .00  euro - SIA „BITE Latvija”.

Detalizētāka informācija par operatoru izdevumiem jau ir sniegta anotācijas 1.3. punktā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija

Līdzekļus 116 532, 00 euro Satiksmes ministrijai paredzēts piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Satiksmes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Personas tiek informētas par Latvijā noteiktajiem Covid 19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem, tādējādi  mazinot saslimšanas ar Covid 19 infekciju risku.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi