Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-1014: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku (turpmāk – svētki) notiks Rīgā no 2023.gada 30.jūnija līdz 9.jūlijam, kas ir veltīti svētku tradīcijas 150 - gadei. Pamatojoties uz dalībnieku reģistrācijas datiem, svētkos piedalīsies 40 892 dalībnieki, bet svētku pasākumus apmeklēs ap 500 000 skatītāju.
Vairāk nekā 60 svētku pasākumi notiks dažādās tiem piemērotās vietās. Galvenās norises vietas, kurās tradicionāli notiek lielākie un daudzskaitlīgākie svētku pasākumi, ir Daugavas stadions (adrese: Augšiela 1, Rīga) un Mežaparka Lielā estrāde (adrese: Ostas prospekts 11).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Svētku dalībniekiem, uzrādot svētku dalībnieka identifikācijas karti, laikposmā no 2023.gada 2.jūlija līdz 10.jūlijam būs iespēja bez maksas izmantot dzelzceļa pasažieru pārvadājumus Rīgas valstspilsētas teritorijā A un B zonu ietvaros.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija noteikumi Nr.414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka īstenojot Rīgas valstspilsētas ielu infrastruktūras uzlabošanas plānu, objektīvu iemeslu dēļ Rīgā atsevišķos gadījumos ir apgrūtināta satiksme, svētku dalībnieki un skatītāji tiks aicināti doties uz svētku norises vietām, izmantojot Rīgas sabiedrisko transportu, kā arī AS “Pasažieru vilciens” pakalpojumu.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta noteikumi tiek papildināti ar tiesību normu, kas paredz, ka svētku dalībniekiem, uzrādot svētku dalībnieka identifikācijas karti, ir tiesības laikposmā no 2023.gada 2.jūlija (Svētku atklāšanas pasākumi - Gājiens un koncerts dalībniekiem) līdz 2023. gada 10.jūlijam (agrā rītā noslēgsies Svētku sadziedāšanās nakts pasākums) AS "Pasažieru vilciens" noteiktajās A un B zonās bez maksas izmantot dzelzceļa pasažieru pārvadājumus, uzrādot svētku dalībnieka identifikācijas karti. 
Papildus AS “Pasažieru vilciens” izvērtē iespējamos variantus papildu vilcienu norīkošanai svētku laikā.
Minētā tiesību norma ir spēkā laika posmā no 2023.gada 2.jūlija līdz 10.jūlijam.
AS “Pasažieru vilciens” ir aprēķinājusi braucienu apjoma datus un prognozes, kā arī finansiālo ietekmi. Balstoties uz 2018. gada svētku datiem par pārvadātajiem svētku dalībniekiem un Rīgas satiksmes plānotajiem satiksmes ierobežojumiem attiecīgajā laika periodā, AS “Pasažieru vilciens” 2023.gadā prognozē dalībnieku braucienu skaita pieaugumu 30% apmērā. 2023.gada svētku norises laikā: braucienu skaits A un B zonu ietvaros sastādīs 18 173, tādējādi ar 100% finansējuma apjomu kompensējamā summa sastādītu 21 201 EUR (bez PVN).
Ministru kabineta sēdes protokollēmums paredz, ka Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju būs nepieciešams sagatavot aplēses par AS “Pasažieru vilciens” zaudējumiem, kas radušies, pārvadājot XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībniekus dzelzceļa pasažieru pārvadājumos Rīgas valstspilsētas teritorijā A un B zonu ietvaros, kā arī pamatojoties uz minētajām aplēsēm. 

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Tiek nodrošināta līdzvērtīga izglītības un kultūras sektora loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, kā arī tiek nostiprināta visu līmeņu – valsts, pašvaldību, nevalstiskā un privātā sektora sadarbība. Palielinot nevalstiskā sektora lomu, iespējama pozitīva ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību Latvijas reģionos.
Mērķgrupa - XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieki, kas uzrādīs svētku dalībnieka identifikācijas karti.
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
AS “Pasažieru vilciens” zaudējumus, kas radušies, pārvadājot XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībniekus dzelzceļa pasažieru pārvadājumos Rīgas valstspilsētas teritorijā A un B zonu ietvaros, segšanai finansējums tiks nodrošināts no Kultūras ministrijas budžeta, veicot transferta pārskaitījumu uz Satiksmes ministrijas budžetu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Satiksmes ministrija, AS "Pasažieru vilciens"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • Kultūras ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi